Direct naar paginainhoud

Organisatie

De gemeente heeft 18 afdelingen. De organisatie wordt geleid door 4 concerndirecteuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hieronder staan de kerntaken per afdeling vermeld. Voor het uitvoeren van deze taken maken medewerkers gebruik van het beleid dat is gebaseerd op het Coalitieakkoord, de Programmabegroting en de Almere Principles. 

Kerntaken en bevoegdheden

Het uitgangspunt is dat dit overzicht inzicht geeft in de kerntaken op het moment van vaststellen. Het is geen uitputtende opsomming van alle taken van de afdelingen. 

Afdeling Zorg & Welzijn

De kerntaken van de afdeling zijn: 

Het in samenwerking met maatschappelijke partners bevorderen van het welbevinden van de inwoners van Almere, en in sommige gevallen van de regio. Tot uitvoering brengen van zorg en welzijnsdienstverlening en voorzieningen. 

De beleidsontwikkeling in de volle breedte van zorg en welzijn, onder meer op het gebied van jeugdhulp, de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, individuele en collectieve voorzieningen en ondersteuning van ouderen en welzijnswerk. 

 • Het inkopen van (jeugd)zorgvoorzieningen) van zorgaanbieders. 
 • De realisatie, het indiceren en afwikkelen van diverse gemeentelijke verordeningen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. 
 • Het via de wijkteams verzorgen van de toegang voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (inclusief Beschermd Wonen) en Jeugdwet voor inwoners van Almere. Het samen met partners in de wijkteams voorzien in een eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Almere met (jeugd)zorgvraagstukken. 
 • Het behandelen van (maatwerk en zorggerelateerde) aanvragen en beschikkingen. 

Afdeling Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid en Strategie

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • ondersteunen en adviseren van het bestuur en de concerndirectie. 
 • zorgen voor representatie van het bestuur. 
 • verzorgen van activiteiten voor het kabinet van de burgemeester. En zorgen voor het internationaal positioneren van Almere. 
 • zorgen voor de coördinatie en advisering van de bestuurlijke lobbyagenda en belangenbehartiging van Almere in Den Haag (in de Tweede Kamer). 
 • zorgen voor de coördinatie en voorbereiding van onze bestuurlijke deelname aan de Metropool Regio Almere (MRA), de VNG en de G-40. 
 • ondersteunen van bestuur en organisatie bij het opbouwen en onderhouden van bestuurlijke netwerken Almere. 
 • verwerven van subsidies voor andere organisatieonderdelen. 
 • voeren van regie op openbare orde en veiligheid, advisering van de burgemeester op dat beleidsveld. En zorgen voor de coördinatie en voorbereiding van onze bestuurlijke deelname aan de Veiligheidsregio Flevoland, de lokale driehoek, het Districtelijk Veiligheidscollege Flevoland (DVC) en het Adviescollege Veiligheid Midden-Nederland (ACV).
 • fungeren als beheerorganisatie van Veiligheidshuis Flevoland.
 • zorgen voor advisering over de verbinding met de stad en agenderen van de vraagstukken over de leefbaarheid van de gebieden in de stad. 
 • onderzoeken van en zorgen voor benodigde gegevens voor beleidsadvisering en - uitvoering. En advisering over de wijze van inzetten van onderzoeken en informatie (onderzoek & statistiek). 
 • adviseren over en agenderen van opgavengerichte strategische vraagstukken voor gemeente Almere. 

Afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur

De kerntaken van de afdeling zijn: 

Onderwijs 

 • ondersteunen van schoolbesturen in hun opgave om onderwijskwaliteit te waarborgen. 
 • vergroten van de kans dat jongeren in Almere tot 23 jaar een startkwalificatie hebben en daarmee een passende positie in de maatschappij bereiken. 
 • bijdragen aan het beschermen van het recht op ontwikkeling. 
 • toezicht houden op en het naleven van de leerplichtwet door jongeren, ouders/verzorgers en scholen/schoolbesturen. 
 • zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende Onderwijshuisvesting.
 • zorgen voor het stichten en opheffen (openbaar onderwijs) van scholen. 

Sport 

 • faciliteren en stimuleren dat iedere Almeerder kan/gaat bewegen of sporten. 
 • zorgen voor het ontdekken en de ontwikkeling van het talent van de Almeerders op sportief gebied. 
 • versterken van het voorzieningenaanbod op het gebied van sport.
 • in gebruik geven van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, gym- en sportzalen.
 • beheren van, onderhouden van en toezicht houden op de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.
 • faciliteren van (meerjarige) (top)sportevenementen.
 • inkopen van werken en diensten (onder meer aanleg, renovatie, onderhoud, sportmateriaal, schoonmaak) op sportgebied. 

Cultuur 

 • zorgen voor een verrijking van het culturele veld van Almere. 
 • zorgen voor het ontdekken en de ontwikkeling van het talent van de Almeerders op cultureel gebied. 
 • selecteren en behouden van de archeologische vindplaatsen en bovengronds erfgoed in Almere. En het publieksbereik verzorgen op het gebied van erfgoed om de identiteit van Almere te benadrukken en de geschiedenis kenbaar te maken door kenmerkende zaken veilig te stellen voor de toekomst. 

Afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving

De kerntaak van de afdeling is het bevorderen van de naleving van regels in de (fysieke) leefomgeving, met de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat daarbij onder meer om besluitvorming en handelingen (waaronder het al dan niet verlenen van vergunningen en het nemen van handhavingsbesluiten) op basis van regels over: 

 • bouwen, slopen en ruimtelijke ordening, 
 • belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu, 
 • veiligheid, 
 • milieu en leefbaarheid,
 • markten,
 • afvalstoffen,
 • huisvesting,
 • kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving,
 • drank, kansspelen en opium,
 • horeca en evenementen,
 • overlast,
 • kinderopvang,
 • winkeltijden,
 • wegverkeer en parkeren,
 • groen- en reststroken, 
 • het opstijgen en landen van luchtvaartuigen, Algemene regels over de bovengenoemde taakvelden en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dit zijn bijzondere wetten.

Afdeling Belastingen & Uitkeringen

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • uitvoeren van de wettelijke taak om elk jaar alle vastgoedobjecten in de gemeente te voorzien van een nieuwe WOZ-waarde. 
 • op aanslag brengen, innen en invorderen van de lokale belastingen en heffingen. 
 • zorgen voor het tijdig en juist betaalbaar stellen van de bijstandsuitkeringen en verstrekking van voorzieningen en betalingen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • terugvorderen van ten onrechte of te veel ontvangen bijstandsuitkering en het opleggen boetes bij de schending van de wettelijke inlichtingenplicht.
 • verhalen van de kosten van bijstand op onderhoudsplichtige (ex-)partners. 

Afdeling Burgerzaken

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • uitvoeren van alle burgerzakenprocessen op het gebied van documenten, burgerlijke stand en de Wet basisregistratie personen (BRP). 
 • uitvoeren van de fysieke en digitale dienstverlening en informatieverstrekking aan alle burgers van Almere. 
 • verwerken en beheren van persoonsgegevens van Almeerse burgers en daarmee verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, juistheid, vertrouwelijkheid en controleerbaarheid van de Basisregistratie Personen (BRP). 
 • uitvoeren van fraudepreventie en -aanpak op het gebied van identiteit en adreskwaliteit. 
 • vervullen van een poortwachtersfunctie op het gebied van informatieveiligheid (bescherming identiteits- en adresgegevens).
 • organiseren en uitvoeren van verkiezingen en referenda.

Afdeling Stadsreiniging

De kerntaken van de afdeling zijn:

 • inzamelen van de grondstoffen en onderhouden van de daarvoor benodigde infrastructuur. 
 • zorgen voor een duurzame afvalverwerking.
 • bevorderen van afvalscheiding en een circulaire economie.
 • beleidsontwikkeling binnen het taakveld van Stadsreiniging.
 • vermarkten van de ingezamelde grondstoffen.
 • betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de (gescheiden) inzameling en vermarkting van grondstoffen en de transitie van afval naar grondstof.
 • zorgen voor een schone en duurzame stad en gladheidsbestrijding. 
 • uitvoeren van de Afvalstoffenverordening en aanpalende regelgeving. 

Afdeling Economische ontwikkeling & Grondzaken 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • bevorderen van een robuuste economie in Almere door in de gemeente gevestigde bedrijven te faciliteren, ondernemerschap te stimuleren en nieuwe bedrijven aan te trekken. 
 • opstellen en beïnvloeden van beleidskaders die de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat ondersteunen en die bestaande en nieuwe ondernemers de mogelijkheden biedt om in Almere de juiste vestigingslocaties te vinden om zich te vestigen, te starten en om te kunnen groeien.
 • bevorderen en faciliteren van de dienstverlening van de gemeente voor in de gemeente gevestigde dan wel nieuwe bedrijven.
 • adviseren, opstellen van en toetsen aan kaders en het (gerechtelijk) handhaven van de privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Almere in het kader van de uitvoering van haar grondbeleid. Dit gaat over gronduitgiftes, verwervingen en anterieure overeenkomsten en bestaat onder meer uit intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, reserveringsovereenkomsten, verkoop- en koopcontracten, erfpacht, pacht, bruikleen, verhuur/huur.
 • beheren en exploiteren van de onbebouwde gronden (duurzame kapitaalgoederen) van de gemeente Almere die niet voor andere (beleids)doeleinden zijn bestemd.
 • opstellen van en toetsen van projecten en overeenkomsten aan, de financiële kaders voortvloeiend uit de privaatrechtelijke overeenkomsten.
 • opstellen en bewaken van de financiële kaders van het grondbeleid van de gemeente Almere.
 • zorgen voor de financieel strategische sturing en advisering op de portefeuille aan ontwikkelprojecten van de gemeente Almere. 
 • sluiten van uitgifteovereenkomsten gezamenlijk met de afdeling Gebiedsontwikkeling. 

Afdeling Werk & Inkomen 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • uitvoeren van de Participatiewet. 
 • bieden van (inkomens)ondersteuning op het gebied van Participatie, Werk en Inkomen.
 • bijdragen aan de (duurzame) arbeidsdeelname van werkzoekenden in de gemeente.
 • onderzoeken van de rechtmatigheid van inkomensvoorzieningen. 
 • beoordelen en behandelen van aanvragen voor inkomensvoorzieningen. Het uitvoering geven aan het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). 
 • uitvoering geven aan het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. 

Afdeling Gebiedsontwikkeling 

De kerntaken van de afdeling zijn:

 • verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (en feitelijke handelingen) gericht op de uitgifte, verwerving en beheer van gronden (waaronder reservering, verkoop/koop, erfpacht, pacht, bruikleen, verhuur/huur, intentie, samenwerking en realisatie, anterieur/posterieur) in het kader van (privaatrechtelijke) gebiedsontwikkeling. Deze handelingen zijn onderdeel van actief en faciliterend grondbeleid.
 • uitvoeren aan gemeentelijke actief en faciliterend grondbeleid. Dit gebeurt door de uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties en anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers in Almere. 

Afdeling Stedelijk Beleid

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • behandelen vraagstukken ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling.
 • opstellen van ruimtelijke plannen. 
 • behandelen van verkeer- en vervoervraagstukken, opstellen van verkeersmodellen en verzorgen van de monitoring.
 • behandelen van stedelijke en regionale/landelijke mobiliteitsvraagstukken. 

Afdeling Communicatie & KCC

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • zorgen voor de communicatieve dienstverlening en informatievoorziening aan burgers en bedrijven. 
 • voorzien in een eerste aanspreekpunt voor burgers, bedrijven en organisaties die contact opnemen met de gemeente over vragen, meldingen en/of problemen.
 • monitoren van de dienstverlening, klantbeleving en klantbenadering.
 • communicatief begeleiden en adviseren van het bestuur op het gebied van communicatie.
 • maken van strategisch communicatiebeleid om de stad (inwoners/burgers) te informeren over en om draagvlak te creëren voor het gemeentelijk beleid en maatregelen in begrijpelijke taal en toon. 

Afdeling Stadsruimte 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • beheer van de openbare ruimte. 
 • zorgen voor van groot onderhoud en vervanging openbare ruimte.
 • realiseren van openbare ruimte in opdracht van gebiedsontwikkeling. 
 • inkopen van civiel- en cultuurtechnische werken.
 • uitvoeren van het dierenwelzijnsbeleid. 
 • beheren van begraafplaatsen en uitvoering lijkbezorging.
 • toezien op de veiligheid en gezondheid openbare werken/ruimte.
 • vervullen van het (vaar)wegbeheerderschap.
 • toepassen van ecologie (beleid en advies, onder meer in relatie tot vergunningen).
 • zorgen voor inzameling en transport huishoudelijk afvalwater (riolering). 

Afdeling Stadsbedrijf 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • Parkeren: beheer, onderhoud en exploitatie van de gereguleerde parkeervoorzieningen. 
 • Vastgoed: voor en namens de gemeente optreden als eigenaar van het gemeentelijk (gebouwd) vastgoed en verzorgen van de ontwikkeling, nieuw- en verbouw, aan- en verhuur plus het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.
 • Geodata: verzamelen, registreren, borgen en ontsluiten van gegevens met een ruimtelijke component en de daaruit te aggregeren informatie. En het adviseren over en stimuleren van digitale innovaties en datagedreven werken en denken.
 • Facilitaire zaken: verzorgen van de facilitaire dienstverlening voor medewerkers en bezoekers. 

Afdeling Financiën en Control 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

Concernfinanciën

 • zorgen voor de gemeentebrede budgetcyclus (begroting, jaarrekening en perspectiefnota). En adviseren van directie en bestuur over de financiën van de gemeente en over de financiële gevolgen van plannen. 

Control

 • bewaken van de volledigheid en tijdigheid van de gemeentebrede P&C-producten.
 • bewaken kwaliteit en de volledigheid van de financiële informatie vanuit de afdeling.
 • zorgen voor de centrale coördinatie binnen de lijnafdeling en sturen op de planning.
 • bewaken van de kwaliteit van de niet-financiële stuurinformatie.
 • analyseren, adviseren, oplossingen bieden.
 • borgen van betrouwbare, beslissingsondersteunende informatie.
 • toezien op realisatie van doelstellingen binnen de gestelde kaders. 

Financiële Administratie 

 • zorgen voor inrichting, beheer en advies van de financiële administratie en Grootboek, gericht op het leveren van sturings- en verantwoordingsinformatie. 
 • verzorgen van de (externe) rapportage aan derden,
 • verrichten van verband- en integriteitscontroles en vervullen van een informatiefunctie in het kader van wet- en regelgeving. 
 • zorgen voor het opstellen, dossiervorming, rapporteren, beheren en controleren van de jaarrekening. 
 • verrichten van alle activiteiten die zich richten op het inrichten, adviseren en beheren van het betalingsverkeer en het uitvoeren van betalingen. 
 • opmaken van liquiditeitsprognoses en -risico’s, het beheren van inkomende en uitgaande geldstromen, het aantrekken van geld op de geld- en kapitaalmarkt. 
 • uitvoeren van het inkoopproces van verzekeringen (onder meer aansprakelijkheid) en het afsluiten van polissen. 
 • uitvoeren van de debiteurenadministratie, beheer, registratie en opmaken van uitgaande vorderingen. 
 • uitvoeren van de crediteurenadministratie, het ondersteunen van het proces van bestellen tot (tijdig) betalen. 

Audit 

 • bijdragen aan het ‘in control zijn’ door processen, risico’s en beheersmaatregelen in beeld te brengen, de kwaliteit van de bedrijfsvoering te toetsen en hierover te adviseren. 
 • Team Audit handelt vanuit de expertises risicomanagement, verbijzonderde interne controle en financial en IT-audit. Ook is er een nauwe relatie met procesmanagement. 

Inkoop, subsidies, contract & leveranciersmanagement 

 • aankopen en uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement onder de verantwoordelijkheid van de regio. 
 • dragen van verantwoordelijkheid voor advies op strategische, tactische en operationele inkoop voor de hele gemeente, inclusief de regio voor zover het de werkzaamheden van de aankoopcentrale betreft. 
 • uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement voor de afdeling Zorg & Welzijn. Het opstellen van concept-subsidiebeschikkingen en ondersteunen bij de subsidie-uitvoering. De procesbegeleiding van (Europese) aanbestedingen, het uitvoeren van spendanalyses en de advisering over contract- en leveranciersmanagement en contractbeheer. 

Afdeling Human Resource Management & Juridische Zaken 

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • ontwikkelen, invoeren, bewaken en bijstellen van (strategisch) beleid en regelingen op het gebied van Human Resources Management. 
 • zorgen voor de advisering van bestuur, leidinggevenden en medewerkers over toepassing en uitvoering van HRM-beleid en (wettelijke) regelingen. 
 • uitvoeren van alle personeelsprocessen op het gebied van HRM zoals: aanstellen, ontslaan, instroom, doorstroom, ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, salarisbetalingen, Arbo & inzetbaarheid en overige rechtspositie. 
 • verwerken en beheren van (persoons)gegevens van al het personeel van de gemeente, inclusief inhuur, het college van B&W en de gemeenteraad. 
 • fysieke en digitale dienstverlening en informatieverstrekking op het gebied van HRM aan bestuur, leidinggevenden en personeelsleden van Almere. 
 • voorzien in een Kenniscentrum Medezeggenschap (KCMZ) als contact- en informatiepunt, ook ter ondersteuning van de Ondernemingsraad. 
 • zorgen voor de borging van integriteit door inzet van de Vertrouwenspersoon Integriteit.
 • adviseren over wet- en regelgeving en daarop gebaseerde (juridische) onderwerpen zoals: bezwaarschriften, klachten, regelgeving, overeenkomsten, mandaat, inkoop, aanbestedingen, subsidies, staatssteun, verbonden partijen, SROI-kwesties 5, Woo-verzoeken en subsidieaanvragen, rechtspositionele aangelegenheden. 
 • zorgen voor de afhandeling van bezwaarschriften, inclusief het secretariaat van de bezwaar- schriftencommissie. 
 • op verzoek van andere afdelingen voeren van verweer bij rechtsgedingen. 

Afdeling ICTAR 

De kerntaken van de afdeling zijn:

 • borgen van de informatievoorziening en informatiebeheer. 
 • exploiteren en moderniseren van de informatietechnologie voor de informatievoorziening.
 • afstemmen, plannen en organiseren van de ontwikkeling van de informatievoorziening. 
 • vervangen en implementeren van bestaande of nieuwe informatiesystemen. 
 • uitvoeren van het contract- en leveranciersmanagement van IV-contracten. 
 • bewaken en beheren van het concern IV-budget. 
 • ondersteunen van gebruikers van de informatievoorziening via de Servicedesk.
 • zorgen voor informatiebeveiliging en privacy, beleid, strategie en implementatie.
 • verzamelen, bewaren, beheren en ontsluiten van de beleidsarchieven van de Gemeente Almere en diverse particulieren uit de stad en de regio (Stadsarchief).
 • uitvoeren van procesmanagement ondersteuning.
 • uitvoeren van data-analyse en business intelligence. 

Afdeling Interim Bureau Almere

De kerntaken van de afdeling zijn: 

 • verkennen, monitoren en duiden van bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor de strategische agendasetting. 
 • zorgen voor programmatische en projectmatige sturing gericht op het ontwikkelen van majeure programma’s en projecten en zorgen voor het bereiken van resultaten. 
 • zorgen voor uitvoering van het coalitieakkoord specifiek voor bijzondere opgaven en programma’s met aandacht voor de samenhang tussen majeure projecten en programma’s, reguliere beleidsuitvoering en regioactiviteiten. 

SROI: Social Return on Investment

 • ‘hosten’ van programma’s die door de concerndirectie aan de afdeling zijn toebedeeld. De programma’s hebben projectteams met expertises en vaardigheden uit het hele concern. 
 • organiseren en aansturen van de uitvoering van (meerjaren)programma’s en projecten (programmacoördinatie, projectleiding). 
 • leveren van programmamanagement, projectmanagement en interim-management binnen de gemeente. 
 • zorgen voor advisering over het strategisch proces op het terrein van programma- en projectmanagement aan lijnmanagement en concerndirectie en over de ontwikkelingen die op programmagebied moeten worden ingezet, zoals ontwikkeling van opleidingsplannen en mede uitwerken van strategische kaders.

Organigram afdelingen gemeente Almere

Tekst van de Organigram

Logo van de gemeente Almere

Concerndirectie staat bovenaan, met Concern Control eronder

De volgende 18 afdelingen vallen onder de Concerndirectie van de gemeente Almere:

 • Belastingen & Uitkeringen
 • Bestuur, Veiligheid, Leefbaarheid & Strategie
 • Burgerzaken
 • Communicatie & KCC
 • Economische Ontwikkeling & Grondzaken
 • Financiën & Control
 • Gebiedsontwikkeling
 • Human Resources Management & Juridische Zaken
 • ICTAR
 • Interimbureau Almere
 • Onderwijs, Sport & Cultuur
 • Stadsbedrijf
 • Stadsreiniging
 • Stadsruimte
 • Stedelijk Beleid
 • Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
 • Werk & Inkomen
 • Zorg & Welzijn

Download Organigram (PDF 196 KB)

Illustratie Almere skyline
Jouw mening