Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Omgevingsvergunning aanvragen

Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen van een woning, het bouwen van een bedrijfspand en plaatsing van een beschoeiing.

Complete aanvraag

Je aanvraag is compleet wanneer je de wettelijke verplichte bijlagen meestuurt. Die staan in de regeling Omgevingsrecht. Als je de aanvraag doet via het Omgevingsloket lees je direct welke bijlagen verplicht zijn. In sommige gevallen heb je geen vergunning nodig. Dan is (ver)bouwen vergunningsvrij.

Hoe lang duurt aanvraag omgevingsvergunning

De wet bepaalt de termijn die de gemeente heeft om op een aanvraag te beslissen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. De reguliere procedure mag 8 weken duren en kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket.

Als je aanvraag niet volledig is, krijg je hierover informatie. Je krijgt dan de gelegenheid om de ontbrekende gegevens in te dienen. Wij geven aan binnen welke termijn je de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De beslistermijn schuift op met de termijn die je krijgt om de aanvullende gegevens aan te leveren. Als je geen of onvoldoende gegevens aanlevert binnen de gestelde termijn, kan de gemeente besluiten om je aanvraag niet in behandeling te nemen.

Advies en vragen over vergunningen

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het telefoonnummer 14 036 of maak gebruik van het contactformulier. De medewerkers van het Klant Contact Centrum helpen je graag verder.

Het inloopspreekuur bij de balie op het Ondernemersplein in het Stadhuis van Almere is tijdelijk gesloten.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning ben je leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door jou op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kun je terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. In de legesverordening staat informatie over de vaststelling van de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Veelgestelde vragen omgevingsvergunning aanvragen

Hoe kan ik stukken aanleveren/toevoegen bij mijn ingediende aanvraag?

Via het Omgevingsloket online (OLO) waar je de aanvraag ook hebt dient door te geven moet je ook de gevraagde aanvullingen/aanpassingen doorgeven.

Hoe kan een bedrijf een aanvraag/melding invullen voor een particulier en voor een ander bedrijf?

Het bedrijf, de gemachtigde, logt in met eHerkenning of eventueel zijn persoonlijke DigiD. Bij het invullen van de gegevens in het loket vult de gemachtigde het burgerservicenummer van de aanvrager in.

Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het loket en indien gewenst de machtiging intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie over zijn aanvraag. De aanvrager kan er ook voor kiezen om de aanvraag zelf te starten en een bedrijf te machtigen om de aanvraag aan te vullen.

Om een aanvraag in te dienen voor een ander bedrijf, dient het bedrijf en/of gemachtigde in te loggen met eigen eHerkenning. Bij het invullen van de gegevens in het loket vult de gemachtigde het Kamer van Koophandel-nummer van de aanvrager in. Op deze wijze kan de aanvrager de aanvraag ook volgen in het loket en indien gewenst de machtiging intrekken. De aanvrager houdt op deze manier altijd de regie over zijn aanvraag.

Indien een gemachtigde een aanvraag doet, kan de aanvrager dan zelf ook nog zijn aanvraag inzien?

Ja, de gemachtigde gebruikt bij de aanvraag het BSN nummer of KvK nummer van de aanvrager. De aanvrager kan zelf de aanvraag volgen als hij inlogt met zijn DigiD.

Krijg ik een bevestiging?

Ja, na het indienen van uw digitale aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Omgevingsloket verstuurt dit automatisch op het moment dat u de aanvraag/melding aan het bevoegd gezag verstuurt (met de knop indienen). Er kan enige tijd overheen gaan voordat de ontvangstbevestiging bij u aankomt. Check vooral ook uw spammap.

Op het moment dat de aanvraag is ingediend, gaat de beslistermijn lopen. Het bevoegd gezag informeert u vervolgens over de verdere procedure, de beslistermijn en over de mogelijkheden van bezwaar en beroep. Dit kan zowel schriftelijk zijn als via de e-mail.

De PDF van de ingediende aanvraag kunt u downloaden in het Omgevingsloket.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening