Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Omgevingsvergunning inzien

Het gebruik maken van een omgevingsvergunning gebeurt op eigen risico. Lees hier voor meer informatie over de procedure inzage, bezwaar en beroep van de omgevingsvergunning.

Inzage, bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning

Je kunt de lijst met vergunningaanvragen en besluiten bekijken in de lijst van officiële bekendmakingen. Wil je de hele aanvraag inzien, mail dan naar info@almere.nl t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Reguliere procedure bezwaar maken

Als de gemeente Almere binnen acht weken een besluit heeft genomen over een aanvraag, dan valt dit onder de zogeheten reguliere procedure. Een aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) kan bezwaar maken tegen dit besluit. Je moet jouw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Hoe en wanneer je dat kunt doen staat altijd vermeld bij de gepubliceerde aanvragen en besluiten.

Uitgebreide procedure bezwaar en beroep aantekenen

Bij een aanvraag in de uitgebreide procedure (duurt 26 weken) komt er eerst een ontwerpbesluit. Je kunt als aanvrager of belanghebbende (bijvoorbeeld een omwonende) een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit als het ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage.

Je kunt alleen beroep aantekenen tegen het definitieve besluit bij een uitgebreide procedure. En alleen als er eerder al een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit. De besluiten en de bijbehorende stukken liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Binnen deze zes weken dient er beroep aangetekend te worden bij de rechtbank.

Zienswijze indienen

Een ieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzagelegging zienswijzen over de ontwerpbeschikking en (indien aanwezig) de ontwerp verklaring van geen bedenkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere.

Inzage lopende aanvraag of onlangs verleende bouwvergunning

Een bouwvergunning waarvan de aanvraag nog lopende is óf maximaal 6 weken geleden is verleend, is ook in te zien. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 036 of vul het contactformulier in.

Aanpassen van het besluit door jouw bezwaarschrift

Jouw bezwaar kan aanleiding zijn om een besluit over de omgevingsvergunning te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeert de gemeente je hierover schriftelijk.

Geen bezwaar

Als niemand bezwaar indient, binnen zes weken na het bekendmaken van de beslissing, dan is een vergunning onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen dan beginnen. Heb je ook andere vergunningen nodig? Wacht dan met de werkzaamheden totdat alle vergunningen onherroepelijk zijn. Begin je eerder, dan loop je het risico dat je jouw werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen.

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt een afspraak maken, of bel telefoonnummer 14 036 of vul het contactformulier in. We bellen je dan op de dag en het tijdstip dat jij wenst. Noteer bij het maken van jouw afspraak goed jouw telefoonnummer en vermeld duidelijk waar jouw afspraak over gaat.

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening