Direct naar paginainhoud

Ontplofbare oorlogsresten

De Flevopolder was tijdens de Tweede Wereldoorlog nog water. Daarom is het historisch vooronderzoek naar achtergebleven explosieven anders gedaan dan op andere plekken in Nederland. Het resultaat van dit onderzoek is de bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten. Op deze kaart is te zien waar een verhoogd risico is om niet-ontplofte oorlogsresten te vinden. In de beleidsregel omgaan met ontplofbare oorlogsresten is bepaald welke activiteiten wel of niet zonder verdere maatregelen kunnen plaatsvinden in verdachte en hoog-verdachte gebieden.

Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en verschillende gemeentes hebben in kaart gebracht waar in de provincie Flevoland explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn achtergebleven. Het is de eerste keer in Nederland dat een hele provincie is onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente gedetailleerd laten onderzoeken hoe de situatie in Almere is.

Wat zijn ontplofbare oorlogsresten?

Ontplofbare oorlogsresten zijn resten die zijn overgebleven vanuit oorlogshandelingen ten tijde van de 1e en 2e wereldoorlog. Hierbij kun je denk aan schietoefeningen vanaf het Oude Land rondom de 1e Wereldoorlog en aan schietoefeningen, luchtgevechten boven het toenmalige IJsselmeer en afgeworpen bommen tijdens de 2e Wereldoorlog.

Bij de drooglegging van de polders zijn veel van deze ontplofbare oorlogsresten al geruimd. Het vastleggen hiervan gebeurde niet altijd even zorgvuldig, waardoor er toch nog onduidelijkheden bleven bestaan.

Bij veel projecten doen we daarom vooraf grondonderzoek. Daar hoort meestal een onderzoek bij naar ontplofbare oorlogsresten (OO), ook vaak niet gesprongen explosieven (NGE) genoemd. Om te voorkomen dat iedere partij elke keer opnieuw onderzoek moet doen om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, is er voor het hele grondgebied van Almere historisch vooronderzoek gedaan namens de gemeente Almere. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente Almere beleid opgesteld over het omgaan met deze oorlogsresten. De gemeente heeft geen verplichting oorlogsresten actief op te sporen of te ruimen.

Bodembelastingkaart

De oorlogsresten worden aangetroffen net in de oude zeebodem. Daarover is in Almere een dikke zandlaag aangebracht. Zolang er niet onder deze zandlaag wordt gegraven, hoeven er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Gaan de werkzaamheden in bepaalde gebieden dieper dan de opgebrachte zandlaag, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Als je bijvoorbeeld een aanbouw of een zwembad wil aanleggen, of een schutting wil plaatsen, kijk je of en welke maatregelen je moet laten treffen. Je bent als grondeigenaar verantwoordelijk voor het onderzoek en het nemen van de juiste maatregelen. 

Het onderzoek geeft geen garantie dat er niet bij toeval toch iets kan worden aangetroffen. Daarvoor heeft de gemeente het “Protocol Toevalsvondst” opgesteld.

Om dit ook juridisch goed vast te leggen, is er voor deze gebieden een apart bestemmingsplan opgesteld.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van deze tekst nog vragen, stuur dan een e-mail naar clusterveiligheidengezondheid@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening