Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Geluidsbelastingkaart en Actieplan geluid

Kennisgeving vaststelling Geluidsbelastingkaart 2022

Het college van de gemeente Almere maken bekend dat op 22 november 2022 de geluidsbelastingkaart is vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 van de Wet milieubeheer. 

De verplichting tot het opstellen van een geluidsbelastingskaart vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai. De kaart geeft de geluidsbelasting weer vanwege wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen. 

Tegen de vaststelling van de kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk omdat de geluidkaarten de feitelijke situatie weergeven. De kaarten dienen als input voor het ‘Actieplan geluid’ dat in 2024 door het college wordt vastgesteld. In het actieplan staan beleidsvoornemens en concrete maatregelen om de akoestische situatie te verbeteren. Het is dan voor eenieder mogelijk om over het ontwerp-actieplan een zienswijze in te dienen.

Actieplan geluid 2020-2023

Op 14 december 2021 is het Actieplan Geluid Almere 2020-2023 vastgesteld. Het Actieplan Geluid beschrijft het beleid dat de gemeente Almere voert om geluidsbelasting door de gemeentelijke wegen te beheersen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening