Direct naar paginainhoud

Welstand en erfgoed, o.a. reclame-uiting

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, toetst de gemeente jouw bouwplannen aan de zogenaamde eisen van welstand. Het gaat niet alleen om het ontwerp van een gebouw, maar ook of het gebouw past in zijn omgeving.

Wat is welstand

De gebouwen om ons heen, in het bijzonder het uiterlijk daarvan, zijn van grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Een goede kwaliteit van de omgeving voorkomt verloedering, blijft aantrekkelijk en behoudt zijn waarde. De gemeente heeft een wettelijke taak zorg te dragen voor een goede omgevingskwaliteit en gebruikt daarvoor verschillende instrumenten. Eén instrument dat specifiek bedoeld is om invloed uit te oefenen op het uiterlijk van bouwwerken is het welstandsbeleid.

De welstandsnota

Het welstandbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota. Wanneer je een vergunning voor bouwactiviteiten aanvraagt word je plan getoetst aan de criteria uit deze nota. Tenzij jouw bouwplan in een welstandsvrij gebied ligt, dan gelden die criteria niet. Jouw gemeente heeft er namelijk het vertrouwen in dat kwaliteit van de bebouwing bij de bewoners in goede handen is. Zij is ervan overtuigd dat daarmee het stadsbeeld van Almere levendiger en verrassender kan worden. Dit betekent niet dat er geen gemeentelijk aandacht meer is voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bouwactiviteiten in gebieden waar het algemeen belang voor de stad groot is, bijvoorbeeld de stadscentra, langs de hoofdinfrastructuur en in het groenblauwe raamwerk, worden wel getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. Daarnaast blijft er aandacht voor bijzondere stadsdelen, bijvoorbeeld de voormalige BouwRai-gebieden. Ook reclame is niet welstandsvrij.

Reclame

Reclame is welstandsplichtig, ook in welstandsvrije gebieden. Het risico van wildgroei bij het vrijlaten van reclame in de openbare ruimte of op bouwwerken is groot. Beperking is noodzakelijk om te voorkomen dat de beeldkwaliteit ondergeschikt wordt aan reclame. Het gaat dan om criteria voor alle soorten reclame-uitingen. Ook lichtreclames en reclame-uitingen achter het raam vallen hieronder. Zo krijgen we samenhang in het geheel aan reclames die het karakter en de identiteit van Almere als moderne stad ondersteunen en versterken. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, de belevingswaarde en de vindbaarheid voor burgers, ondernemers en bezoekers.

Een reclame-uiting is praktisch altijd een vergunningplichtige activiteit. Je kunt een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Vooroverleg

De Commissie welstand en erfgoed biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een bouwvoornemen in vooroverleg te komen bespreken. Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden verschaft over de vraag of het uit te werken bouwplan zal kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Een verzoek om een afspraak kun je indienen door een e-mail te sturen naar de secretaris van de Welstandscommissie via info@almere.nl

Vergadercyclus

De openbare vergadering van de commissie vindt om de twee weken op de woensdag plaats in het Stadhuis. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten. Deze vergaderingen zijn ook voor publiek openbaar toegankelijk. Indien je van plan bent een vergadering bij te wonen, verzoeken wij jou - vanwege de beperkte vergaderruimte - zich hiervoor aan te melden.

Agenda Welstandscommissie woensdag 24 mei 2023

Dossiernr.Datum indieningOmschrijvingBouwadres / locatie
23173428-apr-23Het plaatsen van 6 digitale dubbelzijdige schermen met reclame op de perrons van station Almere Centrum.Stationsplein 22 (Locatie betreft de perrons van het treinstation Almere Centrum.)
23171126-apr-23het plaatsen van gevelreclame met verlichting5H4.(Oosterwold) (Hoofdgebouw)
23087828-feb-23het wijzigen van de gevel door het plaatsen van een nieuwe schuifdeurBrouwerstraat 3 (Hoofdgebouw)
2317491-mei-23het plaatsen van handelsreclameSchoutstraat 23 (Hoofdgebouw)

Commissie welstand en erfgoed

De toets aan de welstandscriteria wordt uitgevoerd door de Commissie welstand en erfgoed. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Deze commissie is door de gemeenteraad benoemd om het uiterlijk van bouwwerken en reclame te toetsen aan de criteria uit de Welstandnota. Daarnaast adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd aan Burgemeester en wethouders over (toekomstige) monumenten en beschermde stadsgezichten, de plaatsing ervan op de gemeentelijke monumentenlijst en vergunningsaanvragen die hierop betrekking hebben.

Samenstelling van de Commissie welstand en erfgoed

  • Dhr. J. (Jasper) de Haan – voorzitter - architect
  • Mevr. M. (Mei) van Eeghen – stedenbouwkundige/ architect
  • Mevr. J.M.S. (Jolijn) Falk- architect
  • Dhr.  J. (Jan-Richard) Kikkert – architect
  • Mevr. U. (Uli) Centmayer - landschapsarchitect
  • Mevr. J.M. (Joosje) van Geest – erfgoed/monumenten
  • Secretaris: dhr. R (Ruud) Visser

Vragen

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis. Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie