Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Randvoorwaarden voor aanvraag tuinvergroting

De gemeente wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan wensen van bewoners om door aankoop van gemeentegrond hun tuin te vergroten. Toch kan het niet altijd. De gemeente heeft de taak om de openbare ruimte veilig en mooi te houden voor iedereen. Daarom moet ieder verzoek op een aantal criteria worden getoetst.

  • Het stuk grond dient direct te grenzen aan het perceel waarvan u eigenaar bent.
  • De grond kan alleen worden aangekocht. Constructies van huur of bruikleen zijn niet mogelijk.

Verkoop is niet mogelijk wanneer:

  • de grond deel uitmaakt van structureel, ecologisch, functioneel of beeldbepalend groen;
  • er kabels en leidingen in de grond liggen en de eigenaren daarvan niet akkoord gaan met uitgifte van de grond;
  • de verkeersveiligheid of sociale veiligheid in gevaar komt, bijvoorbeeld doordat er onoverzichtelijke hoekjes ontstaan;
  • er door verkoop onlogische erfgrenzen ontstaan;
  • de gemeente nog plannen heeft met de grond in de toekomst;
  • het overblijvend gemeentelijk groen door de verkoop niet meer levensvatbaar of niet meer goed te onderhouden is.

Om een aanvraag op bovenstaande criteria te toetsen, moeten verschillende afdelingen binnen de gemeente een advies geven. Deze adviezen worden meegenomen in het uiteindelijke besluit.

terug naar tuinvergrotingen aanvragen

Illustratie Almere skyline
Jouw mening