Direct naar paginainhoud

Verhuur Louis Armstrongweg 90 Almere (kamer op 2e verdieping)

Ruimte G2.7:

kamer is 31,33 m2 GBO groot

kamer is 51,75 m2 BVO, incl. toewijzing algemene ruimtes.

Kamer bevindt zich op de 2e verdieping

 

Vraagprijs € 125 /m2 BVO

Servicekosten € 75 /m2 BVO

Omschrijving

Het te verhuren object (ruimte G2.7) bevindt zich op de 2e verdieping van het kantoorgebouw aan de Louis Armstrongweg 90. Het te verhuren object dient uitsluitend gebruikt te worden voor maatschappelijke doeleinden. Het voorgenomen gebruik dient in overeenstemming te zijn met de huidige activiteiten in het gebouw. In het kantoorgebouw bevinden zich namelijk reeds 2 huurders. Huurder ‘Number 90’ gebruikt de volledige begane grond en 1e verdieping en de huurder JGZ gebruikt  een deel van de 2e verdieping. Het kantoorgebouw heeft geen algemene pantry.

Er vind een pro rato toewijzing van vierkante meters plaats van de gezamenlijke algemene ruimte, zoals de entree, gangen voor lift, trappen en toiletten. Verhuur geschiedt onder de voorwaarde dat de gemeente overeenstemming bereikt met de gegadigde over de huurovereenkomst en daarbij horende bijlagen. Uitgangspunt van de huurovereenkomst is het ROZ model.

Potentiële gegadigden konden hun interesse in dit object kenbaar maken via de openbare aanbieding op het Makelpunt die liep van 4 april 2023 tot en met 23 april 2023. In die periode hebben zich geen gegadigden gemeld. De gemeente acht zich thans dan ook gerechtigd een huurovereenkomst aan te gaan met de eerste gegadigde die zich aanmeldt (daarvoor geldt de volgorde van binnenkomst van de aanmelding per e-mail. Zie hierna), voor zover die gegadigde voldoet aan de hiernavolgende selectiecriteria en de hiernavolgende uitsluitingsgronden niet op de gegadigde van toepassing zijn. Derden kunnen zich niet (meer) verzetten tegen deze verhuur, aangezien er door de gemeente reeds afdoende mededingingsruimte is geboden. De gemeente behoudt zich het recht voor op ieder moment het te verhuren object niet meer aan te bieden voor de verhuur.

Selectiecriteria

  • Activiteit met een maatschappelijke toegevoegde waarde;
  • Mate van aanvulling/complementair zijn aan de huidige activiteiten in het gebouw;
  • Inpasbaarheid in het huidige bestemmingsplan;
  • Aantoonbare financiële draagkracht.

Uitsluitingsgronden

  • Eerdere wanbetaling in huurrelaties;
  • Niet halen van de toets op grond van de wet Bibob;
  • Faillissement, schuldsanering, surseance van betaling;
  • Opzettelijk onjuiste of valse informatie verstrekken.

Heeft u belangstelling voor dit object en voldoet u aan de selectiecriteria en gelden de uitsluitingsgronden niet voor u? Dan kunt u uw interesse in dit object kenbaar maken via het Makelpunt, uitsluitend door te mailen naar makelpunt@almere.nl. U dient bij uw aanmelding in ieder geval de navolgende stukken/informatie mee te sturen: kvk uittreksel (niet ouder dan twee maanden), contactgegevens (emailadres, telefoonnummer), beoogd gebruik en gemotiveerde toelichting op het beoogd gebruik, en een verhuurdersverklaring. Het kan zijn dat aan een gegadigde wordt gevraagd nadere stukken aan te leveren dan wel aanvullende vragen te beantwoorden. U wordt op de hoogte gehouden van de beoordeling van de selectiecriteria en uitsluitingsgronden.

Zoals gezegd zal in beginsel met de eerste gegadigde een huurovereenkomst worden gesloten. Indien de eerste/een gegadigde afvalt kan de gemeente besluiten met de eerst volgende aangemelde gegadigde een huurovereenkomst aan te gaan, voor zover die voldoet aan de selectiecriteria en de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn.’

Illustratie Almere skyline
Jouw mening