Direct naar paginainhoud

Regeling Erepenning

Regeling voor het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Erepenning gemeente Almere’.

Regeling voor het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Erepenning gemeente Almere’ 2023

1. Omschrijving

De gemeente Almere heeft een gemeentelijke onderscheiding ingesteld in 1999. De gemeentelijke Erepenning, met bijbehorend draagspeldje, is bedoeld voor personen die binding hebben met de stad en die zich voor langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de Almeerse samenleving.

2. Voordracht & Besluit

 • Een voordracht kan zowel door de gemeente, als door inwoner(s), instellingen, organisaties en bedrijven (binnen of buiten Almere) worden gedaan.
 • Per voordracht wordt slechts één natuurlijk persoon kandidaat gesteld.
 • Een voordracht indienen is op ieder moment mogelijk. De Erepenning kan op ieder moment dat hiertoe aanleiding is worden uitgereikt.
 • Een voordracht wordt voorgelegd aan de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen. .De adviescommissie selecteert uit de ontvangen voordrachten, de voordrachten die aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd.
 • Aan een voordracht kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het college van burgemeester en wethouders kan naar aanleiding van een voordracht besluiten een Erepenning uit te reiken. Het advies van de adviescommissie is daarbij niet bindend.
 • Degene die de voordracht heeft gedaan, wordt op de hoogte gehouden van het afhandelingsproces.

3. Criteria Erepenning

 • De volgende criteria zijn van toepassing op het in aanmerking komen voor een erepenning:
  • Bijzondere inzet voor de samenleving van Almere. Hierbij wordt een maatschappelijk belang gediend. Het volgende kan hier onder meer invulling aan geven:

   • vrijwilligerswerk (ook in verenigingsleven en andere hand- en spandiensten),
   • een voorbeeld zijn voor anderen, door doorzettingsvermogen en/of creatief  denken/handelen, waar resultaten buiten het eigen belang strekken,
   • inzet gedurende een geruime tijd, maatschappelijke betekenis en uitstraling,
   • actualiteit van de activiteiten.
  • Een periode van minimaal 10 jaar van actieve inzet voor de samenleving, tenzij er sprake is van extreme intensiteit of een uitzonderlijke incidentele actie die een zeer positieve invloed heeft op de Almeerse samenleving.
 • De Erepenning wordt niet vaker dan één keer uitgereikt aan dezelfde persoon.
 • De Erepenning wordt niet uitgereikt aan een persoon die voor nagenoeg dezelfde werkzaamheden eerder een hogere onderscheiding heeft ontvangen.
 • Personen aan wie een Erepenning is uitgereikt, zijn geen kandidaat voor de Bonifatiusspeld die daaropvolgend wordt uitgereikt.  
 • In zeer bijzondere gevallen kan het college besluiten om van bovenstaande criteria af te wijken.

4. Uitreiking

 • De Erepenning wordt niet uitgereikt bij een afscheid, tenzij de (maatschappelijk relevante) verdiensten hiertoe aanleiding geven.
 • Bij uitreiking krijgt de betrokkene van de (loco)burgemeester de Erepenning, het draagspeldje en een oorkonde aangeboden.

5. Intrekking

Deze Regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. De Regeling voor het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Erepenning gemeente Almere’, zoals vastgesteld op 20 juni 2017, wordt ingetrokken.

6. Citeertitel

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling voor het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Erepenning gemeente Almere’ 2023.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 september 2023.

burgemeester en wethouders van Almere,
de gemeentesecretaris, A. van Mazijk
de burgemeester, W.H.J.M. van der Loo

Illustratie Almere skyline
Jouw mening