Direct naar paginainhoud

Reglement Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen Almere 2023

De Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen geeft advies over de voordrachten voor de Bonifatiusspeld en Erepenning van de gemeente Almere aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

Besluit

Het Reglement Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen Almere 2023 vast te stellen.

Artikel 1

  1. Er is een Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen, die advies uitbrengt over de voordrachten voor de Bonifatiusspeld en Erepenning van de gemeente Almere aan het college van burgemeester en wethouders.
  2. De advisering vindt plaats aan de hand van de criteria als opgenomen in de Regeling inzake het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Bonifatiusspeld gemeente Almere’ of de ‘Regeling voor het toekennen en uitreiken van de onderscheiding ‘Erepenning gemeente Almere’.

Artikel 2

  1. De Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. Deze worden benoemd door het college. Uit de leden van de adviescommissie benoemt het college van burgemeester en wethouders een voorzitter.
  2. De leden en de voorzitter van de adviescommissie vervullen deze functies onbezoldigd.
  3. De leden kunnen door het college worden geschorst en ontslagen.
  4. De leden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 3

  1. De vergaderingen van de Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen zijn besloten.
  2. De commissie wordt voorzien van ambtelijke ondersteuning. Deze verstuurt en verzamelt de stukken, plant de vergaderingen in en woont de vergaderingen bij. Tevens verzorgt de ambtelijke ondersteuning de verslaglegging van het advies.
  3. De commissie vergadert minimaal 2 maal per jaar.

Artikel 4

De Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen geeft een positief advies over een voordracht als een meerderheid van de leden van de adviescommissie het met de voordracht eens is.

Artikel 5

Dit Reglement Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen Almere 2023 treedt in werking op de dag nadat het bekend is gemaakt. Het Reglement Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen Almere 2022, zoals vastgesteld op 8 maart 2022, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit Reglement wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie Gemeentelijke Onderscheidingen Almere 2023.

Artikel 7

Het college is bevoegd om van dit Reglement af te wijken, indien strikte toepassing zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 19 september 2023.

burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris, A. van Mazijk
de burgemeester, W.H.J.M. van der Loo

Illustratie Almere skyline
Jouw mening