Direct naar paginainhoud

Privacyverklaring Wet politiegegevens (Wpg)

Wanneer verwerkt de gemeente politiegegevens in het kader van de Wpg?

Wij verwerken politiegegevens onder de Wpg voor verschillende werkprocessen met verschillende doeleinden. Waaronder:

 • Staandehouding, na constatering van overtreding door een Boa handhaving openbare ruimte;
 • Aanhouding en verhoor, door een Boa handhaving en openbare ruimte;
 • Handhaving door een Boa leerplicht bij verwijtbaar schoolverzuim;
 • Het uitvoeren van strafrechtelijk onderzoek door Boa sociale recherche bij fraude met uitkering boven de 50.000 Euro;
 • Het uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek door Boa sociale recherche bij fraude met uitkering boven 50.000 Euro;
 • Het uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek door Boa sociale recherche bij fraude met een vorm van verkregen gelden voor zorg;
 • Het opmaken van een proces-verbaal als jij een strafbaar feit hebt gepleegd;
 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen, zoals het toekennen van bezwaren, het toepassen van de coulanceregeling, toepassen van verminderingen en betalingsregelingen.

Wat is de grondslag voor de verwerking?

Voor de Boa’s in de verschillende domeinen gelden aparte wettelijke verplichtingen. Voor Boa’s openbare handhaving is dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De leerplicht Boa’s werken conform de Leerplichtwet en de Boa’s sociale recherche volgens de Participatiewet.

Om politiegegevens te mogen verwerken hebben wij als gemeenten een grondslag nodig. Deze zijn wezenlijk anders dan die onder de AVG gebruikt worden. Afhankelijk van de verwerking maken wij gebruik van artikel 8 (uitvoering dagelijkse politietaak), artikel 9 (gericht onderzoek) of artikel 13 (verdere verwerking van artikel 8 of 9 gegevens ter ondersteuning van onze taak) verwerkingen onder de Wpg.

Welke politiegegevens verwerkt de gemeente?

Binnen Handhaving openbare orde zijn er meerdere werkprocessen waar politiegegevens kunnen worden verwerkt, waaronder:

‘Staande houding van een verdachte na constatering overtreding door Boa’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Identiteitsgegevens, BSN.

‘Aanhouding en verhoor door Boa’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Identiteitsgegevens, BSN.

‘Opmaken proces-verbaal door Boa’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegevens, Contactgegevens, Identiteitsgegevens, BSN.

Binnen Leerplicht zijn er meerdere werkprocessen waar politiegegevens kunnen worden verwerker, waaronder:

‘Handhaving door BOA leerplicht bij verwijtbaar schoolverzuim door niet nakomen van verplichtingen door verantwoordelijke personen’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegevens

Contactgegevens, Identiteitsgegevens, BSN, Verlof- en vrijstellingsgegevens, Strafrechtgegevens (parketnummer) en Gezinssituatie. Eveneens kunnen er bijzondere politiegegevens worden verwerkt, namelijk Religieuze- en levensbeschouwelijke overtuiging, Gezondheidsgegevens (medische gegevens).

‘Proces-verbaal opmaken’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegeven, Contactgegevens, BSN, Financiële gegevens.

Binnen Sociale recherche zijn er meerdere werkprocessen waar politiegegevens kunnen worden verwerker, waaronder:

‘Strafrechtelijk onderzoek naar fraude met uitkering’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegeven, Contactgegevens, BSN, Uitkeringsgegevens, IBAN, Financiële gegevens, Afgeleide persoonsgegevens van foto's en andere beelddragers, Relevante arbeidsmarktgegevens, Gegevens omtrent strafrechtelijk/justitieel verleden.

‘Strafrechtelijk onderzoek naar fraude met een vorm van verkregen gelden voor zorg’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegeven, Contactgegevens, BSN, IBAN, Toegekende zorg (indicatie) op zorgaanbieder en product.

‘Proces-verbaal opmaken’

 • In dit werkproces kunnen de volgende politiegegevens worden verwerkt: Persoonlijke gegeven, Contactgegevens, BSN, Financiële gegevens.

Hoe lang bewaren wij politiegegevens?

In de Wpg staan termijnen voor het bewaren van politiegegevens.
Met betrekking tot de uitvoering van de dagelijkse politietaak (artikel 8 Wpg) worden politiegegevens uiterlijk 5 jaar na de datum van eerste verwerking verwijderd.

Met betrekking tot de zogenoemde gerichte verwerking (artikel 9 Wpg) worden politiegegevens verwijderd uiterlijk 5 jaar na het met deze verwerking te behalen doel.

Bij Leerplicht kan het voorkomen dat politiegegevens over een langere periode verwerkt dienen te worden en dus de geldende termijnen hierboven te krap zijn. Immers, een leerling kan gedurende een langere tijd meerdere keren verzuimen. Hiervoor heeft de gemeente een zogenoemde ‘Protocollering van verwerkingen ex artikel 13 lid 1 Wet Politiegegevens’ opgesteld, waarin is aangegeven waarom en met welk doel de bewaartermijn voor de politiegegevens die onder artikel 13 Wpg vallen hebben verruimd zijn.

Met wie delen wij politiegegevens?

Wij kunnen politiegegevens ‘ter beschikking stellen’ aan Boa én politie die deze gegevens nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van haar taak. Daarbij geldt altijd het ‘need-to-know principe’, wat zoveel betekent als de ontvanger moet de gegevens nodig hebben voor zijn taak en niet meer dan dat.  Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens en dit wordt gedocumenteerd.

Eveneens kunnen wij politiegegevens ‘verstrekken’ aan derden. Denk aan het delen met Bureau Halt, de burgemeester, Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook in een samenwerkingsverband kan, onder voorwaarden, verstrekt worden aan partners, zoals een woningbouwvereniging of winkeliers. Wij verstrekken politiegegevens aan derden conform de eisen van de Wpg en zorgen ervoor dat elke verstrekking wordt gedocumenteerd.

Tevens dragen wij er zorg voor dat de ontvangers weten dat ook zij een geheimhoudingsplicht hebben. Wij houden daarnaast in een overzicht bij aan wie wij politiegegevens verstrekken.

Tot slot hebben wij met onze leveranciers, van de applicaties waarin wij politiegegevens verwerken, verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat zijn jouw rechten onder de Wpg?

De rechten van de betrokkenen zijn hierbij beperkt tot recht op informatie en inzage (artikel 25 Wpg) en rectificatie en vernietiging (artikel 28). Bovendien kan er sprake zijn van beperking van deze rechten (artikel 27 Wpg). De andere rechten uit de AVG (beperking verwerking, verzet/bezwaar, overdraagbaarheid, intrekken toestemming) zijn niet van toepassing bij de Wpg.

Je hebt dus het recht om te weten of er politiegegevens van jou door de gemeente worden verwerkt en welke gegevens dat dan zijn. Als jouw politiegegevens onder de Wpg onjuist of onvolledig zijn kun je de gemeente vragen jouw politiegegevens aan te passen of aan te vullen. Daarnaast kun je politiegegevens laten vernietigen.

Je kunt jouw verzoek sturen naar: privacyverzoek@Almere.nl

Je ontvangt van ons bericht als er is voldaan aan jouw verzoek om informatie, inzage correctie of verwijdering.

Zoal gezegd hebben wij het recht een verzoek af te wijzen op (artikel 27 Wpg) als:

 • Het verzoek gerechtelijke onderzoeken of procedures zou belemmeren;
 • Dat nadelige gevolgen heeft voor het voorkomen van het begaan van strafbare feiten, voor opsporing, onderzoek, vervolging of het opleggen van straffen;
 • De openbare veiligheid in het geding is;
 • De rechten en vrijheden van derden worden geschonden;
 • De nationale veiligheid in het geding is;
 • De gemeente de wettelijke plicht heeft deze politiegegevens gegevens te bewaren;
 • Het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.

Datum laatste wijziging 21 juli 2023
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening