Direct naar paginainhoud

Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de RvS uitspraak gedaan waarna er problemen rondom stikstof-depositie zijn ontstaan. Voor meer informatie zie PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt - Raad van State. De landelijke stikstofproblematiek raakt ook projecten in Almere. Sommige natuurgebieden zijn beschadigd doordat er teveel stikstof terecht komt. De enige manier om de natuur te laten herstellen is door minder stikstof uit te stoten. Ondernemers, gemeenten, waterschap en provincie leveren hier allemaal een bijdrage aan door duurzamer en innovatiever te werken. De gemeente werkt nauw samen met de Provincie Flevoland die in opdracht van het Rijk de regie voert om te zoeken naar een oplossing waarbij weer vergunningen verleend kunnen worden voor de bouw van huizen, uitbreiding van bedrijven en belangrijke economische projecten, zonder dat kwetsbare natuur daaronder lijdt.

Gevolgen tussenuitspraak project ViA15 voor vergunningverlening

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State aangegeven twijfels te hebben bij de rekenmethode die op dat moment gold voor de berekening van stikstofdepositie vanwege verkeer. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Aerius Calculator aangepast, die u dient te gebruiken bij stikstofberekeningen. 

Porthos-uitspraak
De vrijstelling bij bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden is onverbindend. Ook voor bouw-, sloop- en aanlegfase moeten weer stikstofberekeningen worden ingediend.

Per 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Het gevolg van deze nieuwe wet is dat stikstofdepositie door bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden niet meegenomen wordt bij de vraag of een (aan te haken) natuurvergunning nodig is voor een project. Daarnaast hoeven er alleen stikstofberekeningen te worden ingediend bij een aanvraag om omgevingsvergunning als het project in strijd is met het bestemmingsplan. In beginsel gaat het dan alleen om berekeningen over de gebruiksfase. 

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State in de zaak ‘Porthos transport en opslag van CO2’ een streep gehaald door de bouwvrijstelling: de Raad van State oordeelde dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten.

Met het onverbindend verklaren van de bouwvrijstelling moeten initiatiefnemers bij alle aanvragen voor een omgevingsvergunning weer stikstofberekeningen indienen, tenzij het gaat om de bouw van maximaal 5 woningen.

De bouw-/aanlegfase en de gebruiksfase moeten in afzonderlijke berekeningen worden aangeleverd. Het gaat daarbij in elk geval om aanvragen om omgevingsvergunningen voor woningbouwprojecten vanaf 6 woningen, evenementen, de vestiging van nieuwe bedrijven en (maatschappelijke) voorzieningen en de aanleg van infrastructuur. Kleine verbouwingen zoals het plaatsen van dakkapellen vallen hier niet onder.

In plaats van het aanleveren van stikstofberekeningen bij de aanvraag om omgevingsvergunning, kunt u er ook voor kiezen om rechtstreeks bij de provincie een natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming aan te vragen. Die aanvraag moet dan bij de provincie zijn ingediend vóórdat de gemeente een besluit neemt op de aanvraag om omgevingsvergunning.

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 is de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator. Bij de vergunningverlening gaan we uit van de actuele versie van AERIUS. Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht om AERIUS Calculator versie 2023 te gebruiken voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures betekent dit, dat een nieuwe berekening uitgevoerd moet worden. Na de actualisatie zal de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2023 (de versie na actualisatie) mogelijk anders zijn dan bij doorrekenen met AERIUS Calculator 2022.
Voor nieuwe aanvragen kan het – gezien de doorlooptijd van aanvraag tot besluit – daarom verstandig zijn om met de berekening te wachten op de nieuwe versie van AERIUS Calculator.

Bestemmingsplannen

Voor conserverende bestemmingsplannen gelden geen beperkingen (conserverend wil zeggen dat het gaat om bestemmingsplannen die niet afwijken van voorheen geldende plannen en leggen alleen de bestaande situatie vast). Ook voor bestemmingsplannen die grotendeels conserverend zijn, gelden geen beperkingen, bijvoorbeeld als het gaat om een beperkt aantal nieuwe woningen of het  toevoegen van bedrijven aan de bestaande situatie. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen hoeft alleen te worden gekeken naar de stikstofdepositie van eventuele nieuwe bestemmingen en bouwmogelijkheden die aan het bestaande plan worden toegevoegd. 

Disclaimer

Gemeente Almere vindt het belangrijk om de informatie die nu beschikbaar is te delen. Op dit moment is echter nog veel onduidelijk en daarom moeten we het voorbehoud maken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan deze informatie. Oplossingen zijn in de praktijk vaak maatwerk.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. We aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden. De berichtgeving op deze website is op basis van de informatie zoals bekend op 13 september 2023.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening