Direct naar paginainhoud

Besluit verlenen subsidie Circuloco 2022

Stichting Circuloco
t.a.v. het bestuur
De Steiger 24
1351 AB Almere

Besluit verlenen subsidie Circuloco 2022

Geacht bestuur,

Uw subsidieaanvraag voor Circuloco 2022 met kenmerk 22000290 SA hebben wij behandeld. Hieronder leest u ons besluit.

Besluit

U vraagt subsidie aan voor een bedrag van € 325.000. Wij besluiten om u de subsidie te verlenen. Deze subsidie is bestemd voor de realisatie en de exploitatie van een circulair paviljoen (het circulair paviljoen 1.0) op de Floriade 2022.

De subsidie bestaat uit een drietal afzonderlijke bedragen, waarvoor verschillende voorwaarden gelden.

 • Een bedrag van € 50.000 als bijdrage vanuit het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE), ten behoeve van de realisatie en exploitatie van het circulair paviljoen op de Floriade;
 • Een bedrag van € 45.000 als bijdrage vanuit het Citylab Almere, ten behoeve van de realisatie en exploitatie van het circulair paviljoen op de Floriade;
 • Een bedrag van maximaal € 230.000 dat de gemeente ter beschikking stelt ter dekking van de bouwkosten van het circulair paviljoen.

Doel Circuloco 1.0

Van 14 april 2022 tot 10 oktober 2022 vindt de 7de Nederlandse Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere plaats. U realiseert een innovatief project bestaande uit een circulair paviljoen dat in het kader van de Floriade op het terrein van de Floriade 2022 in de gemeente Almere zal worden gerealiseerd. Daarbij gelden de volgende doelen:

 • Het circulair paviljoen dient als voorbeeld van de innovatieve mogelijkheden voor de toepassing van circulaire principes met gebruikmaking van lokale bronnen. Hieraan wordt onder andere uitvoering gegeven doordat het circulair paviljoen zo wordt ontworpen en gebouwd dat het paviljoen voor een zo groot mogelijk deel kan worden verplaatst of hergebruikt voor Circuloco 2.0, waarbij de intentie is dat het paviljoen geheel of gedeeltelijk wordt verplaatst naar de Steiger 66 in Almere.
 • Gedurende de Floriade biedt het paviljoen ruimte voor een inhoudelijk programma in het Circulair Paviljoen, waardoor de betrokkenen en het publiek veel leren op het gebied van circulair bouwen en circulair ondernemen. De programmering stelt u op in overleg met PRICE & Citylab.
 • Het paviljoen dient ertoe om daadwerkelijk een stap te maken in kennis van en vaardigheden over circulair bouwen. Zowel ‘harde’ als ‘zachte’ vaardigheden.
 • De samenwerking in het Circulocoproject dient ook als aanjager voor het opbouwen van netwerken met elkaar en met andere betrokkenen om zodoende een groter netwerk op het gebied van Circulair ondernemen te creëren.

Betaling

U ontvangt voorschotten op de verleende subsidie. Na afloop van de Floriade zal de subsidie worden vastgesteld. Daarvoor dient u te zijner tijd een aanvraag te doen. Pas na de definitieve vaststelling van de subsidie heeft u een definitieve aanspraak op de verleende subsidie. Als de subsidie lager wordt vastgesteld dan de verleende voorschotten, dan dient u een deel van de betaalde voorschotten terug te betalen.

De bedragen van € 50.000 voor PRICE en € 45.000 voor City Lab zullen door ons ambtshalve als voorschot worden uitgekeerd. U ontvangt € 95.000 binnen 30 dagen na verzending van dit besluit maar niet eerder dan 20 januari 2022 op rekeningnummer NL31RABO0369662423 van Stichting Circuloco onder vermelding van ‘22000290 SA’ en ‘Circuloco 2022’.

Voor verder voorschotten, die ten laste komen van de subsidie voor de dekking van bouwkosten, dient u een schriftelijk verzoek te doen. Het verzoek (van 1 pagina (A4 formaat) omvat een korte toelichting op de voortgang van het project, de uitputting van het projectbudget tot de datum van het verzoek en de aanwezigheid van de liquiditeitsbehoefte ten behoeve van de bouw van het paviljoen.

Verplichtingen / Voorwaarden

1. Algemeen

 • U voert de activiteiten uit zoals beschreven in de aanvraag en met inachtneming van de hiervoor genoemde doelen.
 • U voert de activiteiten uit overeenkomstig de gesloten samenwerkingsovereenkomst Circuloco middels het positieve contract. Bij tegenstrijdigheden gaat het bepaalde in deze subsidiebeschikking voor.
 • U bent verplicht om direct contact op te nemen via subsidiebureau@almere.nl als:
  • u de gesubsidieerde activiteiten niet (helemaal) kunt uitvoeren.
  • er iets verandert in de organisatie van de gesubsidieerde activiteiten.
  • er iets verandert in de begroting voor de gesubsidieerde activiteiten.
  • u niet kunt voldoen aan de verplichtingen in dit besluit.
 • U voert een administratie die voldoet aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en zorgt dat uit de administratie in ieder geval blijkt wat de aan het gesubsidieerde project verbonden inkomsten en uitgaven zijn.
 • U bevoordeelt uw commerciële partners niet en contracteert met hen tegen marktconforme voorwaarden.
 • U wendt de subsidie uitsluitend aan voor het project.
 • U overlegt een gezamenlijke verklaring van Stichting Circuloco en de Floriade

waaruit blijkt dat:

 • tegen Circuloco noch de Floriade een bevel tot terugvordering van eerder verkregen staatssteun loopt;
 • dat geen cumulering van staatssteun plaatsvindt die tot overschrijding van de steunmaxima uit artikel 53 jo artikel 4 lid 1 onder z Verordening 651/2014 leidt en
 • dat u beiden instemt met publicatie van de subsidiebeschikking.

De verklaring kan worden toegezonden aan subsidiebureau@almere.nl.

Specifieke voorwaarden Citylab

Vanuit het Citylab is het doel om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven te creëren in Almere, specifiek op De Steiger en De Vaart. De volgende voorwaarden dragen daar aan bij:

 • Circuloco zal het lokale circulaire ondernemerschap in ‘the spotlight’ zetten voor het publiek wat naar Floriade komt. De vorm waarin dat gebeurd zal o.a. via de showroom van lokale circulaire producten zijn, kunstuitingen van Almeerse circulaire kunst, en het paviljoen zelf als het gaat om circulair bouwen.
 • Ook zal Circuloco activiteiten organiseren voor circulaire bedrijven en ondernemers uit de bredere regio, nationaal en mogelijk internationaal, om Almere als hotspot voor circulair ondernemerschap te promoten.
 • Met het paviljoen op Floriade wordt gebouwd aan de circulaire community die later vorm en inhoud gaat geven aan de circulaire hub op De Steiger 66, waarin ook wordt gezocht naar manieren om eigenaarschap voor de activiteiten en het gebouw breed gedragen te krijgen.
Specifieke voorwaarden PRICE

PRICE heeft als doel om actief de circulaire economie te versnellen, door heel concreet aan circulaire innovatie-vraagstukken (Challenges) te werken, samen met ondernemers, onderwijs & overheid. De volgende voorwaarden dragen daar aan bij:

 • Circuloco is een actieve en betrokken partij, doet mee aan en deelt haar inzichten ten aanzien van circulaire innovatie-vraagstukken op het gebied van oa de bouw en inrichting Paviljoen; door PRICE ingebrachte circulaire systeem-bevorderende innovatie (instrumenten zoals materiaal-paspoorten (Madastar); pilots zoals Fiscale Vergroening; sociale innovatie); samenwerking (instrumenten zoals meer-partijdige Positief Contract; uitgangspunten zoals transparantie; meervoudige waardecreatie; lokaal); en hergebruik / wederopbouw van het Paviljoen na afloop van de Floriade.
 • Circuloco vertaalt deze samenwerking en Challenges in praktische (deel-challenges) opdrachten, waarbij onderwijs en studenten ingezet kunnen worden; gestreefd wordt in 3 batches / periodes (voor, tijdens en na Floriade) aan minimaal 3 opdrachten per periode door studenten te laten werken.
 • Circuloco en PRICE ontwikkelen gezamenlijk inhoud en programmering voor in het Cirucloco Paviljoen op de Floriade, waaronder ruimte voor een circulaire expositie; gezamenlijke programmering; kennis-sessies; rondleidingen door het Circuloco team; PRICE krijgt hier 10 vrijkaarten vanuit Circuloco voor.
 • Het PRICE logo wordt meegenomen op alle Circuloco communicatie als één van de bijdragende partners aan het Circuloco Paviljoen; PRICE kan het Paviljoen en het bouw- en samenwerkingsproces in beeld brengen voor PRICE marcom doeleinden.
Specifieke voorwaarden dekking bouwkosten

De totale begrote bouwkosten van het circulair paviljoen bedragen € 383.266,79. De ambitie van de partijen die deelnemen in het Circulocoproject is om dit bedrag zoveel mogelijk te financieren uit bijdragen van derden (inclusief de bedragen van PRICE en Citylab), kostenbesparingen door bijvoorbeeld urban mining en de opbrengsten van de exploitatie van het paviljoen gedurende de Floriade 2022. Aan bijdragen van derden (inclusief de bedragen van PRICE en Citylab) is tot nu toe een bedrag van € 157.500 toegezegd. Het subsidiedeel van maximaal € 230.000 is uitsluitend bestemd voor een eventueel tekort in de dekking van de bouwkosten. Concreet betekent dat dat eventuele nog door u te verwerven bijdragen van derden in het project in mindering zullen komen op het subsidiebedrag. Indien op de bouwkosten kan worden bespaard, bijvoorbeeld door het toepassen van urban mining, zal de gerealiseerde besparing eveneens in mindering worden gebracht op het subsidiebedrag. Indien de bouwkosten hoger uitvallen dan begroot, dan verleent de gemeente daarvoor geen extra subsidie. Indien de bouwkosten hoger uitvallen dan begroot, dan dient u de extra dekking daarvoor zelf te realiseren. Indien de (bruto)bouwkosten, dus voor aftrek van besparingen door urban mining en bijdragen van derden, met meer dan 10% stijgen ten opzichte van het begrote bedrag van € 383.266,79 dan dient u dit aan de gemeente te laten weten en kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen ter zake van dit deel van de subsidie.

Verder zal een eventueel positief exploitatieresultaat van het circulair paviljoen tijdens de Floriade 2022 in mindering worden gebracht op het subsidiebedrag.

Het subsidiebedrag waarop u bij vaststelling recht krijgt, kan dus wel lager uitvallen dan
€ 230.000 maar niet hoger.

De einddatum van het project is 1 november 2022. Voor die datum moeten de activiteiten zijn uitgevoerd om in aanmerking te komen voor de subsidie.

De subsidiebedragen voor dit project mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gemeente voor een van de andere projecten worden aangewend.

2. Tussentijdse rapportage

 • U rapporteert 3x per jaar per 1 april, 1 september en 31 december 2022 over de voortgang van het project. Hiervoor ontvangt u van het Subsidiebureau een format dat u kunt invullen. Hierin meldt u hoe de uitvoering van uw plan verloopt, zowel inhoudelijk als financieel. Het format kunt u mailen naar subsidiebureau@almere.nl.

3. Vaststelling van de subsidie / eindrapportage

Na afloop van het project stellen wij de subsidie vast. U dient daarvoor een aanvraag te doen, uiterlijk op 1 april 2023. De aanvraag om vaststelling bevat:

 • Een inhoudelijk eindverslag aan van het project waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht;
 • Financieel verslag met een overzicht van de uitgaven en inkomsten voorzien van een onderbouwing van de uitgaven en inkomsten waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en de gerealiseerde kosten zijn verantwoord. Dit verslag moet door het bestuur zijn vastgesteld. Het financiële verslag geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent:
  • het vermogen en het exploitatiesaldo
  • voor zover de aard van het financiële verslag dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de subsidieontvanger
  • Het financiële verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend.
 • U levert uiterlijk 1 april 2023 een controleverklaring van uw accountant aan van de gesubsidieerde activiteiten over de hele periode. Hiervoor is een controleprotocol van het Fonds Verstedelijking Almere beschikbaar. Wij zullen dit separaat aan u mailen.
 • U werkt mee aan eventuele controles of steekproeven.
 • U bewaart alle financiële bewijsstukken (bijvoorbeeld bonnen, facturen) over uw gesubsidieerde activiteit tot twee jaar na de subsidieperiode.
 • U neemt tijdig contact op als u aan het einde van de subsidieperiode een deel van de subsidie overhoudt. Wij overleggen hier dan over met u.

Specifiek ten behoeve van de vaststelling van de dekkingsbijdrage voor de bouwkosten levert u aan:

 • Een gespecificeerde en gedetailleerde opgave van de bouwkosten.
 • Een gespecificeerde opgave van de besparing die urban mining heeft opgeleverd, waartoe in ieder geval een vergelijking dient te worden gemaakt tussen thans gehanteerde bouwbegroting en de gerealiseerde bouwkosten.
 • Een gespecificeerde opgave van de bijdragen van derden in het project.

De gemeente Almere hecht veel waarde aan juist omgaan met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat u verslagen met persoonsgegevens alleen kunt mailen via een beveiligde omgeving.

Vraag op tijd uitstel aan als u niet kunt voldoen aan de verantwoordingseisen uit dit besluit. Mail onder vermelding van ons kenmerk de reden waarom u uitstel vraagt en een voorstel voor een nieuwe datum naar subsidiebureau@almere.nl. Daarna ontvangt u bericht of wij akkoord gaan met uw voorstel.

Sanctiebeleid

In de “Beleidsregel vaststellen subsidies gemeente Almere 2021” is vastgelegd hoe wij omgaan als er sprake is van termijnoverschrijding of een onvolledige aanvraag tot subsidievaststelling (incomplete verantwoording). Het niet voldoen aan de verantwoordingseisen kan tot gevolg hebben dat de subsidie met een percentage tot 100% lager wordt vastgesteld. U kunt deze beleidsregel vinden op www.overheid.nl.

4. Subsidievaststelling

Na ontvangst van uw verslag(en) stellen wij de subsidie vast. Het subsidiebedrag wordt lager vastgesteld als:

 • er minder gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd.
 • niet is voldaan aan de verplichtingen in dit besluit.
 • er minder subsidie nodig was voor de gesubsidieerde activiteiten.
 • U, ook na het eventueel in mindering gebrachte positief exploitatieresultaat op de subsidie tot het bedrag van de bouwkosten, een meer dan redelijke exploitatiewinst hebt genoten in de zin van artikel 53 AGVV.

Bij een lagere vaststelling vorderen wij het verschil tussen de betaalde subsidie en de vastgestelde subsidie terug.

Wettelijk kader

Dit subsidiebesluit is gebaseerd op artikel 4:21 en verder van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Almere 2020.

De subsidie wordt verder verleend onder de voorwaarden die volgen uit artikel 53 van de Verordening 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard ("AGVV"). Het feit dat deze subsidie wordt verleend zullen wij publiceren om te voldoen aan Europese Staatssteunregels.

Bezwaar

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met XXXXX XX XXXXX via telefoonnummer 14 036. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U kunt het bezwaarschrift versturen via eHerkenning of per post. Het adres is Bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum en handtekening. Omschrijf tegen welk besluit u een bezwaarschrift indient of stuur een kopie van het besluit mee. Vermeld de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Bij eHerkenning krijgt u de bevestiging via MijnOverheid.

Tot slot wensen wij u veel succes met het uitvoeren van uw activiteiten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere, namens hen,

programmamanager Circulaire Economie

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening