Welstand en erfgoed, o.a. reclame-uiting

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, toetst de gemeente jouw bouwplannen aan de zogenaamde eisen van welstand. Het gaat niet alleen om het ontwerp van een gebouw, maar ook of het gebouw past in zijn omgeving. Lees hier voor meer informatie over de welstandsregels en welstandseisen.

Wat is welstand

De gebouwen om ons heen, in het bijzonder het uiterlijk daarvan, zijn van grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving. Een goede kwaliteit van de omgeving voorkomt verloedering, blijft aantrekkelijk en behoudt zijn waarde. De gemeente heeft een wettelijke taak zorg te dragen voor een goede omgevingskwaliteit en gebruikt daarvoor verschillende instrumenten. Eén instrument dat specifiek bedoeld is om invloed uit te oefenen op het uiterlijk van bouwwerken is het welstandsbeleid.

De welstandsnota

Het welstandbeleid is vastgelegd in de Welstandsnota. Wanneer je een vergunning voor bouwactiviteiten aanvraagt word je plan getoetst aan de criteria uit deze nota. Tenzij jouw bouwplan in een welstandsvrij gebied ligt, dan gelden die criteria niet. Jouw gemeente heeft er namelijk het vertrouwen in dat kwaliteit van de bebouwing bij de bewoners in goede handen is. Zij is ervan overtuigd dat daarmee het stadsbeeld van Almere levendiger en verrassender kan worden. Dit betekent niet dat er geen gemeentelijk aandacht meer is voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bouwactiviteiten in gebieden waar het algemeen belang voor de stad groot is, bijvoorbeeld de stadscentra, langs de hoofdinfrastructuur en in het groenblauwe raamwerk, worden wel getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. Daarnaast blijft er aandacht voor bijzondere stadsdelen, bijvoorbeeld de voormalige BouwRai-gebieden. Ook reclame is niet welstandsvrij.

Reclame

Reclame is welstandsplichtig, ook in welstandsvrije gebieden. Het risico van wildgroei bij het vrijlaten van reclame in de openbare ruimte, of op bouwwerken is groot. Beperking is noodzakelijk, om te voorkomen dat de beeldkwaliteit ondergeschikt wordt aan reclame. Het gaat dan om criteria voor alle soorten reclame uitingen. Het belangrijkste doel hiervan is om een samenhang in het geheel aan reclames te verkrijgen die het karakter en de identiteit van Almere als moderne stad ondersteunen en versterken. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid, de belevingswaarde en de vindbaarheid voor burgers, ondernemers en bezoekers.

Een reclame-uiting is praktisch altijd een vergunningplichtige activiteit, een vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket.

Vooroverleg

De Commissie welstand en erfgoed biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een bouwvoornemen in vooroverleg te komen bespreken. Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden verschaft over de vraag of het uit te werken bouwplan zal kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Een verzoek om een afspraak kun je indienen door een e-mail te sturen naar de secretaris van de Welstandscommissie via infoverberg dit@almere.nl

Vergadercyclus

De openbare vergadering van de commissie vindt om de twee weken op de woensdag plaats in het Stadhuis. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten. Deze vergaderingen zijn ook voor publiek openbaar toegankelijk. Indien je van plan bent een vergadering bij te wonen, verzoeken wij jou - vanwege de beperkte vergaderruimte - zich hiervoor aan te melden.

Agenda woensdag 23 juni 2021

Dossiernr.Datum indieningOmschrijvinglocatie
21200321-052021het bouwen van een kade met loopsteiger voor de aanleg van het stadsstrand aan de EsplanadeEsplanade (Almere Stad) (Terrein)
211801

10-05-2021

het aanbrengen van keerwanden i.c.m. trappenSluiskade
212137

03-06-2021

het plaatsen van een speelkunstwerk3A1 (Centrum Almere Buiten) (Niet te plaatsen speel- en kunstwerk  aan het Baltimoreplein tussen hotel (blok 9) en busbaan)
212175

08-06-2021

het plaatsen van nieuwe lichtreclameKoetsierbaan 2 (Hoofdgebouw)
212073

31-05-2021

het plaatsen van handelsreclameWitgoudweg 5 (Hoofdgebouw)
211825

12-05-2021

het bouwen van een DHL CityHub4C1 (Hogekant) (Terrein)
211094

22-03-2021

het bouwen van een bedrijfshal met kantorenKoningsbeltweg (Betreft perceel tussen P5246 en 5247)
212055

31-05-2021

het toevoegen van twee gevelkozijnenBaljuwstraat 2 (Hoofdgebouw)
212122

03-06-2021

wijzigingsaanvraagBodestraat 201, 211 t/m 523 (Terrein)

Commissie welstand en erfgoed

De toets aan de welstandscriteria wordt uitgevoerd door de Commissie welstand en erfgoed. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Deze commissie is door de gemeenteraad benoemd om het uiterlijk van bouwwerken en reclame te toetsen aan de criteria uit de Welstandnota. Daarnaast adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd aan Burgemeester en wethouders over (toekomstige) monumenten en beschermde stadsgezichten, de plaatsing ervan op de gemeentelijke monumentenlijst en vergunningsaanvragen die hierop betrekking hebben.

Samenstelling van de Commissie welstand en erfgoed

  • dhr. P.T. (Peer) Glandorff – voorzitter - architect
  • mevr. F. (Fenna) Haakma Wagenaar - stedebouwkundige/architect
  • mevr. J.M.S. (Jolijn) Falk- architect
  • dhr. A.M. (Ben) Kuipers - landschapsarchitect
  • dhr. J. (Jouke) van der Werf - erfgoed/monumenten
  • secretaris: dhr. N.A. (Niels) ten Wolde

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen.

Heb je advies nodig of heb je een vraag over een vergunning dan kun je contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Je kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. Je kunt een afspraak maken of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen. 

Je vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis