Direct naar paginainhoud

Nobelhorst fase 4

We streven ernaar om in 2023 voor zowel fase 4 Noord als fase 4 Zuid een verkavelingsplan op te stellen. Dit is een gedetailleerd plan van de verdeling van grond in afzonderlijke percelen voor de bouw van woningen en/of industriële gebouwen.

Sinds de Raad van Almere het ontwikkelingsplan Almere Hout Noord in 2010 heeft vastgesteld, groeit Nobelhorst veld voor veld tot een unieke wijk met een dorpse uitstraling. Dat is goed te zien in de wijk waar inmiddels vele Almeerders een thuis hebben gevonden. Ook vind je velden met volop bouwactiviteiten. En velden die later in ontwikkeling komen, zoals fase 4 Noord, fase 4 Zuid en fase 5 (de ‘omkleuring’ van bedrijventerrein Twentsekant), waarbij een deel van het beoogde bedrijventerrein wordt omgevormd naar woningbouw.

Over de planvorming en werkzaamheden voor fase 4 Noord en fase 4 Zuid worden veel vragen gesteld. Door bewoners van Nobelhorst en van de andere wijken in Almere Hout: Oosterwold en Vogelhorst.

Hieronder de meest gestelde vragen met antwoorden.

Via Almere.nl en nieuwsbrieven worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de voortgang van de planvorming.

Wat is de planning van de ontwikkeling van fase 4 Noord en fase 4 Zuid?

In het tweede kwartaal van 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van Fase 4. Een nieuw stuk Nobelhorst. Als voorbereiding op de ophoging en de ontwikkeling van het gebied vindt een aantal geplande kapwerkzaamheden plaats, zodat we het grondgebied kunnen gaan voorbelasten. Hiervoor brengen we grote hoeveelheden zand aan zodat we een stevige basis hebben om straks woningen en wegen op te bouwen. Zandauto’s zullen het gebied in- en uitrijden om dit mogelijk te maken. Om dit veilig te doen, gaan we de verkeersstromen scheiden en bepaalde wegen omleggen.

Het streven is aan het eind van 2023 klaar te zijn met het aanbrengen van de voorbelasting. Afhankelijk van hoe het gebied zich zet en stabiliseert, kan dit zand naar verwachting vanaf de eerste helft van 2025 weer worden verwijderd. Dan start het bouwrijp maken en de bouw van de eerste woningen. Voor het bouwveld in fase 4 Zuid verwachten we dat de bouw van woningen kan starten vanaf 2026/2027.

Waarom moeten er gekapt worden?

De kapwerkzaamheden zijn nodig om ruimte te maken voor de plannen uit het ontwikkelingsplan van 2010. Dit gaat om woningbouw, afwatering, kabels en leidingen, straten en wegen. In 2023 zijn een aantal kapwerkzaamheden (zie kaartje), zoals het verwijderen van een aantal bosvakken. Dit is noodzakelijk om de volgende fasen mogelijk te maken. Op dit moment onderzoeken we of we de kapwerkzaamheden dit voorjaar of dit najaar laten doen.

Waar zijn de kapwerkzaamheden gepland?

Verlenging Marie Curiestraat

Volgens het ontwikkelingsplan verbinden we het noordelijk deel en het zuidelijk deel van Nobelhorst straks met elkaar door de Marie Curiestraat in de toekomst te verlengen. Daarmee worden de woningen in fase 4 Zuid ontsloten. Voordat het zover is wordt deze route gebruikt voor de (bouw)werkzaamheden. Daarvoor worden deze bomen in 2023 gekapt.

Zone aan oostzijde groenstrook

Aan de oostzijde van de bosstrook is een zone aangewezen voor realisatie van benodigde infrastructuur, zoals een watergang, kabels en leidingen en mogelijk een weg. Dit is zowel in het ontwikkelingsplan als in het bestemmingsplan opgenomen. Ook bevindt zich in deze strook een ruimtelijke reservering voor ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ (HOV)/ Stichtse lijn. 
Op dit moment onderzoeken we de benodigde verkeersstructuur die ervoor zorgt om nu en in de toekomst een goede bereikbaarheid in het stadsdeel Hout te kunnen garanderen. Na afronding van de lopende onderzoeken beginnen we met het ontwerp voor de definitieve inrichting van deze strook. Het streven is deze in de eerste helft van 2023 af te ronden. Voor de werkzaamheden in deze zone kappen we de bomen in 2023.

Wat is het nut van de watergang in deze strook?

De watergang is nodig voor de afvoer van water (afwatering). De gemeente is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in het gebied en stemt hierover af met het bevoegd gezag: Waterschap Zuiderzeeland.

Wanneer starten de graafwerkzaamheden voor watergang?

We verwachten dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2023 starten. We willen eerst de watergang graven en daarna de overige infrastructuur aanbrengen. Zo is de afwatering als eerste geregeld. 

Wat zijn de definitieve afmetingen van de te realiseren watergang?

De nieuwe watergang wordt circa 12 meter breed (wateroppervlak). De exacte breedte en ligging wordt nog nader onderzocht, in afstemming met het waterschap. Het voorstel is om het water aan de meest oostelijke kant, aan de kant van Oosterwold, te realiseren, met een taludlengte van circa 7,50 tot 8 meter. Daarnaast is er aan de kant van Nobelhorst nog een strook gereserveerd van 10 meter voor kabels en leidingen benodigd voor het gebied. Ook is er een ruimtelijke reservering voor de HOV/Stichtse lijn en voor het doortrekken van de Grote Denkersdreef in het bestemmingsplan opgenomen.

Wat zijn de plannen voor de strook bos van het Almeerderhout die in het zuiden door Nobelhorst loopt?

De bosstroken zijn onderdeel van het stadsbos Almeerderhout, een voormalig productiebos van (ecologische gezien) mindere kwaliteit. Wij werken samen met Staatsbosbeheer aan een deel van het Almeerderhout: Stadsbos van de toekomst, om te zorgen dat dit bos van hoogwaardige kwaliteit wordt. Meer informatie vind je op de website van Staatsbosbeheer. In 2023 start een participatietraject. Bewoners van Nobelhorst en Oosterwold krijgen hiervoor een uitnodiging. Het andere deel van het bos (zie kaartje) is bestemd om ruimte te maken voor toekomstige gebiedsontwikkeling Nobelhorst en wordt gekapt.

Komen er tussen Oosterwold en de reservering voor de Stichtse lijn woningen?

Deze zone heeft in het bestemmingsplan de bestemming ‘Verkeer’. In dit gebied leggen we een watergang en kabels en leidingen aan. Er is in het bestemmingsplan voor deze strook ruimte opgenomen voor de HOV/Stichtse lijn en voor het doortrekken van de Grote Denkersdreef.

Hoe blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen?

Op almere.nl/almerehout plaatsen we regelmatig updates die interessant zijn voor alle bewoners van het stadsdeel Hout. Hier plaatsen we de definitieve plannen voor het stadsbos. En we delen hier informatie over de uit te voeren werkzaamheden. Zoals routes voor omleidingen en globale planningen.

Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Nobelhorst kan via almere.nl/nieuwsbriefnobelhorst en voor de nieuwsbrief van het Almeerderhout kun je je aanmelden op almere.nl/nieuwsbriefalmeerderhout.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening