Direct naar paginainhoud

Arbeidsmarkt en onderwijs

Almere is een aantrekkelijke groeistad met rond de 214.000 inwoners met de ambitie te groeien naar 350.000 inwoners. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk. Waardoor iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, een leven lang. Een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten zich graag willen vestigen, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent.

Almere is onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam en groeide de afgelopen 20 jaar op het gebied van Economie, Werkgelegenheid en aantal inwoners ruim twee keer zo snel als het Nederlands gemiddelde.

Arbeidsmarkt Almere

Het aantal banen in Almere is de afgelopen jaren ruim toegenomen. In 2015 telde Almere ruim 78.000 banen tot bijna 90.00 banen in 2019. Dat betekent dat er in 2019 in Almere 607 banen per 1000 inwoners waren. Dat is wel lager dan het Nederlandse gemiddelde van 792 banen per 1000 inwoners. Het aantal vestigingen is fors toegenomen en in ruim 10 jaar tijd bijna verdubbeld: van 12.331 in 2008 naar 20.877 vestigingen in 2019.

Kijk voor alle cijfers over banen en vestigingen in Almere op almere.incijfers.nl.

Economische agenda

Voldoende geschoold personeel wordt een steeds belangrijkere factor voor bedrijven om te kunnen doorgroeien of om zich überhaupt in een gemeente te vestigen. Het is van belang dat er onderwijs wordt geboden dat aansluit bij de Almeerse economische ambitie. Het gaat dan zowel om de juiste opleidingsrichtingen als om het juiste opleidingsniveau. De behoeften van de bedrijven aan adequaat geschoold personeel staan daarbij centraal.

Er zijn al veel acties op dit gebied. Die willen we stroomlijnen en beter op de behoefte voor de economische ontwikkeling van Almere aan laten sluiten. Werknemers willen we stimuleren continu hun kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen om optimaal aan te blijven sluiten op de veranderende eisen op de arbeidsmarkt.

Toekomstige ontwikkelingen

Ondanks het feit dat door de coronacrisis de arbeidsmarkt voor veel sectoren (tijdelijk) is afgekoeld, zijn er nog altijd beroepen en sectoren met een nijpend tekort aan personeel. Sommige tekorten ontstonden tijdelijk of acuut als gevolg van de coronacrisis (of werden groter), andere tekorten kennen een structureel karakter. Dit geldt bijvoorbeeld in grote delen van beroepen in de ICT, techniek, onderwijs en zorg. In veel van deze beroepen wordt ook voor de komende jaren een blijvend tekort verwacht.

Mismatch op de arbeidsmarkt blijft

De komende jaren worden er niet alleen tekorten in bepaalde beroepen verwacht, maar de mismatch op de arbeidsmarkt blijft ook aanwezig. Dit concludeert de ABN-AMRO op basis van het in juni (2020) gepubliceerde rapport. De oorzaak? Het werk dat de werkzoekende wil of kan doen, wijkt grotendeels af van welke banen in diens zoekgebied aanwezig zijn.

Snel veranderende arbeidsmarkt

Naast blijvende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt heeft de snel veranderende arbeidsmarkt ook een blijvende invloed op aanwezigheid van geschikt en gekwalificeerd personeel. Banen veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe banen voor in de plaats. Niet alleen banen worden steeds flexibeler, ook werknemers moeten zich kunnen aanpassen. Werknemers worden bijvoorbeeld sneller omgeschoold (leven lang leren). De arbeidsmarkt heeft ook te maken met technologische ontwikkelingen, de gewenste vaardigheden van werkenden veranderen.

Skills

Naast kijken naar diploma’s en cv’s ook kijken naar vaardigheden en eigenschappen van mensen. Het denken in skills wint aan populariteit op de arbeidsmarkt. Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de skills van werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven in beeld. Daarmee ontstaat een breder beeld van de werkzoekenden en kunnen al hun skills een rol spelen bij het vinden van werk. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan nauwkeuriger worden gemaakt.

Structurele aandacht voor om- en bijscholing is essentieel

Om al deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en het mogelijk te maken voor mensen om van het ene beroep over te stappen naar een ander beroep (intersectorale uitwisseling) is het essentieel om om- en bijscholingstrajecten in te richten. De dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om snelle inzetbaarheid. Daarom moeten opleidingen anders worden ingericht; korter en bij voorkeur modulair.

ICT-Tech

Robotisering, kunstmatige intelligentie, Internet of Things, zelfrijdende auto's, augmented, mixed en virtual reality; de meeste belangrijke technologische ontwikkelingen zijn wel bekend. Het tempo waarin deze zich voltrekken en de exacte impact ervan op de arbeidsmarkt zijn echter lastig te voorspellen. In Almere is de ICT-Tech sector relatief sterk vertegenwoordigd. Deze sterkte willen we verder uitbouwen omdat de groeipotentie van ICT-Tech enorm is. Dit doen we o.a. door het Regionaal bij- en omscholingscentrum ICT Field Lab Almere.

Duurzaamheid

De komende jaren staan we voor grote duurzaamheidsopgaven. De ambities voor de gemeente Almere zijn vastgelegd in de “duurzaamheidsagenda Almere” en is op 16 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Om de impact hiervan te realiseren werkt de gemeente Almere langs 6 thema’s: Energie, Circulaire Economie, Mobiliteit, Voedsel, Ecologie en klimaatadaptie.

Dankzij groeiende investeringen in duurzame energie komen er steeds meer banen in deze sector. Inmiddels is duidelijk dat de energietransitie een banenmachine is en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. De komende jaren zetten we volop in op werkgelegenheidsprojecten waarbij op- om en bijscholing het uitgangspunt is.

Logistiek

Logistiek en groothandel vormen momenteel een belangrijke sector voor Almere. De groeiverwachtingen voor de logistiek zijn op korte termijn goed. Echter zal automatisering en digitalisering de komende jaren zijn intrede doen. Dit zal een impact hebben op de werkgelegenheid, bestaande banen zullen door automatisering worden getransformeerd. Gevraagde competenties van professionals zullen veranderen. Technisch inzicht wordt steeds belangrijker in de toekomst, het begrijpen van technologie is een must. Eind 2020 is het Logistiek Cluster Flevoland opgericht. Het LCF jaagt de ontwikkeling van talent en arbeidskrachten aan die graag willen werken in de dynamische logistieke sector van Flevoland

Arbeidsmarkt tijdens coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot voor  ondernemers. De overheid heeft een uitgebreid steun- en herstelpakket opgetuigd om je als ondernemer te ondersteunen. Afhankelijk van de fase waarin de coronacrisis zich bevindt, wordt het steunpakket aangepast of uitgebreid. Wij hebben een groot deel van de regelingen voor jou in een overzicht samengevat. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij je naar de bijlagen overzicht financiële coronamaatregelen en overzicht werkgelegenheidsmaatregelen.

Werkgelegenheid- en omscholingsinitiatieven

  • Regionaal bij- en omscholingscentrum ICT Field Lab Almere
  • Knooppunt Werk Almere
  • MKB Lab Windesheim
  • Transferpunt Zorg & Welzijn
  • Logistiek Cluster Flevoland
  • Alfen Academy

Kijk voor meer informatie bij werkgelegenheid en omscholingsinitiatieven.

Onderwijs en opleidingen

Almere heeft verschillende scholengemeenschappen. Deze bieden onderwijs aan op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Ieder stadsdeel in Almere heeft minimaal één scholengemeenschap. Voor vervolgstudies kent Almere ook een uitgebreid aanbod van middelbaar- en hoge beroepsonderwijs. Op de pagina Leren vind je meer informatie over onderwijs in Almere.

Knooppunt Werk Almere

Het corona virus heeft grote impact op bijna elk bedrijf in de gemeente Almere. Sommige bedrijven hebben te weinig werk en dreigen medewerkers hun baan te verliezen. Andere bedrijven of organisaties kunnen de vraag niet aan door een tekort aan medewerkers. Vooral in de zorg, logistiek, distributie, supermarkten, food en de techniek kampen bedrijven met een personeelstekort. 

Knooppunt Werk Almere brengt werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Wij verbinden werkgevers met elkaar om de vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als mogelijk doordraait.

Knooppunt Werk Almere is een initiatief van de afdelingen Economische Ontwikkeling en Werk en Inkomen van de gemeente Almere, in samenwerking met Randstad. Knooppunt Werk Almere is een aanpak bovenop het maatregelenpakket van het Rijk en sluit aan op initiatieven die we op dit moment in de markt zien waarin bedrijven elkaar vinden om personeel uit te wisselen.

Heb je te veel of juist te weinig personeel? Wil je wegwijs worden in alle regelingen? Wij helpen jou graag verder! Knooppuntwerk@almere.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening