Jaarverslag integriteit 2021 - Burgemeester en wethouders

Inleiding

Het jaarverslag is gebaseerd op het integriteitsbeleid 2016 en specifiek op de gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders. In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de raad. Als basis voor de bespreking in de raad kan dit jaarverslag integriteit B en W gebruikt worden. Tezamen met het jaarverslag integriteit raadsleden en het jaarverslag ambtelijke integriteit vormt dit verslag de bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

In 2022 staat het onderwerp ongewenste omgangsvormen meer dan ooit in de publieke schijnwerpers. Publicaties over grensoverschrijdend gedrag in verschillende sectoren, zoals in de sport en in de mediawereld zorgen hiervoor. In de gedragscode is een apart hoofdstuk gewijd aan regels rondom de onderlinge omgang om ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

Het jaarverslag verschijnt in 2022 voor het vijfde jaar op rij. Sinds de instelling van het integriteitsbeleid en de gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders in 2016 rapporteert het college pro-actief over de integriteit aan de raad. In 2017 voor het eerst. In 2022 zal worden onderzocht of de gedragscode moet worden geactualiseerd, zodat de het een adequaat handelingskader blijft voor de nieuwe bestuursperiode. De integriteit van het gemeentebestuur en de organisatie draagt bij aan het vertrouwen in de (lokale) overheid.

Bevindingen

1. De gedragscode integriteit burgemeester en wethouders is in 2021 nageleefd. Er zijn geen overtredingen of afwijkingen geweest van de artikelen uit de gedragscode.

Meldenswaardig zijn de volgende bevindingen:

a) De raad is in 2021 geregeld geïnformeerd over wijzigingen in nevenfuncties (ambtsgebonden en niet-ambtsgebonden) van burgemeester en wethouders. Het college van BenW heeft deze wijzigingen ook besproken en vastgesteld in de desbetreffende collegevergadering.

Wijzigingen in de nevenfuncties en voornemens tot aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie zijn (vooraf) gemeld aan college en raad, conform artikel 2.6.1 en 2.6.2.

Er is een actueel openbaar overzicht portefeuilleverdeling en nevenfuncties (artikel 2.6.1 en 2.6.2).

b) Wekelijks wordt in het college een interne lijst van uitnodigingen gericht aan het college ingebracht, conform artikel 3.2.3.3.

c) Collegeleden melden in de collegevergadering indien zij een geschenk met een waarde >25 euro hebben ontvangen.

Er is een actueel openbaar register ontvangen geschenken (artikel 3.2.1.4).

d) In de jaarrekening 2021 wordt een overzicht opgenomen van de uitvoering van de wachtgeldregeling voor ex-bestuurders, conform artikel 4.2.

e) Een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis wordt besproken in de collegevergadering evenals het verslag van de desbetreffende dienstreis. Er is een actueel openbaar register buitenlandse dienstreizen (artikel 4.3.6). I.v.m. de corona-pandemie heeft het college geen buitenlandse dienstreizen ondernomen in 2021.

f) Er is een openbaar declaratieregister van de bestuurskosten (artikel 4.1.6).

g) Er is een openbaar overzicht van de financiële belangen die burgemeester en wethouders hebben in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft (artikel 2.7.2).

In 2021 is de compliance-officer meerdere malen geraadpleegd door het collegeleden over o.a. ontvangen geschenken en het voorkomen van (de schijn) belangenverstrengeling.

h) In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de raad.

De eerste bespreking heeft plaatsgevonden in de collegevergadering van 11 mei 2021. Tijdens deze collegevergadering heeft het college het jaarverslag integriteit B en W 2020 vastgesteld. Het jaarverslag was als een bespreekstuk geagendeerd op de collegeagenda.

De tweede bespreking heeft plaatsgevonden op 7 december 2021. Het college van BenW heeft met elkaar gesproken over de uitvoering van bestuurlijke integriteit in de dagelijkse praktijk en er is aandacht besteed aan de scheiding rol bestuurder en politieke activiteiten met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

2. Er zijn in het jaar 2021 geen klachten uit de stad of de gemeenteraad ontvangen tegen de burgemeester en/of de wethouders.

3. Collegeleden hebben geen privacy datalekken veroorzaakt en geen geheime informatie gelekt.

4. De compliance-officer heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.

5. Er is een themapagina integriteit op Almere.nl.

6. In 2021 is de gemeente Almere door de Nederlandse afdeling van Transparency International uitgeroepen tot gemeente met het meest transparante giftenregister. De prijs is door de vice-voorzitter van de raad in ontvangst genomen.