Integriteit bestuurders en ambtenaren

Integriteit van burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren: wat houdt het in en wat te doen als die integriteit geschonden wordt?

"Integriteit is voor ons van het allergrootste belang. Wij willen en moeten ons integer gedragen, en ons hierover verantwoorden. Op dit punt mogen wij het vertrouwen van de burger niet beschamen en verliezen. Nooit en te nimmer mag ons gedrag een zuivere en zorgvuldige besluitvorming in de weg staan en machtsmisbruik inhouden of uitstralen. Dat principe raakt de kern van het openbaar bestuur en van onze geloofwaardigheid."
Burgemeester Franc Weerwind in zijn voorwoord, gericht aan raadsleden en wethouders, bij de nieuwe Gedragscode integriteit voor B&W 2016

Gedragscodes integriteit

Ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders van de gemeente Almere moeten zich houden aan gedragscodes. Die codes gaan onder meer over nevenfuncties, het aannemen van geschenken en uitnodigingen, gebruik dienstauto, kostendeclaraties, buitenlandse dienstreizen en misbruik van informatie.  

Integriteit en transparantie

Integriteit hangt samen met transparantie. De regels van de gedragscodes dwingen tot actieve openbaarmaking van sommige gegevens. Zo is te controleren of de regels ook worden nageleefd. De volgende gegevens zijn te raadplegen. 

Schendingen van integriteit

Wanneer u vermoedt dat er een onregelmatigheid of een andere integriteitsschending plaatsvindt en/of een gedragscode niet wordt nageleefd, of wanneer u zich onheus of onredelijk behandeld voelt door een individuele bestuurder of ambtenaar, kan daarvan melding worden gedaan.

Hoe meldt u als burger een vermoeden van integriteitsschending door een bestuurder of ambtenaar? 

  • Als het over de burgemeester, een wethouder, een ambtenaar of het presidium gaat, kan een klacht worden ingediend.
  • Als het een raadslid betreft, kan een melding worden gedaan.
  • Voor een toelichting zie procesbeschrijving

Hoe meldt een bestuurder een vermoeden van integriteitsschending door een andere bestuurder? 

  • Voor collegeleden en raadsleden is hiervoor in hun gedragscodes een protocol opgenomen.

Hoe meldt een ambtenaar een vermoeden van integriteitsschending door een bestuurder of een andere ambtenaar?

Naar boven