Direct naar paginainhoud

Integriteit bestuurders en ambtenaren

Integriteit van burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren: wat houdt het in en wat te doen als die integriteit geschonden wordt?

Gedragscodes integriteit

Ambtenaren, raadsleden, burgemeester en wethouders van de gemeente Almere moeten zich houden aan gedragscodes. Die codes gaan onder meer over nevenfuncties, het aannemen van geschenken en uitnodigingen, gebruik dienstauto, kostendeclaraties, buitenlandse dienstreizen en misbruik van informatie.  

Integriteit en transparantie

Integriteit hangt samen met transparantie. De regels van de gedragscodes dwingen tot actieve openbaarmaking van sommige gegevens. Zo is te controleren of de regels ook worden nageleefd. De volgende gegevens zijn te raadplegen. 

Schendingen van integriteit

Als je vermoedt dat er een onregelmatigheid of een andere integriteitsschending plaatsvindt en/of een gedragscode niet wordt nageleefd, of wanneer je je onheus of onredelijk behandeld voelt door een individuele bestuurder of ambtenaar, kun je daar een melding van doen.

Hoe meld je als burger een vermoeden van integriteitsschending door een bestuurder of ambtenaar? 

  • Als het over de burgemeester, een wethouder, een ambtenaar of het presidium gaat, kan een klacht worden ingediend.
  • Als het een raadslid betreft, kan een melding worden gedaan.

Hoe meldt een bestuurder een vermoeden van integriteitsschending door een andere bestuurder? 

  • Voor collegeleden en raadsleden is hiervoor in hun gedragscodes een protocol opgenomen.

Hoe meldt een ambtenaar een vermoeden van integriteitsschending door een bestuurder of een andere ambtenaar?

  • De Regeling voor ambtenaren geeft het antwoord. In eerste instantie melden ambtenaren intern, bijvoorbeeld bij hun leidinggevende. In tweede instantie extern, bijvoorbeeld bij het Huis voor Klokkenluiders
Illustratie Almere skyline
Jouw mening