Direct naar paginainhoud

Register van buitenlandse dienstreizen 2023

Verslag buitenlandse dienstreis van burgemeester Van der Loo naar Finland, Helsinki van 28 – 29 september 2023

Vertrekdatum en retourdatum van de reis: 28 en 29 september 2023

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Verslag van de reis

Op uitnodiging van het European Metropolitan Authorities Network (EMA) nam burgemeester Van der Loo op 28 en 29 september 2023 namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) deel aan de EMA-conferentie voor Europese metropolen in Helsinki. EMA is een bestuurlijk netwerk van 55 Europese metropoolregio’s die ernaar streven om Europees beleid een relevante regionale impuls te geven. Onder de titel ‘Innovatie in grootstedelijke gebieden door middel van circulaire economie en publieke-private samenwerking’ sprak hij samen met andere deelnemers uit heel Europa over gemeenschappelijke kansen en uitdagingen voor duurzame groei van Europese regio’s.

Burgemeester Van der Loo nam onder andere deel aan een panelgesprek waarin hij met bestuurders en experts uit onder meer Wenen, Rome, Stuttgart en Vantaa ervaringen uitwisselde over circulaire economie. Daarin noemde hij onder andere Cirwinn en het innovatiecentrum Price in Almere waar gewerkt wordt aan duurzame recyclingoplossingen om de schade van afval aan de natuur te beperken. Hij benadrukte ook het belang van initiatieven in Zaanstad en Amsterdam gericht op het hergebruik van textiel.

Burgemeester Van der Loo ondertekende namens de MRA de ‘EMA Political Declaration’. In deze declaration pleit het EMA-netwerk voor een grotere rol en ondersteuning van grootstedelijke gebieden in het beleid van de Europese Unie bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, economisch herstel en digitale en groene transitie.

Tijdens de political meeting werd ook het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie besproken gedurende het eerste semester van 2024, waarin België het accent zal leggen op het bewaken van de (groot)stedelijke dimensie in Europees beleid en het herbevestigen van stedelijke regio’s als stuwende kracht in de sociaaleconomische ontwikkeling van Europa.

Verder heeft de burgemeester met de Finse stad Vantaa contacten gelegd die voor wat betreft historie en ontwikkelingen veel overeenkomsten met Almere heeft. In het voorjaar van 2024 zal een delegatie van de stad Vantaa Almere bezoeken met als doel kennisuitwisseling op gemeenschappelijke thema’s. Finland is een voorloper in de groene en digitale transitie en daarom interessant om kennis mee uit te wisselen.

De EMA-conferentie van 2024 zal plaatsvinden in de Metropoolregio Amsterdam.

Aanvraag buitenlandse dienstreis burgemeester Van der Loo naar Finland, Helsinki van 28 – 29 september 2023

Deelname aan het jaarlijkse forum van de European Metropolitan Authorities (EMA) met als thema ‘Green, digital and labour market transformation’

Vertrek- en retourdatum van de reis

28 september 2023 en 29 september 2023

Motivatie van de reis

De EMA is het bestuurlijk netwerk voor de promotie en erkenning van de rol van grootstedelijke regio’s in Europa. Het netwerk is in 2015 opgericht en is uitgegroeid tot een belangrijk platform voor politieke dialoog tussen Europese metropolen onderling, EU-lidstaten en Europese instellingen. De MRA is lid van het netwerk.

Naast kennisuitwisseling streeft de EMA ernaar om stedelijke regio’s op de politieke agenda van Brussel en de Europese lidstaten te zetten en om Europese fondsen aan te boren voor grootstedelijke opgaven van metropoolregio’s. De burgemeester, die namens Almere vice voorzitter is van de algemene vergadering van de MRA, is door de MRA gevraagd om de metropoolregio tijdens het forum bestuurlijk te vertegenwoordigen. Deelname in het EMA-netwerk past bij de Europese en internationale ambities van de MRA. Door een bijdrage te leveren aan het politieke debat over duurzame Europese metropoolregio’s en door het inbrengen van expertise en projecten, draagt de MRA bij aan Europese samenwerking en positioneert zich daarmee nadrukkelijk op Europees en internationaal niveau.

De Europese lobby van EMA sluit aan bij de ontwikkeling van Almere als belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie door versterking van de economie in de regio en de onderwijsinfrastructuur rond tech- en transities digitalisering, energie, circulaire economie en voedsel. De Regionale Economische Aanpak (REA), inclusief Groeiagenda Tech & Transitie, geldt hiervoor als ambitie en basis voor langjarige inzet.

Indien van toepassing, betrokken externe partijen

MRA (Public affairs & Internationaal)

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere

1

Budget

Reis- en verblijfskosten burgemeester Van der Loo komen voor rekening van de MRA.

Verslag buitenlandse dienstreis wethouder Veeningen naar Japan

Vertrek- en retourdatum van de reis: 15 – 19 mei 2023

Meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag van de reis

Japan is na Amerika de belangrijkste buitenlandse investeerder in Nederland. Dit jaar is de eerste post-covid Dujatreis georganiseerd door de Dutch Japanese Trade federation DUJAT met 32 deelnemers. Flevoland was sterk vertegenwoordigd door de delegatie van de gemeente Almere en de ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. 
Ook in Flevoland is Japan een van de belangrijkste landen met investeringen in Almere/Flevoland.
De Dujat had een algemeen programma. Specifiek voor Almere/Horizon was een parallel programma gemaakt met als doel het bezoeken van in Almere gevestigde Japanse bedrijven.

Doelstellingen: zichtbaarheid vergroten binnen de doelgroepen 

 • Versterken van relatie met bestaande Japanse bedrijven in Almere/Flevoland: koester de bestaande 
 • Verkennen van nieuwe leads en samenwerkingspartners: aantrekken van nieuwe
 • Bevorderen van samenwerking met partners NFIA, Dujat, etc.: samenwerken 

De activiteiten

De delegatie van Almere en Horizon samen met het lokale kantoren (Osaka, Tokio) van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) (onderdeel ministerie EZK) Japan bezochten de hoofdkantoren van Yanmar, Yakult en Kobelco en hebben gesprekken gevoerd met de directies. De rode draad bij alle gesprekken was: 

 • Bedrijven hebben grote waardering en zijn dankbaar voor de ondersteuning van lokale overheid voor hun bedrijven in Almere.
 • De delegatie treedt goed gecoördineerd op, en de boodschap dat wij de Japanse bedrijven helpen vanuit nationaal (NFIA), regionaal (Horizon) en lokaal (Almere) niveau, werd zeer positief ontvangen door de bedrijven, het bevorderde vertrouwen in de verder samenwerking.
 • In Japan hebben de moederbedrijven veel invloed op de lokale, dus relatie onderhouden met zowel het hoofdkantoor als de dochterbedrijven is heel belangrijk.
 • Europa is bij een aantal bedrijven verreweg de belangrijkste markt en alle bezochte bedrijven hebben groeiambities.
 • Tevredenheid over Almere/Flevoland: perfecte centrale ligging, goede bereikbaarheid, welkom gevoel, hoog Engels niveau, goed contact met lokale overheid en meer ruimte voor groeien.
 • Bij alle bedrijven is gesproken over concrete groeiplannen. Dat ging over uitbreiding binnen Almere, verplaatsing binnen Flevoland en het opzetten van nieuwe business divisies. Ook is gesproken over de vraagstukken zoals verduurzaming, innovatie en het aantrekken van nieuw talent/personeel.
 • Samen met de Nederlandse delegatie hebben wij ook door Daiwa House (modulair en duurzaam bouwen van o.a. huizen) en Kyocera meegenomen in hun operaties en hun ontwikkelingen in innovatie, verduurzaming en digitalisering.   
 • Tijdens de reis hebben wij intensief samengewerkt met het NFIA Japan team. Dit was een mooie gelegenheid om de voordelen van Flevoland en Almere met ze te delen. Dit is belangrijk voor hun effectieve promotie van en acquisitie voor Flevoland. Wij zullen hen blijven updaten met relevante actualiteiten in Flevoland. 
 • Tijdens de Agrifood seminar bij Norinchukinbank (Japanse Rabobank) heeft Horizon een presentatie gegeven over “Achieving more with less, de sustainable Agrifood sector in Flevoland”. Daarbij is onze sterke agrifoodsector op de kaart gezet en hebben wij ook contact gelegd met Norinchukinbank voor verder samenwerking.
 • Het bezoek bij Globis, de eerste MBA Business School in Japan, was inspirerend. Daarbij is een basis gelegd voor mogelijke samenwerking met Almere in verband met Almeerse ambities gericht op het verder ontwikkelen van kennisinstellingen. 
 • Tijdens de overige netwerkactiviteiten bij onder meer de residenties van de consul en de ambassadeur, maar ook door interactie met de Nederlandse delegatie hebben wij ook veel interessante partijen gesproken waardoor potentiële samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.   

Directe resultaten voor Almere na bezoek Japan

 • Er zijn toezeggingen gedaan door de directies van de bezochte hoofdkantoren aan wethouder Veeningen over verdere uitbreidingen en groei in Almere/Flevoland.
 • Door de diverse meetings van de Japanse hoofddirecties met wethouder Veeningen konden we bestaande vragen van hoofdirecties over de actuele onderwerpen persoonlijk beantwoorden.
 • Er zijn afspraken gemaakt door de gemeente Almere met de Japanse hoofddirecties om de communicatie tussen de hoofdkantoren, hun vestigingen in Nederland en de gemeente Almere te stroomlijnen/optimaliseren, rekening houdend met verschillen in cultuur en wetgeving in beide landen. Dit vraagt bij Japanse bedrijven continue aandacht en is van essentieel belang voor bestaande en toekomstige investeringen.
 • Met een aantal (nieuwe) bedrijven zijn verkennende gesprekken gevoerd, die kunnen leiden tot nieuwe investeringen/werkgelegenheid in Almere (acquisitie).

Aanvraag dienstreis wethouder Veeningen naar Osaka/Tokio Japan 13 - 19 mei 2023

Wethouder M. Veeningen – Osaka/Tokio - Japan
Vertrek 13 mei 2023, retour 19 mei 2023

Motivatie van de reis

Het bezoeken van Japanse bedrijven door Almeerse bestuurder met ambtelijke ondersteuning. Ook deelname aan investeringsseminar voor het aantrekken van nieuwe Japanse bedrijven/investeringen.

Doel van het bezoek is door een aantal van de hoofdkantoren van de huidige gevestigde Japanse bedrijven in Almere te bezoeken de relatie te versterken en geplande uitbreidingen te bespreken. Met name Japanse bedrijven/investeerders hechten veel waarde aan een goed contact met het bestuur van de stad waar het bedrijf is gevestigd (dit behoort tot de Japanse cultuur). Daarom stellen de bedrijven een bezoek van een Almeerse bestuurder aan hun hoofdkantoor zeer op prijs. Het is een bewezen manier van een succesvolle “investor relations” aanpak voor een bestendig behoud en uitbreiding van de bestaande Japanse investeringen en werkgelegenheid in Almere.

De bezoeken zullen worden afgelegd in samenwerking met vertegenwoordigers van Horizon Flevoland en de Netherlands Foreign Investment Agency (Ministerie EZK, kantoren Osaka en Tokio).
Dit bezoek is onderdeel van een reeks bezoeken van Almeerse bestuurders aan Japan (elke 4 jaar). Het laatste bezoek vond plaats in september 2016 door burgemeester Weerwind.
In mei 2020 was een bezoek aan Japan gepland maar dit werd afgelast vanwege de Covid pandemie. 

Programma

Dag 1 en 2: reistijd
Dag 3: Bezoek Japans bedrijf (sector: innovatieve woningbouw) en Japans bedrijf (sector: energy systems)
Dag 4 : Bezoek Japans bedrijf (sector: innovatie Hi-Tech) en travel
Dag 5: Bezoek Japans bedrijf (food) ) en acquisitie seminar
Dag 6: Bezoek 3 Japanse bedrijven (sectoren; construction machinery, high-end industrial tools, automatic transport systems)
Dag 7: reistijd

De 13 Japanse bedrijven zijn gezamenlijk de grootste buitenlandse werkgever in Almere. Japanse bedrijven gaan voor een langdurige relatie met de stad/regio waar zij zich vestigen. Momenteel is een aantal Japanse bedrijven voornemens wederom in de economie van Almere te investeren en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Daarnaast zijn de Japanse bedrijven nauw betrokken bij de economische thema’s van de stad, waarvoor zij zich steeds meer inzetten. Japanse bedrijven dragen bij aan de sociale en maatschappelijke uitdagingen van Almere door zich in te zetten als sponsor van goede en maatschappelijke doelen.

Nieuw investeringsbeslissingen door buitenlandse bedrijven worden genomen op basis van een mix van 4 factoren. Locatie, financieel/belastingen, beschikbaarheid talent en quality of life. Voor Japanse bedrijven is een goed contact met de lokale overheid de 5e  beslissingsfactor voor een investering of uitbreiding.
Alle regio’s in Nederland maken gebruik van deze vorm van acquisitie/relatiebeheer als het gaat om Japanse investeringen.

De dienstreis van Almere/Horizon met een eigen programma loopt parallel met de ledenreis van Dujat aan Japan. Het Almere/Horizon team zal bij de algemene bijeenkomsten van de Dujat reis aansluiten.

Betrokken externe partijen

Ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, Dutch Japanese Trade Federation (Dujat), Ministerie EZK/NFIA

Achtergrondinformatie

Reiskosten wethouder (vervoer en hotel): € 10.900. 
Lokale kosten (algemeen vervoer, recepties, seminars) komen voor rekening van de Dutch Japanese Trade Federation (Dujat) (onderdeel lidmaatschap). Alle deelnemers dragen zorg voor hun eigen kosten ook ter plaatse. Het enige wat Dujat doet is de reis organiseren en de bussen voor gezamenlijk transport regelen.

Budget
Bestuurlijk: Internationale betrekkingen
Meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2
Wijze van vervoer: vliegtuig

Datum afstemming internationale betrekkingen: 8 februari 2023
Datum afstemming burgemeester: 13 en 20 februari 2023
Vervolg proces: Dienstreisverslag door de afdeling Economische Ontwikkeling & Grondzaken voor 30 juni 2023 (uiterlijk 6 weken na terugkomst). 
Vergaderdatum: 21 februari 2023
Besluit: conform 21 februari 2023
Onderwerp: Aanvraag buitenlandse dienstreis van wethouder Veeningen naar Osaka/Tokio Japan van 13 t/m 19 mei 2023

Het college besluit in te stemmen met de aanvraag buitenlandse dienstreis van wethouder Veeningen naar Osaka/Tokia – Japan van 13 mei 2023, retour 19 mei 2023.
Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 21 februari 2023.

Verslag buitenlandse dienstreis wethouder Lindenbergh naar Spanje, Madrid

Naam aanvrager: wethouder J.P. Lindenbergh
Reisdoel (land, plaats): Spanje, Madrid
Vertrekdatum en duur van de reis: 11-13 mei 2023
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Verslag van de reis

Het betreft een studiereis, georganiseerd door het OBA (Ontwikkelen en Bouwen in Almere). OBA is een branchevereniging, die de gemeente sinds 1985 adviseert met als doel impulsen te geven aan de bouw in Almere en meer draagvlak te creëren voor de ontwikkeling en groei van Almere. Door de samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedwereld te stimuleren treedt de OBA ook als belangenvereniging op in het realiseren van kwantiteit en kwaliteit van de gebouwde omgeving in en rondom Almere.

Tijdens de reis zijn de gemeente Almere, marktpartijen en corporaties gezamenlijk op stap gegaan om aan de hand van de ruimtelijke ontwikkeling van Madrid de vakkennis te vergroten en met elkaar in gesprek te gaan over de situatie in Nederland, specifiek Almere. Positief was het grote aantal, in totaal 38, (Almeerse) bedrijven, corporaties en andere organisaties, die aan de reis hebben deelgenomen. Dit draagt goed bij aan de doelstelling van de gemeente om beter in verbinding te staan met marktpartijen en corporaties. Dit sluit onder andere ook aan bij aanbeveling 4 uit het rapport van Akro-consult: Investeer in goede en open relaties tussen ambtelijk apparaat, bestuur en marktpartijen.

Er werden een aantal inspirerende stadsdelen en projecten toegelicht en bezocht. Tijdens de bezoeken was er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over onder andere de uitdagende omstandigheden waar we ons voor gesteld zien bij de realisatie van de grote woningbouwopgave en bijhorende voorzieningen in Almere. Met name ook de afkoelende vastgoedmarkt in Nederland en waar partijen nu tegenaan lopen was onderdeel van het gesprek. Deze inzichten zijn waardevol voor onze eigen marktinschattingen, het opstellen van tenders (voorwaarden) et cetera.  

Er zijn ook een aantal nieuwbouwprojecten bezocht, waaronder Carbanchel Alto en Valdecarros. Laatstgenoemde ontwikkeling is met meer dan 50.000 woningen één van de grootste gebiedsontwikkelingen van Spanje/ Europa. De uitdagingen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit in combinatie met het hoogstedelijke woonprogramma vormden, hoewel schaal en bouwcultuur sterk afwijken van de Almeerse context, een dankbaar gespreksonderwerp tussen de verschillende reisgenoten. Met name de rol die de auto speelt (ontsluiting door snelwegen, parkeernorm 1,5) bij een dergelijk hoogstedelijk (250 woningen per hectare) bouwproject is vergeleken met de Nederlandse situatie/trend opmerkelijk. Ook in Spanje is over deze wijze van gebiedsontwikkeling een levendig debat. Zie ook valdecarros.com.

Bijzondere vermelding verdient de rol, die de ontwikkeling van grootschalige groenstructuren speelt bij de verdere ontwikkeling van Madrid. In Madrid, een stad die gekenmerkt wordt door een hoge woningdichtheid bestaande uit hoofdzakelijk appartementen met beperkte buitenruimte, bijna een vereiste. Uiteraard deels ook cultureel bepaald, het publieke leven vindt grotendeels op straat plaats en het huis is echt privé. 
De wijze waarom bestaande en nieuw aan te leggen parken met elkaar worden verbonden, gecombineerd met de hoogwaardige inrichting en onderhoud hiervan, is inspirerend. City-Park Madrid Rio, ontworpen door West 8, is hier een goed voorbeeld van. 

Aanvraag dienstreis wethouder Lindenbergh naar Madrid 11 - 13 mei 2023

Naam aanvrager: wethouder J.P. Lindenbergh
Reisdoel (land, plaats): Spanje, Madrid
Vertrekdatum en duur van de reis: 11-13 mei 2023
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2 (n.t.b.)

Aanleiding en doel van de reis

De voorgestelde studiereis naar Madrid heeft een tweeledig doel. 

Het is een studiereis vanuit het OBA (Ontwikkelen en Bouwen in Almere). OBA is een branchevereniging die de gemeente sinds 1985 adviseert met als doel impulsen te geven aan de bouw in Almere en meer draagvlak te creëren voor de ontwikkeling en groei van Almere. Door de samenwerking tussen partijen in de bouw- en vastgoedwereld te stimuleren treedt de OBA ook als belangenvereniging op in het realiseren van kwantiteit en kwaliteit van de gebouwde omgeving in en rondom Almere.
Leden van OBA zijn bouwbedrijven, gemeente, ontwikkelaars, makelaars, banken, notarissen en vastgoedadviseurs. Om samenwerking met de bouwende partijen te verbeteren en het vertrouwen tussen marktpartijen en gemeente Almere en gronduitgifte en gebiedsontwikkeling te verbeteren (zie het rapport van AkroConsult) is deze studiereis een goede gelegenheid. Ook kunnen we in de gesprekken met deze partijen inzage krijgen in wat in de huidige woningmarkt gebeurt en hoe wij hier met de gewenste woningbouwproductie en -versnelling mee om kunnen gaan.

Doel is het opdoen van kennis en inspiratie. Madrid is wat betreft gebiedsontwikkeling en (binnen)stedelijke transformaties een aansprekend voorbeeld voor Almere. Denk hierbij aan woningbouw, zakelijke districten, culturele voorzieningen en landschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de reis worden relevante gebieds-/ stadsontwikkelingen bezocht en worden gesprekken gevoerd met (lokale) ontwikkelaars, architecten etc. Het zijn actuele projecten en projecten uit het (verdere) verleden. De opgedane kennis en inspiratie worden onder andere meegenomen in de verdere uitvoering van de Almeerse woningbouwopgave, de evenwichtige ontwikkeling van de stad en het realiseren en revitaliseren van bedrijventerreinen.

Reiskosten (vervoer en hotel)

Studiereis (all-in): 1.250 euro    
(excl. verplichte reis- annuleringsverzekering)

Illustratie Almere skyline
Jouw mening