Financiën

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Financiële-verhoudingswet
 • Gemeentewet
 • Invorderingswet 1990
 • Mediawet 2008
 • Wet financiering decentrale overheden
 • Wet houdbare overheidsfinanciën
 • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
 • Wet op de omzetbelasting 1968
 • Wet op het BTW-compensatiefonds
 • Wet waardering onroerende zaken
 • Relevante wet- en regelgeving in het kader van Single Information Single Audit
 • Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 • Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013
 • Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 • Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
 • Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013
 • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
 • Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
 • Leidraad Invordering 2008

Naar boven

Wat vindt u van onze website?