Direct naar paginainhoud

Jaarverslag integriteit 2022 - Burgemeester en wethouders

Inleiding

Het jaarverslag is gebaseerd op het integriteitsbeleid 2016 en specifiek op de gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders. In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de raad.

Als basis voor de bespreking in de raad kan dit jaarverslag integriteit B en W gebruikt worden. Tezamen met het jaarverslag integriteit raadsleden en het jaarverslag ambtelijke integriteit vormt dit verslag de bestuurlijke verantwoording over de uitvoering van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

In 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, zijn de nieuwe wethouders voor de zomer door de gemeenteraad benoemd en daarmee kon het nieuwe college van start. Bij het aantreden van de collegeleden is er extra ingezet op de bewustwording van het onderwerp integriteit en de gedragscode voor BenW in het bijzonder. Dit heeft onder meer geleid tot het vaststellen van een nieuw reglement voor het gebruik van de dienstauto door het bestuur. De uitkomsten over de gedragscode worden gepresenteerd in dit jaarverslag.

Sinds de instelling van het integriteitsbeleid en de gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders in 2016 rapporteert het college proactief over de integriteit aan de raad. In 2017 voor het eerst. In 2022 is onderzocht of de gedragscode moet worden geactualiseerd, zodat de het een adequaat handelingskader blijft voor de nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad heeft in april 2022 aangegeven een actualisatie graag tegemoet te zien. Immers, de integriteit van het gemeentebestuur en de organisatie draagt bij aan het vertrouwen in de (lokale) overheid en deze is sinds de lage verkiezingsopkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen actueler dan ooit. De actualisatie van de gedragscode zal onder leiding van de nieuwe burgemeester worden vormgegeven.

Bevindingen

1. De gedragscode integriteit burgemeester en wethouders is in 2022 nageleefd. Wel is er in 2022 een onzorgvuldigheid geconstateerd met betrekking tot het gebruik van de dienstauto (Reglement dienstauto’s) over de jaren 2017-2021.  

Meldenswaardig zijn de volgende uitkomsten:

a. In het afgelopen jaar is de organisatie druk geweest met het verbeteren van het proces van de dienstauto’s. Hierbij is geconstateerd dat de werkwijze bij het college nog beter kon. In afstemming met de Belastingdienst zijn de interne regels nu volledig in lijn met de fiscale regels. Het college is blij met de aanscherpingen en maatregelen die zijn genomen. Ook de regels voor de ambtelijk organisatie zijn nu duidelijker. Er ligt nu een goede basis voor de toekomst, waardoor (fiscale) risico’s worden voorkomen.

b. Wel is geconstateerd dat in de jaren 2017 t/m 2021 door één bestuurder in strijd met het Reglement dienstvervoer gebruik is gemaakt van de dienstauto voor privé-doeleinden en voor niet ambtsgebonden nevenfuncties. Wij hebben dit opgepakt en afgewikkeld.

c. De raad is in 2022 geregeld geïnformeerd over wijzigingen in nevenfuncties (ambtsgebonden en niet-ambtsgebonden) van burgemeester en wethouders. Het college van BenW heeft deze wijzigingen ook besproken en vastgesteld in de desbetreffende collegevergadering.

Wijzigingen in de nevenfuncties en voornemens tot aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie zijn (vooraf) gemeld aan college en raad, conform artikel 2.6.1 en 2.6.2.

Er is een actueel openbaar overzicht portefeuilleverdeling en nevenfuncties (artikel 2.6.1 en 2.6.2). Tijdens de BenW vergadering van 7 september 2022 zijn de portefeuilleverdeling, de vervangingsregeling en de nevenfuncties van het nieuwe college vastgesteld.

d. Wekelijks wordt in het college een interne lijst van uitnodigingen gericht aan het college ingebracht, conform artikel 3.2.3.3.

e. Collegeleden melden in de collegevergadering indien zij een geschenk met een waarde groter dan 25 euro hebben ontvangen. Er is een actueel openbaar register ontvangen geschenken op Almere.nl (artikel 3.2.1.4).

f. In de jaarrekening 2022 wordt een overzicht opgenomen van de uitvoering van de wachtgeldregeling voor ex-bestuurders, conform artikel 4.2.

g. Een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis wordt besproken in de collegevergadering  evenals het verslag van de desbetreffende dienstreis. Er is een actueel openbaar register buitenlandse dienstreizen op Almere.nl (artikel 4.3.6).

h. Er is een actueel openbaar declaratieregister van de bestuurskosten op Almere.nl (artikel 4.1.6).

i. Er is een openbaar overzicht van de financiële belangen die burgemeester en wethouders hebben in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft (artikel 2.7.2).

j. In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de raad.

De eerste bespreking heeft plaatsgevonden in de collegevergadering van 15 maart 2022. Tijdens deze collegevergadering heeft het college het jaarverslag integriteit B en W 2021 vastgesteld. Het jaarverslag was als een bespreekstuk geagendeerd op de collegeagenda. Het jaarverslag is 7 april 2022 besproken met de gemeenteraad.  

De tweede bespreking heeft plaatsgevonden tijdens de introductiegesprekken van de nieuwe collegeleden door de compliance-officer. Bij het aantreden van de collegeleden is er extra ingezet op de bewustwording van het onderwerp integriteit en de gedragscode voor BenW in het bijzonder.

Daarnaast is er een integriteitsrisico-analyse uitgevoerd (door een extern bureau) als onderdeel van de screening van kandidaat-wethouders. Deze analyse is door de burgemeester en de griffier met de kandidaat wethouders besproken. De uitkomsten zijn gedeeld in het college.

2. Er zijn dit jaar twee integriteitsmeldingen uit de stad ontvangen met betrekking tot een bestuurder uit het college van BenW.

  • Het betrof een melding over het gebruik van social media door een bestuurder. Er is een gesprek gevoerd met de indiener over de melding en op basis hiervan is geconcludeerd dat er geen aanleiding was voor nader onderzoek.
  • Het betrof een melding over mogelijke belangenverstrengeling van een bestuurder bij de aanleg van een parkeerplaats in een woonwijk. Er is een gesprek gevoerd met de indiener over de melding en op basis hiervan is geconcludeerd dat de melding bestemd was voor de desbetreffende vakafdeling. Er was geen sprake van bestuurlijke betrokkenheid in deze casus. 

3. Collegeleden hebben geen privacy datalekken veroorzaakt en geen geheime informatie gelekt.

4. De compliance-officer heeft, naast het onder punt 1b, gemelde geen onrechtmatigheden geconstateerd.

5. Er is een themapagina integriteit op Almere.nl zodat inwoners informatie over de uitvoering van het integriteitsbeleid overzichtelijk kunnen vinden.

6. Op de Stadhuispagina, de gemeentelijke informatiepagina, in Almere Deze Week is in het voorjaar en in het najaar een artikel geplaatst met informatie over het indienen van een klacht bij niet integer handelen. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening