Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Calamiteiten-Ontruimingsplan

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van:

 • Het Bouwbesluit
 • De Arbeidsomstandighedenwet (art. 15) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.17)

Het plan kan worden getoetst door de Brandweer (in het kader van het Bouwbesluit) en de Inspectiedienst SZW (in het kader van de Arbo-wetgeving).

Het ontruimingsplan kan onderdeel zijn van het bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) van de organisatie (bij een vaste locatie zal dit vaak zo zijn). Daarom moet (BHV-) personeel worden geïnstrueerd en is het verstandig het plan regelmatig te toetsen door te oefenen.

Normblad

De NEN-NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) heeft een leidraad gemaakt voor het samenstellen van een ontruimingsplan voor gebouwen met een publieksfunctie. Exemplaren van deze NEN 8112:2017 zijn via www.nen.nl te bestellen. Wij vermelden de door hen gesuggereerde inhoud van het ontruimingsplan:

Checklist ontruimingsplan volgens de NEN 8112:2017

 • Voorblad 
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 1. Tekeningen (plattegronden/ligging van het gebouw)
 2. Gebouw, installatie en organisatiegegevens
 3. Alarmeringsprocedure
 4. Stroomschema alarmering
 5. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruimen
 6. Taken bij een ontruiming (of-alarm)
  a. Medewerkers
  b. Meldpunt alarmmeldingen
  c. Leidinggevende BHV
 7. Ontruimingsplattegronden
 8. Logboek ontruimingsplan

De Nen8112:2017 heeft deze hoofdstukindeling als richtlijn opgenomen.
Als u reden ziet om hiervan af te wijken, dan mag dat. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening