Direct naar paginainhoud

Geluidsplan

Het geluidsplan geeft inzicht in de mogelijke risico's ten aanzien van het geluid. Het beschrijft tevens de maatregelen die u hiervoor treft en de afspraken die u hierover maakt. De gemeente vraagt om een geluidsplan bij alle evenementen, waarbij muziek in belangrijke mate zorgt voor de beleving (dus geen achtergrondmuziek).

Balans tussen rust en reuring

Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag voor evenementen waarbij geluid wordt gemaakt, zoekt de gemeente naar een balans tussen reuring en rust. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een goede balans vraagt de gemeente u bij het indienen van een vergunningaanvraag akoestische informatie mee te zenden,

Inhoud geluidsplan

 • Motivering van de gevraagde geluidsruimte;
 • Onderbouwing van de haalbaarheid van de gevraagde geluidsruimte, waarbij dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object (BvdG1) (b.v. woningen, ziekenhuis, bejaardentehuis) als referentie moet worden gebruikt;
 • Locatie en situering podia;
 • Opstelling apparatuur;
 • Welk geluidssysteem wordt gebruikt;
 • Bronvermogen;
 • Afstand podium FoH;
 • Indien van toepassing: de differentiatie van de benodigde geluidsruimte bij de diverse artiesten (geef hiervoor de tijden van het optreden aan en motiveer de benodigde geluidsruimte);
 • Naam en 06-nummer van de verantwoordelijke persoon voor het geluid tijdens het evenement;
 • Maatregelen die u treft bij overschrijding van het vergunde geluidsniveau;
 • Geluidbeperkende maatregelen tijdens het evenement (bijvoorbeeld afscherming met containers);
 • De richting van de boxen;
 • Het aantal podia en een omschrijving van het soort muziek per podium;
 • Muziekspectrum: achtergrond, pop, dance, house, ultra bas;
 • De voor het evenement noodzakelijke geluidsniveaus, incl. een onderbouwing waarom deze niveaus noodzakelijk zijn. In deze onderbouwing moet u ook ingaan op de technische en/of financiële(on)mogelijkheden om met andere (lees:lagere) geluidsniveau te werken;
 • De datum en tijdsperiode waarop de soundcheck plaatsvindt (in beginsel maximaal 2 uur, als u meer tijd nodig heeft dan moet u dit motiveren;
 • Hoe het geluid tijdens het festival wordt gemonitord;
 • Ten minste 3 berekeningen bijdrage geluid op de gevel(s) van dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten;

In aanvulling hierop kan de gemeente u vragen het geluidsplan aan te vullen met akoestische berekeningen, waaruit blijkt dat u aan de gevraagde geluidsniveaus kunt voldoen.

Als u hogere geluidsniveaus vraagt dan de gemeente volgens het geluidsbeleid van plan is toe te staan, dan neemt de gemeente hierover tijdig contact met u op. Tevens kan de gemeente u vragen om nieuwe berekeningen te maken waaruit blijkt dat u kunt voldoen aan de geluidsniveaus die de gemeente wel wil toestaan. In dat geval informeert de gemeente u schriftelijk over de niveaus die u moet doorrekenen en het tijdstip waarop u nieuwe berekeningen moet indienen.

Akoestische berekening

Een geluidsplan moet zijn voorzien van akoestische berekeningen bij:

 • Alle evenementen waarbij muziek een belangrijke bijdrage levert aan de beleving die voor de eerste keer georganiseerd worden in Almere.

Jaarlijks terugkerende evenementen waarbij:

 • Aanpassingen aan de aard en omvang worden doorgevoerd (bij een andere opzet van één of meerdere podia);
 • In het afgelopen jaar sprake is geweest van langdurige meer dan incidentele overschrijding van de geluidsnormen zijn vastgesteld;
 • Sprake is van muziek in het dance-spectrum;
 • De gevraagde norm 85 dB (A) en/of 95 (C) bedraagt;

Ontheffing voor geluidhinder

Voor het ten gehore brengen van geluid bij evenementen, is een ontheffing op grond van de APV vereist. Dat geldt voor alle geluidsdragende en niet geluidsdragende evenementen waar geluidsapparaten in werking zijn.

Ook wanneer er geen sprake is van een evenement, maar er wel toestellen of geluidsapparaten in werking zijn die geluidshinder voor de omgeving kunnen veroorzaken, is hiervoor een ontheffing op grond van de APV vereist. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij heiwerkzaamheden.

Voor het geluid vanuit een inrichting (bijvoorbeeld een horecapaviljoen op het evenemententerrein) is deze ontheffing niet van toepassing. Daarvoor gelden de regels over collectieve en incidentele festiviteiten, zoals hieronder beschreven.

 
Benodigd voorHet ten gehore brengen van geluid bij evenementen of anderszins geluidshinder veroorzaken
Wettelijke bepalingArtikel 4:5 APV
Wettelijke voorwaarden vergunningsplichtHet is verboden buiten een inrichting in de zijn van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.
Toelichting onderbouwing/projectVoor het ten gehore brengen van (versterkte of onversterkte) muziek of omroepinstallaties bij de evenementen is een ontheffing nodig. Het geluid voor het gehele evenement kan in beginsel met één ontheffing worden geregeld.
Belangrijkste indieningsvereistenGeluidsplan bij geluidsdragende evenementen
Bevoegd gezagBurgemeester als het gaat om evenementen en burgemeester en wethouders bij overige geluidshinder
ProceduretijdBeslistermijn: 8 weken met de mogelijkheid tot verlengen van  6 weken. Bezwaartermijn is 6 weken
 

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening