Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Verkeersplan

Voor grotere evenementen is een verkeersplan nodig. Het verkeersplan moet in samenspraak met de politie en gemeentelijke verkeersco√∂rdinator worden gemaakt. 

In het verkeersplan besteedt u aandacht aan de volgende punten:

  • Welke weg(en) moet(en) worden afgesloten, autovrij (incl. parkeren) moet zijn of dat er beperkt verkeer (met ontheffing) mogelijk is
  • Voor wie geldt de ontheffing (o.a. taxi, gehandicapten) en hoe ziet deze eruit?
  • Hoe is de bereikbaarheid van de hulpdiensten geregeld?
  • Is er een calamiteitenroute?
  • Rijdt er openbaar vervoer over de afgesloten wegen en kan er tijdens het evenement worden gereden. Zo nee, gedurende welke tijden?
  • Wordt er afzetmateriaal gebruikt om plaatsen vrij van publiek/verkeer te houden? Zo ja, welk materiaal en waar (aangeven op tekening)? Hoe worden bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht over de afsluitingen en andere verkeersmaatregelen?

Bij het regelen van het verkeer moeten professionele en/of gecertificeerde verkeersregelaars worden ingezet. De in te zetten verkeersregelaars dienen personen van ten minste 16 jaar oud te zijn en zijn voor bepaalde tijd aangesteld. U bent als organisator verantwoordelijk voor de schade die door de verkeersregelaars aan derden, in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden, is aangericht. Dit geldt ook voor eventuele schade die de verkeersregelaar ondervindt welke door derden is aangericht. 

Verkeersmaatregelen

Als evenementen worden gehouden op of zeer nabij een rijweg, kan het gewenst of noodzakelijk zijn dat de rijweg voor het verkeer wordt afgesloten.Voor deze afsluiting heeft u toestemming nodig van de gemeente. U hoeft dan geen aparte ontheffing aan te vragen, maar zal wel in uw aanvraag voor de evenementenvergunning de gewenste afsluiting moeten aangeven. Als toestemming wordt verleend voor de afsluiting, wordt dit in de evenementenvergunning opgenomen.

Voor het afsluiten van een openbare weg of het instellen van omleidingsroutes zijn verkeersmaatregelen nodig in de vorm van verkeer-¬≠ of verwijzingsborden. Het plaatsen van de borden is, na het van kracht worden van het verkeersbesluit, de verantwoordelijkheid van de gemeente. De kosten van de plaatsing van de verkeersborden worden niet bij de organisator in rekening gebracht. U moet de omwonenden inlichten over de wegafzetting. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening