Direct naar paginainhoud

Almere Basisinfrastructuur Cultuur 2021-2024

Met het Cultuurplan 2019-2024 hebben we de gemeentelijke visie op cultuur vastgesteld.

 

Dat wat we willen verwezenlijken hebben we samengevat in drie ambities:

  1. Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij.
  2. Cultuur krijgt de ruimte om te groeien.
  3. Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.

Binnen de ambitie 'Cultuur krijgt de ruimte om te groeien' is het verstrekken van meerjarige subsidie een belangrijke mijlpaal. Die hebben we nu bereikt. We bieden zekerheid aan onze cultuursector. Zo kunnen onze cultuurinstellingen vanuit een solide en gewaardeerde plek in de Almeerse basisinfrastructuur verder groeien, eigen inkomsten verwerven en hun ondernemerschap verder uitbouwen. Met hun activiteiten geven ze vorm aan de identiteit van Almere en zorgen ze dat cultuur voor alle Almeerders dichtbij is.

Nadere regels cultuur 2021-2024: proces

In april zijn de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 vastgesteld in het college. Met deze wijziging van het subsidiestelsel ontstaat een heldere en aanvullende taakopvatting: De gemeente is verantwoordelijk voor de culturele basisinfrastructuur door meerjarige subsidiëring, en Cultuurfonds Almere zorgt voor ontwikkeling van de cultuursector, ondersteunt nieuwe initiatieven, bijzondere projecten van amateurs en professionals en versterkt de verbinding van de cultuursector met andere sectoren.

Het is belangrijk om bij deze eerste stap in het inrichten van een Almeerse basisinfrastructuur zorgvuldig af te wegen welke organisaties en activiteiten een gemeentelijke financiële bijdrage noodzakelijk en gewenst is. Op onderdelen en disciplines waarvoor nu (nog) geen aanvragen zijn ingediend kunnen we het Cultuurfonds gericht vragen de sector verder te ontwikkelen, zodat initiatieven die met ondersteuning van het Cultuurfonds tot wasdom komen in een volgende periode opgenomen kunnen worden in de Almeerse basisinfrastructuur.

Op 30 juni was de deadline voor het aanvragen van structurele een- of meerjarige subsidie bij de gemeente Almere. Veertig instellingen hebben bij ons een aanvraag gedaan [1, 2 of 4 jaar]. Alle aanvragen zijn individueel beoordeeld volgens de 6 criteria uit de Nadere regels. [* Betekenis en belang voor de stad,* Artistieke, inhoudelijke culturele kwaliteit, * Organisatorische kwaliteit, * Samenwerking, * Doelgroepen en publiek(bereik), * Duurzaamheid]. Vervolgens zijn zij beoordeeld ten opzichte van elkaar om zo een evenwichtige basisinfrastructuur samen te stellen.

Ontwikkeling

De Almeerse basisinfrastructuur is jong en volop in ontwikkeling. We zien dat sommige disciplines, zoals de (productie) podiumkunsten, goed vertegenwoordigd zijn en andere minder of niet. Beeldende kunst, festivals, film & andere media zijn gebieden waarop we in de toekomst actief ontwikkeling zouden kunnen aanjagen; uit de aanvragen blijkt dat aanbod mager. Om meer diversificatie van het cultureel aanbod in Almere te bewerkstelligen is het nodig de komende jaren in te zetten op een gerichte aanpak. Het Cultuurfonds Almere is hierin een goede partner.

ABC: Almeerse Basisinfrastructuur Cultuur:

Duur:

ONTWIKKELING CULTUURSECTOR

 
Cultuurfonds Almere4 jaar

CULTUUREDUCATIE

 
Collage4 jaar
Cmk 2/3 KIDD4 jaar

CULTUURPARTICIPATIE

 
De nieuwe bibliotheek4 jaar
KleurinCultuur4 jaar
Top Almere2 jaar
DKOR2 jaar
Anke en Fokje Take Over1 jaar
Twisted1 jaar

PODIUM-EXPO-FILM

 
Kunstlinie Almere Flevoland4 jaar
Corrosia Theater, Expo & Film4 jaar
Poppodium de Meester1 jaar
Goede Rede Concerten2 jaar
De Rode Haring/Almere 1872 jaar

PRODUCTIE

 
BonteHond4 jaar
Suburbia4 jaar
Vis à Vis4 jaar
2TurvenHoog4 jaar
Apollo Ensemble4 jaar
Gouden Haas1 jaar

TOP- TALENTONTWIKKELING

 
AJSO 

4 jaar

SubSub2 jaar
Gitaarorkest1 jaar
Theaterschool Almere1 jaar
Lokale omroep 
SPFA1 jaar

REGIONALE SAMENWERKING

 
Popronde4 jaar
Kunstlink (Kunstbende)4 jaar
International Zomerfestival2 jaar

Ontwikkeling cultuursector

Cultuurfonds Almere

Het fonds is een belangrijke partner van de gemeente. Met de stelselherziening voor de cultuursubsidies en de nieuwe nadere regels cultuur (2021-2024) is er een duidelijke verdeling gekomen tussen de gemeente en het fonds. Het Cultuurfonds investeert in bijzondere eenmalige projecten van professionals en amateurs, evenals in de groei en doorontwikkeling van projecten en organisaties naar de culturele basisinfrastructuur.

Cultuureducatie

Collage

Collage is een gewaardeerd partner van de gemeente in het faciliteren van kwalitatief hoogwaardig kunst- en cultuuronderwijs in Almere. Collage weet als geen ander het culturele aanbod te verbinden met het onderwijs.

CMK 3 Cultuureducatie met Kwaliteit

Met deze derde editie van het programma Kunst is Dichterbij dan je Denkt wordt de kansengelijkheid van kinderen en jongeren op het gebied van cultuureducatie vergroot.

Cultuurparticipatie

De nieuwe bibliotheek

De nieuwe bibliotheek  is een hoeksteen van de culturele infrastructuur van Almere. Komende jaren extra inzet op jeugd, het bevorderen van geletterdheid en de inzet op digitale inclusie en burgerschap de komende jaren.

KLEURinCULTUUR

KLEURinCULTUUR verzorgt de buitenschoolse cultuurparticipatie voor kinderen overal in de stadsdelen van Almere en heeft daarmee grote impact op haar doelgroep, de sector en de stad.Positief is ook de aandacht voor inclusiviteit, armoede en talentontwikkeling. 

TOP Almere

TOP Almere wil zich gaan ontwikkelen tot een productiehuis voor de amateurkunst en is daarmee een waardevolle aanvulling op de culturele basis van Almere.

Stichting Design Kunst Openbare Ruimte

Stichting Design Kunst Openbare Ruimte organiseert  activiteiten op het gebied van beeldende kunst en cultuurparticipatie. De organisatie werkt vanuit passie voor kunst in de openbare ruimte en is hierin uitermate ambitieus. DKOR heeft in een korte tijd draagvlak verworven in de stad. 

Stichting Anke en Foktje Take Over

Stichting Anke en Foktje Take Over brengt de waarde van beeldende kunst dichtbij de bewoners in Almere. Het initiatief is daarmee een waardevolle versterking van de aandacht voor beeldende kunst. 

Stichting Twisted

Stichting Twisted denkt buiten de kaders, vat talentontwikkeling breder op dan slechts cultuur en is maatschappelijk gedreven. Twisted weet met haar activiteiten een belangrijke doelgroep in Almere aan te spreken, en staat voor inclusie binnen cultuur. 

Podium-Expo-Film

Kunstlinie Almere Flevoland

Kunstlinie Almere Flevoland is als podium en expo en huis van een groot aantal culturele organisaties een belangrijke pijler van de culturele basisinfrastructuur van de stad.  

Corrosia, Theater, Expo & Film

Corrosia, Theater, Expo & Film. Door Corrosia’s innovatieve aanbod vindt Almere aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van theater en beeldende kunst. 

Poppodium de Meester

Poppodium de Meester ontvangt subsidie vanuit Welzijn. In 2021 onderzoeken wij hoe Poppodium de Meester  opgenomen kan worden binnen de culturele basisinfrastructuur.

Goede Rede Concerten

Goede Rede Concerten is een betekenisvol initiatief voor Almere. De organisatie biedt  in samenwerking met partners een brede, diverse en aantrekkelijke muziekprogrammering en is daarmee van vaste waarde voor de culturele infrastructuur van de stad. 

De Rode Haring

De Rode Haring binnenpodium van Vis à Vis.  Het project Almere 187, dat uitgaat van muzikale storytelling door Almeerders van alle 187 landen van herkomst draagt in hoge mate bij aan de nabijheid van cultuur voor alle Almeerders. 

Productie

BonteHond

BonteHond heeft een plek in de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) gekregen als uitmuntende voorziening voor jeugdtheater. BonteHond weet haar publiek op vele manieren te vinden en aan zich te binden; haar projecten zijn laagdrempelig, en daardoor voor alle Almeerders bereikbaar en toegankelijk. 

Suburbia 

Suburbia wordt ook meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten. Suburbia is met recht het stadstheatergezelschap van Almere.. Met Suburbia in de Buurt heeft de organisatie een eerste verbreding van haar publiek bewerkstelligd.

Vis à Vis

Vis à Vis wordt ook meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en is van vaste waarde voor de culturele infrastructuur van de stad. Vis à Vis past bij Almere, net als de themakeuze van haar voorstellingen. 

2TurvenHoog

Het festival 2TurvenHoog bewijst al 21 jaar een waardevol partner van de gemeente te zijn op het gebied van het jonge kind en speelt uitstekend in op de behoefte van de vele jonge gezinnen in de stad. Ook zij ontvangen een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten.  

Apollo Ensemble

Het Apollo Ensemble is een professioneel en kwalitatief hoogwaardig ensemble in Flevoland en heeft de afgelopen jaren bewezen waardevol te zijn voor de stad Almere. 

Gouden Haas

Gouden Haas is nieuw voor Almere maar  al vele jaren actief in de podiumkunsten landelijk. Het samenspel tussen stad en buitenruimte is passend bij Almere. Gouden Haas wordt de komende vier jaar gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten. We beschouwen het theatergezelschap ook als een aanwinst voor de culturele infrastructuur. 

Top-talentonwikkeling

Almere kent een lange traditie als het gaat om de ondersteuning van talent. Wij maken in het cultuurplan onderscheid tussen cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Onder talentontwikkeling verstaan wij die activiteiten die erop gericht zijn om Almeerse jongeren specifiek toe te leiden naar het kunstvakonderwijs. Omdat er in Almere/Flevoland geen kunstvakopleidingen zijn, kunnen we dit talent door het aanbieden van vooropleidingen en masterclasses langer in de eigen stad en regio faciliteren en ondersteunen. 

AJSO

AJSO is een vaste partner van de gemeente op het gebied van toptalentontwikkeling. In de komende vier jaar zullen we de activiteiten op d muziektalentontwikkeling verder stroomlijnen.

SubSub

SubSub is gestart als jongerentak van Suburbia en gegroeid vanuit de vraag van haar doelgroep en anticipeert op de wensen en noden van de jongeren. Inmiddels zijn veel van de jongeren doorgestroomd naar kunstvakopleidingen en keren een aantal van hen weer terug in Almere. Een mooie aanvulling is de uitbreiding van de talentontwikkeling binnen andere facetten van het theaterbedrijf. 

Gitaarorkest

Gitaarorkest. Wij ondersteunen de uitbreiding van de toptalentontwikkeling en het opstarten van een junior gitaarensemble.  

Theaterschool Almere

Theaterschool Almere vervult met haar activiteiten een belangrijke brugfunctie voor het kunstvakonderwijs. Subsidie wordt voorlopig voor 1 jaar toegekend, omdat er een uitgebreider ondernemingsplan vereist is.   

Lokale omroep

Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA)

Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) heeft in 2019 een zendmachtiging gekregen voor de lokale omroep voor een periode van vijf jaar. De gemeente hecht waarde aan de inbedding van SPFA in de stad, en blijft graag met de organisatie in gesprek over haar aanbod. 

Regionale samenwerking

Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland

Dit Flevolandse festival wordt georganiseerd door het Apollo Ensemble en vindt plaats door heel Flevoland heen. Het festival heeft een regionale waarde, en is daarmee een aanvulling op de Almeerse infrastructuur.

Popronde

Het landelijke plan Popronde-plan getuigt van ambitie en ademt artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Popronde is dan ook opgenomen in de landelijke BIS. Popronde is voor Almere een waardevolle aanvulling binnen  het muziekaanbod.

Kunstbende

Het festival Kunstbende brengt Almere een beproefd recept. Almeerse jongeren kunnen bij Kunstbende niet alleen podiumervaring opdoen, Kunstbende fungeert voor hen ook als een warme opleidingsplek, waar de culturele sector in Almere in de toekomst van kan profiteren.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening