Direct naar paginainhoud

Uitzonderingen en vrijstellingen leerplicht

In sommige gevallen hoeven kinderen tijdelijk niet aan de leerplicht te voldoen. Dit moet je altijd met de schooldirecteur overleggen. Jouw kind kan dus nooit zonder bericht thuisblijven. Je kunt een vrijstelling online aanvragen.

Je kunt de vrijstelling niet achteraf aanvragen. Neem contact op met de gemeente als jouw kind al schooldagen heeft gemist.  

Vrijstelling leerplicht

Kan jouw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs volgen, dan schakelt de leerplicht-RMC-consulent een arts in voor advies. De arts beoordeelt of je een verklaring krijgt. Met deze verklaring doe je een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht. Dit verzoek dien je via de leerplicht-RMC-consulent in bij burgemeester en wethouders van de gemeente Almere.

Vrij buiten de schoolvakanties

In principe kun je geen vrij krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor ouders met bepaalde beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van piekdrukte, waardoor de ouder geen verlofdagen kan opnemen, zoals in de agrarische sector of horeca.

Om verlof buiten de schoolvakanties aan te vragen, moet je minimaal 8 weken van te voren een verzoek indienen bij de schooldirecteur. Je moet ook een werkgeversverklaring meegeven waarin staat dat je geen vakantiedagen mag opnemen tijdens de schoolvakanties.

Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden voor verlof buiten de schoolvakanties om:

  • Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
  • Niet langer dan 10 dagen extra verlof per schooljaar
  • Maximaal 1 keer per schooljaar extra verlof

Vrijstelling voor kinderen van 5 jaar

Ouders of verzorgers van een 5-jarig kind mogen het kind maximaal 5 uur per week thuishouden. Als dit niet genoeg is, dan mag de directeur daar nog 5 extra uren vrijstelling per week bovenop doen.

Deze mogelijkheid voor vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen. Zodra een kind 6 jaar is, kan dit niet meer. Alle 6-jarige leerlingen moeten het volledige onderwijsprogramma volgen.

Vervangende leerplicht

In sommige gevallen volgt een leerling een speciaal traject. In overleg met de leerplicht-RMC-consulent en de school kan dan worden beoordeeld of de vervangende leerplicht op grond van artikel 3a en 3b van de Leerplichtwet toegepast kan worden.

Leerplicht voor sport- en cultuurtalenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten, bijvoorbeeld voor sport of kunst en cultuur. Het kan zijn dat zij hierdoor lessen moeten missen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Scholen kunnen toptalenten wel de ruimte bieden om onderwijs te combineren met hun activiteiten op hoog niveau. Het kan nodig zijn dat een leerling voor een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. De school moet dan in overleg met de ouders en/of de leerling een inhaalprogramma opstellen. 

Het is belangrijk om op een zorgvuldige manier om te gaan met vrijstellingen voor toptalenten. De leerplicht-RMC-consulenten van de gemeente ondersteunen en adviseren de scholen hierin. In het beleid van scholen over dit onderwerp moet in ieder geval naar voren komen: 

  • welke leerlingen voor vrijstelling in aanmerking komen; 

  • welke procedure ouders/leerlingen moeten volgen om vrijstelling te krijgen; 

  • onder welke voorwaarden leerlingen vrijstelling kunnen krijgen. 

Scholen zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om te zorgen dat leerlingen geen onderwijsachterstand oplopen. Volgt een leerling niet het afgesproken onderwijsprogramma, dan doet de school een melding van vermoedelijk schoolverzuim via DUO. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening