Aanlevereisen inrichtingsplan archeologische vindplaatsen (archeologie waarde 5)

Deze memo geeft per activiteit aan wat wel en niet mag binnen de vindplaatskern en de vindplaatsbuffer.

De belangrijkste eis voor het advies op een aanvraag voor een kavel met een archeologische vindplaats is, dat er een volledig inrichtingsplan wordt aangeleverd met:

 1. Eén gedetailleerde ontwerptekening met daarop 1) de exacte locatie van de vindplaats kern en vindplaatsbuffer; 2) de exacte locatie en oppervlaktes van alle voorgenomen bouw- en aanlegactiviteiten en 3) een legenda die alle onderdelen uit de ontwerptekening beschrijft.
 2. Benoeming materiaalgebruik en wijze van aanleggen en bouwen.
 3. Dwarsprofielen - met maataanduidingen - van alle activiteiten boven de vindplaats.
 4. Ruimtelijke onderbouwing.
 5. Alle archeologische rapportages.

Als er binnen een kavel een vindplaats is, dan moet uit het inrichtingsplan blijken dat bij de invulling van de activiteiten/voorzieningen/bestemmingen op de juiste wijze rekening is gehouden met de te behouden archeologische waarden.

Aanlevereisen

Activiteit/voorziening/bestemmingVindplaats kernVindplaats Buffer
Bouwwerk: (hoofd)gebouw en/of tuinhuis, garage, zwembad, (bezink)put, (septic)tank, windturbine, etc.)Verboden. Geen uitzondering.Verboden tenzij: 1) Afpelstrategie* is gevolgd en noodzaak en onvermijdelijkheid aangetoond, èn 2) met in achtneming voorwaarde 1**.
VoorbelastenVerboden. Geen uitzondering.Verboden. Geen uitzondering.
Grondwaterpeil verlagingOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
Tuin (groen)Onder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
VerhardingOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
KavelontsluitingOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
ParkerenOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
Groen (natuur) Onder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
Groen (verspreid) Onder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
Sloot/greppel Onder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
(Zwem)vijver Onder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
(helofyten)filterOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
Overige waterlopen, - wegen, -berging- en -partijenOnder voorwaarde 2***Onder voorwaarde 2***
WarmtepompVerboden. Geen uitzonderingVerboden tenzij: 1) Afpelstrategie* is gevolgd en noodzaak en onvermijdelijkheid aangetoond, èn 2) met archeologische begeleiding conform goedgekeurd PvE.

*Afpelstrategie i.v.m. ruimtelijke onderbouwing archeologie Oosterwold t.b.v. bouwen in de bufferzone binnen de vindplaats

Bij de beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt getoetst of de afpelstrategie op zorgvuldige wijze is toegepast. De afpelstrategie dient als toetsingskader bij de beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning als beroep wordt gedaan op art. 13.14.2 van CHW bestemmingsplan (afwijken van de ontwikkelregels “Archeologie”). Concreet gezegd: de archeologische afpelstrategie wordt toegepast door een initiatiefnemer ingeval deze wil bouwen binnen de bufferzone van een vindplaats.

Met de afpelstrategie worden 4 stappen doorlopen:

 1. Vanuit het Almeerse erfgoedbeleid is het niet toegestaan te bouwen op terreinen waar behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in de ondergrond aanwezig zijn. Dit betreft de vindplaatskern; bouwwerken (gebouwen en bouwwerken niet zijnde gebouwen) dienen primair buiten de vindplaatskern plaats te vinden.
 2. De provincie schrijft een bufferzone van 10 m rondom elke vindplaats voor. De bufferzone is een integraal onderdeel van de vindplaats (Waarde Archeologie – 5), en mag evenmin voorzien worden van bouwwerken.
 3. Voor Oosterwold zijn, binnen de bufferzone, bouwwerken met afwijking op het bestemmingsplan onder strikte voorwaarden toegestaan.
 4. Als uitgangspunt voor het plaatsen van bouwwerken binnen de bufferzone, geldt dat in de ruimtelijke onderbouwing dient te worden aangetoond dat deze ontwikkeling binnen de vindplaatsbuffer noodzakelijk is en dat er daadwerkelijk geen ander alternatief is. Hiervoor moet een binnenplanse afwijkingsprocedure worden gevolgd (art. 13.14.2 van het bestemmingsplan).

**Voorwaarde 1

 1. De hier genoemde bodemroerende activiteiten - aantoonbaar d.m.v. ontwerptekeningen en dwarsprofielen - zijn toegestaan in de bufferzone tot maximaal 1 m boven de vindplaats. Hierbij is een archeologische begeleiding conform goedgekeurd PvE verplicht.
 2. Grondverdringende palen, damwanden, of andere grond/waterkeringen zijn niet toegestaan. Grondvervangende palen zijn wel toegestaan, waarbij een archeologische begeleiding conform goedgekeurd PvE verplicht is.
 3. Voorbelasting is niet toegestaan.
 4. Verticale drainage is niet toegestaan.

***Voorwaarde 2

 1. De hier genoemde bodemroerende activiteiten - aantoonbaar d.m.v. ontwerptekeningen en dwarsprofielen - zijn toegestaan in de kern en/of bufferzone tot maximaal 1 m boven de vindplaats. Hierbij is een archeologische begeleiding conform goedgekeurd PvE verplicht.
 2. Heipalen, damwanden, of andere grond/waterkeringen zijn niet toegestaan.
 3. Geen gesloten verharding. Enkel open verharding is toegestaan.
 4. Voorbelasting is niet toegestaan.
 5. Verticale drainage is niet toegestaan.
 6. De aangebrachte bouwwerken en werken niet zijnde een bouwwerk binnen de vindplaats moeten reversibel zijn.