Direct naar paginainhoud

Aanlevereisen inrichtingsplan archeologische vindplaatsen (archeologie waarde 5)

Binnen een vindplaatskern en de vindplaatsbuffer mag je bepaalde activiteiten niet doen.

De belangrijkste eis voor het advies op een aanvraag voor een kavel met een archeologische vindplaats is, dat er een volledig inrichtingsplan wordt aangeleverd met:

 1. Eén gedetailleerde ontwerptekening met daarop
  • de exacte locatie van de vindplaats kern en vindplaatsbuffer;
  • de exacte locatie en oppervlaktes van alle voorgenomen bouw- en aanlegactiviteiten en
  • een legenda met een beschrijving van alle onderdelen uit de ontwerptekening.
 2. Benoeming materiaalgebruik en wijze van aanleggen en bouwen.
 3. Dwarsprofielen - met maataanduidingen - van alle activiteiten boven de vindplaats.
 4. Ruimtelijke onderbouwing.
 5. Alle archeologische rapportages.

Is er binnen een kavel een vindplaats? Dan moet uit het inrichtingsplan blijken dat bij de invulling van de activiteiten/voorzieningen/bestemmingen op de juiste wijze rekening is gehouden met de te behouden archeologische waarden.

Aanlevereisen

Activiteit/voorziening/bestemmingVindplaats kernVindplaats Buffer
Bouwwerk: (hoofd)gebouw en/of tuinhuis, garage, zwembad, (bezink)put, (septic)tank, windturbine, etc.)Verboden. Geen uitzondering.Verboden tenzij: 1) Afpelstrategie is gevolgd en noodzaak en onvermijdelijkheid aangetoond, èn 2) met in achtneming voorwaarde 1.
VoorbelastenVerboden. Geen uitzondering.Verboden. Geen uitzondering.
Grondwaterpeil verlagingOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
Tuin (groen)Onder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
VerhardingOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
KavelontsluitingOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
ParkerenOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
Groen (natuur) Onder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
Groen (verspreid) Onder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
Sloot/greppel Onder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
(Zwem)vijver Onder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
(helofyten)filterOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
Overige waterlopen, - wegen, -berging- en -partijenOnder voorwaarde 2Onder voorwaarde 2
WarmtepompVerboden. Geen uitzonderingVerboden tenzij: 1) Afpelstrategie is gevolgd en noodzaak en onvermijdelijkheid aangetoond, èn 2) met archeologische begeleiding conform goedgekeurd PvE.

Afpelstrategie ruimtelijke onderbouwing archeologie

Bij de beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt getoetst of de afpelstrategie op zorgvuldige wijze is toegepast. De afpelstrategie dient als toetsingskader bij de beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning als beroep wordt gedaan op art. 13.14.2 van CHW bestemmingsplan (afwijken van de ontwikkelregels “Archeologie”). Concreet gezegd: de archeologische afpelstrategie wordt toegepast door een initiatiefnemer ingeval deze wil bouwen binnen de bufferzone van een vindplaats.

Met de afpelstrategie doorloop je 4 stappen:

 1. Vanuit het Almeerse erfgoedbeleid mag je niet bouwen op terreinen waar behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in de ondergrond zitten. Dit is de vindplaatskern; gebouwen en bouwwerken moet je buiten de vindplaatskern plaatsen.
 2. De provincie schrijft een bufferzone van 10 meter rondom elke vindplaats voor. De bufferzone is onderdeel van de vindplaats (Waarde Archeologie 5). Hier mag je ook niets op bouwen.
 3. Voor Oosterwold zijn, binnen de bufferzone, bouwwerken met afwijking op het bestemmingsplan onder strikte voorwaarden toegestaan.
 4. Voor het plaatsen van bouwwerken binnen de bufferzone moet je in de ruimtelijke onderbouwing aantonen dat die ontwikkeling binnen de vindplaatsbuffer noodzakelijk is en dat er echt geen ander alternatief is. Hiervoor moet je een binnenplanse afwijkingsprocedure volgen (art. 13.14.2 van het bestemmingsplan).

Voorwaarde 1

 1. De 'bodemroerende activiteiten' - aantoonbaar met ontwerptekeningen en dwarsprofielen - zijn toegestaan in de bufferzone tot maximaal 1 m boven de vindplaats. Hierbij is een archeologische begeleiding volgens een goedgekeurd plan van aanpak verplicht.
 2. Grondverdringende palen, damwanden, of andere grond/waterkeringen zijn niet toegestaan. Grondvervangende palen zijn wel toegestaan met een archeologische begeleiding volgens een goedgekeurd plan van aanpak.
 3. Voorbelasting is niet toegestaan.
 4. Verticale drainage is niet toegestaan.

Voorwaarde 2

 1. De 'bodemroerende activiteiten' - aantoonbaar met ontwerptekeningen en dwarsprofielen - zijn toegestaan in de kern en/of bufferzone tot maximaal 1 m boven de vindplaats. Hierbij is een archeologische begeleiding volgens een goedgekeurd plan van aanpak verplicht.
 2. Heipalen, damwanden, of andere grond/waterkeringen zijn niet toegestaan.
 3. Geen gesloten verharding. Alleen open verharding is toegestaan.
 4. Voorbelasting is niet toegestaan.
 5. Verticale drainage is niet toegestaan.
 6. De aangebrachte bouwwerken en werken (geen bouwwerk binnen de vindplaats) moeten makkelijk te verwijderen zijn.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening