Direct naar paginainhoud

Locaties tijdelijk cameratoezicht

Als de burgemeester het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk vindt, kan hij besluiten om in een bepaald gebied tijdelijk cameratoezicht in te stellen.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark 14 mei 2024

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • op 9 november 2023 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een woning aan de Hofmark in Almere (hierna: de woning) is afgegaan;
 • gelijktijdig ook een incident bij een voertuig in de omgeving van de woning (hierna: het voertuig) heeft plaatsgevonden, waarbij ook een explosief is afgegaan;
 • de incidenten verband lijken te houden met elkaar;
 • de explosies ernstige schade hebben veroorzaakt aan de woning en het voertuig;
 • deze incidenten bij een woning in een woonwijk niet alleen gevaarlijk zijn voor de aanwezigen in de woning, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • in deze situatie de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • de incidenten hebben plaatsgevonden in een woonwijk en geleid hebben tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de incidenten de openbare orde hebben geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de kans op herhaling van een incident bij de woning op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;
 • de burgemeester overeenkomstig 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • op 16 november 2023 is besloten tot het instellen van cameratoezicht voor de duur van vier weken op (een deel van) de Hofmark;
 • op 14 december 2023 en 14 februari 2024 is besloten om het cameratoezicht met drie maanden te verlengen;
 • het cameratoezicht op 14 mei 2024 afloopt;
 • de woning van 16 februari 2024 tot 16 mei 2024 is gesloten;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het opnieuw aanwijzen van (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht in (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving proportioneel en noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 13 mei 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit

 1. Het gebied, (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 14 mei 2024 tot 25 juni 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 14 mei 2024 en blijft van kracht tot 25 juni 2024;
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark 14 mei 2024.

Aldus vastgesteld te Almere op 14 mei 2024.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036.  
Wij nemen het besluit met u door.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 

•    Digitaal: e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist). 
•    Per post: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere.  

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Kunt u niet wachten?

Als u bezwaar heeft gemaakt, maar niet kunt wachten tot de gemeente daarover een besluit heeft genomen, dan kunt u om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter.  

 • Digitaal: via e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl
 • Per post: Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’.

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Het gebied binnen de rode belijning op de kaart is het aangewezen gebied voor tijdelijk cameratoezicht. Binnen dit aangewezen gebied wordt 1 of worden meerdere camera(’s) geplaatst. De locatie van de camera wordt bepaald aan de hand van de beschikbare infrastructuur en de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Kornwierde 1 mei 2024

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • op 21 april 2024 een schietincident in de directe omgeving van een woning (hierna: de woning) aan de Kornwierde heeft plaatsgevonden;
 • het schietincident schade heeft veroorzaakt aan een voertuig in de omgeving van de woning;
 • het schietincident had kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel bij bewoners van de woning en omliggende woningen en aanwezigen in (de omgeving van) de woning;
 • een schietincident in een woonwijk niet alleen gevaarlijk is voor de aanwezigen in het pand en bezoekers aan het pand, maar ook voor omwonenden van het pand en voorbijgangers;
 • het incident heeft plaatsgevonden bij een pand midden in een woonwijk en heeft geleid tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van het pand in het bijzonder;
 • het incident de openbare orde heeft geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand ernstig is verstoord;
 • in deze situatie de openbare orde op maatschappelijke en onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • de kans op nog een incident op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen; 
 • de burgemeester naar aanleiding van het schietincident heeft besloten de woning met spoed te sluiten;
 • de burgemeester naar aanleiding van nieuwe informatie heeft besloten de sluiting van de woning per 1 mei 2024 op te heffen en per die datum op te volgen door alternatieve maatregelen, waaronder – maar niet uitsluitend – het instellen van cameratoezicht;
 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • gelet op de ernst van het incident, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het aanwijzen van (een deel van) de Kornwierde en omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Kornwierde en een deel van de omgeving noodzakelijk en proportioneel wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldsincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel.

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 1 mei 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit

 1. Het gebied, zoals aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 1 mei 2024 tot 1 augustus 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2024 en blijft van kracht tot 1 augustus 2024;
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Kornwierde 1 mei 2024.

Aldus vastgesteld te Almere op 1 mei 2024.
W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester van Almere 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036.  
Wij nemen het besluit met u door.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 

 • Digitaal: e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist). 
 • Per post: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere.  

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Kunt u niet wachten?

Als u bezwaar heeft gemaakt, maar niet kunt wachten tot de gemeente daarover een besluit heeft genomen, dan kunt u om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter.

 • Digitaal: via e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl
 • Per post: Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’.  

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Beneluxlaan 19 maart 2024

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • op 14 januari 2024 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een woning, gelegen aan de Beneluxlaan te Almere (hierna: de woning), is afgegaan;
 • door de explosie een kleine brand is ontstaan;
 • op 5 februari 2024 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij de woning meerdere keren is beschoten;
 • geweldsincidenten bij een woning in een woonwijk niet alleen gevaarlijk zijn voor de aanwezigen in de woning, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • de incidenten hebben plaatsgevonden midden in een woonwijk en hebben geleid tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de incidenten de openbare orde hebben geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning ernstig hebben verstoord;
 • in deze situaties de openbare orde op maatschappelijke en onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • de kans op nog een incident op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen; 
 • de burgemeester op 13 februari 2024 heeft besloten de woning tijdelijk te sluiten;
 • de sluiting van de woning op 19 maart 2024 van rechtswege eindigt;
 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • gelet op de ernst van de incidenten, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het aanwijzen van (een deel van) de Beneluxlaan en omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Beneluxlaan en een deel van de omgeving noodzakelijk en proportioneel wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldsincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel.

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 15 maart 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit

 1. Het gebied, de Beneluxlaan en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 19 maart 2024 tot 19 juni 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2024 en blijft van kracht tot 19 juni 2024;
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Beneluxlaan 19 maart 2024.

Aldus vastgesteld te Almere op 18 maart 2024.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester van Almere

Ben je het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat je een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met je door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt je alsnog bezwaar maken.

Bezwaar maken

Dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: je kunt je brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd je naam, adres, telefoonnummer, de datum van je brief, de reden van je bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en je handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Gebied cameratoezicht

Het gebied binnen de rode lijnen op de kaart is het aangewezen gebied voor tijdelijk cameratoezicht. Het gaat om de Beneluxlaan tussen de Luxemburgstraat en de Nederlandstraat plus de Belgiëstraat, ongeveer tot aan nummer 62. Binnen dit aangewezen gebied wordt één of worden meerdere camera(’s) geplaatst. De locatie van de camera wordt bepaald aan de hand van de beschikbare infrastructuur en de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Klimtstraat 19 maart 2024

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • in de nacht van 2 op 3 oktober 2023 een woning aan de Klimtstraat te Almere (hierna: de eerste woning) is beschoten met een vuurwapen;
 • de beschieting ernstige schade heeft veroorzaakt;
 • in de nacht van 31 januari 2024 op 1 februari 2024 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een tweede woning, gelegen naast de woning aan de Klimtstraat is afgegaan;
 • door de explosie de woning is beschadigd;
 • de politie, gelet op het laatste incident, het gevaar op herhaling als reëel inschat;
 • geweldsincidenten bij een woning in een woonwijk niet alleen gevaarlijk zijn voor de aanwezigen in de woning, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • in deze situaties de openbare orde op maatschappelijke onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • de incidenten hebben plaatsgevonden midden in een woonwijk en geleid hebben tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de incidenten de openbare orde hebben geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning ernstig hebben verstoord;
 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • op 14 november 2023 reeds is besloten tot het instellen van cameratoezicht voor de duur van zes weken op (een deel van) van de Klimtstraat. 
 • op 26 december 2023 is besloten om het cameratoezicht met zes weken te verlengen tot 6 februari 2024; 
 • op 6 februari 2024 is besloten om het cameratoezicht met zes weken te verlengen en dit cameratoezicht op 19 maart 2024 afloopt;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het opnieuw aanwijzen van (een deel van) de Klimtstraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Klimtstraat en een deel van de omgeving noodzakelijk en proportioneel wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldsincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel.

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 15 maart 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;


Besluit

 1. Het gebied, de Klimtstraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 19 maart 2024 tot 19 juni 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2024 en blijft van kracht tot 19 juni 2024.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Klimtstraat 19 maart 2024.


Aldus vastgesteld te Almere op 18 maart 2024.


W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester van Almere

Ben je het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat je een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met je door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt je alsnog bezwaar maken.

Bezwaar maken

Dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: je kunt je brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd je naam, adres, telefoonnummer, de datum van je brief, de reden van je bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en je handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Aangewezen gebied

Het gebied binnen het gele vlak van de kaart is het aangewezen gebied voor tijdelijk cameratoezicht. Het gebied heeft de Klimtstraat in het midden en ligt tussen de Monetstraat, de Rodinweg, de Delacroixstraat en de Renoirstraat. Binnen dit aangewezen gebied wordt één of worden meerdere camera(’s) geplaatst. De locatie van de camera wordt bepaald aan de hand van de beschikbare infrastructuur en de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark 14 februari 2024

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • op 9 november 2023 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij een explosief bij een woning aan de Hofmark in Almere (hierna: de woning) is afgegaan;
 • gelijktijdig ook een incident bij een voertuig in de omgeving van de woning (hierna: het voertuig) heeft plaatsgevonden, waarbij ook een explosief is afgegaan;
 • de incidenten verband lijken te houden met elkaar;
 • de explosies ernstige schade hebben veroorzaakt aan de woning en het voertuig;
 • deze incidenten bij een woning in een woonwijk niet alleen gevaarlijk zijn voor de aanwezigen in de woning, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • in deze situatie de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • de incidenten hebben plaatsgevonden in een woonwijk en geleid hebben tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de incidenten de openbare orde hebben geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de kans op herhaling van een incident bij de woning op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;
 • de burgemeester overeenkomstig 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • op 16 november 2023 reeds is besloten tot het instellen van cameratoezicht voor de duur van vier weken op (een deel van) de Hofmark;
 • op 14 december 2023 is besloten om het cameratoezicht met drie maanden te verlengen en dit cameratoezicht op 14 februari 2024 afloopt;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het opnieuw aanwijzen van (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht bijdraagt aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht in (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving proportioneel en noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 12 februari 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit

 1. Het gebied, (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 14 februari 2024 tot 14 mei 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 14  februari 2024 en blijft van kracht tot 14 mei 2024;
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark 14 februari 2024.


Aldus vastgesteld te Almere op 13 februari 2024.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht verlenging centrumgebieden

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • het stadscentrum van Almere, het centrum van Almere Buiten en het centrum van Almere Haven gebieden zijn waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen (waaronder uitgaansgelegenheden) aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • de burgemeester daarom bij besluit van 1 februari 2022 heeft besloten de tijdelijke camera’s in het stadscentrum van Almere en het centrum van Almere Buiten voor te zetten en bij besluit van 6 november 2023 heeft besloten het cameratoezicht in het centrum van Almere Haven voort te zetten;
 • deze aanwijzingsbesluiten op 1 februari 2024 aflopen;
 • vóór afloop van de aanwijzingsbesluiten een besluit moet worden genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum, Almere Buiten centrum en Almere Haven centrum;
 • momenteel het cameratoezicht in Almere Stad centrum, Almere Buiten centrum en Almere Haven centrum in samenhang wordt geëvalueerd;
 • uit de evaluatie moet blijken of de beoogde doelstellingen van het cameratoezicht worden bereikt en of het huidige beleidskader voldoet;
 • het evaluatieproces naar verwachting in mei 2024 wordt afgerond;
 • vooruitlopend op de evaluatie, de data voor de genoemde centrumgebieden in de tijdsperiode 2022-2023 inzichtelijk is gemaakt;
 • uit de data blijkt dat het aantal cameraregistraties in 2023 is gestegen ten opzichte van 2022;
 • voorts uit de data blijkt dat in alle drie de centrumgebieden sprake is van een stijging in het aantal cameraregistraties;
 • de stijging ook geldt voor het aantal incidenten in het kader van openbare orde en veiligheid;
 • op basis van de data geen ontwikkelingen waarneembaar zijn die het tijdelijk voortzetten van het cameratoezicht in de weg staan en dat het voortijdig wijzigingen en/of stoppen van het tijdelijk cameratoezicht een aanzienlijk risico vormt voor een efficiënte handhaving van de openbare orde;
 • de burgemeester er waarde aan hecht om niet vooruitlopend op de uitkomst van de evaluatie een definitief besluit te nemen over de toekomst van het cameratoezicht in Almere Stad centrum, Almere Buiten centrum en Almere Haven centrum;
 • voortzetting van het huidige cameratoezicht noodzakelijk is, totdat een definitief besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum, Almere Buiten centrum en Almere Haven centrum;
 • cameratoezicht, naast alle andere maatregelen die van kracht zijn, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden in het gebied;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 25 januari 2024 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door J. Algerapad, Stadswetering, Weerwater van Stadswetering tot Oeverpromenade, Oeverpromenade van Stedenwijkstrand tot Zwolleweg, Zwolleweg vanaf Oeverpromenade, Openbaar vervoerbaan van Zwolleweg tot Coevordensingel, Coevordensingel, Delfzijlsingel, Ter Apelpad tot Hoogezandstraat, Hoogezandstraat tot Waddendreef, Landvoogdpad tot J. Algerapad, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst voor de periode 1 februari 2024 tot 1 juli 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Het gebied, aangegeven op bijlage II van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Evenaar, Straat van Florida, New Yorkweg, het water dat grenst aan het Piet Moeskopspad, Parijsstraat, Romeweg en de Buenos Airesstraat, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst van 1 februari 2024 tot 1 juli 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 3. Het gebied, aangegeven op bijlage III van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Binnenhof, Middenhof, Stadswerf, Parkwerf, Schoolwerf, Sluis, Sluiskade en Houtstraat (met inbegrip van wegen) opnieuw aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst voor de periode 1 februari 2024 tot 1 juli 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 4. De genoemde gebieden middels een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten;
 5. Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld te Almere op 30 januari 2024.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester

Ben je het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat je een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met je door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt je alsnog bezwaar maken.

Bezwaar maken

Dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: je kunt je brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd je naam, adres, telefoonnummer, de datum van je brief, de reden van je bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en je handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Kweekgrasstraat 21 december 2023

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op 12 december 2023 het dreigingsniveau in Nederland heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel) vanwege de dermate toegenomen voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland, in het bijzonder door de toegenomen dreiging vanuit het jihadisme;
 • ISIS de Gaza-oorlog aangrijpt om op te roepen tot aanslagen tegen Joden en Joodse objecten over de hele wereld;
 • op het adres Kweekgrasstraat te Almere een synagoge is gevestigd;
 • bezoekers van deze synagoge hebben aangegeven dat zij zich sinds het conflict tussen Israël en Hamas niet meer veilig voelen in de synagoge;
 • door bovenstaande ontwikkelingen het aantal bezoekers aan de synagoge is afgenomen;
 • sprake is van maatschappelijke onrust onder bezoekers van de synagoge;
 • cameratoezicht voor een begrensde periode een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van verstoringen van de openbare orde, waaronder het voorkomen van strafbare feiten ter plaatse;
 • het aanwijzen van de Kweekgrasstraat en een deel van de omgeving van de Kweekgrasstraat als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht in (een deel van) de Kweekgrasstraat noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • het Beleidskader cameratoezicht 2021-2024;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

Besluit

 1. Het gebied, Kweekgrasstraat, zoals aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 21 december 2023 tot 21 juni 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 21 december 2023 en blijft van kracht tot 21 juni 2024.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Kweekgrasstraat 21 december 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 21 december 2023.

Ben je het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat je een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met je door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt je alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: je kunt je brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd je naam, adres, telefoonnummer, de datum van je brief, de reden van je bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en je handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht omgeving Yanmar stadion Almere City FC 13 augustus 2023

De burgemeester van de gemeente Almere,

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • de omgeving rondom het stadion van Almere City FC  een gebied is waar bij thuiswedstrijden grote concentraties van personen aanwezig zijn;
 • de kans op verstoringen van de openbare orde reëel is;
 • cameratoezicht, naast alle andere maatregelen die van kracht zijn, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van verstoringen van de openbare orde in het gebied.

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebeid proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel.

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • het Beleidskader cameratoezicht 2021-2024.

Besluit:

 1. Het gebied, de directe omgeving van het stadion van Almere City FC, aangegeven op de afbeelding bij dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door de wegen Hogering (noord), Tussenring (oost), Pirellipad (zuid) en het water Hoge Vaart (west), aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst voor de periode 13 augustus 2023 tot 1 juli 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dat in de onder punt 1 aangewezen gebieden als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht: Op wedstrijddagen dat de bvo Almere City FC thuis speelt worden de camera’s live uitgelezen van drie uur voor de officiële aanvang tot twee uur na de feitelijke eindtijd van de wedstrijd en worden de camerabeelden gedurende deze tijden opgenomen en opgeslagen.
 3. Dat op dagen dat een evenement plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV Almere 2011, de burgemeester kan besluiten dat de camera’s, gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen.
 4. Dat bij (dreigende) incidenten of –calamiteiten de politie, in overleg met Stadstoezicht, kan besluiten de camera’s live uit te lezen en/of de camerabeelden op te nemen.
 5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 13 augustus 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 28 juli 2023

de loco-burgemeester, J.P. Lindenbergh

Illustratie Almere skyline
Jouw mening