Direct naar paginainhoud

Locaties tijdelijk cameratoezicht

Als de burgemeester het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk vindt, kan hij besluiten om in een bepaald gebied tijdelijk cameratoezicht in te stellen.

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark - 16 november 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • op 9 november een woning aan de Hofmark in Almere (hierna: de woning) doelwit is geworden van een aanslag met een explosief;
 • gelijktijdig ook een voertuig in de omgeving van de woning (hierna: het voertuig) doelwit is geworden van een aanslag met een explosief;
 • de explosies verband lijken te houden met elkaar;
 • de explosies ernstige schade hebben veroorzaakt aan de woning en het voertuig;
 • dit had kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel bij de bewoners van de woning en omliggende woningen en aanwezigen in de omgeving van de woning;
 • de exacte toedracht van de aanslagen nog niet door de politie is vastgesteld;
 • niettemin aannemelijk is dat de aanslagen verband houden met een conflict in het criminele milieu;
 • de politie het gevaar op herhaling als reëel inschat;
 • de explosies hebben plaatsgevonden midden in een woonwijk en geleid hebben tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de explosies de openbare orde hebben geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning ernstig hebben verstoord;
 • een nieuw geweldsincident – gezien de stand van het opsporingsonderzoek – niet kan worden uitgesloten;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
 • het aanwijzen van (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht in (een deel van) de Hofmark en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Besluit

 1. Het gebied, de Hofmark en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 16 november 2023 tot 14 december 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 16 november 2023 en blijft van kracht tot 14 december 2023.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hofmark 16 november 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 15 november 2023.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Antennestraat 16 november 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • in er in de nacht van 8 op 9 november 2023 een incident heeft plaatsgevonden, waarbij bij een vuurwerkbom tot ontploffing is gebracht bij een pand aan de Antennestraat te Almere (hierna: het pand);
 • de ontploffing ernstige schade heeft veroorzaakt aan het pand;
 • een ontploffing bij een pand niet alleen gevaarlijk is voor de aanwezigen in het pand, maar ook voor bijvoorbeeld bezoekers, omwonenden en voorbijgangers;
 • dit had kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel bij of de dood van een van deze personen;
   
 • de exacte toedracht van het incident nog niet is vastgesteld;
 • niettemin aannemelijk is dat het incident een vergeldingsactie betreft;
 • de politie het gevaar op herhaling als reëel inschat;
   
 • het incident de openbare orde heeft geschokt en het ondernemers-, woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand ernstig heeft verstoord;
 • een nieuw geweldsincident – gezien de stand van het opsporingsonderzoek – niet kan worden uitgesloten;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
   
 • het aanwijzen van (een deel van) de Antennestraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Antennestraat en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 7 november 2023 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit:

 1. Het gebied, de Antennestraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 16 november 2023 tot 14 december 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 16 november 2023 en blijft van kracht tot 14 december 2023.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Antennestraat 16 november 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 15 november 2023.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Salsastraat 7 november 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • Op 3 november 2023, omstreeks 12.00 uur, een incident heeft plaatsgevonden, waarbij er een of meerdere explosieven zijn afgegaan bij een woning in de Salsastraat;
 • door de explosie de woning en de binnengalerij ernstig zijn beschadigd;
 • een explosie bij een woning niet alleen gevaarlijk is voor de aanwezigen in het pand, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • het hier gaat om een situatie waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • de kans op herhaling op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;
 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • gelet op de aard en ernst van de incidenten, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het aanwijzen van (een deel van) de Salsastraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Salsastraat en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 7 november 2023 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit:

 1. Het gebied, Salsastraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 9 november 2023 tot 9 december 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 9 november 2023 en blijft van kracht tot
  9 december 2023.
 3. Dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Salsastraat 7 november 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 7 november 2023.

W.H.J.M. van der Loo
Burgemeester

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Almere Haven Centrum 1 september 2023

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • Almere Haven centrum een gebied is waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • vanwege een verslechterde veiligheidssituatie in Almere Haven centrum eerder is besloten om van 12 augustus 2022 tot 15 maart 2023 tijdelijk cameratoezicht in het centrum van Almere Haven in te stellen;
 • dit cameratoezicht met ingang van 15 maart 2023 is voortgezet in afgeschaalde vorm naar de Brink en directe omgeving;
 • met ingang van 24 mei 2023 aanvullend ook cameratoezicht in het overige centrumgebied in Almere Haven is voortgezet. De aangewezen gebieden in de besluiten van 15 maart 2023 en 24 mei 2023 samen zijn gelijk aan het aangewezen gebied in het besluit van 12 augustus 2022; 
 • de burgemeester op basis van opgehaalde informatie heeft geconcludeerd dat een maatschappelijke behoefte onder ondernemers (winkelbedrijven) bestaat voor cameratoezicht in het centrum van Almere Haven;
 • uit de gebiedsscan die is gemaakt voor Almere Haven blijkt dat het centrum van Haven een kwetsbaar gebied is waar veel risicofactoren voor jeugdcriminaliteit aanwezig zijn;
 • bovenstaande ontwikkelingen de burgemeester aanleiding hebben gegeven het cameratoezicht in Almere Haven centrum te willen voortzetten;
 • cameratoezicht, naast alle andere maatregelen die van kracht zijn, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden in het gebied;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht tot doel heeft om incidenten in Almere Haven centrum vroegtijdig te kunnen waarnemen waardoor politie en handhaving optimaal kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft cameratoezicht tot secundair doel dat bewoners, ondernemers en bezoekers van Almere Haven centrum zich veiliger voelen dankzij het cameratoezicht.

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • het Beleidskader cameratoezicht 2021-2024;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

Besluit:

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Binnenhof, Middenhof, Stadswerf, Parkwerf, Schoolwerf, Sluis, Sluiskade en Houtstraat (met inbegrip van wegen) aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst voor de periode   1 september 2023 tot 1 februari 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dat het cameratoezichtsgebied uitsluitend gedurende variabele tijden zal worden gemonitord;
 3. Het genoemde gebied via een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart;
 4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op  6 november 2023.

de burgemeester,

W.H.J.M. van der Loo

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036.

Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl. 

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hopperzuigerstraat 16 november 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • in de nacht van 30 september op 1 oktober het pand aan de Hopperzuigerstraat 14-16 te Almere (hierna: het pand) door een nog onbekende persoon is beschoten met een vuurwapen;
 • de beschieting ernstige schade heeft veroorzaakt aan het pand;
 • werknemers, omwonenden en bezoekers van het pand getroffen hadden kunnen worden door een van de rondvliegende kogels;
 • dit had kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel bij of de dood van een van deze personen;
   
 • het aanwijzen van (een deel van) de Hoppenzuigerstraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Hoppenzuigerstraat en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;
   
 • de beschieting heeft plaatsgevonden midden in een bedrijventerrein en geleid heeft tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van het pand in het bijzonder;
 • de beschieting de openbare orde heeft geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het pand ernstig heeft verstoord;
 • een nieuw geweldsincident – gezien de stand van het opsporingsonderzoek – niet kan worden uitgesloten;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
   
 • de exacte toedracht van de beschieting nog niet is vastgesteld;
 • niettemin aannemelijk is dat de beschieting een vergeldingsactie betreft die verband houdt met een conflict in het criminele milieu;
 • de beschieting verband lijkt te houden met een andere beschieting in Almere;
 • de politie het gevaar op herhaling als reëel inschat;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Besluit

 1. Het gebied, de Hoppenzuigerstraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 16 november 2023 tot 28 december 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 16 november 2023 en blijft van kracht tot 28 december 2023.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Hoppenzuigerstraat 16 november 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 10 november 2023.

W.H.J.M. van der Loo

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl. 

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Klimstraat 14 november 2023

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

 • in de nacht van 2 op 3 oktober 2023 de woning aan de Klimstraat 33 te Almere (hierna: de woning) door een nog onbekende persoon is beschoten met een vuurwapen;
 • de beschieting ernstige schade heeft veroorzaakt aan de woning;
 • de bewoners van de woning getroffen hadden kunnen worden door een van de rondvliegende kogels;
 • dit had kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel bij of de dood van een van deze personen;
   
 • de exacte toedracht van de beschieting nog niet is vastgesteld;
 • niettemin aannemelijk is dat de beschieting een vergeldingsactie betreft die verband houdt met een conflict in het criminele milieu;
 • de beschieting verband lijkt te houden met een andere beschieting in Almere;
 • de politie het gevaar op herhaling als reëel inschat;
   
 • de beschieting heeft plaatsgevonden midden in een woonwijk en geleid heeft tot gevoelens van angst en onrust in de gemeente Almere in het algemeen en in de omgeving van de woning in het bijzonder;
 • de beschieting de openbare orde heeft geschokt en het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning ernstig heeft verstoord;
 • een nieuw geweldsincident – gezien de stand van het opsporingsonderzoek – niet kan worden uitgesloten;
 • het een feit van algemene bekendheid is dat bij dergelijke geweldsincidenten een geweldspiraal tot herhaling kan leiden;
   
 • het aanwijzen van (een deel van) de Klimstraat en een deel van de omgeving als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere in het algemeen en de veiligheid van het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • de inzet van cameratoezicht op (een deel van) de Klimstraat en een deel van de omgeving noodzakelijk wordt geacht om verdere geweldsincidenten te voorkomen, dan wel bij een nieuw geweldincident tot een adequate opsporing van de dader(s) te kunnen komen;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door het plaatsen van camera’s anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Besluit

 1. Het gebied, de Klimstraat en een deel van de omgeving, aangegeven op bijlage I van dit besluit, wordt aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt ingesteld voor de periode 14 november 2023 tot 26 december 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dit besluit treedt in werking op 14 november 2023 en blijft van kracht tot 26 december 2023.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Klimstraat 14 november 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 10 november 2023.

W.H.J.M. van der Loo

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036. Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij nemen het besluit 
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Toch bezwaar maken?

Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

 • Digitaal: invullen e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
 • Per post: u kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere. 

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Werking van dit besluit uitstellen?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Daarom kunt u bij spoed, tijdens de bezwaarprocedure, om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van Voorlopige voorzieningen. 

Liever digitaal? Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl. 

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Afbeelding begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht omgeving Yanmar stadion Almere City FC 13 augustus 2023

De burgemeester van de gemeente Almere,

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • de omgeving rondom het stadion van Almere City FC  een gebied is waar bij thuiswedstrijden grote concentraties van personen aanwezig zijn;
 • de kans op verstoringen van de openbare orde reëel is;
 • cameratoezicht, naast alle andere maatregelen die van kracht zijn, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van verstoringen van de openbare orde in het gebied.

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebeid proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel.

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • het Beleidskader cameratoezicht 2021-2024.

Besluit:

 1. Het gebied, de directe omgeving van het stadion van Almere City FC, aangegeven op de afbeelding bij dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door de wegen Hogering (noord), Tussenring (oost), Pirellipad (zuid) en het water Hoge Vaart (west), aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst voor de periode 13 augustus 2023 tot 1 juli 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Dat in de onder punt 1 aangewezen gebieden als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht: Op wedstrijddagen dat de bvo Almere City FC thuis speelt worden de camera’s live uitgelezen van drie uur voor de officiële aanvang tot twee uur na de feitelijke eindtijd van de wedstrijd en worden de camerabeelden gedurende deze tijden opgenomen en opgeslagen.
 3. Dat op dagen dat een evenement plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV Almere 2011, de burgemeester kan besluiten dat de camera’s, gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen.
 4. Dat bij (dreigende) incidenten of –calamiteiten de politie, in overleg met Stadstoezicht, kan besluiten de camera’s live uit te lezen en/of de camerabeelden op te nemen.
 5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 13 augustus 2023.

Aldus vastgesteld te Almere op 28 juli 2023

de loco-burgemeester, J.P. Lindenbergh

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Almere Stad Centrum en Almere Buiten Centrum B

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum gebieden zijn waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen (waaronder uitgaansgelegenheden) aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • de burgemeester voor het eerst in 2008 in Almere Stad centrum en in 2010 in Almere Buiten centrum heeft besloten tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht;
 • het tijdelijk cameratoezicht sindsdien steeds aansluitend opnieuw is ingesteld en de burgemeester voor het laatst bij besluit van 29 oktober 2021 heeft besloten tijdelijk camera’s te plaatsen in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • dit aanwijzingsbesluit op 1 februari 2022 afloopt;
 • vóór afloop van dit aanwijzingsbesluit een besluit moet worden genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • uit de Evaluatie cameratoezicht gemeente Almere 2016-2019 over het cameratoezicht in Almere volgt dat de veiligheidssituatie in Almere Stad centrum aanleiding geeft tot het continueren van het cameratoezicht;
 • uit deze evaluatie tevens volgt dat de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het cameratoezicht in Almere Buiten centrum onvoldoende kan worden onderbouwd;
 • sinds het instellen van het cameratoezicht in Almere Buiten centrum het aantal overvallen sterk is afgenomen, tot eind 2020 in korte tijd weer overvallen op twee telefoonwinkels werden gepleegd;
 • meerdere ondernemers in Almere Buiten Centrum hebben aangegeven dat het cameratoezicht sterk bijdraagt aan het gevoel van veiligheid met name als het gaat om ernstige delicten als winkelovervallen;
 • momenteel projecten in het kader van stedelijke vernieuwing in Almere Buiten centrum worden uitgevoerd, maar nog niet goed aan te geven is of en welk (positief) effect deze zullen hebben op het gebied in het kader van de openbare orde;
 • Almere Buiten centrum momenteel meerdere kwetsbare locaties kent (omgeving Oslostraat en omgeving Detroitpad), waar met regelmaat drugs worden verhandeld en overlast door blowende jongeren, wildplassen en seksuele activiteiten plaatsvindt;
 • Gebleken is dat wanneer het toezicht in de omgeving van het Detroitpad intensief wordt ingezet, de overlast zich verplaatst naar andere plekken in het centrum van Almere Buiten;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

Besluit:

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door J. Algrapad, Stadswetering, Weerwater van Stadswetering tot Oeverpromenade, Oeverpromenade van Stedenwijkstrand tot Zwolleweg, Zwolleweg vanaf Oeverpromenade, Openbaar vervoerbaan van Zwolleweg tot Coevordensingel, Coevordensingel, Delfzijlsingel, Ter Apelpad tot Hoogezandstraat, Hoogezandstraat tot Waddendreef, Landvoogdpad tot J. Algrapad, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst voor de periode 1 februari 2022 tot 1 februari 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Het gebied, aangegeven op bijlage II van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Evenaar, Mathieu Cordangpad, Detroitpad, New Yorkweg, Chicagostraat, het water dat grenst aan het Piet Moeskopspad, Londenhof, Dublinhof, Santiagostraat, Bogotastraat, Rio de Janeiroplein en Rio de Janeirostraat, aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst van 1 februari 2022 tot 1 februari 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 3. De genoemde gebieden middels een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten;
 4. Dit besluit treedt op 1 februari 2022 in werking. 

Aldus vastgesteld te Almere op 1 februari 2022,

de burgemeester,
A.T.B. Bijleveld-Schouten

Illustratie Almere skyline
Jouw mening