Jaarlijkse/meerjarige subsidies en eenmalige (financiële) bijdragen

Nieuw subsidiestelsel cultuur van kracht in Almere

Op 7 april 2020 heeft het college een nieuw subsidiestelsel vastgesteld voor cultuur. Vanaf nu kunt u voor jaarlijkse of meerjarige subsidieafspraken terecht bij de gemeente. Voor eenmalige bijdragen kunt u terecht bij Cultuurfonds Almere.

Jaarlijkse en meerjarige subsidies

Het college heeft de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 vastgesteld. Deze regeling maakt meerjarige financiering mogelijk via jaarlijkse en meerjarige subsidieafspraken. Hierdoor krijgt u als cultuurpartner meer financiële zekerheid, waardoor u beter in staat bent om langetermijnplannen te ontwikkelen en externe fondsen te werven.

Deadlines

Wilt u een eenjarige subsidie aanvragen voor 2022 of een tweejarige subsidie voor 2023-2024? Dan zijn de deadlines als volgt:

  • Jaarlijkse subsidie: 30 juni 2021, 30 juni 2022, 30 juni 2023
  • Tweejaarlijkse subsidie: 30 juni 2022.

Alle voorwaarden van de meerjarige subsidie vindt u op de pagina Nadere regels cultuur van het Subsidiebureau.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie voor de periode 2025-2028 wordt op een later moment op deze pagina bekend gemaakt.

Eenmalige bijdrage via Cultuurfonds Almere

Cultuurfonds Almere stimuleert duurzame ontwikkeling, vernieuwing en versterking van de Almeerse cultuursector. Het Cultuurfonds ondersteunt professionele en amateur cultuurmakers door expertise en toegang tot netwerken aan te bieden. Vanaf mei 2020 kunnen alle financieringsaanvragen voor incidentele en projectmatige initiatieven worden ingediend bij het stimuleringsfonds. Wanneer zo’n initiatief zich ontwikkelt tot een waardevolle toevoeging aan de Almeerse culturele basisinfrastructuur, verwijst het fonds het door naar de gemeente, zodat de organisatie vervolgens een aanvraag kan doen in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. 

Heeft u ondersteuning nodig om uw project of initiatief te realiseren of verder te ontwikkelen? Neem dan contact op met Cultuurfonds Almere.

Nadere regels amateurkunst en popstimulering ingetrokken

Het publiceren van de nieuwe Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024 heeft tot gevolg dat de Nadere regels projectsubsidie amateurkunsten 2011 en de Nadere regels subsidie popstimulering 2011 worden ingetrokken. Een aantal amateurkunstinitiatieven en festivals komen vanaf 2021 in aanmerking voor jaarlijkse of meerjarige subsidie in het kader van de Nadere regels subsidie cultuur 2021-2024. Anderen kunnen met ingang van 1 mei 2020 voor incidentele en nieuwe activiteiten terecht bij Cultuurfonds Almere.

Uitleg meerjarige subsidie aanvragen voor cultuur

Aanvraagformulier meerjarige subsidies

Aanvraagformulier (versie juni 2020).  

Bij onderdeel 5 vult u in voor welke periode u subsidie aanvraagt (begin- en einddatum) en vinkt u het type subsidie aan dat u wilt aanvragen: jaarlijks of meerjarig.

Bij de vragen naar doel en resultaat, doelgroep, locatie, aantallen deelnemers, bezoekers en samenwerkingspartners kunt u volstaan met de mededeling: zie activiteitenplan.

Begroting

Klik op de volgende link 'pagina van Cultuur' voor een voorbeeld van een begroting. Het gebruik van dit formulier is geen verplichting. Het is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen begroting.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de regeling of feedback wilt op uw conceptaanvraag, kunt u een afspraak maken met uw contactpersoon bij de gemeente. Zie hiervoor dit schema. Tip: plan deze afspraak zo spoedig mogelijk, zodat u voldoende tijd hebt om de feedback te verwerken in uw definitieve plan.

Maatregelen tegen coronavirus

Op dit moment valt niet precies in te schatten welke invloed de maatregelen tegen het coronavirus gaan hebben op het culturele leven vanaf 2021. We vragen u om in uw activiteitenplan rekening te houden met deze maatregelen en in te spelen op de gevolgen ervan voor uw programma en uw bedrijfsvoering. Na een eventuele toekenning van subsidie krijgt u tot 1 juli 2021 de gelegenheid om uw plannen waar nodig aan te passen aan eventuele toekomstige maatregelen of veranderde omstandigheden.

Indienen aanvraag

Uw aanvraag stuurt u naar subsidiebureau@almere.nl en naar uw contactpersoon bij de gemeente. Vermeld als onderwerp 'subsidieaanvraag'. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging. Kijk voor deadlines bovenaan deze pagina.

Planning meerjarige aanvragen 2021-2024

In de zomermaanden van 2020 vond de beoordeling en besluitvorming over uw aanvraag plaats. In september 2020 hebben wij u telefonisch over het voorgenomen besluit geïnformeerd. De bevestiging van de subsidieverlening volgt nadat de Programmabegroting 2021 is vastgesteld in de raad (medio november 2020). Het formele verleningsbesluit ontvangt u uiterlijk 31 december 2020.