Asbest

Wilt u asbest of astbestdaken verwijderen. Lees hier voor meer informatie over asbest, het verwijderen van asbest en de gezondheidsrisico's die het verwijderen van asbest met zich meebrengt.

Asbest informatie

In Nederland bestaat er een geheel verbod op het gebruik van asbest. Het mag niet meer worden toegepast in producten, bedrijfsmatig op voorraad worden gehouden of worden bewerkt of verwerkt. Er is één uitzondering gemaakt in de wet: particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden verwijderen.

Heeft u een asbestdak, dan raden wij aan dit te (laten)vervangen.

Een ieder doet er verstandig aan om asbest (veilig) te (laten) verwijderen en af te voeren. Je kunt namelijk ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker(mesolthelioom) of stoflongen(asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Asdestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen.

Daarom wil de regering asbestdaken op termijn verbieden.

Informatie

Voor meer en meest actuele informatie over dit onderwerp kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende websites.

Hier vindt u algemene informatie over de actualiteit van wetgeving over asbest, over het zelf verwijderen van asbest en over plaatsen waar u asbest kunt aantreffen.

Reden voor verwijdering

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest.

Je kunt ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesolthelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen.

Twijfelt u over de toepassing van asbest in uw woning

Indien u twijfelt over de toepassing van asbest in uw gebouw dan kunt u het beste een deskundige inschakelen die dit voor u controleert. Deze kunt u vinden via de website van de stichting certificatie asbest: www.ascert.nl

Als uw woning is gebouwd na 1994 mag u er van uitgaan dat er geen asbest meer is toegepast.

Zelf verwijderen of niet

De Rijksoverheid staat onder voorwaarden toe dat asbest zelf verwijderd wordt. Zo mogen bepaalde asbesttoepassingen (bijvoorbeeld dakleien en een aantal hechtgebonden asbestsoorten) niet zelf worden verwijderd.

De enige asbesttoepassingen die u mag verwijderen zijn:

  • Hechtgebonden asbesthoudende dakplaten (bijvoorbeeld golfplaten) met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel, mits deze zijn geschroefd en in zijn geheel kunnen worden verwijderd.
  • Asbesthoudende vloerbedekking (tegels of zeil) mits deze los is gelegd (dus niet gelijmd op de ondergrond) met een maximum van 25 m2 per kadastraal perceel.

Ook indien u asbest zelf mag verwijderen is het verstandig om hiervoor een deskundige in te schakelen, vanwege de risico's die het werken met asbest met zich meebrengt. Meer informatie over de regels omtrent het zelf verwijderen vindt u op de informatiekanalen van de rijksoverheid zoals die hierboven zijn genoemd.

Melding maken van asbestverwijdering

Als u van plan bent asbest te (laten) verwijderen, dan moet u dit met een sloopmelding melden vanuit het Omgevingsloket online.  Daarbij is van belang hoeveel, welk soort en toepassing van asbest u wilt verwijderen. In de landelijke wetgeving is bepaald dat er voor het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding moet worden gedaan.

Als u een melding wilt maken van het slopen c.q. verwijderen van asbest dan kunt u dat regelen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u eerst een vergunningcheck doen om te zien of u zelf iets mag verwijderen of dat dit door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren.

Als u voldoet aan de uitzonderingsregels mag u de werkzaamheden zelf uitvoeren (na melding). U moet wel de voorschriften van de Omgevingsdienst opvolgen. Neem bij vragen contact op met de Omgevingsdienst via telefoon 088 6333 000 of via e.mail op infoverberg dit@ofgv.nl.

Op www.ascert.nl kunt u controleren of een door u ingeschakeld bedrijf gecertificeerd is om asbest te mogen verwijderen. Ook kunt u hier zoeken naar een erkend asbest-inventarisatiebureau. 

Dumping melden

Als u getuige bent van het dumpen van asbest op een ondeskundige wijze, dan moet u de politie bellen via 0900-8844. Als u wilt doorgeven dat er ergens asbest is aangetroffen dan adviseren wij u om direct contact op te nemen met de Omgevingsdienst. Hier kunt u ook asbest in de bodem, grond, wegen, paden en erven melden. Daarnaast kunt u ook een melding maken van asbest in de vorm van bouwmateriaal of gebruiksvoorwerpen (plantenbakken, etc.).
De Omgevingsdienst bepaalt hoe actie ondernomen moet worden om gevaren voor de gezondheid weg te nemen. Een aangetroffen asbestverontreiniging moet worden gesaneerd. Wie de kosten van het onderzoek en de sanering gaat betalen hangt af van de situatie. Dit zal meestal de veroorzaker zijn, maar ook de eigenaar kan hierop worden aangesproken.

Subsidie verwijderen asbestdaken

Per 15 december 2018 is de landelijke subsidieregeling verwijdering asbestdaken gestopt. Deze regeling had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput.

De landelijke overheid heeft het voornemen om te komen tot een landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestdaken die sanering niet kunnen financieren. Daarmee kan de financiële ondersteuning gericht worden ingezet. Het streven is naar inwerkingtreding van het fonds in 2019. Meer hierover is bijvoorbeeld te vinden via de website astbestversnelling of de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 1 april 2019 is het mogelijk om bij de Provincie Flevoland subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken en te vervangen voor een geïsoleerd dak en/of zonnepanelen. De subsidie kan vanaf 1 april 2019 worden aangevraagd via het loket subsidieaanvraag flevoland.

Vragen

Voor meer informatie over asbest kunt u contact opnemen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek of belt u met 088-6333000.