Direct naar paginainhoud
menu

Heeft u bouwplannen waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Lees hier hoe u toestemming aanvraagt om van het bestemmingsplan af te wijken.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming de grond heeft, dus welke functies zijn toegestaan op een kavel, en welke voorschriften daarmee gepaard gaan. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: de voorschriften, een plankaart en een toelichting. De voorschriften leggen vast hoe er gebouwd mag worden. De plankaart is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. U kunt het complete bestemmingsplan inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Een kavelpaspoort kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de bouwmogelijkheden en de toegestane bestemmingen.

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

Wat is een kavelpaspoort?

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

De beoordeling van de aanvraag

Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan kan het zo zijn dat het bouwplan moet worden aangepast. In een aantal gevallen kan de gemeente kiezen voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Dit proces neemt echter veel tijd in beslag. De mogelijkheid bestaat ook dat de gemeente ervoor kiest om af te wijken van het bestemmingsplan. In dat geval kan de omgevingsvergunning uiteindelijk toch verleend worden, ook al past het plan niet binnen het bestemmingsplan. Het afwijken van het bestemmingsplan gebeurt alleen op aanvraag.

In de meeste gevallen is dat een aanvraag omgevingsvergunning bouw, maar dit kan ook middels een aanvraag om omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Dit is het geval als u verder geen bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Het afwijken van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Kan niet worden afgeweken van het bestemmingsplan, dan zal ook een omgevingsvergunning bouw wegens strijd met het bestemmingsplan geweigerd moeten worden.

Aanvragen

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het landelijk loket: www.omgevingsloket.nl. Als u uw plannen invult op deze website dan ziet u ook welke gegevens er bij de aanvraag moeten worden ingediend. Mogelijk heeft u ook nog andere vergunningen nodig en kunt u die tegelijkertijd in deze aanvraag meenemen.

In veel gevallen weet u zelf vooraf niet of uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. U kunt zich hierover (laten) informeren via internet of aan het Vergunningenloket op het gemeentehuis. Uw aanvraag om omgevingsvergunning bouw wordt, indien strijdig met bestemmingsplan, ook aangemerkt als verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U hoeft daarvoor dan niets extra’s te doen.

Hoe lang duurt het?

Een herziening van het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure van 26 weken. Er wordt gestart met een voorontwerp, daarna volgt het ontwerp en uiteindelijk volgt de vaststelling door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling of het besluit om het plan niet vast te stellen, is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een afwijking van het bestemmingsplan of een verandering van het bestemmingsplan moet u rekening houden met eventuele schade bij anderen. De woning van uw buren kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat u door de afwijking van het bestemmingsplan dichter op de grens mag bouwen. Uw buren kunnen dan een planschade indienen bij de gemeente. Eventuele schade wordt door middel van een af te sluiten overeenkomst aan u als 'veroorzaker' doorgerekend.

In alle gevallen waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan of een bestemmingsplan wordt aangepast, is het raadzaam in overleg te gaan met uw omgeving. Het is niet verplicht om bijvoorbeeld handtekeningen te verzamelen maar overleg met de buurt is aan te raden.

Inzage ruimtelijke plannen

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vindt u in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door u op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kunt u terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. Informatie over de vaststelling vn de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan, vindt u in de legesverordening.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis

Wat vindt u van onze website?