Direct naar paginainhoud
menu

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Overslaglocatie Silokade, Blocq van Kuffeler

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 28 januari 2021 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor een overslaglocatie aan de Silokade in de vluchthaven de Blocq van Kuffeler ter inzage ligt (tot en met woensdag 10 maart 2021).

M.e.r .-beoordelingsbesluit

Cirwinn B.V. heeft aan ons het voornemen bekendgemaakt een overslaglocatie van bouw-, grond- en afvalstoffen aan de Silokade, in de vluchthaven Blocq van Kuffeler, te willen realiseren. Voor de realisatie van de overslaglocatie moet worden afgeweken van het bestemmingsplan ‘Groenzone Noorderplassen – De Vaart en Oostvaardersbos’.

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten genoemd waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Activiteiten in onderdeel D, categorie 18.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het gaat daarbij om de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder categorie D 18.3, D 18.6 of D18.7 van het Besluit m.e.r. Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van de overslaglocatie beoordeeld worden of er een m.e.r.- procedure moet worden doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 5 januari 2021 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit is genomen op grond van een door een adviesbureau opgestelde aanmeldingsnotitie.

Waar kunt u het besluit inzien?

In verband met de Coronacrisis zijn de stukken alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie zijn via onderstaande links in te zien:

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor - los van het voor te bereiden besluit over de omgevingsvergunning - rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning. De ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zal op de gebruikelijke wijze via officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad bekendgemaakt worden.

M.e.r.-beoordelingsbesluit en Ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het Asielzoekerscentrum Sportpark Fanny Blankers-Koen een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de uitbreiding van het asielzoekerscentrum ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 21 januari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 maart 2021). 

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Almere verzocht om de capaciteit van het asielzoekerscentrum aan de Engelse Mijl 6 op het Sportpark Fanny Blankers-Koen te mogen uitbreiden. Het asielzoekerscentrum wordt uitgebreid met 600 opvangplaatsen, tot een maximum capaciteit van 1.400. Het COA heeft voor deze uitbreiding in 2015 grond van de gemeente aangekocht om de permanente uitbreiding te realiseren. De geplande uitbreiding is tot op heden niet gerealiseerd, omdat de noodzaak voor permanente uitbreiding, door fluctuatie in de vluchtelingenstroom, minder urgent was geworden.

De uitbreiding van het asielzoekerscentrum past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark' (uit 2018). Om de uitbreiding van het asielzoekerscentrum mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen’ gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan maakt de opvang, begeleiding en huisvesting van asielzoekers mogelijk. Ook een kantoor voor het asielzoekerscentrum en ondergeschikte horeca en workshops zijn toegestaan. De bebouwingsmogelijkheden zijn hetzelfde als in het geldende bestemmingsplan: een maximum bouwhoogte van 20 meter en een maximum bebouwingspercentage van 60%. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

De uitbreiding van het asielzoekerscentrum is een activiteit die in het Besluit milieueffectrapportage valt onder categorie D 11.2 (stedelijk ontwikkelingsproject. Het stedelijk ontwikkelingsproject dat met het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, blijft ruim onder de gestelde drempelwaarden. Dit betekent dat voor de uitbreiding van het asielzoekerscentrum een vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden doorlopen. Anteagroup heeft hiervoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling gemaakt. Deze is opgenomen in Bijlage 2 van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen noodzaak is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure en het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor de uitbreiding van het asielzoekerscentrum. De raad van Almere heeft daarom op 17 december 2020 besloten om voor de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen’ geen milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 21 januari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers-Koen’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl

Ook kunt u de bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

De digitale versie van het m.e.r.-beoordelingsbesluit is via onderstaande link in te zien:

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2020 het bestemmingsplan Parapluherziening parkeren heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 januari gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 24 februari 2021). 

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan bevat een nieuwe regeling waarmee het realiseren van voldoende parkeergelegenheid wordt geëist. Het vervangt de bestaande parkeerregeling van de geldende bestemmingsplannen óf voegt een parkeerregeling toe aan de geldende bestemmingsplannen die geen parkeerregeling bevatten. De parkeerregeling heeft ook betrekking op het realiseren van parkeergelegenheid voor fietsen.

Het bestemmingsplan verwijst naar de Nota Parkeernormen 2020, waarin de eisen zijn opgenomen waar parkeergelegenheid aan moet voldoen.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. Hoewel deze zienswijze niet heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wel enkele wijzigingen aangebracht.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerp is het toevoegen van een bepaling omtrent het toepassingsbereik van het bestemmingsplan. De overige wijzigingen zijn aangebracht om de leesbaarheid van het bestemmingsplan te vergroten. 

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 17 december 2020 en de daarbij behorende Nota zienswijzen.

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende beroep instellen. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Parapluherziening parkeren. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). 
Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het bestemmingsplan kunt u inzien via ruimteplannnen.nl.
Ook kunt u de bestanden van het bestemmingsplan downloaden.
Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14036.
 

Rectificatie M.e.r.-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant Almere

Met ingang van 26 november ligt gedurende zes weken het m.e.r.-(vormvrije) beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant Almere ter inzage (tot en met 6 januari 2021). Dit (vormvrije) besluit is in de vorm van een brief aan de aanvrager gestuurd. Per abuis is hierin een verkeerde titel gebruikt. Om verwarring te voorkomen is dit hersteld. Het besluit is inhoudelijk niet gewijzigd. Het gerectificeerde m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Het maakt tevens als bijlage deel uit van onderstaand besluit.

Ontwerpbesluiten partiële herzieningen Stichtsekant, ontwerpbesluit omgevingsvergunning (bouwen en milieu) (inclusief voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer) en melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de oprichting van een datacenter

Burgemeester en wethouders maken, mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling (Wro) de vestiging van een datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant wordt voorbereid. De hiervoor benodigde en onderstaand genoemde ontwerpbesluiten en melding liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 24 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 februari 2021):

 1. Partiële herziening bestemmingsplan Stichtsekant Noord;
 2. Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant;
 3. M.e.r.-beoordelingsbesluit datacenter Stichtsekant (d.d. 9-11-2020);
 4. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen en milieu datacenter Stichtsekant, inclusief het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer;
 5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de oprichting van een datacenter welke tevens wordt beschouwd als melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor de besluiten 1 tot en met 3 is de gemeente het bevoegde gezag om de besluiten te nemen. Het onder 4 genoemde besluit zal door Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland worden genomen. Ten aanzien van 5 is de melding gedaan aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland.

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd initiatief wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houden de plannen en besluiten in? 

Ad 1 en 2: Partiële herzieningen Stichtsekant 

Een datacenter is toegestaan en passend binnen de bedrijvigheid van de vigerende bestemmingsplan `Stichtsekant Noord’, maar vanwege het planologisch vastleggen van een gezoneerd `industrieterrein’ met bijbehorende geluidzone als bedoeld in de Wet geluidhinder, zijn partiële herzieningen van zowel het bestemmingsplan `Stichtsekant Noord’ als het `Bedrijventerrein Stichtsekant’ nodig.

Het (gezoneerde) industrieterrein biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een datacenter die als `grote lawaaimaker’ wordt aangemerkt. Het industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft alleen betrekking op het terrein waar het datacenter zal worden gevestigd. Op grond van de Wet geluidhinder bestaat de verplichting om rondom het industrieterrein een geluidszone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting als gevolg van dit terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. De geluidszone ligt overigens in zijn geheel binnen bedrijverterrein Stichtsekant. Binnen de geluidszone zijn geen geluidsgevoelige functies toegestaan, maar die werden toch al niet toegelaten binnen dit bedrijventerrein. 

Ad 3: M.e.r beoordelingsbesluit datacenter Stichtsekant 

Uit de aanmeldnotitie m.e.r. blijkt dat geen milieueffectrapport nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft dit op 9 november 2020 bevestigd in een besluit dat in de vorm van een brief aan de aanvrager is gestuurd. Per abuis is hierin een verkeerde titel gebruikt. Om verwarring te voorkomen is dit hersteld. Het besluit is inhoudelijk niet gewijzigd.  Het gerectificeerde m.e.r.-beoordelingsbesluit is als bijlage toegevoegd aan de partiële herziening. 

Ad 4: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu datacenter Stichtsekant

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu omvat diverse Wabo activiteiten, zoals bouwen, het oprichten en in werking hebben van een datacenter. De aanvraag milieu wordt tevens beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de daarvoor relevante aspecten. In het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning is tevens het voornemen vermeld om ambtshalve maatwerkvoorschriften vast te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Besluit toepassing coördinatieregeling  

De gemeenteraad heeft, met instemming van de provincie, op 17 september 2020 besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wro toe te passen voor de ontwikkeling van het datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant. Hiermee is een overzichtelijke procedure beoogd. Alle benodigde besluiten, uitgezonderd de aanvraag ontgrondingenvergunning en aanvraag Wet natuurbescherming, maken deel uit van de coördinatieregeling. De provincie heeft 24 november 2020 besloten dat een ontheffing of vergunning op basis van de Wet natuurbescherming niet nodig is. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021 kan een ieder schriftelijk, digitaal of mondeling zijn zienswijze op bovengenoemde ontwerpbesluiten indienen. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. 
Bij het indienen van de zienswijze dient u duidelijk kenbaar te maken tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt. 

Digitale zienswijze

U kunt digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Schriftelijke zienswijze

 1. Zienswijze op de Partiële herzieningen (inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit)
  U kunt uw zienswijze, voor zover betreffend een of beide de partiële herzieningen richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp partiële herziening  Stichtsekant Noord en/of Bedrijvenpark Stichtsekant’. 
 2. Zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen en milieu, inclusief het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
  Zienswijzen betreffende het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen en milieu inclusief het voornemen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u richten aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, per adres: college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. omgevingsvergunning en opleggen maatwerkvoorschriften datacenter Stichtsekant.
 3. Zienswijze/bezwaar op het m.e.r beoordelingsbesluit 
  Het m.e.r.-beoordelingsbesluit betreft een voorbereidingsbesluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor het vaststellen van de onder 1 genoemde partiële herzieningen. Dit betekent dat zienswijzen op het m.e.r.-beoordelingsbesluit als zienswijzen op het/de partiële ontwerpbesluit(en) moeten worden ingediend (zie onder 1 op welke wijze u de zienswijze kunt indienen).

Mondelinge zienswijze

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u de genoemde (ontwerp)besluiten en melding  inzien?

In verband met de Coronacrisis zijn de partiële planherzieningen (inclusief met bijlage het m.e.r.-beoordelingsbesluit) alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van bestemmingsplan Stichtsekant Noord, eerste partiële herziening, is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl

De bestanden van dit bestemmingsplan kunt u downloaden op digitaleplannen.nl

De pdf-bestanden van bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant, eerste partiële herziening en het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inzien via onderstaande links:

Ook het ontwerpbesluit bouwen en milieu inclusief het voornemen om maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer op te leggen, met de in het ontwerpbesluit genoemde bijbehorende stukken, en de aanvraag welke als melding Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangemerkt, liggen vanwege de Coronacrisis niet fysiek ter inzage. Via het digitaal loket, of telefonisch via telefoonnummer 14036, kunt u deze wel digitaal opvragen. Vanaf 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021 zijn deze gegevens digitaal beschikbaar. Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn als u de stukken wilt inzien. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 26 november gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant Almere  ter inzage ligt (tot en met 6 januari 2021). 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Eind april is een aanvraag ingediend voor de vestiging van een datacenter op Stichtsekant. Een datacenter is opgenomen in de lijst met toegestane bedrijfsactiviteiten. De Wet geluidhinder vereist dat inrichtingen met een opgesteld vermogen boven de 15 MW een industriezone om het terrein van de inrichting vastleggen en een geluidcirkel om de 50dB grens te duiden. Binnen deze cirkel kunnen dan geen geluidgevoelige bestemmingen worden gevestigd. 
Voor het vastleggen van deze zoneringen is een herziening van de onderliggende bestemmingsplannen Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant nodig. De geluidscirkel ligt geheel binnen het bedrijventerrein waar ook nu al geen geluidsgevoelige bestemmingen gevestigd mogen worden. 

In de  Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten, plannen en besluiten genoemd met drempelwaarde waarvoor bij overschrijding een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Onder deze drempelwaarden kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling. De partiële herzieningen van de onderliggende bestemmingsplannen vallen onder categorie D 11.3, waarbij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein m.e.r. beoordelingsplichtig is boven een omvang van 75 hectare. De beoogde invulling van het datacenter betreft een perceel van 8 hectare. 

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 10 november 2020 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de herziening van de bestemmingsplannen ten behoeve van de vestiging van het datacenter. Dit besluit is genomen op grond van een, in opdracht van de aanvrager, door adviesbureau van Riezen & Partners opgestelde aanmeldnotitie.

Waar kunt u het besluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het m.e.r-beoordelingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het besluit is via onderstaande links in te zien:

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor - los van het voor te bereiden besluit over de herziening van het bestemmingsplan - rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning en de partiële herzieningen. De ter inzagelegging hiervan zal op de gebruikelijke wijze via gemeenteblad.almere.nl bekendgemaakt worden. De verwachting is dat de stukken nog dit jaar ter inzage worden gelegd. 

Wat vindt u van onze website?