Direct naar paginainhoud

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming de grond heeft, dus welke functies zijn toegestaan op een kavel, en welke voorschriften daarmee gepaard gaan. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: de voorschriften, een plankaart en een toelichting. De voorschriften leggen vast hoe er gebouwd mag worden. De plankaart is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. Je kunt het complete bestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijke plannen.

Een kavelpaspoort kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de bouwmogelijkheden en de toegestane bestemmingen.

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

Per 1-1-2024 van bestemmingsplannen naar 1 Omgevingsplan

Per 1  januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf deze datum werkt de gemeente aan één omgevingsplan. Deze gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage liggen, ronden we af volgens de huidige wetgeving. Lees op de pagina Omgevingswet meer over wat deze wet voor jou betekent.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt Almere een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin staan de bestemmingsplannen zoals deze er waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, samen met regels over onder andere bouwen en milieu (die van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan). 

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Met zoveel regels kan dat niet in een keer. We verdelen daarom Almere in verschillende gebieden. Per gebied stellen we vervolgens de regels op. Ook pakken we in de loop van de tijd thema’s op die gaan gelden voor een groter gebied of de hele stad, zoals bodem en geluid. Lees meer over het Omgevingsplan.

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijke plannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina veelgestelde vragen bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan regeling supermarkten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 mei 2024 het bestemmingsplan Parapluplan regeling supermarkten ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 6 juni 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 17 juli 2024). 

Wat houdt het plan in?

Met het Parapluplan regeling Supermarkten zijn herstelwijzigingen (correcties) aangebracht in elf bestemmingsplannen, verspreid over de gemeente. Gebleken is dat deze plannen onvolkomenheden of omissies bevatten die tot gevolg hadden dat aanvragen voor vestiging van supermarkten soms niet geweigerd konden worden. Daardoor konden supermarkten onbedoeld mogelijk worden op plekken die niet stroken met de fijnmazige detailhandelsstructuur volgens de Detailhandelsvisie 2020 en onderschreven in de Visie Werklocaties Almere.
Er zijn dus geen bestemmingswijzigingen opgenomen. Het gaat om het herstel van fouten in elf bestemmingsplannen verspreid over de gemeente.

Hoe kun je reageren?

Van 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Parapluplan regeling supermarkten. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet je daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kun je het plan inzien? 

 

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14 036

Illustratie Almere skyline
Jouw mening