Direct naar paginainhoud

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming de grond heeft, dus welke functies zijn toegestaan op een kavel, en welke voorschriften daarmee gepaard gaan. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: de voorschriften, een plankaart en een toelichting. De voorschriften leggen vast hoe er gebouwd mag worden. De plankaart is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. Je kunt het complete bestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijke plannen.

Een kavelpaspoort kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de bouwmogelijkheden en de toegestane bestemmingen.

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

Per 1-1-2024 van bestemmingsplannen naar 1 Omgevingsplan

Per 1  januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf deze datum werkt de gemeente aan één omgevingsplan. Deze gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage liggen, ronden we af volgens de huidige wetgeving. Lees op de pagina Omgevingswet meer over wat deze wet voor jou betekent.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt Almere een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin staan de bestemmingsplannen zoals deze er waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, samen met regels over onder andere bouwen en milieu (die van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan). 

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Met zoveel regels kan dat niet in een keer. We verdelen daarom Almere in verschillende gebieden. Per gebied stellen we vervolgens de regels op. Ook pakken we in de loop van de tijd thema’s op die gaan gelden voor een groter gebied of de hele stad, zoals bodem en geluid. Lees meer over het Omgevingsplan.

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijke plannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina veelgestelde vragen bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 februari 2024 het bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 28 maart 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 mei 2024).

Wat houdt het plan in?

Het vastgestelde bestemmingsplan betreft een actualisatie van de nu geldende bestemmingsplannen en geldt voor de woonwijk De Velden, het Kromslootpark en het Gooimeer ter hoogte van De Velden en het Kromslootpark. Het plan legt de bestaande situatie vast, uitgezonderd een paar kleine wijzigingen.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Een deel van de zienswijzen vormde aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Voor een volledige samenvatting en beantwoording van alle zienswijzen en alle wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota zienswijzen.

De raad heeft verder bij een aangenomen amendement de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid geschrapt. Deze wijzigingsbevoegdheid betrof de mogelijkheid om in de bestemmingen Bos en Natuur kleinschalige, op educatie en op kleinschalige, op natuur- en educatieve activiteiten gerichte voorzieningen met de mogelijkheid van een horecavoorziening te realiseren.

Hoe kun je reageren?

Van 28 maart 2024 tot en met 8 mei 2024 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan De Velden, Gooimeer en Kromslootpark. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kun je het plan inzien?

De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website 

https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/document?documentID=NL.IMRO.0034.BP1AMQS01-vg01

De bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kun je downloaden op:

https://digitaleplannen.nl/0034/A9D257CC-C5BF-48B2-95B3-37F0F09655FE/

De papieren versie is in te zien bij de afdeling Burgerzaken in het Stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. Je kunt een bestemmingsplan inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening