Direct naar paginainhoud

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke bestemming de grond heeft, dus welke functies zijn toegestaan op een kavel, en welke voorschriften daarmee gepaard gaan. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: de voorschriften, een plankaart en een toelichting. De voorschriften leggen vast hoe er gebouwd mag worden. De plankaart is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. In de toelichting zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt. Je kunt het complete bestemmingsplan inzien op de website Ruimtelijke plannen.

Een kavelpaspoort kan aanvullende eisen stellen met betrekking tot de bouwmogelijkheden en de toegestane bestemmingen.

In het kavelpaspoort staan de specifieke bepalingen die gelden voor de bebouwing van het betreffende kavel. Met een actieve link wordt verwezen naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals opgenomen in dit paspoort van kracht.

Per 1-1-2024 van bestemmingsplannen naar één Omgevingsplan

Per 1  januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf deze datum werkt de gemeente aan één omgevingsplan. Deze gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. Bestemmingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage liggen, ronden we af volgens de huidige wetgeving. Lees op de pagina Omgevingswet meer over wat deze wet voor jou betekent.

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt Almere een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin staan de bestemmingsplannen zoals deze er waren vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, samen met regels over onder andere bouwen en milieu (die van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan). 

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Met zoveel regels kan dat niet in een keer. We verdelen daarom Almere in verschillende gebieden. Per gebied stellen we vervolgens de regels op. Ook pakken we in de loop van de tijd thema’s op die gaan gelden voor een groter gebied of de hele stad, zoals bodem en geluid. Lees meer over het Omgevingsplan.

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijke plannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina veelgestelde vragen bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening