Direct naar paginainhoud
menu

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Toepassing coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro ten behoeve van de vestiging van een datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op donderdag 17 september  2020 op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft besloten de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling van een datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant in Almere.

Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel en geen inhoudelijk besluit. Het coördinatiebesluit is genomen in het belang van een vlotte en overzichtelijke procedure. Hierdoor wordt de ter inzage legging en zienswijzeperiode gelijkgeschakeld voor (in beginsel) alle benodigde besluiten en daarmee inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen. Ook is bij deze coördinatie sprake één beroepsprocedure bij één instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State moet binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep beslissen. 

Het door de gemeenteraad genomen coördinatiebesluit maakt het mogelijk om de volgende activiteiten gecoördineerd uit te voeren:

 • partiële herziening bestemmingsplan Stichtsekant Noord;
 • partiële herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant;
 • ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunning voor diverse activiteiten zoals milieu, bouwen, aanleggen uitwegen, etc..

Tegen dit raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

De gemeente is nog enkele weken bezig met de voorbereiding van de ontwerpbesluiten van de partiele herzieningen bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Deze zullen dus op een later moment worden gepubliceerd. Wij maken daarbij ook bekend wanneer en op welke manier u kunt reageren.

 

 

Ontwerp bestemmingsplan Veegplan, Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een Veegplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 28 oktober 2020).
Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Een Veegplan is een speciaal bestemmingsplan waarin aan de raad wordt voorgesteld correcties aan te brengen in verschillende geldende bestemmingsplannen. Er worden geen nieuwe bestemmingen voorgesteld. Het gaat om correcties in de volgende bestemmingsplannen:

 1. Almere Poort West en Pampushout
 2. Almere Poort Oost en Duin
 3. Almere Hout Noord
 4. Centrum Almere Stad
 5. Oosterwold
 6. Buitenhout en Buitenveld
 7. Boswachterij Almeerderhout
 8. Centrum Almere Buiten
 9. Grote Markt, Almere Stad
 10. Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark'
 11. Onderliggend Wegennet
 12. Gooisekant en Uitgeverij
 13. Bloemen- en Faunabuurt

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp bestemmingsplan Veegplan’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.0034.BPPAR05-on01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u downloaden op:
https://digitaleplannen.nl/0034/E846D4DD-331F-4568-8363-7195D025CACD/

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Wat vindt u van onze website?