Direct naar paginainhoud

Bouwplan Gemberpad

7 initiatiefnemers die graag in Kruidenwijk willen (blijven) wonen hebben gereageerd op de pilot ‘Bouwen door de buurt’. Met die pilot wil de gemeente ruimte bieden aan kleinschalige woningbouw waarbij de bewoners zelf aan zet zijn.

De gemeente ondersteunt het initiatief, omdat het een nieuwe nog onbekende manier van ontwikkelen is. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier in mei 2021 mee in.

De initiatiefnemers zijn er opgegroeid, wonen nog bij hun ouders of huren in de vrije sector. Ze werken in het onderwijs, in de zorg, voor het spoor of als ondernemer. Wat ze gemeen hebben is dat ze graag in deze wijk willen blijven of er terug willen keren. Kijk op hun eigen website gemberpadalmere.carrd.co voor meer informatie.

Op woensdag 10 mei 2023 organiseerden de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst om de buurt en andere belanghebbenden te informeren over hun plannen. Tijdens de informatieavond waren we aanwezig om vragen te beantwoorden over de pilot en gaven we een toelichting over de mogelijkheden van bezwaar. Het verslag van deze avond is te lezen op de website van de initiatiefnemers.

Plan Gemberpad

De initiatiefnemers moesten zelf een mogelijke bouwplek vinden en het draagvlak in de buurt zelf organiseren. Om te kunnen bouwen moeten zij uiteraard aan alle geldende vereisten voor particuliere bouw voldoen, zoals een omgevingsvergunning aanvragen.

Op de gevonden plek, langs het Gemberpad ten zuiden van de Korianderbrug, willen de initiatiefnemers een eigen huis bouwen op kavels die variëren in grootte. Deze mensen zien voldoende ruimte om een paar huizen neer te zetten zodat er een buurtje ontstaat. Het zicht op het water van de omringende bewoners blijft bestaan.

Doel van het experiment

De gemeente wil het mogelijk maken dat de bestaande stad wordt verrijkt met een door de bewoners zelf georganiseerde bouwstroom. Het kan kansen bieden aan een nieuwe generatie Almeerders om te starten met een eigen woning. Of het maakt doorstroming binnen de eigen wijk mogelijk. Met de bouw van woningen kunnen plekjes worden verbeterd die als sociaal onveilig worden ervaren.

In Almere is altijd plek geweest voor initiatiefrijke mensen, met goede ideeën. Met dit experiment kan duidelijk worden of, en zo ja, hoe in de bestaande stad woningen toegevoegd kunnen worden zodat mensen in hun eigen, geliefde wijk kunnen blijven wonen.

De pilot is gestart om van te leren. Daarom wordt de pilot gemonitord door een onafhankelijk bureau. Bij succes kan de pilot worden uitgerold. Die keuze is aan het college en de raad.

Zelfbewoningsplicht

Er geldt voor particuliere opdrachtgevers een gemeentelijke zelfbewoningsplicht van twee jaar. Mochten de mensen daarna willen verhuizen, dan worden de woningen in de reguliere markt verkocht zoals dat ook elders in de gemeente gebeurt.

Het is niet nodig om het bestemmingsplan voor de Kruidenwijk aan te passen. Het is namelijk een kleine pilot. Voor het plan moet een omgevingsvergunning worden gevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Daarvoor moet een uitgebreide procedure worden doorlopen. De gemeente beoordeelt of het plan niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’.

Meest geschikte plek

De initiatiefnemers hebben meerdere locaties in Kruidenwijk aan de gemeente voorgelegd. Die vielen af om ecologische, planologische of financiële redenen. De locatie tussen het Gemberpad en de Wisselgracht is in de woorden van de initiatiefnemers: “schraal en saai qua natuur en bovendien sociaal onveilig”. Zij willen de plek leefbaar en beleefbaar maken, ook voor de buurt.

Insectenhotels, bijenlint en zwaluwnesten

Het gras dat onder de huisjes verdwijnt komt niet terug. De bewoners treffen maatregelen aan hun woningen om meer vogels en insecten te trekken. Bijvoorbeeld onder hun balkons willen zij plankjes aanbrengen zodat zwaluwen makkelijk kunnen nestelen. De mogelijkheid van insectenhotels en een lint met bloeiend kruidenmengsel voor de huizen zijn onderdeel van de planvorming.

Openbaar gebied

De initiatiefnemers hebben samen met de gemeente een plan bedacht. In de strook voor de huizen bevinden zich de kabels en leidingen. Deze wordt ingezaaid met een inheems kruidenmengsel. In het plan wordt rekening gehouden met parkeerplaatsen in die strook. De parkeerplekken worden met open bestrating afgewerkt zodat er gras kan groeien. In de open stukken groen tussen de huisjes worden enkele bomen terug geplant. De huidige oever blijft zoals die nu is.

Opnieuw planten 11 jonge bomen

Er staan nu 11 jonge bomen in het talud. Deze bomen gaan we eind februari / begin maart 2024 verplanten. Vijf bestaande bomen worden ingepast in het plan en de andere bomen krijgen een plek in de directe omgeving.

Ontwerpvergunning

Tijdens de informatieavond op 10 mei 2023 hebben de initiatiefnemers hun (toekomstige) buurtgenoten en andere belanghebbenden geïnformeerd over hun plan. Nadat de vergunning is aangevraagd zal, voordat de vergunning verleend wordt, een ontwerpvergunning ter inzage gelegd worden. Buurtgenoten en anderen kunnen dan gedurende zes weken een zienswijze indienen.

Nadat definitief een vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden en anderen die een zienswijze hebben ingediend, binnen zes weken daartegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Wil je je onvrede kenbaar maken bij de gemeente, dan kan je een mail sturen naar bouwendoordebuurt@almere.nl.

Fietsstraat en parkeren

Het eerste deel van het fietspad wordt aangelegd als fietsstraat en is bedoeld om bij de parkeerplaatsen te komen. Dit betekent dat auto’s en fietsers het pad delen. De auto is er te gast. Dat is niet onveilig, de politie heeft hierbij meegekeken. Er komen in Almere op steeds meer plekken fietsstraten. Parkeren langs het fietspad kan op veilige manier.

Voor de nieuw te bouwen huizen langs het Gemberpad geldt de gemeentelijke parkeernorm. De benodigde openbare parkeerplekken worden in de strook voor de huizen aangebracht.

Planning pilot

De gemeente heeft geen vaste planning. Deze is afhankelijk van de plannen van de initiatiefnemers, het draagvlak in de buurt en bijvoorbeeld het vergunningentraject.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van de initiatiefnemers gemberpadalmere.carrd.co en bij woningbouwatelier.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening