Direct naar paginainhoud

Overzicht van bewonersvoorstellen en antwoorden - Fase 4

Overzicht van bewonersvoorstellen en antwoorden - Fase 4

Na de presentatie van de plannen van fase 4 van het groot onderhoud Muziekwijk Zuid hadden verschillende inwoners een vraag of opmerking. Hier vind je een kort overzicht van de ingezonden vragen en opmerkingen en de antwoorden daarop.

Alban Bergstraat

 • Mensen parkeren nu in de Poulencstraaat op de stoep voor het penhuisje. Wij hebben dan geen doorgang meer naar ons huis. Is gevaarlijk omdat hulpdiensten er niet meer bij kunnen. Graag zo inrichten dat hier niet meer geparkeerd kan worden.
  • Hier is een groenvoorziening gerealiseerd om dubbelparkeren te voorkomen en zo de doorgang voor hulpdiensten vrij te houden.
    
 • Straatwerk heeft teveel afschot (ligt te bol). Straatwerk heeft te diepe goten. Parkeervakken zijn te smal -> moeten naar huidige maatstaven worden ingericht. Aandacht posities bomen en inrichiting -> bv. boom voor inrit tussen Alban Bergstraat 36/34.
  • Parkeervakken worden ingericht volgens de huidige richtlijnen. Dit zijn parkeervakken van minimaal 2,30 meter breed. Verder worden de plekken van bomen herzien op basis van de beschikbare ruimte die er is. Een situatie tussen 2 inritten waarbij een boom "in de verharding" staat komt niet meer voor, omdat hier onvoldoende ruimte voor is.
    
 • M.b.t. de inrichting is het m.i. zaak om weer voldoende parkeerplekken te realiseren. Dit omdat veel bewoners meer dan één auto hebben.
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien.
    
 • Extra verkeersdrempels op de H. Andriessenweg om de 30km snelheidsbeperking af te dwingen    
  • We plaatsen een extra plateau (drempel) op de kruising  van de H. Andriessenweg met de Poulencstraat.
    
 • Groenonderhoud is beperkt. Maak in de Poulencstraat meer parkeervakken. Haakse vakken t.h.v. huisnummers 19. (gaat ten koste van groen).

  • Het groen wordt onderhouden volgens het groenplan van de gemeente. Zie daarvoor www.almere.nl/groen en www.almere.nl/gras. Ter hoogte van de Poulencstraat 23 hebben we haakse parkeervakken toegevoegd. 
    

 • Graag het groen terug zoals het er nu ook staat. Dit m.n. omdat er in de tuinen van bewoners al heel weinig groen is.  
  • We vergroenen waar mogelijk.  Zie het ontwerp.
    
 • Bomen aan de H. Andriessenweg laten staan! Alliumbollen, wildbloemenmengsel  in de groenstrook langs H. Andriessenweg. Perovskia in plantsoenen bij de zijstraten van de H. Andriessenweg. Regentonnen toestaan bij regenpijpen grenzend aan openbare ruimte.

  • Regentonnen mogen alleen op eigen terrein staan, niet in de openbare ruimte. Veel bomen aan de H. Andriessenweg zijn niet meer gezond en moeten daarom helaas gekapt worden. Verder hebben we ook veel klachten ontvangen over overlast van hars en plakzooi, daarom worden er andere soorten bomen teruggeplaatst. De boomsoorten kunt u zien in het groenplan.
    
 • Houden zoals het nu is. Geen ondergrondse afvalcontainer. Deze leveren aleen maar overlast en ongedierte op.    
  • De indeling blijft zoals hij nu is. Zie het ontwerp.
    
 • Achterpad Madernastraat via Poulencstraat soms niet bereikbaar door het dubbelparkeren.     
  • Dubbelparkeren wordt voorkomen door de toevoeging van een groenstrook. Heesters (dus geen gras) zodat hier niet geparkeerd kan worden. Zie ook het ontwerp.
    
 • M.b.t. het gangpad tussen de huizen (erfdienstbaarheid t.b.v. bewoners en gemeente) vraag ik mij af of dit ook aangepakt wordt qua verhogen van de bestrating?    
  • Achterpaden zijn gezamenlijk eigendom van bewoners. De verhoging is dus voor rekening van de bewoners. 
    
 • Verlichting staat niet op een goede plek -> O.a. 1m1 uit lijn van inritten. Posities verlichting te herzien. Geeft ook meer ruimte voor parkeervakken.
  • De locatie van de verlichting wordt herzien. Zie ook het nieuwe ontwerp.
    
 • De verlichting is naar mening prima zoals het nu gesitueerd is.    
  • Bedankt voor het doorgeven.
    
 • Door weinig beplanting in tuinen en het niet onderhouden van het gangpad achter de huizen is de kans op wateroverlast groot.    
  • Onderhoud van het gangpad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwonenden. 

H. Andriessenweg

 • Op de hoek van de Mahlerstraat naar de H. Andriesseweg klopt de kruising niet voor voetgangers. Je kunt vanaf de Mahlerstraat niet recht oversteken naar de Madernastraat. Het gaat alleen om het hoekje.     
  • Bedankt voor het doorgeven. We passen dit aan in het nieuwe ontwerp.
    
 • Meer parkeerplaatsen want te weinig ruimte. Putten in de steeg.
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. Er komen meer parkeervakken (insteek parkeren) aan de zijde met oneven huisnummers. Aan het begin van de achterpaden komt een kolk. 
    
 • Graag insteekparkeerplaatsen en andere bomen.De verkeersveiligheid op de Andriessenweg moet beter bij het verlaten van de wijk richting de steden dreef. Weghalen overbodige groenstrook maar wel bomen en mogelijkheden voor laadpaal.
  • In deze straat is er helaas onvoldoende ruimte om langsparkeren te wijzigen naar insteek parkeerplaatsen. Wel worden enkele insteek parkeerplaatsen aan zijde oneven huisnummers toegevoegd. Er is in de Debussytraat naast de H. Andriessenweg 46 ruimte gereserveerd voor 4 parkeerplaatsen. Hier komt nu nog geen laadpaal maar wordt wel vast ruimte gereserveerd om er in de toekomst 1 aan te plaatsen. Een aantal bomen in de straat worden vervangen.
    
 • Op dit moment is er een structureel tekort aan parkeerplaatsen. De norm van de gemeente komt blijkbaar niet overeen met de praktijk. Stem het aantal parkeerplaatsen af op het aantal geregistreerde voertuigen bij de RDW en reken ook bezoek mee.    
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. Er komen meer parkeervakken (insteek parkeren) aan de zijde met oneven huisnummers.
    
 • Meer parkeerplaatsen, insteekparkeerplaatsen, niet filegeparkeerd zoals nu. In Debussystraat meer parkeerplaatsen i.p.v. struiken.
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. Er komen meer parkeervakken (insteek parkeren) aan de zijde met oneven huisnummers. In de Debussystraat komt 1 extra parkeervak. 
    
 • Zowel nummer 25 als 27 hebben een parkeerplek op eigen terrein, deze moet bereikbaar en zichtbaar blijven. Oprit 27 graag net zo breed als momenteel oprit 25, ongeveer 2 tegels breder naar rechts (gezien vanaf huis naar weg).
  • In het nieuwe ontwerp is er aandacht voor de inrichting van de toegang tot de opritten van de woningen. Ook de veiligheid en zichtbaarheid spelen hierin een rol. De breedte van de inrit bij nummer 27 is 3,00m1 of meer en blijft daarom gelijk aan de huidige afmetingen.
    
 • Indien er extra parkeerplaatsen gemaakt moeten worden rechts van nummer 27, dan graag met groenstroken zoals nu links van nummer 25. Zowel op kruising met Alban Bergstraat en rechts van nummer 27 een kleine groenstrook.
  • Rechts van 27 komen geen extra vakken i.v.m. te behouden bomen. Er komen wel extra insteek parkeerplaatsen links van 25. Deze zijn aan weerszijden van groenvakken.
    
 • Meer veiligheid t.b.v. voetgangers en fietsers door snelheid verlagende maatregelen tussen de drempels in, of extra signalering (spiegels bij kruising fietspaden t.b.v. automobilisten). Dit i.v.m. structureel te hard rijden in de straat/straten .  
  • Op de kruising H. Andriessenweg met de Poulencstraat komt een extra plateau. Er komen geen extra drempels tussen de plateaus maar de huidige drempels komen wel terug in het nieuwe ontwerp. Er worden geen spiegels geplaatst, omdat mensen dan vaak moeite hebben met het inschatten van de afstand van verkeer dat zij in spiegel zien. Bestuurders moeten stoppen om te kijken.
    
 • Verzoek om de bomen aan de Andriessenweg graag weg te halen. Er is veel overlast van deze bomen.
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen.
    
 • Weghalen overbodige groenstrook langs de weg maar wel bomen (niet die plakzooi) en mogelijkheden voor laadpaal.    
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen. Er komt een laadpaal bij de ondergrondse containers aan de Madernastraat
    
 • De huidige bomen geven in de zomer een nare afscheiding. Deze krijg je bijna niet van de auto. Bomen zijn fijn, maar wel graag andere.    
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen.
    
 • Bomen geven veel overlast, hars! Nemen zonlicht weg. Wortels drukken stoeptegels omhoog. Graag andere bomen en minder in aantal, die ook kleiner blijven en niet plakken. Struiken weg t.b.v. insteekparkeerplaatsen.
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen.
    
 • Gaarne groenstrook aan de voorkant van de woningen (aan wegzijde) terug laten komen en geen parkeerplaatsen van maken i.v.m. bereikbaarheid en veilig in/uitrijden van opritten van beide woningen.    
  • Bij de nieuwe inrichting behouden we zoveel mogelijk groenvakken. Het nieuwe ontwerp voor uw straat kunt u bekijken in de ontwerptekening.
    
 • Graag meer vuilnisbakken in de wijk, i.v.m. verminderen zwerfafval. De huidige locatie van de opstelplaatsen zijn correct en hoeven niet te worden aangepast voor deze straat.
  • Er komen geen extra vuilnisbakken bij. De locaties van de containers blijven vrijwel hetzelfde. Zie het ontwerp.
    
 • Gezien de overgang naar elektrische auto's zijn meer laadpalen wenselijk.
  • Dit nemen we mee in het ontwerp. Zie nieuw voorstel laadpalen en reservering toekomstige locaties.
    
 • Tussen beide huizen in de groenstrook graag de lantaarnpaal behouden. Dit i.v.m. zichtbaarheid en veiligheid.
  • De lantaarpaal blijft staan.

Madernastraat

 • Straatnaamborden zijn niet meer leesbaar.   
  • Straatnaamborden die niet meer leesbaar zijn worden vervangen.
    
 • Veiligheid: behoefte aan een trottoir. Veiligheid: doe iets voor voetgangers -> al dan niet een lijn op de rijbaan. Madernastraat éénrichtingsverkeer. Verkeersremmers gewenst (wegversmalling bij voorkeur voor de drempel). Geen bezwaar tegen betaald parkeren.
  • We leggen een voetpad aan met trottoirtegels en een schuine rand. Hierdoor blijven de inritten bereikbaar en is er toch een goed zichtbare stoep voor voetgangers. We realiseren parkeervakken aan de zijde met oneven huisnummers, vlakbij de inritten naar de parkeergarages. De zijde met even huisnummers wordt ingericht met een visuele voetgangersstrook (gelijk aan huidig) en is daarmee overloop voor parkeren. Deze wordt ingericht met een schuine rand, waardoor de toegang tot eigen terrein niet wordt verhinderd. Volgens het beleid van de gemeente komt er geen éénrichtingsverkeer en geen betaald parkeren.
    
 • Inrichting: In de Madernastraat na nummer 33, ontbreken trottoirs. Te weinig parkeerplaatsen i.v.m. meer auto's per huishouden en bedrijfsauto's. Garages worden niet gebruikt of verbouwd tot woon-/bedrijfsruimte.
  • We leggen een voetpad aan met trottoirtegels en een schuine rand. Hierdoor blijven de inritten bereikbaar en is er toch een goed zichtbare stoep voor voetgangers. We realiseren parkeervakken aan zijde met oneven huisnummers, vlakbij de inritten naar de parkeergarages. De zijde met even huisnummers wordt ingericht met een visuele voetgangersstrook (gelijk aan huidig) en is daarmee overloop voor parkeren. Deze wordt ingericht met een schuine rand, waardoor de toegang tot eigen terrein niet wordt verhinderd. Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. 
    
 • Aan het begin van de Madernastraat aan de oneven zijde is wellicht een aantal parkeerplaatsen te winnen door haaks te parkeren. Net als bij De Brink 2.0.
  • Op dit stuk is de weg niet breed genoeg voor haaks parkeren. Bij de Brink zijn er vanuit de omgeving (buurt initiatief) wensen om de ruimte te behouden voor ontmoeten en spelen. Daarom maken we hier geen extra parkeervakken. Uit een parkeerdrukonderzoek blijkt er geen noodzaak voor extra parkeerplaats bij Brink 2.0.
    
 • In een eerder ingediend plan staat dat er bij De Brink parkeerplaatsen zouden kunnen komen. Dat is geen goed idee.    
  • Er komen geen parkeervakken bij de Brink.
    
 • In onze straat is er een tekort aan parkeerplaatsen, maar wij zouden het moeilijk kunnen accepteren wanneer daarvoor bomen of ander groen voor zou moeten wijken. 
  • In het nieuwe ontwerp is er gekeken naar mogelijkheden om het aantal parkeervakken te vergroten zonder daarvoor groen te verwijderen. Vitale bomen worden niet gekapt, maar bomen welke uit Bomen Effect Analyse BEA? niet vitaal blijken of volgens het bomenkader van de gemeente te dicht op erfgrens/gevels staan worden wel gekapt. 
    
 • Ik denk dat het eerste deel van de Madernastraat (lage nummers), tot aan het fietspad teveel druk van geparkeerde auto’s heeft. Ik denk dat daar naar gekeken moet worden. Misschien is schuin parkeren een oplossing? Madernastraat tot nr. 60. Ook graag bolle spiegel.
  • Op dit stuk is de weg niet breed genoeg voor haaks parkeren. In het nieuwe ontwerp hebben we het maximaal aantal realiseerbare parkeervakken weergegeven.
    
 • Wij zien graag meer parkeerplaatsen. Aangezien de meeste gezinnen 2 auto's of meer hebben.
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. 
    
 • Bomen: Enkele bomen in de straat zijn al door stormen geveld. De wortels van de gemeentebomen duwen de bestrating omhoog (zowel van het openbare privédeel van de kavels) en beschadigen leidingen. Enkele bomen (de eiken aan de stedendreef) zijn zo groot dat ze schaduw werpen op de zonnepanelen. Erg overhangen, en in het najaar bijzonder veel blad, eikels en takken verliezen. In het voorjaar geregeld eikenprocessierups. Bij het aanpassen van de T-splitsing zijn er veel bomen verwijderd echter is dit stuk blijven staan. Graag adequate vervanging d.m.v. nieuwe gemengde dan wel traag groeiende. Vorig jaar is er door de gemeente op gewezen dat groot onderhoud het juiste moment hiervoor was. 
  • Vitale bomen worden niet gekapt, maar krijgen meer ruimte zodat ze de straat of stoep niet omhoog drukken. Bomen welke uit BEA? niet vitaal blijken of volgens het bomenkader van de gemeente te dicht op erfgrens/gevels staan worden wel gekapt. De bomen aan De Dreef vallen buiten het projectgebied. Wortels welke overlast veroorzaken op uw eigen terrein mag u verwijderen.
    
 • Het aantal parkeerplaatsen voldoet niet. Graag optimalisering. Wellicht door minimaal groen op te offeren (b.v. parkeerplaatsen doortrekken tot de bomen naast de garages; levert twee i.p.v. een parkeerplaats op). Suggestie: Waar mogelijk is haaksparkeren b.v. bij het parkje (“De Brink”). Vraag. Kan eenrichtingsverkeer in de Madernastraat bijdragen aan het verbeteren van de verkeerssituatie? 
  • Bij de Brink zijn er vanuit de omgeving (buurt initiatief) wensen om de ruimte te behouden voor ontmoeten en spelen. Daarom maken we hier geen parkeervakken. Volgens het beleid van de gemeente komt er geen éénrichtingsverkeer. Tweerichtingsverkeer werkt vaak beter als snelheidsremmende maatregel omdat bestuurders dan beter opletten en op elkaar moeten wachten bij het voorbijgaan van bijvoorbeeld andere auto's of fietsers.
    
 • Elektrische auto’s: Zijn de leidingen zwaar genoeg in de straat voor elektrisch opladen? Kunnen er ook openbare auto-oplaadpunten in de straat komen?
  • De toetsing van de capaciteit van de leidingen ligt bij de netbeheerder op basis van de toekomstige situatie (zie tekening laadpalen en reserveringen). Vanwege de hoge parkeerdruk komen er geen laadpalen Madernastraat. In de Schonbergweg vlakbij de afvalcontainers en het speelveld is er ruimte gereserveerd voor laadpalen. Hier komt eerst 1 laadplaal, waar later mogelijk nog een tweede laadpaal bij wordt geplaatst.
    
 • Drempels: Verkeersdrempels om af te dwingen dat er stapvoets gereden wordt. 
  • Zie het ontwerp voor de nieuwe locaties van drempels
    
 • Bestrating en Kolken: Aandacht voor onkruidvorming bij het toepassen van waterdoorlatende stenen. Riolering kolken aanpassen, niet recht voor deuren van inwoners plaatsen, meer de dwarsstraat in zodat er betere water afvoer is.
  • De aandacht voor onkruidvorming ligt bij het beheer van het groen in de wijk. We hebben de plaatsen van kolken herzien. Zie ook het ontwerp.
    
 • Straatnaamborden: Nieuwe leesbare straatnaamborden. 
  • Straatnaamborden die niet meer leesbaar zijn worden vervangen.
    
 • Ophogen: Overleg over ophoging i.v.m. overgang “eigen kavels”. Is er bekend hoeveel er opgehoogd gaat worden? Hoe kunnen wij bewoners zand/grond bestellen en tegen welk tarief? 
  • De ophoging varieert per kavel. Er staat een indicatie weergegeven op de ontwerptekening. Als we bij u in de straat aan de slag gaan ontvangt u een brief met daarin meer informatie over het bestellen van zand/grond tegen een voordelig tarief.
    
 • Zichtlijnen: Nieuw groen zo inzetten en bijhouden zodat er geen uitzichtbelemmeringen zijn bij het fietspad (Strawinskypad). 
  • In het groenplan wordt er rekening gehouden met groenvakken die zich vlak naast fietspaden of oversteken bevinden. Hier wordt 'laag' groen toegepast zodat het zicht niet wordt belemmerd.
    
 • Inrichting Brink: Het speeltoestel op De Brink vervangen door een van natuurlijk materiaal liefst met glijbaan. Tafel en bankjes vervangen.
  • Het huidige speeltoestel blijft staan omdat deze nog van goede kwaliteit is. Wel komt er 1 speelhuisje bij vanuit het Haydnplantsoen. De tafel en bankjes zijn nog van goede kwaliteit en worden daarom niet vervangen.
    
 • Als de bomen verwijderd worden bij de Madernastraat oneven woningen dan kunnen er makkelijker 2 auto's voor de deur neergezet worden. Dat zou voor ons nr 25 er fijn zijn aangezien er vaak parkeerplaatsen te weinig zijn.    
  • Gezonde bomen worden niet gekapt, maar bomen welke uit BEA? niet vitaal blijken of volgens het bomenkader van de gemeente te dicht op erfgrens/gevels staan worden wel gekapt. De boom op deze plek is nog gezond en wordt daarom niet gekapt.
    
 • Geen groen opofferen voor extra parkeerplekken, zeker niet de groenstroken langs de huizen in Madernastraat (vanaf nr 34)    
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. Gezonde bomen worden niet gekapt.
    
 • Geen extra parkeerplaatsen, Géén eenrichtingverkeer. Veel groen. Stoep behouden met groenstrook. Extra lage drempel bij ingang straat. Er wordt veel te hard gereden. 
  • Het kruispunt Madernastraat/Schönbergweg/Poulencstraat wordt een plateau. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk en er komt meer groen. 
    
 • Parkeren op de stoep voor Madernastraat 31 en 109 moet niet meer mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen.
  • We richten de nieuwe situatie zo goed mogelijk in om de veiligheid te waarborgen. 
    
 • Wanneer bewoners hun eigen auto op hun garagepad zetten is er meer parkeerplek in de straat.    
  • Dit klopt, alleen kunnen wij bewoners niet verplichten om dit te doen.
    
 • Eikenprocessierupsbomen aanwezig. Zijde van de Dreef.
  • Preventie van de eikenprocessierups hoort niet bij onze werkzaamheden. Uw opmerking is doorgegeven aan de gemeente.
    
 • Alle bomen weg, vooral in de Madernastraat. Mooie nieuwe aanplant. Bewoners ervaren hinder van wortels onder de fundaties van de woning.
  • De bomen bij de garageboxen zijn niet meer gezond en worden daarom gekapt. Op andere plaatsen worden nieuwe bomen en groenvakken geplaatst.
    
 • Gevoel dat bomen aan einde levensduur zijn -> Alles vervangen. Posities van de bomen zijn goed.
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen. Gezonde bomen blijven staan.
    
 • Groen: Eikenbomen op de geluidswal achter de tuinen Madernastraat 35 t/m 59 nemen te veel licht weg en veroorzaken te veel bladafval in de betreffende tuinen. Deze bomen zouden als bosperceel opnieuw beoordeeld worden tijdens deze renovatiefase.    
  • De geluidswal valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit.
    
 • Zichtlijnen: Nieuw groen zo inzetten en bijhouden zodat er geen uitzichtbelemmeringen zijn bij het fietspad (Strawinskypad). Wortels van de bomen in de Madernastraat oneven reiken nu soms tot de pui van de huizen.
  • In het groenplan wordt er rekening gehouden met groenvakken die zich vlak naast fietspaden of oversteken bevinden. Hier wordt 'laag' groen toegepast zodat het zicht niet wordt belemmerd. Wortels die hinder veroorzaken op eigen terrein mogen door de eigenaar van de woning verwijderd worden.
    
 • De bewoners van de Madernastraat 33 t/m 59 willen een andere invulling voor de eikenbomen die momenteel op de geluidswal staan langs de Stedendreef. Zie ook briefwisseling met de heren Wolda en Sijtsma, toezichtshouder van Groen Almere Stad.    
  • De geluidswal valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit.
    
 • A.u.b. geen volwassen bomen omhakken! Bij het station is enorme kaalslag van mooie bloesembomen. Dit is een enorme aantasting van ons woongenot. Zeker de mooie bomen in de Madernastraat laten staan!     
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen. Gezonde bomen blijven staan.
    
 • Er is genoeg bomen/groen in onze straat.    
  • Dat is mooi!
    
 • Mooiste bomen van Almere, laten staan! Besproken met buurtregisseur/hoofd tuinman: naast de garages de oude rozen weer planten (cf. Schönbergweg/gracht). Die geuren en bloeien tot oktober. Eventueel kunnen we als bewoners het onderhoud doen (besproken).
  • De bestaande roos handhaven is waarschijnlijk niet mogelijk door de kap van de aanwezige bomen. Zie voorstel inrichting nieuwe groenstrook. Wel is het een optie om een zelfbeheerovereenkomst te sluiten met een aangepaste inrichting. 
    
 • De bomen aan de Stedendreef zijn erg hoog waardoor er veel licht verloren gaat in de tuin. Deze zouden vervangen kunnen worden door nieuwe lagere, langzaam groeiende bomen en dan WEL door de gemeente bijgehouden worden. De geluidswal vergroenen en verhogen.
  • Dit valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit.
    
 • Wat gebeurt er met de groenstrook voor de straatkant. Groot deel van de straat heeft dit bij de tuinen getrokken. Meer groen. Meer parkeerplaatsen. Speeltuin voor de kinderen.
  • De tuinvergrotingen worden in kaart gebracht. Per situatie bekijken we hoe we daarmee omgaan. Het aantal parkeervakken is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de parkeerdruk. De parkeervakken en speelplekken kunt u bekijken in de ontwerptekening.
    
 • Bomen die langs de Havendreef staan hebben last van eikenprocessierups. Wel graag bomen terug en maar niet te hoog. Rozenperkje wat weg is graag vervangen door planten waar geen honden tussendoor passen.
  • Dit valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit. Uw opmerking over de eikenprocessierups is doorgegeven aan de gemeente.
    
 • In het stukje straat zijn geen parkeerproblemen en mevrouw wil graag het groen voor de de deur behouden. Groot stuk groen wat we graag behouden. Speelpleintje ook behouden, is ook een zithoekje voor ouderen.
  • Het groen tussen de stoep en rijbaan blijft en hetzelfde aantal parkeervakken blijft.
    
 • Bomen die gekapt zijn herplanten. Bomen bij de Brink kappen en meer en kleinere bomen terugplaatsen. Groenstrook fietspad naast Madernastraat moet behouden worden, struiken die er staan zijn prima, echter is een deel niet beplant en die moet wel gebeuren.
  • Een deel van de bomen van de Brink wordt gekapt en vervangen voor nieuwe bomen. Zie de ontwerptekening. 
    
 • Achter 109 en 111 staan heel grote bomen. Vleugelnoot en eik. S.v.p. weghalen, veel overlast en wortels. Wel nieuwe boom,niet zo groot. Schelpenpaden ophogen. Water blijft liggen. Voor: Groenstroken, geen extra parkeerplaatsen.
  • De bomen achter nummer 109 en 111 horen niet bij het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit. Het aantal parkeervakken in uw straat blijft gelijk.
    
 • De niet-onderhouden eiken in de Madernastraat aan de stedendreef (achter geluidswal) verwijderen i.v.m. veiligheid. En andere bomen planten voor biodiversiteit en deze (door bewoners laten) onderhouden. Indien gewenst kunnen handtekeningen worden verzameld.
  • Dit valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit.
    
 • In onze straat (Madernastraat) stond een ontzettend mooie boom bij ons voor de deur, echter is deze door ziekte weggehaald. Wij zouden graag weer een mooie nieuwe boom voor de deur hebben! In de gemeentetuin mogen best wel wat hogere/diversere struiken.
  • Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de aanplant van groen en bomen. De boom die eerder is vervangen vanwege ziekte vervangen we voor een nieuwe boom.
    
 • Tijdens de inloopavond begrepen dat alle bomen in de straat worden gekapt. Nergens voor nodig. Goed en juist snoeien moet voldoende zijn. Enkele slechte boom vervangen. Perceeltje met duizendknoop aan het schelpenpad langs Madernastr. 89 opknappen.   
  • Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen. Gezonde bomen blijven staan. Weed-Free gaat de groenstroken behandelen om Japanse duizendknoop te voorkomen en verwijderen.
    
 • De gemeenteperken langs de garages van de patiowoningen in de Madernastraat (35 t/m 85) ruimen en geheel op nieuw in planten en daarna goed onderhouden. Hier geen parkeerplaatsen van maken! Ook geen opstelplaatsen van scooters/fietsen.
  • De gemeenteperken blijven en worden opgeknapt met nieuw groen. 
    
 • Verzoek om groen tussen Madernastraat nummer 35 / 33 /31. Hier is nu een poepveld / gras. Verzoek tot beplanting (voorkomen honden uitlaatveld).
  • Moet nog in detail wordt uitgewerkt > ontwerp nog niet goed.
    
 • Afval opstelplaatsen -> omheining om te voorkomen dat containers niet wegwaaien. Aandacht voor zichtlijnen -> Ook fietspad.
  • Er komt geen omheining voor de vuilnisbakken. Wel houden we rekening met de zichtlijnen. De opstelplaatsen van de containers kunt u vinden in het nieuwe ontwerp.
    
 • De stoep waar we de containers zetten mogen iet breder zijn. Aangezien vaak de afvalbakken op de weg staan.   
  • Om meer ruimte te maken voor de containers hebben we de verharding op de opstellocaties iets uitgebreid. Zie het ontwerp.
    
 • De opstelplaats voor containers voor mijn huis (hoek Madernastraat) is te klein, daardoor staan de containers gedeeltelijk op straat in de bocht en dat geeft een gevaarlijke situatie. 
  • Er is iets verharding toegoevoegd voor de containers.
    
 • Geen ondergrondse afvalcontainer voor de deur. Dit beslist niet!  
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • GEEN ondergrondse containers in de Madernastraat!    
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • Ondergrondse afval verzameling zou mooi zijn. Maar het blijven mobiele containerbakken. Graag ruimere opstelplaatsen die het zicht op verkeer niet hinderen. I.h.b. bij Strawinskypad geen zicht op snel-fietsers en brommers. Ook hoek Madernastraat nr. 85.
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Wel houden we bij de opstelplaatsen van de containers rekening met de zichtlijnen en is de verharding iets uitgebreid zodat containers niet op de weg staan. Zie het ontwerp.
    
 • Liefst geen ondergrondse containers.   
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • De Brink. -> Tegelpad naar Mozaiekpad. -> Overschilderen speeltoestel in Mondriaankleuren.
  • Het overschilderen in Mondriaankleuren is mogelijk door bewoners vanuit de "klusbus". Het tegelpad blijft een tegelpad. 
    
 • Idee: in Muziekwijk zijn er maar weinig speeltuintjes, en de speeltuintjes die er zijn, zijn oud of zit nooit iemand op. Ontzettend zonde gezien er steeds meer huizen worden verkocht aan jonge gezinnen met kinderen. 1 leeftijd: 0-6 en 1 voor 6-12 jaar.    
  • Het beleid Samen op Avontuur biedt richtlijnen over het spelen in Almere. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van formele speelplekken maar vervullen ook informele speelplekken een grote rol. In de Almeerse wijken wordt gewerkt aan een evenwichtige balans tussen formeel spelen op centrale speelplekken (vuurvogel) en steunplekken (Schonebergweg) en informeel spelen. In het ontwerp kunt u de locaties van speelplekken bekijken.
    
 • In de Madernastraat is een speelplaats t.h.v. nr. 59. Is nu de Brink als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. De speeltoestellen die er staan kunnen worden weggehaald om er een jeux de boules-baan aan te kunnen leggen. Te overleggen met Maaike Schenk.
  • Met het college is afgesproken om speeltoestellen die nog niet ‘einde levensduur’ zijn, niet vroegtijdig te verwijderen.   
    
 • Ruimte voor laadpalen Madernastraat nabij Schonbergweg (haaks parkeerkoffers)
  • Er is een reservering voor 1 laadpaal (2 parkeerplekken) op de hoek van Schonbergweg 72. Hier kan in de toekomst een laadpaal worden geplaatst.
    
 • Op enkele plekken in de Madernastraat is er wellicht ruimte voor openbare oplaadpunten.
  • In de Madernastraat is er sprake van parkeren op eigen terrein en een hoge parkeerdruk. Er worden daarom geen openbare laadpalen geplaatst. Laden kan op eigen terrein. Voor de nummers 2 t/m 32 is de dichtstbijzijnde oplaadplek in de Schonbergweg nabij de ondergrondse containers.
    
 • Wij zouden graag in onze straat Madernastraat oplaadpunten voor elektrische auto's willen zien. Graag de struiken wat inkorten en meer parkeergelegenheid maken met oplaadpunten.
  • In de Madernastraat is er sprake van parkeren op eigen terrein en een hoge parkeerdruk. Er worden daarom geen openbare laadpalen geplaatst. Laden kan op eigen terrein.
 • De huizen hebben allemaal een garage/oprit, waar zij een eigen laadpaal kunnen aanleggen. Dus geen behoefte aan een laadpaal in het lange gedeelte vanaf het fietspad. Om de bocht (nr 99 en verder) zijn parkeerhavens die zich daar meer voor lenen.
  • Dit nemen we mee in het ontwerp. Zie het nieuwe voorstel voor laadpalen en de reserveringen voor toekomstige locaties.
 • De nieuw te plaatsen laadpalen zouden door zonnepanelen overdag voorzien kunnen worden. De zonnepanelen kunnen de geluidswal doen verhogen aan de Stedendreef/Madernastraat/Hollandsedreef.
  • Dit valt buiten onze projectscope. U kunt dit idee aandragen bij de gemeente.
    
 • Geen laadpalen in de straat! Dat gaat ten koste van het al aanwezige gebrek aan parkeerruimte. Bewoners moeten hierin zelf voorzien vanaf hun woning/garage.
  • In de Madernastraat is er sprake van parkeren op eigen terrein en een hoge parkeerdruk. Er worden daarom geen openbare laadpalen geplaatst. Laden kan op eigen terrein.
    
 • Parkeerprobleem: Mensen parkeren op de rabatstrook in de huidige situatie. Graag parkeerplaatsen met belijning aangeven -> Optimaal benutten ruimte rabatstrook. Aan de oneven zijde is ruimte naast parkeerboxen/oprit voor extra parkeerplaatsen.
  • Zie het nieuwe ontwerp. Aan de onevenzijde komen duidelijke vakken. De rabatstrook wordt ingericht als trottoir (verzoek aanwonenden) en kan als overloop dienen.
    
 • Afwatering "zijpootjes" Madernastraat. Kolken liggen niet prettig -> kijken naar afwatering en toegankelijkheid van de woningen. Nu kolken in een gat -> openbaar terrein iets gezakt, beperkte diepte voortuin dus steile helling.
  • De kolkposities zijn herzien. In de nieuwe situatie komt de kolk in het midden van de weg en niet tegen de erfgrens aan.
    
 • Diverse straatnaamborden zijn niet meer leesbaar.
  • Deze worden vervangen.
    
 • Graag de groene stuiken voor onze woning wat inkorten zodat wij makkelijker twee auto's kunnen zetten op onze oprit.    
  • Dit nemen we mee in het nieuwe ontwerp.
    
 • Als er een bepaalde waterdoorlatende tegel wordt gebruikt voor de parkeerplaatsen, dan zouden we dit als bewoners misschien ook kunnen toepassen op de oprit. Zo krijgt de straat een minder rommelig aanzicht.
  • We passen normale betonklinkers toe in een speciaal verband. Dit kunt u dus zelf ook maken met betonklinkers. Zie voorbeeld bij o.a. parkeerplaats Winkelcentrum "fase 2".
    
 • De geluidswal zou ook verhoogd moeten worden. Het geluidsniveau van de Stedendreef/Havendreef is erg hoog. Ook door zgn elektrische auto die voorzien worden van een sportieve uitlaat. Het afrolgeluid van de banden is ook erg hoog.  
  • Dit valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit.
    
 • Voor Madernastraat 34 is een verlaging van het voetpad. Deze is nu zo dat wij een extra auto in de voortuin kunnen plaatsen. Graag deze verlaging inkorten of net zo laag als de oprit ernaast zodat wij een extra auto kwijt kunnen (scheelt parkeerdrukte)    
  • Dit nemen we mee in het nieuwe ontwerp.
    
 • Bewoners Madernastr. 34 t/m 76 (even) hebben in de loop der tijd zich gemeentegrond toegeeigend voor eigen gebruik terwijl dat nu ter beschikking zou kunnen zijn voor extra parkeren!
  • De tuinvergrotingen worden in kaart gebracht. Per situatie bekijken we hoe we daarmee omgaan. Het aantal parkeervakken is afhankelijk van de beschikbare ruimte en de parkeerdruk. Ook het groen wordt hierin meegenomen. De parkeervakken en speelplekken kunt u bekijken in de ontwerptekening.
    
 • Het in de Madernastraat rijdende verkeer heeft onvoldoende vrij zicht over het Strawinskypad. Er is een extra school gekomen naast Baken Trinitas! Het verkeer op Strawinskypad is ook steeds sneller. Meer vrij zicht is noodzakelijk!
  • We houden in het ontwerp rekening met het groen en de zichtlijnen.
    
 • Optie tot bijkopen van stukje grond?
  • Deze aanvragen kunnen via de gemeentelijke website worden ingediend waarna een formele reactie volgt.
    
 • Ruimte winnen voor parkeren door lantaarnpalen beter neer te zetten.
  • De locatie van de verlichting wordt herzien. Zie ook het nieuwe ontwerp.
    
 • De verlichting langs het Strawinskypad richting station is onvoldoende tussen de Madernastraat en het Ravelplantsoen. De nieuwe verlichtingsarmaturen langs de Stedendreef staan ongunstig afgesteld, schijnen recht onze huiskamer in.
  • In de Madernastraat tussen nrs 76 en 34 blijven de lichtmasten staan op de huidige positie. Er is hier namelijk vanuit het lichtbeeld geen ruimte om de mastposities te herzien. De Stedendreef valt buiten het projectgebied. Hier voeren wij dus geen werkzaamheden uit. Wel is uw opmerking gemeld aan de gemeente ter beoordeling/controle of armatuur nog recht hangt.
    
 • Ik vind eigenlijk dat het gehele Strawinskypad donker is. Ik heb het dan voornamelijk over het voetpad. Dit komt omdat de lantaarnpalen voor het groenstrook staan om het fietspad te verlichten. Een duo lantaarnpaal zou beter zijn.      
  • Daar waar woningen staan met een voordeur wordt verlichting bijgeplaatst. Op overige stukken blijft verlichting gehandhaafd zoals het is. Wel worden groenvakken deels heringericht waardoor er meer verlichting komt op de voetpaden.
    
 • Het voetpad dat langs het fietspad Strawinskypad loopt is slecht verlicht. Het fietspad wordt prima verlicht, maar deze gebundelde lichtstralen vallen niet op het voetpad. Dit geldt vooral voor het traject tussen de Madernastraat en het Ravelplantsoen.    
  • Daar waar woningen staan met een voordeur wordt verlichting bijgeplaatst. Op overige stukken blijft verlichting gehandhaafd zoals het is. Wel worden groenvakken deels heringericht waardoor er meer verlichting komt op de voetpaden.
    
 • Er staat een lantaarnpaal midden voor mijn perceel. Ik zou die graag verplaatst zien naar de erfgrens tussen nr. 97 en 99 of 2de keus 95 en 97. Dan kan ik meer dan 1 auto op eigen terrein parkeren.    
  • De lichtmast wordt verplaatst richting nummer 99.
    
 • De verlichting bij de diverse bruggen zou beter kunnen. De bruggen zelf zijn relatief lang en donker doordat er alleen aan het begin een lantaarnpaal staat en niet op de brug. In de zomer houden de bladeren van de grote bomen ook het licht tegen.    
  • Er worden geen lichtmasten op de bruggen geplaatst. Dat is namelijk niet mogelijk met de aanwezige kabels.
    
 • Ik heb begrepen tijdens de inloopavond dat lantaarns worden verplaatst. Graag in overleg met de bewoners van ons straatdeel Madernastraat 85 t/m 97.
  • De lichtmasten in uw straat blijven op dezelfde plek staan.
    
 • Ik hoop dat de straatverlichting duurzaam is en met LED wordt uit gevoerd.    
  • Er zitten al LED's in de straatverlichting.
    
 • Wateroverlast: De kolken voor Madernastraat nummers 37 en 41 en wellicht ook verderop in de straat, zitten op een zeer ongelukkige plaats. Bovendien blijft bij zware regenval lang water staan voor de nummers 39 en 43, of is zelfs een zinkgat ontstaan.    
  • De kolkposities worden herzien. Zie het nieuwe ontwerp.
    
 • Bestrating en Kolken: Aandacht voor onkruidvorming bij het toepassen van waterdoorlatende stenen. Riolering kolken aanpassen, niet recht voor deuren van inwoners plaatsen, meer de dwarsstraat in zodat er betere water afvoer is.
  • Er komen geen waterdoorlatende stenen, wel komt er een open verband in de parkeervakken. Hierbij houden we rekening met het onderhoud. De kolkposities worden herzien. Zie het nieuwe ontwerp.
    
 • Zoveel mogelijk waterdoorlatende tegels/bestrating, vooral parkeerplaatsen.
  • Parkeerplaatsen krijgen een open verband zodat water kan infiltreren.
    
 • Ondergrondse wateropvang d.m.v. grotere putten, parkeerplaatsen voorzien van tegels met gaten. 
  • Parkeerplaatsen krijgen een open verband zodat water kan infiltreren.
    
 • Straateinde bij Madernastraat 87 kan met open stenen waartussen mossen. Afwatering van patio Madernastraat 87 behouden! Algemeen parkeerplaatsen in de straat met open stenen uitvoeren?
  • Parkeerplaatsen krijgen een open verband zodat water kan infiltreren. De afwatering wordt niet gewijzigd.

Poulencstraat

 • Kantel de parkeerplaatsen in de doodlopende straat van de Poulencstraat naar de andere kant. Dit levert veiligheid op t.b.v. de aangrenzende uitgang en toekomstige zelfredzaamheid bewoners (elektrisch laden). Meer parkeerplaatsen in de straat.
  • Het is niet mogelijk om openbare parkeervakken te realiseren voor de entrees van garageboxen. Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. Zelfredzaamheid is niet van toepassing op openbare parkeerplaatsen met laadpalen, deze zijn voor iedereen beschikbaar. 
    
 • Graag minimaal het huidige aantal parkeerplekken behouden. Ik kan zelf op eigen terrein parkeren, maar voor visite is het vaak zoeken naar een plek.     
  • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De direct aanwonenden van de straat wensen geen extra parkeervakken ter plaatse.
    
 • Ik zou u willen vragen mee te denken hoe het parkeren buiten de vakken ontmoedigd kan worden. Dit betreft vooral parkeren langs de kant van de straat tegenover de nummers 6 en 8. Verzoek tot zelfbeheer van een 2-tal groenvakken. Verzoek tot behoud groen -> niet meer parkeervakken). Verzoek tot behoud bomen of anders nieuwe bomen planten. Graag dode bomen vervangen voor nieuwe. Voldoende parkeren voor bewoners. 
  • De groenvakken blijven behouden. De bomen aan de zijde met even huisnummers zijn niet meer gezond en worden daarom gekapt. Het aantal parkeervakken blijft gelijk omdat dit anders ten koste gaat van het groen welke bewoners in zelfbeheer willen nemen.
    
 • Plaats bomen zoveel als mogelijk terug, maar probeer de overhang op parkeerplaatsen te voorkomen i.v.m. vogeluitwerpselen. Zorg dat struiken niet direct gelegen zijn aan de trottoirrand van een parkeerplaats. Plaats een extra tegel i.v.m. het openen autodeur.
  • We proberen de bomen zo te planten dat de kroon niet over de parkeervakken hangt. Dit lukt helaas niet in alle gevallen in verband met de beschikbare ruimte. Om het uitstappen makkelijker te maken komt er een uitstapstrook. 
    
 • De bloesembomen in de Poulencstraat zijn ieder jaar een genot om naar te kijken. Mochten deze gerooid worden, dan graag iets vergelijkbaars terug. Wel graag zodanig dat de boomwortels geen overlast geven in de voortuinen. 
  • Zie het bomenplan voor nieuwe soorten.
    
 • In de bijlage zijn de vragen/opmerkingen/wensen beschreven. Tevens zijn een kaart en luchtfoto bijgevoegd. De buren van nr. 4 en 8 zullen separaat aangeven dezelfde wensen te hebben. Indien nodig geef ik graag toelichting.    
  • We hebben uw input meegenomen in het nieuwe ontwerp. Deze kunt u hier bekijken.

Ravelplantsoen

 • Eenrichtingsverkeer aan het Ravelplantsoen. Inrijden vanaf Debussystraat zodat als mensen hun kinderen brengen met de auto en dan schade rijden aan de auto's van de bewoners. 
  • Volgens het beleid van de gemeente komt er geen éénrichtingsverkeer.
    
 • Verkeersplateau op de oversteekplaats naar het speelplein aanleggen. Dit idee is bij het ontwerp van het speelplein niet uitgevoerd. Momenteel staat er bij de oversteekplaats alleen een geel verkeersbord (en door de schoolkinderen zelf gemaakt). 
  • Goed idee! Voegen we toe.
    
 • Wens tot extra parkeerplaatsen.
  • De keerlus gaat eruit. Hier komen nieuwe insteekhavens voor terug. Zie ook het ontwerp.
    
 • Bewoners H. Andriessenweg parkeren bij ons op Ravelplantsoen. Verzoek meer parkeerplaatsen H. Andriessenweg. Bocht kruising H. Andriessenweg en Haydnplantsoen verbreden. Nu 1 auto mogelijk.
  • Er komen meer parkeervakken aan de H. Andriessenweg en de bocht wordt verbreed.
    
 • Verhoogd Verkeersplein bij het Ravelplantsoen/school. Parkeerkrans bij Ravelplantsoen 128. Bomen aan de rand van de stoep eruit en daar laadpalen voor in de plaats. Meteen maximaal aantal elektrische oplaadpunten aanleggen en niet voorbereiden voor meer.     
  • Er komt een plateau bij het Ravelplantsoen. De keerlus gaat eruit en wordt vervangen door nieuwe insteekhavens. Zie het ontwerp. Hier komen ook (reserveringen voor) laadpalen. Bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt. Er worden nieuwe bomen geplaatst op andere plekken.
    
 • Parkeeroverlast Ravelplantsoen t.h.v. Haydnplantsoen. Graag meer parkeervakken Hayndnplantsoen, Wagnerstraat en Andriessenweg. 1.80 m brede stoepen, rechte oversteekplaatsen en schuine parkeervakken bij school. Geen open bestrating parkeervakken. 
  • Het Haydnplantsoen en de Andriessenweg krijgen meer parkeervakken. Schuin parkeren wordt niet toegepast omdat hier ovoldoende ruimte voor is. De parkeerplaatsen zullen grotendeels van openbestrating zijn om de afvoer van regenwater te verbeteren. Bij invalidenparkeerplaatsen komt een dichte verharding. De Wagnerstraat hoort niet bij deze fase van het project. De trottoirbreedte varieert, ter plaatse van uw woning wordt dit 1,50m1 in verband met de voorgeschreven breedte van de weg.
    
 • Graag wat meer parkeerplaatsen in of in de buurt van het Ravelplantsoen 78    
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. De afmetingen worden groter waardoor er meer ruimte nodig is voor parkeren. Wel komen er aan de overzijde van de weg extra langsparkeerplaatsen. In het ontwerp kunt u het nieuwe aantal openbare parkeervakken zien. 
    
 • Het schelpenhondenuitlaatpad langs de Rameaugracht kan dat beter worden ingericht. Het versmald continu door ingroei van gras. Een continu breder pad zou fijner zijn.    
  • In het nieuwe ontwerp wordt dit pad breder gemaakt.
    
 • Wij wonen aan het Ravelplantsoen. Graag zien we dat het plantsoen behouden blijft mét de draaicirkel in het doodlopende stuk. Wel graag 2 of 3 meer parkeerplaatsen toevoegen.    
  • De keerlus gaat eruit. Hier komen nieuwe insteekhavens voor terug. Zie ook het ontwerp.
    
 • Bestraten van plantvak op hoek Debussystraat. Het plantvak van struiken op de hoek van de Debussystraat opheffen door dit te bestraten en de doorgaande route voor voetgangers drempel vrij verbeteren. De verkeersveiligheid kruispunt wordt overzichtelijker.
  • We hebben uw input meegenomen in het nieuwe ontwerp. 
    
 • Aan eind Ravelplantsoen (doorlopende straat) staat boom in het midden van de straat. Daar is erg veel last van.
  • Deze boom is niet meer gezond en wordt daarom gekapt.
    
 • Graag bloeiende struiken. Ook rondom bomen bloeiende bloemen. 
  • U kunt meebeslissen over de invulling van de groenvakken in uw straat. Zie ook het nieuwe ontwerp heesterplan. 
    
 • Groen op het schoolplein/buurtplein behouden. Bomen op het plein ook behouden. Struiken rond de parkeerkrans.    
  • Niet vitale bomen worden gekapt, rest blijft behouden. De parkeerkrans komt te vervallen en wordt aangepast naar insteekhavens voor parkeren. Ontwerp schoolplein na de zomer van 2023.
    
 • Huidige harsdruipbomen vervangen. Plantbakvakken: sierbeplanting i.p.v. struiken en aanpassen aan stoepbreedte. Naast parkeerplaats vak aanpassen met 2-tegels stoeptegelpad om deur te openen en uit te stappen. Uitgroei beplanting niet over rijweg/stoep.
  • De bomen worden gekapt en vervangen voor andere soorten of ander groen.  Er komen in verband met de ruimte en het aantal te realiseren parkeervakken uitstapstroken van 1 tegel breed (40 of 50cm).
    
 • Het betreft 2 bomen die nu nog tussen parkeervakken in de straat staan ter hoogte van Ravelplantsoen 72/74 en 76. Deze leveren extreem veel overlast door bloemen en kersen. Tevens wortelen tot in de voortuin van de woningen, stoep hobbelig.    
  • Deze bomen zijn niet meer gezond en worden gekapt.
    
 • Graag het plantsoen met planten en bomen behouden. Cirkel met populieren vind ik erg mooi. Als de bomen niet goed genoeg meer zijn dan graag nieuwe aanplant of vervanging weer in een cirkel.    
  • De bomen in de cirkel zijn nog gezond en blijven daarom staan.
    
 • Ondergrondse containers ipv afvalbakken. Als er iets lelijkheid uitstraalt, zijn het alle bakken in de voortuinen.
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • Huidige regeling behouden, opstelplaatsen afvalbakken voor wekelijkse ophaaldienst. Absoluut geen ondergrondse afvalcontainers, dit i.v.m. zwerfvuil en dumping bij containers. Zie effect bij huidige containers hoek Schönbergweg en in andere wijken Almere.
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • Ik weet niet of dit ook geldt voor de eengezinswoningen, maar ik zou willen dat er veel en grote afvalmogelijkheden zijn, zodat er geen troep en zooi op straat gaat ontstaan rondom de afvalpunten.    
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • Het toevoegen van speeltoestel/glijbaan bij het speelplein, omdat in december 2021 de blauwe glijbaan van kunststof van het speelplein is verwijderd en het ontbreken van een glijbaan is een verschraling van de speelmogelijkheden in de buurt.
  • Er komt een glijbaan vanuit het Haydnplantsoen (herplaatsing). Dit wordt verder uitgewerkt in het ontwerp van het Schoolplein. De volledige uitwerking wordt na de zomer van 2023 opgepakt en uitgevoerd.
    
 • Klauterspeelhuisje weer terug op oude plek bij zandbak op school- en buurtplein de Vuurvogel.    
  • Het Klauterhuisje gaat naar "De Brink" toe.
    
 • Ik zou minimaal 2 plekken voor laadpalen zeer toejuichen. Nr 122 heeft al een PHEV, 124 en 128 zullen later dit jaar ook PHEV rijden. Als kan dan de lantaarnpaal tussen 122 en 124 vervangen door een lantaarnpaal met laadpunten.    
  • De huidige keerlus wordt heringericht en hier komt 1 laadpaal (2 parkeerplaatsen) en ook een reservering voor nog een laadpaal erbij in de toekomst.
    
 • Plaats meteen voldoende laadpalen en bereid niet voor op eventueel meer laadpalen in de toekomst, anders moet je de mooie aangelegde stoep/weg open breken. Krijg je nooit meer mooi recht teruggelegd. 2025 alleen EV zakelijke rijders.     
  • Dit nemen we mee in het ontwerp. Zie het nieuwe voorstel voor laadpalen en de reserveringen voor toekomstige locaties.
    
 • Schoolplein behouden en speeltoestellen plaatsen zoals in stedenwijk Leeuwardenplein. Groene struiken/bomen voor schaduw. Aparte plek hondenuitlaat Voldoende verlichting. Bankjes waar ouders kunnen zitten. Vuilnisbakken. Hekwerk om voetbalveld.    
  • Dit aandachtspunt wordt meegenomen in het ontwerp van het schoolplein. Deze wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 in overleg uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur/directrice is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. 
    
 • Populatie Muziekwijk-Z: kinderen/jongeren, groep 25-35, (jonge) gezinnen 60+, senioren en gehandicapten. Graag trottoirbreedte, 2 personen naast elkaar,  oversteekplaatsen zonder drempels voor kinderwagen, rollators, rolstoelen en slecht ter been.
  • We houden in het ontwerp rekening met de verbetering van de toegankelijkheid. Bij de breedte van het trottoir houden we rekening met de actuele richtlijnen.
    
 • Als jullie de stoepen en wegen gaan ophogen en weer rechttrekken, nemen jullie dan ook het verwijderen van de grote wortels van bomen die privé voortuinen in zijn gegroeid mee?    
  • Dit is voor rekening van de bewoners zelf. 
    
 • Buurt/Schoolplein De Vuurvogel betere verlichting.    
  • Dit aandachtspunt wordt meegenomen in het ontwerp van het schoolplein. Deze wordt in zijn geheel herzien. Dit wordt na de zomer van 2023 uitgewerkt zodra er een nieuwe directeur/directrice is aangesteld op basisschool de Vuurvogel. 
    
 • Verlichting kan beter, de lantaarnpalen gelieve zo te plaatsen dat stoep/straatbreedte gelijk blijft. Nu staan de lantaarnpalen soms aan de verkeerde zijde van de straat, stoep of fietspad, waardoor het licht eigenlijk verloren gaat.
  • De locatie van de verlichting wordt herzien. Zie ook het nieuwe ontwerp.
    
 • Graag alle straatverlichting vervangen door ledlampen met helder wit, dit geeft in de avond beter licht.    
  • Er zitten al LED's in de straatverlichting.
    
 • Het groen voor de deur behouden! Bomen aan de stoepen weg. Nemen plaats in voor parkeerplekken of laadpalen. Als je bomen plaatst, let dan op bomen waar niet teveel hars of plak vanaf komt.     
  • Niet gezonde bomen worden gekapt. Het groen voor uw deur wordt niet aangepast. De inrichting van het groen aan de overzijde van de weg kunt u vinden in het ontwerp en groenplan. Nieuwe boomsoorten worden zodanig gekozen dat er geen overlast is van hars of plak.
    
 • School- en buurtplein Obs de Vuurvogel, wateroverlast omdat de putten telkens verstopt raken. Mogelijk betere afscheiding tussen voetbalveldje en de zandbak. Mogelijk de zandbak verplaatsen naar een met gras omringd gedeelte?     
  • Bestrating en Kolken: Aandacht voor onkruidvorming bij het toepassen van waterdoorlatende stenen. Riolering kolken aanpassen, niet recht voor deuren van inwoners plaatsen, meer de dwarsstraat in zodat er betere water afvoer is. 

Schönbergweg

 • Wens tot meer parkeerplaatsen in de Schönbergweg (tm huisnummer 31).
  • Er komt een aantal parkeerplaatsen bij in dit deel van de Schönbergweg. Zie het ontwerp.
    
 • Heb nu een plantsoen voor de deur en wil dit graag weer terug zien in het nieuwe ontwerp     
  • In het nieuwe ontwerp krijgt u een groenstrook voor uw deur.
    
 • Het liefst geen uitbreiding van parkeerplaatsen. Lage parkeerdruk!  Geen parkeerhavens langs de weg. De opritten bij de huizen beschikbaar houden, als parkeerplaats voor bewoners. Indien niet, dan de opritten vervangen met lage beplanting.
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. Bij garageboxen blijven inritten uiteraard beschikbaar voor toegang tot de garagebox. Daar waar garages zijn omgebouwd tot een woning komt een openbare parkeerplaats.
    
 • Graag meer parkeerplaatsen dmv inperken van perkjes.
  • Er komt een beperkt aantal parkeerplaatsen bij tussen de H. Andriessenweg en het Strawinskypad. 
    
 • Meer parkeerplekken door inkorten groenvak om de bomen, deze zijn te breed waardoor er meer ruimte te winnen is.
  • De ruimte om de bomen is essentieel voor een goede groei. Deze worden dus niet verkleind. Er komt een beperkt aantal parkeerplaatsen bij tussen de H. Andriessenweg en het Strawinskypad.
    
 • Bredere stoep, zijn nu te smal. Glasvezel ligt heel ondiep onder de stoeptegels. Lantaarnpalen aan beide kanten, staan nu aan 1 kant is onveilig.
  • Om de wijk te vergroenen worden de afmetingen van de stoepen smaller. Deze worden 1,80 m. breed gemaakt, wat het dubbele van de minimale norm van 90 cm (obstakelvrij) is. Lichtmasten komen in nieuwe situatie aan beide kanten. We houden tijdens het ophogen rekening met de ligging van de glasvezelkabels.
    
 • Wij als bewoners die dicht bij dit kruispunt wonen zouden hier graag verkeersdrempels willen zien. Dit vanwege het feit dat er ontzettend hard gereden word.  
  • Er komt een plateau op de kruising met de Poulenctstraat.
    
 • Ik ben voor het behoud/vermeerderen van het groen in de wijk/straat en aangezien de drie parkeerplekken voor mijn huis (Schönbergweg 62) niet of nauwelijks gebruikt worden, zou ik u graag willen vragen om te kijken naar de mogelijkheid om één of enkele parkeerplekken te vervangen voor groen. Vergelijkbaar aan de situatie voor de huisnummers 64 tot 66. Daarbij heeft het mijn voorkeur als dit gebeurt voor de parkeerplek direct voor mijn keukenraam zodat de lantaarnpaal ook eventueel in het groen komt te staan. Mogelijk kan met deze oplossing de parkeerdruk aan het begin van de Schönbergweg iets worden verlicht mochten de bewoners daar het tegenovergestelde verlangen. 
  Verder vroeg ik me af of er iets verbetert kan worden aan het zicht bij het oversteekpunt van het fietspad (Tsjaikowskipad). Vooral wanneer men vanuit de Bartokweg de Schonbergweg inrijdt en dit fietspad wil oversteken dan is het zeer moeilijk om te zien of er fietsers aankomen. Vaak moet ik deels met mijn auto het fietspad oprijden om te kunnen zien of er fietsers van links of rechts aankomen. Dit blijft een gevaarlijk punt en hopelijk zou er iets verbeterd kunnen worden m.b.v. spiegels of iets dergelijks.
  • De parkeerplaatsen in de Schönbergweg worden opnieuw verdeeld. Zo komt er meer ruimte vrij voor groen. Spiegels werken enkel als bestuurders volledig stil staan en ook dan blijkt het voor bestuurders lastig om via een spiegel in te schatten wat de afstand tot fietsers is. Er komt daarom geen spiegel op deze plek.
    
 • Boom die nu voor de deur staat is veel te groot, graag een kleine, bladhoudende boom terugplaatsen    
  • De boom is niet meer gezond en wordt daarom gekapt. 
    
 • Huidige bomen zijn oud en echte parkbomen. Suggestie: Liquidambar? Mooie boom! Bomen zelfde standplaats als huidige. Indien onze opritten komen te vervallen, dan hier graag groene perken voor in de plaats. Niet nog meer parkeerplaatsen!    
  • De bomen die niet meer gezond zijn worden gekapt en vervangen voor andere bomen of groen. Zie het groenplan voor de soorten en plaatsen. Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald aan de hand van een parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. De parkeerdruk in dit gebied is laag, dus er komen hier geen parkeerplaatsen bij. 
    
 • Veel te grote bomen en  wijdgroeiende bomen. Vervangen door slanke en langzaamgroeiende bomen. Bomen nemen nu te veel licht weg in de woning. Tegels parkeerplaatsen en stoep worden omhoog geduwd waardoor het niet veilig is. Graag struiken met bloemen.
  • De bomen zijn niet meer gezond en worden gekapt. Hier komt een nieuwe groeninrichting met nieuwe bomen voor terug. Zie ook het groenplan.
    
 • Op de plantsoenen voor ons huis aan het fietspad heeft in de loop van de 18 jaar dat we hier wonen diverse beplanting gestaan. Nu wordt het misbruikt als hondenuitlaatplek. Graag beplanting wat niet stuk gelopen kan worden en kniehoog/stekelig is (rozen).
  • In de plantsoenen wordt nieuw groen aangeplant. Zie het groenplan.
    
 • Ander struikgewas rondom de bomen, met meer bloeiperiode. Evt. bloembakken aan lantaarnpalen (elders in Almere gezien).
  • Er komt een nieuw plantsoen rondom de bomen, zie het groenplan. Bloembakken aan lantaarnpalen zijn in zelfbeheer en op eigen kosten. Dit moet aangevraagd worden bij de gemeente via melding openbare ruimte.
    
 • Bomen niet in de stoep en op hoeken, Liever 1 boom die ruimte krijgt dan 3 op een hoop. geen vleugelnoot. Onderhoudsvriendelijke struiken, geen bloemperken, is na 1 jaar niets meer van over. Beter groenonderhoud. Elk jaar door een ander bedrijf.
  • Gezonde bomen worden niet gekapt. Het ontwerp voor het groen kunt u vinden in het groenplan.
    
 • Wellicht een centrale verzamelplek voor kliko's in de straat?! Momenteel wordt hiervoor een parkeerplaats voor huisno. 57 en 59 gebruikt, terwijl op de hoek Schönbergweg/Madernastraat voldoende ruimte is?
  • Tussen huisnummer 51 en 55 komt een strook verharding waar de containers opgesteld kunnen worden. Op de hoek van de Schönbergweg/Madernastraat komt ook een containeropstelplaats.
    
 • Evt. een test met ondergrondse containers alleen te openen door straat bewoners om dumping met auto’s van andere straten te voorkomen waardoor de straat bewoners vaak met een volle container zitten.
  • De locaties van de huidige containers blijft hetzelfde en er komen geen nieuwe ondergrondse containers bij. Zie het ontwerp.
    
 • Tussen de Madernastraat en Schönbergweg bevindt zich een speelveld. Voorstellen reeds gedaan op inloopavond!  Laat dit ajb een groenvoorziening blijven met wat speeltoestellen! Geen "Brink 2.0" wildgroei, geïnitieerd door enkele Madernastraat bewoners.    
  • Het speeltoestel blijft en er komt een Klauterhuisje vanuit het Haydnplantsoen. Het is mogelijk dat bewoners vanuit de "klusbus" zelf het speeltoestel schilderen als ze dat willen.
    
 • Meer gevarieerd voor verschillende leeftijden, op dit moment is het bestaande klimrek niet toegankelijk voor kinderen onder de 6 jaar. Voetbal doelen te ver uit elkaar voor kinderen , deze dochter bij elkaar of ijzeren doeltjes( schoolplein vuurvogel).   
  • De voetbaldoelen komen dichter bij elkaar. Er komt geen nieuw klimrek, wel een wipwap.
    
 • Er zijn een aantal plekken in onze wijk waar de kinderen zouden kunnen spelen, echter er staan weinig tot geen speeltoestellen.
  • Het beleid Samen op Avontuur biedt richtlijnen over het spelen in Almere. Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van formele speelplekken maar vervullen ook informele speelplekken een grote rol. In de Almeerse wijken wordt gewerkt aan een evenwichtige balans tussen formeel spelen op centrale speelplekken (vuurvogel) en steunplekken (Schönbergweg) en informeel spelen. In het ontwerp kunt u de locaties van speelplekken bekijken.
    
 • Ter aanvulling van de bijeenkomst op het idee voor de speeltuin gelegen op de Schönbergweg, zou ik graag een foto bij de mail voegen met één van de ideeën  die door meerdere bewoners met kinderen is goed gekeurd. Wij denken dat hier mooi  de ruimte voor is en het spreekt ons aan voor de wat oudere kinderen doelgroep. Echter in combinatie met een schommel of een zogeheten “net” schommel, en voetbaldoeltjes. Zou het speelterrein eindelijk geschikt zijn voor jongere en oudere kinderen  waarvoor hij bedoeld is, en aan aanwinst voor de wijk.
  • Het voorgestelde speeltoestel is echt bedoeld voor op een centrale speelplek. De locatie van de speelplek aan de Schonbergweg is een steunplek en hier staat er ook al een speeltoestel. Een steunplek heeft een jonge doelgroep. In het huidige ontwerp is een mooie aanvulling voorgesteld binnen de kaders van het beleid waar met name de jongere kinderen veel speelherinneringen kunnen opdoen, voordat ze, op latere leeftijd naar het schoolplein gaan.
    
 • Indien plaatsing van laadpalen: Dan graag aan de kop van het Haydnplantsoen tegenover de Schönbergweg (H. Andriessenweg). Plaats voor 4 of 5 laadpalen.
  • Er komt een laadpaal nabij de ondergrondse containers in de Schonbergweg en ook een reservering voor nog 1 paal die later kan worden geplaatst.
    
 • Veiligheid; eind Schönbergweg bij de brug, overgang naar Bartokweg, ligt een fietspad. Slecht zicht daarop, komende vanaf Bartokweg. Het plaatsen van spiegels o.i.d. op dit punt, zal de veiligheid voor fietsers, brommers bevorderen!    
  • Dit valt buiten het projectgebied van fase 4. Er worden geen spiegels geplaatst omdat de ervaring is dat bestuurders hiermee slecht de afstand tot ander verkeer kunnen inschatten.
    
 • Opening van de speelplaats aan de even kant dicht. Daar is een uitgang maar geen oversteek naar de overkant en komt uit op de weg, gevaarlijke situatie met kinderen. Drempels behouden i.v.m. snelheid autos( gemeten) in rechte straat. 1 in- en uitgang behouden.
  • De drempels en het asfalt blijven behouden. De in- en uitgang aan even zijde zit hier vanwege een rioolput die toegankelijk moet blijven. We zorgen dat de achterzijde met groen wordt dichtgezet zodat het oversteken wordt voorkomen.
    
 • Op het gemeentegroen tussen Schönbergweg en Madernastraat 2 lantaarnpalen plaatsen, om het beter verlicht te krijgen. Maakt e.e.a. ook veiliger en wat minder  toegankelijk/aantrekkelijk voor ongewenst bezoek.    
  • De locatie van de verlichting wordt herzien. Zie ook het nieuwe ontwerp.
    
 • Graag extra verlichting op de speelplaats.  
  • Er is naar onze mening voldoende verlichting aanwezig. Speelplaatsen worden normaal niet belicht, maar omdat verlichting nu aanwezig is blijft deze gehandhaafd.
    
 • Naast ons huis (grenzend aan het fietspad) heeft de groenvoorziening erg veel last van wateroverlast. Het water loopt niet weg. Er is geen afwatering waardoor er veel water bij/tegen ons huis blijft staan.     
  • Dit nemen we mee in het ontwerp. Er wordt een extra kolk geplaatst.

Strawinskypad

 • Te weinig parkeerplaatsen voor de woningen zonder garage aan het Strawinskypad. I.v.m. reuma het liefst een eigen parkeerplaats krijgen. Bewoners Poulencstraat met garage en eigen grond parkeren toch in de vakken die bestemd zijn voor huizen zonder garage.    
  • Het aantal parkeerplaatsen wordt afgestemd op basis van een recent uitgevoerd parkeerdrukonderzoek en de beschikbare ruimte. Parkeervakken zijn openbaar en mogen door iedereen gebruikt worden. Vanwege gezondheidsredenen kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor een eigen parkeerplaats.
    
 • Enorm parkeerprobleem. Er kan niet meer in de vakken worden geparkeerd met als gevolg dubbel parkeren en op het pleintje. Twee laadplekken gerealiseerd, NIET gecompenseerd wat e.e.a. versterkt. Woningen waarvan garage als schuur fungeert, auto's op straat.
  • Er komen extra parkeervakken op de H. Andriessenweg. Ook worden de huidige parkeervakken breder gemaakt. Zo hopen we dubbelparkeren te voorkomen.
    
 • Doodlopende stukje bij de Poulencstraat is een groenstrook die er niet uit ziet. Graag ophogen en onderhouden. wel groen laten! Er is daar ook Japanse duizendknoop die heel erg woekert. Graag naar kijken.
  • Het nieuwe ontwerp voor het groen kunt u vinden in het groenplan. De Japanse duizendknoop nemen we mee. Dank voor de tip.
    
 • Roosjes langs het fietspad zijn door de hoveniers op verkeerde tijd in het jaar tot de grond toe weggesnoeid. Daardoor zijn de planten nooit meer opgekomen. Geen bomen planten naast parkeerplaatsen waar vruchten aan hangen of zaden uit vallen op je auto.    
  • We houden hier rekening mee in de bomenkeuze en posities van bomen. Ook de groenstroken krijgen een nieuw ontwerp. Zie hiervoor het groenplan.
    
 • Groen wordt niet vakkundig en met groot materieel onderhouden met als gevolg kaalslag i.p.v. roosjes. Moet ook jaarlijks bellen als onkruid boven groen uitgroeit met gevaarlijke verkeerssituatie. Dan liever parkeervakken erbij en herindeling bomen.
  • Het groen in de wijk krijgt een opknapbeurt. 
    
 • 2 parkeerplaatsen zijn weggehaald en er zijn laadpalen voor teruggekomen. Deze parkeerplaatsen zijn nooit gecompenseerd, dus het parkeerprobleem is nog groter geworden. Compenseren dus. Brede bosschage Poulencstraat weghalen en parkeerplaatsen creëren.     
  • Er komen extra parkeervakken in de H. Andriessenweg. Hiermee hopen we de parkeerdruk te verlagen in omliggende straten.
    
 • Laadplekken hebben een enorme impact op dit doodlopende straatje. Komen uit hele buurt om hier te laden. Liefst verspreiden in de buurt en vooral compenseren i.v.m. parkeerdruk en ruzies die ontstaan.    
  • Dit nemen we mee in het ontwerp. Zie het nieuwe voorstel voor laadpalen en de reserveringen voor toekomstige locaties.
Illustratie Almere skyline
Jouw mening