Direct naar paginainhoud

Tijdelijke woningen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om 3 plekken aan te wijzen voor het ontwikkelen van tijdelijke woningen. Deze locaties zijn bij bedrijventerrein De Binderij, in Nobelhorst-Oost en op het Fanny Blankers-Koen sportpark. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad waar de tijdelijke woningen mogen komen.

Om de druk op de woningmarkt te verlichten en op korte termijn meer woningen te kunnen aanbieden op de gereguleerde huurmarkt, is in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om 1.000 tijdelijke woningen te bouwen voor de zomer van 2026. In lopende projecten worden al ongeveer 200 tijdelijke woningen in Almere Buiten gerealiseerd. Deze woningen zijn voor tenminste drie jaar beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast worden er ongeveer 200 tijdelijke woningen in het Annapark gerealiseerd. Deze pagina gaat over het proces om 600 tijdelijke woningen te realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad nu voor om voor de resterende opgave van 600 tijdelijke woningen 3 locaties aan te wijzen. Deze locaties zijn:

  • De Binderij; de open strook langs het spoor tegenover De Binderij 44 t/m 70.
  • Nobelhorst-Oost, reservering Stichtselijn; strook op open terrein westelijk langs de Grote Denkersweg, tegenover William Turnerstraat en William Jamesstraat.
  • Fanny Blankers-Koen sportpark, ten noorden van de busbaan; het open veld omgeven door de Competitieweg.

Deze locaties zijn als meest geschikt voor tijdelijke woningen naar boven gekomen na het toepassen van verschillende criteria. Denk hierbij aan criteria zoals afstand tot belangrijke voorzieningen (openbaar vervoer, onderwijs, huisarts), het belang van de locatie voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen en het voorkomen van overbelasting van het aanwezige rioolstelstel. In totaal legt het collega acht mogelijke locaties voor die in meerdere of mindere mate geschikt zijn voor de bouw van tijdelijke woningen voor aan de gemeenteraad van Almere. Hieruit worden de bovengenoemde drie als meest geschikt aan de raad voorgesteld.

Zodra de raad instemt met het aanwijzen van de drie locaties gaat het college projectopdrachten voorbereiden voor de uitvoering van de plannen. Het streven is om de 600 woningen gebouwd te hebben voor de zomer van 2026.

Met het aanwijzen van de locaties geeft de raad de kaders mee voor de verdere uitwerking van de plannen voor 600 tijdelijke woningen. Het college kan dan met dit raadsbesluit plannen voor 3 locaties gaan uitwerken, zonder dat hierbij de locaties zelf of het aantal in te passen woningen op de locaties nog ter discussie staan.

De locatiekeuze

Er is een brede verkenning gedaan welke locaties tijdelijk in aanmerking komen voor woningen. Er is door de hele stad gekeken naar tientallen locaties die bij eerdere projecten zijn overwogen. Naast de eerdergenoemde 3 locaties die het meest geschikt lijken voor de bouw van tijdelijke woningen, legt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad ook alternatieve locaties voor. De alternatieven zijn:

  • Evenaar, Almere Buiten; de middenberm ter hoogte van de kruising met de Paletlaan (bij New York Pizza) tot de kruising met de Prismastraat (bij gezondheidscentrum).
  • Zuidoever Weerwater; open ruimte langs Noorderdreef en A6, tussen McDonald's en Bergsmapad, doorkruist door Oorweg en Lesplaats.
  • Oosterwold-Midden; twee agrarische velden tussen Paradijsvogelweg en de A27 (Grondgebied Rijksvastgoedbedrijf) tegenover o.a. het Paradijsvogelbosje, de Frederik van Eedenweg en Bao Zhaoweg, Jules Vernestraat en James Wattweg.
  • Tussen de Vaarten-Zuid, reservering Stichtselijn; twee stroken tussen Tussenring/Zwaluwpad en de bomenrijen in open veld, van Josef Israëlslaan (ter hoogte van Thérèse Schwartzestraat) tot aan fietspad Zwaluwweg.
  • Odeonveld, Almere Stad.

De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk het besluit, niet het college van burgemeester en wethouders. Als de raad instemt met het voorstel geeft zij het college de opdracht om voor de locaties 'De Binderij', 'Nobelhorst-Oost' en 'Fanny Blankers-Koen sportpark' een zogenaamde projectopdracht voor te bereiden. Het is ook mogelijk dat de raad besluit een van de overige vijf locaties verder te onderzoeken.

Om te bepalen welke locaties de voorkeur hebben, is vooral gekeken waar een snelle ontwikkeling van de woningen mogelijk is en waar voldoende ruimte is om de woningen te plaatsen. Overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld zijn bijvoorbeeld de nabijheid van voorzieningen, bereikbaarheid, eigendomssituatie, woongenot voor de toekomstige bewoners, maar ook het woongenot van de omwonenden. De uitgebreide ‘Verkenning tijdelijke locaties voor 600 tijdelijke woningen’ is voor iedereen in te zien.

Geen participatie over locatiekeuze, wel bij de realisatie

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt dat een keuze voor locaties een belangenafweging en daarmee een politieke keuze op stadsniveau, waarbij het grotere belang, in dit geval woningnood, wordt meegewogen.

De directe omgeving -en ook de toekomstige bewoners – beslist niet mee over de locatiekeuze. Het is voor belanghebbenden wel mogelijk om zich uit te spreken over deze politieke keuze. Op de website van de Raad van Almere is te lezen hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.

De participatie is gericht op meedoen en om zorgen, bezwaren, ideeën én kansen rond een project zo goed mogelijk mee te nemen in het uiteindelijke plan. Dit komt aan bod in de fase ná de locatiekeuze en het vaststellen van de zogenaamde projectopdracht. De bewoners in de buurten waar de tijdelijke woningen komen, worden na definitieve besluitvorming hierover, uitgenodigd om met de gemeente en wooncorporatie in een participatieproces mee te denken over de stedenbouwkundige opzet en inrichting van de locatie.

Het proces voor de definitieve locatiekeuze

Het voorstel dat nu aan de raad is voorgelegd, is een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over het aanwijzen van locaties. De raad neemt een besluit over het voorstel. Als de raad instemt met het voorstel, geeft zij het college de opdracht om voor de aangewezen locaties een zogenaamde projectopdracht voor te bereiden. Onderdeel van deze voorbereiding is het schetsen van de participatie van de omgeving. De locatie zelf en het aantal woningen staat dan niet meer ter discussie.

Zodra de projectopdracht is vastgesteld, volgt de concrete uitwerking van de plannen, start de participatie en start de voorbereiding van de vergunningenprocedure. Belanghebbenden worden geïnformeerd over de stappen die we in de tussentijd zetten. Via brieven, bijeenkomsten en deze webpagina.

Iedereen kan de politieke behandeling van dit onderwerp (al dan niet digitaal) volgen en inspreken op de Politieke Markt. Meer informatie over de Politieke Markt staat op website van de Raad van Almere.

Belanghebbenden en geïnteresseerden

Een ingreep als deze heeft effect op heel onze stad. Het meeste effect ervaren de Almeerders die de nieuwe ontwikkeling zintuigelijk gaan merken: zien, horen, ruiken en voelen.

De groep belanghebbenden hebben een brief van gemeente Almere ontvangen. Het gaat om in totaal 3204 adressen. Deze groep is op maat bepaald met oog op specifieke ligging van het zoekgebied. Het draait om de werkelijk beleving ter plaatse. Hierbij is ook de verkeersontsluiting van en naar de nieuwe locatie meegenomen.
Daarnaast is nagegaan of de beoogde bouwlocatie nu door bewoners worden gebruikt (bijvoorbeeld voor recreatie) op een manier die na de bebouwing niet meer mogelijk is. Ook zij worden als belanghebbend aangeschreven voor zover deze relevant zijn en contactgegevens bekend zijn.

Alle andere Almeerders met interesse in deze ontwikkelingen worden onder andere op deze pagina op de hoogte gehouden.

Over de tijdelijke woningen

De ontwikkelingen op de woningbouwmarkt gaan snel; zo worden woningen steeds vaker fabrieksmatig in elkaar gezet, waarna de woningen vanuit de fabriek op de bouwlocatie geplaatst en afgewerkt kunnen worden. De woningen hebben een steeds hogere kwaliteit en worden duurzamer gebouwd. Omdat de woningen op meerdere manieren gebouwd kunnen worden (losstaand, gestapeld, in rij), verplaatst kunnen worden en geschikt zijn voor meerdere doelgroepen, worden deze woningen ook wel ‘flexwoningen’ genoemd. De woningen kunnen een permanent karakter hebben, maar tijdelijk geplaatst worden op een locatie en daarna ergens anders tijdelijk of permanent geplaatst worden. Omdat de woningen ergens tijdelijk worden geplaatst, kan beter gesproken worden over tijdelijke locaties in plaats van tijdelijke woningen.

Er bestaan al woningen op tijdelijke locaties in Tussen de Vaarten langs het Spoorbaanpad en op het Odeonveld in Filmwijk Noord.

Het is de verwachting dat de woningen na plaatsing 15 jaar blijven staan voor verhuur.

Doelgroep woningen

De woningen worden eigendom van woningcorporaties en zijn bedoeld voor iedereen die op Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende.

De woningcoöperaties verhuren deze woningen zoals ze dat ook doen voor hun permanente woningen. Omdat tijdelijke woningen niet groot zijn, is de verwachting dat vooral eenpersoons- en kleine huishoudens hiervoor interesse zullen hebben. De gemeenteraad wordt voorgesteld om met de inzet van de voorrangsregeling buurtbinding mee te laten wegen in de toewijzing van de woningen.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie