Direct naar paginainhoud

Tijdelijke woningen

We willen de druk op de woningmarkt verlichten en op korte termijn meer woningen aanbieden op de gereguleerde huurmarkt. Daarom staat in het coalitieakkoord onze ambitie om 1.000 tijdelijke woningen te bouwen voor de zomer van 2026.

In lopende projecten bouwen we al ongeveer 200 tijdelijke woningen in Almere Buiten. Deze woningen zijn voor tenminste 3 jaar beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast bouwen we ongeveer 200 tijdelijke woningen in het Annapark.

De gemeenteraad heeft 3 locaties aangewezen om verder te onderzoeken voor de bouw van flexwoningen. Het gaat om tijdelijke locaties nabij: 

  • het Fanny Blankers-Koen sportpark
  • Nobelhorst-Oost 
  • Oosterwold Midden (dit is een wijziging van het eerste voorstel)

Eerder is er ook gekeken naar de locaties:

  • De Evenaar bij de kruising met de Paletlaan in Almere Buiten
  • Zuidoever van het Weerwater
  • De Binderij
  • de reservering Stichtselijn in Tussen de Vaarten
  • het Odeonveld in Almere Stad

Deze 5 locaties zijn voorlopig uitgesloten voor de bouw van flexwoningen. 
Als een van de 3 gekozen locaties toch niet geschikt is, dan kijken we opnieuw naar geschikte locaties in de stad. Ook de 5 genoemde locaties kunnen dan weer in beeld komen.

Hoe het besluit tot stand is gekomen

In april 2023 heeft het college van B&W de gemeenteraad gevraagd om 3 locaties aan te wijzen om tijdelijk circa 200 flexwoningen te bouwen. In totaal dus 600 flexwoningen. 

Er zijn 8 locaties voorgesteld. Daarvan zijn er 3 aangewezen om als eerst nader te onderzoeken. Tegelijk met het voorstel aan de gemeenteraad hebben alle omwonenden van de 8 locaties een brief ontvangen over de locaties voor tijdelijke woningen en is de te volgen procedure gedeeld.
De gemeenteraad heeft het voorstel uitvoerig besproken en de vertegenwoordigers van verschillende belangen gehoord. Belangen van omwonenden en de belangen van de woningzoekenden in de stad zijn meegewogen.

De volgende stappen in de planvorming

Nu de locaties zijn aangewezen, moeten we 3 projectopdrachten maken.

In een projectopdracht staat precies wat er waar gebouwd gaat worden en binnen welke kaders. Ook de kaders en de ruimte voor participatie staan in een projectopdracht.
Na het zomerreces ontvangen de omwonenden een brief waarin staat hoe de projectopdrachten tot stand komen.

Het streven is om de 600 woningen gebouwd te hebben voor de zomer van 2026.

De locatiekeuze

Er is een brede verkenning gedaan welke locaties tijdelijk in aanmerking komen voor woningen. Door de hele stad is gekeken naar tientallen locaties die bij eerdere projecten zijn overwogen. 

Eerst moesten we bepalen welke locaties de voorkeur hebben en geschikt zijn. Daarbij hebben we vooral gekeken waar een snelle ontwikkeling van de woningen mogelijk is en waar voldoende ruimte is om de woningen te plaatsen. Daarnaast speelde bijvoorbeeld de nabijheid van voorzieningen, bereikbaarheid, eigendomssituatie, woongenot voor de toekomstige bewoners en het woongenot van de omwonenden een rol. De uitgebreide ‘Verkenning tijdelijke locaties voor 600 tijdelijke woningen’ is voor iedereen in te zien.

Geen participatie over locatiekeuze

Iedere locatie kent voor- en nadelen en vaak ook voor- en tegenstanders. Dat maakt dat een keuze voor locaties een belangenafweging en daarmee een politieke keuze op stadsniveau, waarbij het grotere belang, in dit geval woningnood, wordt meegewogen.

De directe omgeving - ook de toekomstige bewoners – beslist niet mee over de locatiekeuze. Het is voor belanghebbenden wel mogelijk om zich uit te spreken over deze politieke keuze. Op de website van de Raad van Almere is te lezen hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.

De participatie is gericht op meedoen en om zorgen, bezwaren, ideeën én kansen rond een project zo goed mogelijk mee te nemen in het uiteindelijke plan.

Belanghebbenden en geïnteresseerden

Een ingreep als deze heeft effect op onze hele stad. Het meeste effect ervaren de Almeerders die de nieuwe ontwikkeling zintuigelijk gaan merken: zien, horen, ruiken en voelen.

De groep belanghebbenden heeft een brief van ons ontvangen. Het gaat om in totaal 3.204 adressen. Deze groep is op maat bepaald, met het oog op de specifieke ligging van het zoekgebied. Het draait om de werkelijk beleving ter plaatse. Hierbij is ook de verkeersontsluiting van en naar de nieuwe locatie meegenomen.
Daarnaast is nagegaan of de beoogde bouwlocatie nu door bewoners wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor recreatie) op een manier die na de bebouwing niet meer kan. Ook zij worden als belanghebbend aangeschreven voor zover die relevant zijn en contactgegevens bekend zijn.

Alle andere Almeerders met interesse in deze ontwikkelingen kunnen die volgen op deze pagina.

Over de tijdelijke woningen

De ontwikkelingen op de woningbouwmarkt gaan snel. Woningen worden steeds vaker in de fabriek in elkaar gezet, waarna ze op de bouwlocatie geplaatst en afgewerkt kunnen worden. De woningen hebben een steeds hogere kwaliteit en zijn duurzamer gebouwd. Ze heten 'flexwoningen' omdat ze op meerdere manieren te bouwen (losstaand, gestapeld, in rij), verplaatsbaar en geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. De woningen kunnen vast of tijdelijk geplaatst worden op een locatie.

Er staan al woningen op tijdelijke locaties in Tussen de Vaarten langs het Spoorbaanpad en op het Odeonveld in Filmwijk Noord.

We verwachten dat de woningen na plaatsing 15 jaar blijven staan voor verhuur.

Doelgroep woningen

De woningen worden eigendom van woningcorporaties. Ze zijn bedoeld voor iedereen die op Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende.

De woningcoöperaties verhuren deze woningen zoals ze dat ook doen voor hun permanente woningen. Omdat tijdelijke woningen niet groot zijn, denken we dat vooral eenpersoons- en kleine huishoudens hierin interesse hebben. We stellen de gemeenteraad voor om met de inzet van de voorrangsregeling buurtbinding mee te laten wegen in de toewijzing van de woningen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening