Direct naar paginainhoud

“Housing First, want een (t)huis hoor je niet te verdienen”

Huisvesting is een mensenrecht. Toch zijn er in Nederland dak- en thuislozen, zo ook in Almere. Voor hen is er de maatschappelijke opvang, maar een opvang is geen thuis.

Huisvesting is niet iets wat je zou moeten verdienen. Het college voor de Rechten van de Mens stelt dat ieder mens in staat moet zijn om te leven in veiligheid, vrede en waardigheid. Huisvesting is een mensenrecht. Toch zijn er ook in Almere dak- en thuislozen.

Almere groeit als stad, daarin groeit ook een stuk van de problematiek mee. Dak- en thuislozen maken al jarenlang gebruik van de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Een gedeelte verlaat de maatschappelijke opvang, woont zelfstandig en zien we vervolgens (gelukkig) niet meer terug in de hulpverlening. Echter is er ook een groep die al jaren de opvang in- en uitgaat. Het gaat mis bij de huisjesmelkers, tijdelijke verblijfsplaatsen, verkeerde vriendengroepen en soms al in de opvang zelf. De gedeelde woonruimte en geboden zorg past niet bij de rugzak die ze met zich meedragen. Voor deze groep is een andere oplossing nodig, een duurzame oplossing.

Housing First. De naam zegt het al; eerst een huis. Housing First biedt mensen een thuis als startpunt, in plaats van het einddoel. Dak- en thuislozen met multi-problematiek, waaronder psychiatrische problematiek en verslaving, krijgen zodoende de kans hun identiteit terug te krijgen. Van ‘dak- en thuisloze’ naar gewoon je buurman. Net als iedere andere huurder, zullen zij zich moeten houden aan de voorwaarden van het huurcontract. Zo moeten zij ook maandelijks de huur betalen en mogen ze geen overlast veroorzaken. Daarnaast ontvangen zij ambulante begeleiding, waarmee zij in ieder geval een keer per week contact moeten hebben. Met de begeleider zullen zij langzaam toewerken naar een plan om te re-integreren in de maatschappij. Op hun eigen tempo, onder hun eigen voorwaarden.

Housing First is niet bedoeld om mensen alleen te huisvesten, de bewoners worden op alle gebieden ondersteund. De bewoner staat centraal bij elke beslissing die zijn of haar leven raakt. De bewoner neemt steeds zelf de beslissingen die zijn of haar leven kunnen veranderen. De bewoners beslissen daarom ook zelf over welke ondersteuning ze willen ontvangen, wanneer en van wie. Of de buurman, een begeleider of de wijkagent aanschuift bij een gesprek, is daarom ook op initiatief van de bewoner.

Housing First is laagdrempelig en ondersteuning, behandeling en advies is altijd beschikbaar. Hierdoor kunnen bewoners zelf de hulp inzetten die ze nodig hebben. De begeleiders bieden actieve betrokkenheid zonder dwang. De bewoners worden gestimuleerd tot positieve zelfreflectie om gedragspatronen te herkennen die hen in de weg staan. Een goede vertrouwensband is hiervoor de basis, de begeleiding handelt daarom vanuit compassie en oprechte toewijding. Respectvol en warm contact is het hart van Housing First. Housing First biedt persoonsgerichte ondersteuning op basis van de behoeften van de bewoner. Housing First verwacht daarom niet dat de bewoner zich aanpast, maar Housing First past zich constant aan de bewoner aan.

Een eigen huis met een naambordje naast de deur, jouw voordeur. Door dit als startpunt te nemen, is er een stabiele basis voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Er is een plek om thuis te komen, rust te vinden, mensen uit te nodigen en te werken aan herstel. Geen onzekerheid meer of je vanavond wel een slaapplek hebt en veilig bent. Dit kan een effectieve aanmoediging zijn om te werken aan herstel, door aandacht te besteden aan gezondheid (zowel psychisch als lichamelijk), het opbouwen of herstellen van relaties of het vinden van een daginvulling. 

Housing First bestaat al langer als model, zowel in binnen- als buitenland, en blijkt te werken. Een Housing First traject heeft een slagingskans van 80-90% in tegenstelling tot de 40-50% slagingskans van trajecten in de maatschappelijke opvang.  Om deze reden zal Housing First ook in Almere van start gaan. Met 25 trajecten zullen het Leger des Heils en Kwintes laten zien dat Housing First ook in Almere een noodzakelijke stap is in het oplossen van dak- en thuisloosheid.

Melissa Vlasveld is persoonlijk begeleider Housing First & Jeroen Fhijnbeen is Projectleider Housing First

Illustratie Almere skyline
Jouw mening