Direct naar paginainhoud

Meest gestelde vragen

Voor welke doelgroep geldt de Doorstartregeling en voor wie niet?  

De Doorstartregeling geldt voor personen die (onvrijwillig, op indicatie of na toewijzing) gebruik maken van voorzieningen als beschermd wonen, van maatschappelijke opvang, van jeugdhulp met verblijf, die door begeleiding en/of behandeling gereed zijn om zelfstandig te gaan wonen.  

Deze Doorstartregeling geldt niet voor reguliere starters, voor reguliere doorstromers, voor statushouders (taakstelling) en andere doelgroepen die niet tot de eerst beschreven categorie behoren.

Is het quotum van 250 voldoende?  

Dat weten we nog niet. Het quotum is een maximum en kan worden aangepast. Daar is een raadsbesluit voor nodig. Over een half jaar is er een evaluatie.   

Hoe is het aantal 250 tot stand gekomen?   

In de werkgroep ‘Versnellen en verbeteren uitstroom’ (waar verschillende zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en gemeente aan hebben deelgenomen) zijn verschillende scenario's besproken op basis van de uitstroomcijfers. De scenario's zijn vervolgens met de stuurgroep Wonen en Zorg besproken en er is gekozen om in 2022 te werken met het scenario dat we een quotum hanteren van 250. Het gebruik van het quotum wordt gedurende het jaar gemonitord. In het derde kwartaal van 2022 worden de monitoringscijfers op de bestuurlijke tafel geagendeerd, en is er de mogelijkheid om bij te sturen op het quotum voor de tweede helft van 2022. Bijvoorbeeld als de aannames over statushouders, nieuwbouw of mutaties die zijn gedaan bij de berekening van scenario’s, anders uitvallen in het monitoringssysteem.

Wat zijn de voor- en nadelen van een quotum?

Voordelen 

 • Helderheid bij partijen over de omvang van de aanpak en betere stuurbaarheid op de uitstroom (minder ‘afwachting’ over beschikbaarheid van woningen en ‘verzilvering’ van urgentie) – het quotum kan desgewenst worden bijgesteld. Hier is dan wel een raadsbesluit voor nodig. 
 • Financieel; het vergroten en versnellen van de uitstroommogelijkheden zorgt ervoor dat de mensen op een duurzame manier uitstromen waardoor ruimte komt voor de instroom van mensen die behoefte hebben aan de voorziening en op termijn de kosten voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen omlaag kunnen. 
 • Inhoudelijk: minder mensen vallen tussen wal en schip omdat ze in een zorginstelling verblijven maar niet kunnen uitstromen omdat ze niet voldoen aan de huidige urgentiecriteria voor een sociale huurwoning.
 • Er stromen meer mensen duurzaam uit: recidive wordt naar verwachting minder (alternatieve kamerverhuur vaak niet duurzaam)
 • We zijn als gemeente beter in staat te voldoen aan de wettelijke verplichting dat niemand meer op straat staat. 
 • Snellere uitstroom en doorstroom uit 24-uursinstellingen. 

Nadelen

 • Het woningaanbod wordt, als de woningvoorraad en mutatiegraad gelijk blijft, kleiner voor woningzoekenden die op grond van inschrijfduur of loting een woning zoeken. Door de woningvoorraad uit te breiden, verwachten we dat de slaagkans voor regulier woningzoekenden gelijk blijft.
 • Geen openeinderegeling: als we aan het maximum zitten, is er geen ruimte meer voor volgende kandidaten. Het is dus van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de beschikbare ruimte om mensen naar een zelfstandige sociale huurwoning toe te leiden.
 • Er komen meer kwetsbare mensen in de wijken te wonen. Dit kan gevolgen hebben voor de draagkracht van en draagvlak in wijken. Door de mensen die uitstromen uit een 24-uurs instelling goed te begeleiden.

Wat als de zorginstelling geen convenant partner is van Thuis in de Wijk?

24-uurs instellingen die bewoners hebben die klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen met hulp aan huis en geen afspraken hebben met gemeente Almere over uitstroom, kunnen alleen die bewoners laten uitstromen die kunnen voldoen aan de bindingseis. De bindingseis is: voorafgaand aan de opname in de instelling moet iemand op basis van de BRP kunnen aantonen dat diegene 2 uit 3 jaar ingeschreven heeft gestaan in Almere. Als iemand niet aan de bindingseis kan voldoen, is uitstroom naar een woning in Almere toch mogelijk als:

 • Iemand uitstroomt uit een instelling waarmee we afspraken hebben gemaakt over uitstroom (‘Thuis in de Wijk’) en aantoonbaar:
  • een duurzame begeleidingsrelatie in Almere heeft van een GGZ-zorgverlener of een zorgverlener op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg, of
  • in Almere een duurzaam sociaal netwerk heeft met aantoonbaar een essentiële gunstige invloed op een succesvol traject, terwijl de gemeente van herkomst factoren kent die herstel wezenlijk belemmeren, dan wel de gemeente van herkomst van de woningzoekende niet meer te achterhalen is, of
  • een gezin met minderjarige kinderen betreft met een beschikking maatwerkvoorziening voor maatschappelijke opvang indien deze maatwerkvoorziening op specifieke aanwijzing van de gemeente Almere voor dit gezin is ingezet.

Kan iemand zelf geen urgentie aanvraag meer doen?

Iedereen kan te allen tijde een urgentieaanvraag doen. Een bewoner die wil uitstromen uit een instelling kan zelf geen urgentie aanvragen op grond van uitstroom uit een 24-uurs zorginstelling. Dat kan alleen door de zorginstelling gedaan worden, uiteraard met (schriftelijke) instemming van de client die klaar is om uit te stromen.

Vraag je nog wel urgentie of heet het nu anders?

Het blijft een urgentieaanvraag.

Wat verandert er in de Huisvestingsverordening?

 • Bindingseis wijzigt: van twee jaar onafgebroken direct voorafgaand aan opname naar 2 uit 3 jaar voorafgaand aan opname
 • Als iemand daar niet aan kan voldoen, is uitstroom naar een woning in Almere toch mogelijk als:
  • Iemand uitstroomt uit een instelling waarmee we afspraken hebben gemaakt over uitstroom en aantoonbaar:
   • een duurzame begeleidingsrelatie in Almere heeft van een GGZ-zorgverlener of een zorgverlener op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg, of
   • in Almere een duurzaam sociaal netwerk heeft met aantoonbaar een essentiële gunstige invloed op een succesvol traject, terwijl de gemeente van herkomst factoren kent die herstel wezenlijk belemmeren, dan wel de gemeente van herkomst van de woningzoekende niet meer te achterhalen is, of​
   • een gezin met minderjarige kinderen betreft met een beschikking maatwerkvoorziening voor maatschappelijke opvang indien deze maatwerkvoorziening op specifieke aanwijzing van de gemeente Almere voor dit gezin is ingezet. ​
 • De aanvraag voor een urgentie wordt gedaan door de zorginstelling met schriftelijke instemming van de woningzoekende die in de instelling verblijft en klaar is om uit te stromen
 • De aanvraag gaat niet langs de urgentiecommissie, maar wordt wel getoetst aan de Huisvestingsverordening door Het Vierde Huis.
 • Het maximum aantal te verstrekken urgentieverklaringen voor uitstromers is 250​
 • De eis dat ‘woningzoekende er alles aan heeft gedaan om probleem op te lossen/andere mogelijkheden zijn er niet of uitgeput’ komt voor deze doelgroep te vervallen​
  • De afweging of kandidaat een woning van een corporatie nodig heeft, wordt bij de zorginstelling die de aanvraag doet, gedaan. 
  • Dit moet zorgvuldig gebeuren; er zijn immers niet voor alle uitstromers woningen (250 per jaar tov een jaarlijkse behoefte van circa 550).
  • Dit is onderdeel van de implementatie

Wat als ik als instelling urgentie aanvraag maar de bewoner wil niet tekenen?

Dan kan er geen urgentieaanvraag worden gedaan en zal gezocht moeten worden naar een andere manier van vervolghuisvesting (bijvoorbeeld kamerhuur, terug naar ouders).

Wat als de aanvraag wordt afgewezen, kan dat?

Ja, de aanvraag kan worden afgewezen als de bewoner om wie het gaat niet kan voldoen aan de voorwaarden uit de huisvestingsverordening. De zorginstelling en de bewoner kunnen hiertegen in bezwaar en beroep.

Wat als de woning geweigerd wordt door bewoner? Wat is dan de route? Moet er dan opnieuw een aanvraag gedaan worden?

Deze vraag wordt beantwoord via de werkafspraken Thuis in de Wijk. In het algemeen geldt dat een woning weigeren betekent dat de urgentie komt te vervallen. Dit geldt voor alle urgenten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening