Direct naar paginainhoud

Onroerendezaakbelasting

De gemeente heft onroerendezaakbelasting over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, winkels en bedrijfspanden) en de grond waarop deze panden staan. De opbrengst komt terecht in de algemene financiële middelen van de gemeente.

Wanneer betaal je OZB?

Je betaalt OZB als je:

 • eigenaar bent van een woning;
 • eigenaar bent van een niet-woning;
 • huurder/gebruiker bent van een niet-woning.

Als huurder van een woning hoef je geen onroerendezaakbelasting te betalen. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je pand.

Je betaalt de OZB via de gemeentelijke belastingaanslag.

Tarieven

SoortPercentage van WOZ-waarde
Eigenaren van woningen0,0971%
Eigenaren van niet-woningen0,3596%
Huurders/gebruikers van niet-woningen0,2889%

Rekenvoorbeeld

Je hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro. Het OZB-tarief voor een eigen woning is in 2022 0,1009% van de WOZ-waarde. Dit is 201,80 euro. Dit is het bedrag dat je aan OZB betaalt.

Belastingtarieven afgelopen jaren

SoortKosten
OZB eigenaren van woningen 20230,0962% van WOZ-waarde
OZB eigenaren van niet-woningen 20230,3500% van WOZ-waarde
OZB huurders/gebruikers van niet-woningen 20230,2812% van WOZ-waarde
OZB eigenaren van woningen 20220,1009% van WOZ-waarde
OZB eigenaren van niet-woningen 20220,3352% van WOZ-waarde
OZB huurders/gebruikers van niet-woningen 20220,2692% van WOZ-waarde

Verhuizing

Als je halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaal je de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaal je in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met de waardebepaling (WOZ-waarde) van je woning of niet-woning, kun je binnen zes weken digitaal bezwaar maken. Je moet hiervoor inloggen met je DigiD.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting mogelijk. Dat kan als je een laag inkomen hebt.

Veelgestelde vragen onroerendezaakbelasting

Wat moet ik betalen als ik mijn pand in de loop van het jaar verkoop?

De onroerendezaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat de situatie op 1 januari bepalend is voor de vaststelling van de belastingplicht. Als u op 1 januari bij het Kadaster staat geregistreerd als eigenaar moet u voor het gehele jaar betalen. Bij eventuele verkoop verrekent de notaris de zakelijke lasten bij de nieuwe eigenaar.

Kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de OZB-aanslag?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde kunt u hiertegen bezwaar maken. Tegen de hoogte van het OZB-tarief kunt u geen bezwaar maken. De vaststelling van dit belastingtarief is een besluit van algemene strekking waartegen u geen bezwaar kunt maken.

Wat moet ik doen als mijn partner en ik allebei een aanslag hebben ontvangen?

De persoon die als eigenaar bekend staat bij het Kadaster krijgt de aanslag OZB en de aanslag voor de rioolheffing. Zijn er meerdere eigenaren, dan heeft de gemeente keuzevrijheid voor het aanwijzen van de belastingplicht.

Bij afvalstoffenheffing gaan we uit van de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen). Door een koppeling van het systeem wordt een belastingplichtige aangewezen. Dit is meestal de eerst ingeschrevene of de oudste bewoner. Bij meerdere bewoners op een adres heeft de gemeente keuzevrijheid voor het aanwijzen van de belastingplicht.

Wilt u volgend jaar alles (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) op één aanslagbiljet hebben? Dan kunt u een verzoek indienen bij de afdeling Belastingen. Voor het volgende belastingjaar ontvangt u dan één aanslag.

Wat moet ik doen als ik mijn niet-woning heb verkocht?

Bent u op 1 januari van een belastingjaar eigenaar of gebruiker van een niet-woning in Almere dan betaalt u de aanslag onroerendezaakbelasting gebruik voor het gehele jaar. Een tussentijdse wijziging of verhuizing is niet van invloed op de hoogte van de aanslag. Zorg ervoor dat u zelf een verhuizing en/of wijziging meldt bij de afdeling Belastingen.

Bent u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker meer maar heeft u wel een aanslag ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen, zorg ervoor dat u bewijsstukken mee stuurt (denk bijvoorbeeld aan een bevestiging van einde huurcontract of een afschrift van de notarisafrekening).

Wat zijn niet-woningen?

Dit zijn panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden. Denk aan kantoren, winkels en bedrijfspanden, maar ook aan horecagelegenheden, industrie, ziekenhuizen, bouwterreinen en scholen.

Waar bestaat de OZB voor niet-woningen uit?

De OZB voor niet-woningen bestaat uit twee delen:

 • Eigenarendeel (OZBE)
  Dit is de belasting die de eigenaar van het pand betaalt;
 • Gebruikersdeel (OZBG)
  Dit is de belasting die de gebruiker/huurder van het pand betaalt.

Wat is het verschil tussen het eigenarendeel en het gebruikersdeel?

Het OZB-eigenarendeel wordt geheven van de eigenaar van een onroerende zaak. Het OZB-gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een onroerende zaak. Daarvoor dient jaarlijks de begrenzing van het gehuurde deel (objectafbakening) bepaald te worden.

Wie moet het eigenarendeel betalen?

Degene die op 1 januari van het kalenderjaar als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (vruchtgebruik, recht van erfpacht, recht van opstalrecht van gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een onroerende zaak bij het Kadaster staat geregistreerd. In geval er meerdere eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden staan geregistreerd, kiest de gemeente één van hen. Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker bent, dan betaalt u voor het hele jaar.

Wie moet het gebruikersdeel betalen?

Degene die op 1 januari van het kalenderjaar een niet-woning (bijvoorbeeld winkel, kantoor, bedrijfsgebouw) gebruikt. Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker bent, betaalt u voor het hele jaar.

Wanneer is sprake van een gemengd object?

Als een onroerende zaak bestaat uit een woningdeel en een bedrijfsdeel (agrarisch bedrijf of woon-winkelpand).

Hoe wordt de OZB berekend bij een gemengd object?

 • Als de waarde van het woningdeel 70% of meer van de totale WOZ-waarde bedraagt:
  het woningtarief voor het eigenarendeel wordt toegepast over de totale WOZ-waarde. Er wordt geen gebruikersheffing geheven.
 • Als de waarde van het woningdeel minder dan 70% van de totale WOZ-waarde bedraagt:
  - Het OZB-eigenarendeel wordt berekend over de totale WOZ-waarde van het object naar het tarief voor niet-woningen.
  - Het OZB-gebruikersdeel wordt berekend over de WOZ-waarde van het bedrijfsdeel. Over de WOZ-waarde van het woningdeel wordt geen gebruikersheffing geheven.

Wat moet ik betalen als in de loop van het jaar het gebruik beëindigd wordt?

De onroerendezaakbelasting is een zogenaamde tijdstipbelasting. Als u op 1 januari van het belastingjaar een onroerende zaak gebruikt, moet u de aanslag betalen voor het gehele jaar.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening