Direct naar paginainhoud

Dienstverlening

De gemeente Almere wil een optimaal ondernemersklimaat creëren. Daarvoor werkt ze aan de randvoorwaarden voor ondernemers en bedrijven op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, huisvesting, kennisuitwisseling, onderwijs-arbeidsmarkt. Maar ze wil ook haar dienstverlening aan starters, bestaande bedrijven en alle andere partijen zo goed mogelijk inrichten.

Ondernemersplein

Via het Ondernemersplein kunnen startende en bestaande ondernemers veel informatie over ondernemen vinden. Zij kunnen hier deskundig advies inwinnen, vragen stellen over het vestigen en uitbreiden van hun bedrijf, over financiering en over vergunningen. Ook kunnen ze formele registratie bij de Kamer van Koophandel regelen. Verder zijn er gratis spreekuren van een notaris, advocaat, accountant of deskundige op gebied van debiteurenbeheer.

Het Ondernemersplein is gevestigd in het stadhuis van de gemeente Almere. Kamer van Koophandel, ZelfstandigenLoket Flevoland, Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, Baangericht en de gemeente Almere werken er samen om de dienstverlening aan ondernemers zo goed mogelijk te combineren.

Via de website van het Ondernemersplein zijn alle partners te vinden en zijn er afspraken te maken.

Accountmanagement

Om het contact tussen ondernemers en de gemeente Almere over economisch gerelateerde onderwerpen goed te laten verlopen heeft de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Almere een aantal accountmanagers. Deze accountmanagers hebben een actief verbindende rol en zijn oren & ogen van en voor het gevestigde bedrijfsleven. Zij zijn beschikbaar voor ondernemersvragen en ze hebben geregeld, pro-actief en reactief, contact met ondernemers over relevante kwesties. Dat kan gaan om knelpunten, over informatie-uitwisseling of een vlot verloop van processen. Neem contact op met één van de accountmanagers voor meer informatie.

Zakelijke netwerken en netwerkpartners

Succesvol ondernemen is onmogelijk zonder dat de ondernemer of het bedrijf beschikken over een netwerk van relaties. Zo’n netwerk kan formeel georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of stichting, maar ook informeel zijn. Soms is een netwerk commercieel van opzet, soms ontbreekt een commercieel doel.

Om Almere aantrekkelijk te maken en te houden als vestigingsplaats voor bedrijven maakt ook de gemeente deel uit van verschillende netwerken en werken wij samen met meerdere partners. Kijk op de pagina informatie-zakelijke-netwerken-en-netwerkpartners voor een (niet uitputtend) overzicht van een aantal van onze netwerkpartners.

BIZ (Bedrijven Investeringszone)

De Wet op de Bedrijven investeringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Een Bedrijven Investeringszone is een afgebakend gebied zoals een bedrijventerrein (kan ook een winkelgebied zijn) waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de Bedrijven Investeringszone betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren samen een plan op. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil uitvoeren en welke begroting daarbij hoort. Bij stemming vindt een draagvlakmeting plaats. Er dient een ruime meerderheid voor te zijn.

Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak onder de ondernemers/eigenaren, stelt de gemeenteraad een heffing in voor alle ondernemers/eigenaren in het betreffende afgebakende gebied. Als de BIZ is opgericht, betalen uiteindelijk alle ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente (dus ook diegene die in de draagvlakmeting tegengestemd hebben). Zij betalen deze heffing aan de gemeente. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde. Ook kan er voor gekozen worden dat alle ondernemers  een vast bedrag per kalenderjaar betalen.

Een BIZ-vereniging of een BIZ-stichting wordt voor ieder BIZ-gebied afzonderlijk speciaal daartoe opgericht. Die vereniging of stichting gebruikt dat geld vervolgens om de voorgenomen activiteiten uit het BIZ-plan uit te voeren. Met inzet van de BIZ-subsidie mogen activiteiten worden uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij openbare ruimte breed wordt geïnterpreteerd: ook activiteiten op het internet vallen hieronder. Het is niet mogelijk dat gemeentelijke taken worden gefinancierd vanuit de BIZ.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • verlichting
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • herstel van schade
 • brandveiligheid
 • graffitiverwijdering
 • het vergroten van de veiligheid door extra surveillance, hekwerken camerabewaking.

In Almere is in 2015 gepoogd een (eerste) BIZ op te richten voor het industrieterrein De Vaart, deze werd uiteindelijk toch afgestemd. In 2019 is een eerste BIZ in Almere wel een feit geworden, namelijk in het centrum van Almere Haven onder de naam “Promenade Almere Haven 2020”.

Internationaal ondernemen

Als jonge stad heeft Almere ondernemers veel te bieden. Ook voor internationale ondernemers die hun bedrijf in Nederland willen ontwikkelen. Zie daarvoor de internationale website Welcome to Almere.

In het buitenland liggen veel kansen voor zakendoen. De gemeente werkt voor de stimulering van internationale handel en innovatie samen met Amsterdam onder de noemer Amsterdam Trade. Met allerlei landen en sectoren worden contacten gelegd voor ondernemers in de regio. Er worden handelsmissies georganiseerd, met name naar Azië, Noord-Amerika en in Europa. De focus ligt op de creative, agrifood, smart city en e-health sectoren. 

De Rijksoverheid begeleidt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondernemers met internationale ambities bij het vinden van informatie over exporteren, zakenpartners en (financiële) ondersteuning. Kijk op de website van de RVO.

Bedrijfsafval

Almere wil een groene, gezonde stad zonder afval zijn. We zetten met inwoners en ondernemers in op afval scheiden en hergebruik. De meest in het oog springende plek daarvoor is het Upcyclecentrum in Almere Haven, met een recycleperron, ondernemers die restafval gebruiken en een belevingscentrum. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in het Upcyclecentrum, kijk dan verder. 

Heeft u als onderneming toch afval, dan geldt dat als bedrijfsafval. Voor de verwerking daarvan zijn bedrijven zelf verantwoordelijk. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de reguliere afvalinzameling via afvalbakken, containers of recycleperrons. Ondernemers moeten hun afval laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Bij het NIWO-ondernemersloket kunt u een bedrijf zoeken dat vergunning heeft voor het inzamelen van bedrijfsafval. Voor ondernemers in Almere Stad Centrum geldt dat ze mogelijkerwijs gebruik kunnen maken van het Ondergronds Afvaltransportsysteem (OAT). Daarvoor kunt u navraag doen via telefoonnummer 14 036 of via het contactformulier.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening