Havenreglement

Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende steigers en waldelen. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven.

Artikel 2

De toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden. Eenieder die zich in de haven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester of zijn personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3

Eenieder die zich in de haven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

In de haven is het niet toegestaan:

 • hinderlijk lawaai te maken;
 • afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water. Het ledigen van chemische toiletten dient te geschieden in de daarvoor aanwezige plaats;
 • de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval,
 • uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
 • (huis-)dieren los te laten lopen;
 • vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
 • motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 • open vuur, BBQ's en houtkachels zijn niet toegestaan;
 • elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
 • met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen of te rijden. De maximum vaarsnelheid is 5 km/uur, de maximum rijsnelheid 10 km/uur het vaartuig of voertuig niet behoorlijk af te meren c.q. te parkeren of in onverzorgde staat achter te laten;
 • eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
 • te zwemmen of te duiken;
 • in het vaartuig blijvend te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
 • zich op het haventerrein te bevinden of voort te bewegen met voertuigen die niet voldoen aan de Nederlandse verkeerswetgeving;
 • Tapijt of ander soort materialen als stootbuffer op de steigers te vast te schroeven.

Artikel 4

Melden bij de Havenmeester is verplicht via telefoonnummer 06-51492858 of kanaal 31.

Artikel 5

Een vaartuig langszij nemen en netjes aansluiten is verplicht.

Artikel 6

De Havenmeester kan ervoor kiezen om van bovenstaande regels af te wijken, indien dit het veilig en gastvrij gebruik van de haven bevordert.

Het niet opvolgen van het Havenreglement geeft de havenmeester de bevoegdheid u de toegang te ontzeggen.

Versie: juni 2022