Direct naar paginainhoud

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Met het project Oostvaardersoevers willen zeven regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Deze verbinding zorgt voor versterking van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land. Er zijn drie onderzoeksalternatieven opgesteld waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt gemaakt.

Van 8 mei tot en met 18 juni 2020 is het mogelijk een reactie te geven op de onderzoeksalternatieven en of de belangrijkste milieuaspecten onderzocht worden.

Zienswijze indienen

De ministers van IenW en LNV, vragen aan iedereen om een reactie over de reikwijdte en het detailniveau voor het m.e.r.-onderzoek, zoals beschreven in dit document te sturen. De ministers stellen uw inbreng op de volgende onderwerpen op prijs:

 • Worden de goede onderzoeksalternatieven onderzocht?
 • Ziet u andere kansrijke oplossingen die passen binnen de geformuleerde onderzoeksalternatieven?
 • Brengen we alle milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn?

Een reactie kan gestuurd worden van 8 mei tot en met 18 juni 2020 via het Platform Participatie. Op het platform staan de documenten:

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 • Nota van Antwoord op de zienswijze Startbeslissing
 • Rapport Ideeën en Oplossingsrichtingen

De documenten zijn ook in te zien bij Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

De binnengekomen reacties worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de verkenning. De ministers van IenW en LNV raadplegen ook de wettelijke adviseurs, betrokken bestuursorganen en de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Milieueffectrapportage.

Om te komen tot het Voorkeursalternatief wordt in deze fase van het project Oostvaardersoevers vrijwillig een milieueffectrapportage (Plan-m.e.r.) uitgevoerd. Hierbij wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport (MER).

Het MER zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt genomen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) informeren wij betrokkenen vooraf over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport (MER) dat voor het project wordt opgesteld. De reikwijdte geeft aan:

 • wat het voornemen is,
 • welke alternatieven en varianten in het MER worden onderzocht,
 • welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden gebracht (wat er wordt onderzocht).

Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het onderzoek (hoe er onderzoek wordt gedaan). Op de NRD kunnen betrokkenen zienswijzen indienen over zowel de reikwijdte als het detailniveau. Ook kunnen zij aanvullende oplossingen aandragen, die bijdragen aan de beschreven opgave en onderzoeksalternatieven.

Onderzoeksalternatieven

De alternatieven zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met experts, belanghebbenden en resultaten van onderzoek. De ideeën die door omwonenden ingebracht zijn naar aanleiding van de Startbeslissing Oostvaardersoevers, zijn ook meegenomen in de totstandkoming van de onderzoeksalternatieven.

Deze alternatieven zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er zijn drie onderzoeksalternatieven:

 1. Alternatief Bestaande infrastructuur optimaal gebruiken;
 2. Alternatief Concentreren;
 3. Alternatief Verdelen.

Aanpak onderzoek

De alternatieven worden beoordeeld op de mate waarin ze een bijdrage leveren aan de gestelde projectdoelen. Ook worden de milieueffecten beoordeeld van de alternatieven voor de gebruiksfase en waar relevant de aanlegfase. De milieuaspecten die beoordeeld worden zijn:

 • natuur
 • water
 • bodem
 • landschap
 • cultuurhistorie en archeologie
 • gebruikswaarden
 • duurzaamheid/klimaat

De beoordelingen zijn vooral kwalitatief en gebaseerd op expert-judgement

Vragen

Heeft u vragen over alternatieven dan kunt u een mail sturen aan info@oostvaardersoevers.nl. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een antwoord.

Aanvullende informatie

Naast de NRD is ook de Nota van Antwoord en het Rapport Ideeën en oplossingen beschikbaar. Hierin staan de reacties op de ingediende zienswijzen op de Startbeslissing en hoe de ideeën meegenomen zijn in de drie onderzoeksalternatieven.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening