Direct naar paginainhoud

Beheerbeleid

We zorgen ervoor dat Almere schoon, heel en veilig is. Dit doen we door beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De openbare ruimte is alles in Almere dat geen privéterrein is, zoals pleinen, parken, water, wegen, speeltuinen, aanlegsteigers en banken.

Het beheren en onderhouden van de openbare ruimte doen we niet alleen, maar samen met jou als inwoner van de stad en met andere organisaties. We investeren veel om de openbare ruimte te onderhouden en te vernieuwen.

Het onderhoud van de gemeente vind je op verschillende manieren terug, namelijk:

  1. Onderhoud dat vaak gebeurt, bijvoorbeeld: maaien, schoffelen, vuil prikken, vuil vegen.
  2. Onderhoud dat regelmatig gebeurt, bijvoorbeeld: riool- en bruginspecties, snoeien, bestrijding ongedierte, kleine wegreparaties. 
  3. Onderhoud dat incidenteel gebeurt, bijvoorbeeld: omvangrijk onderhoud in de wijken, vervanging van fietspaden en bruggen.

Dit onderhoud zien we overal in de stad, daarbij vinden we een aantal dingen heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid voor inwoners om mee te denken, het ontdekken van manieren voor duurzaam beheer en het werken aan een schone en veilig stad.

De stad denkt en doet mee

De gemeente maakt keuzes in onderhoud en beheer, daar betrekken we inwoners, bedrijven en instellingen in de stad zo veel mogelijk bij. De stad is van ons allemaal, daarom bespreken we regelmatig onze plannen met inwoners en denken we samen na over de invulling. Hoe groter het onderhoud, hoe meer inwoners betrokken worden. Weten welke projecten er spelen? Kijk op stadsgesprekken.almere.nl

Duurzaam beheer

Almere wil een groene en gezonde stad zijn. Om daar steeds meer naar toe te groeien zetten we ook stappen in duurzaam beheer en onderhoud. We zijn bezig met nieuwe projecten zoals het beter benutten van grondstoffenstromen in de stad en de verbinding met de sociaalmaatschappelijke opgaven. Ook werken we aan projecten met kansen om gebieden gasloos, klimaatadaptief of circulair te maken. De komende jaren heeft Almere te maken met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en grondstoffenschaarste. De komende decennia staan steden voor enorme vervangingsopgaven. Deze vervangingsopgaven bieden grote kansen voor vernieuwing.

Een schoon Almere

De gemeente werkt altijd voor een fijne woonomgeving. Inwoners kunnen daar altijd bij helpen, want een schoon en leefbaar Almere is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom vragen we jou de stoep voor jouw huis en het achterpad onkruidvrij (en in de winter sneeuwvrij) te houden, geen rommel op straat te gooien en jouw afval op de juiste manier gescheiden aan te bieden. Zo houden we samen Almere schoon!

Help je mee door in jouw buurt zwerfvuil op te ruimen? Dan kun je gratis materialen lenen zoals zwerfvuilgrijpers, vuilniszakken en handschoenen. Meer informatie over het aanvragen hiervan vind je op de pagina Schoon Almere

Veiligheid

Als het gaat om de veiligheid, wachten we natuurlijk niet tot er ongelukken gebeuren, maar proberen we deze te voorkomen. Met de inbreng van inwoners en betrokken organisaties, gaat de gemeente na waar overlast en gevaren zijn en bekijken we hoe we deze kunnen verminderen. Per wijk treffen we maatregelen om de omgeving veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van hagen vlakbij scholen, zodat fietsende scholieren beter te zien zijn voor ander verkeer.

Bezuinigingen

Om financieel gezond te blijven, bezuinigt de gemeente. De bezuinigingen komen door stijgende kosten van verschillende gemeentelijke taken. De bezuinigingen zijn soms zichtbaar in de stad. Uiteraard gaan we daarbij zorgvuldig om met alles wat we in de openbare ruimte onderhouden en beheren en willen behouden. Onze stad veilig en leefbaar houden is en blijft onze prioriteit.

Sommige werkzaamheden doen we later, we stellen ze bijvoorbeeld uit met 1 of 2 jaar. Het gaat dan vooral om onderhoud aan wegen, bosplantsoenen en vervangingen van lichtmasten, stoplichten en speelplekken. Ook stellen we het grootschalig onderhoud in Muziekwijk, De Marken en De Hoven uit. Op die plekken doen we wel wat nodig is om de openbare ruimte veilig te houden.

Invloed van bezuinigingen op groenbeheer

Vanaf het ontwerpen van Almere heeft groen altijd al een belangrijke rol gekregen. Het groen is een kernkwaliteit van Almere en dat willen we graag zo houden. We snoeien bomen en struiken, verwijderen onkruid en maaien gras. Daarnaast inspecteren we bomen op veiligheid (vanwege het risico op brekende en vallende takken) en op ziektes en plagen. We ondernemen actie wanneer nodig.

Ondanks dat we groenonderhoud efficiënt uitvoeren gaat er veel geld in om. We moeten daarom keuzes maken. De gevolgen van die keuzes ziet je in de stad. We kunnen minder onkruid verwijderen en minder vaak snoeien, hierdoor worden uitlopers aan bomen en heggen langer. Op andere plekken kijken we waar we bestaand groen kunnen vervangen door groen dat minder onderhoud nodig heeft. Zo gaan we in plantsoenen waar veel onkruid staat vaker gras inzaaien. Gras maaien doen we nog wel, maar minder, waardoor het langer wordt. 

Invloed van bezuinigingen op speeltoestellen

Speeltoestellen staan vaak verspreid over wijken: een glijbaantje in de straat of een klimtoestel in een hofje. De gemeente gaat speeltoestellen meer bij elkaar zetten. Een grotere speelplek zorgt er voor dat kinderen langer en met meer plezier spelen. We zorgen er zo veel mogelijk voor dat deze grotere speelplekken centraal in de wijk liggen. Dit kunnen ook de schoolpleinen zijn. Bij de verdeling van speeltoestellen houden we natuurlijk rekening met het aantal kinderen in de buurt. De bezuinigingen hebben gevolgen voor speeltoestellen. De komende tijd kijken we goed of we een kapot speeltoestel vervangen of helemaal weghalen. In de praktijk betekenen deze wijzigingen dat de komende jaren kleine speelplekken regelmatig zullen verdwijnen.

Invloed van bezuinigingen op bruggen

We verwijderen diverse houten bruggen in Almere. We doen dit omdat het repareren of vervangen van bruggen veel geld kost. Voor het verwijderen van bruggen hebben we meerdere criteria. Zo is bijvoorbeeld de technische staat belangrijk, want we verwijderen geen bruggen die nog goed zijn. Is een brug aan reparatie of vervanging toe, maar kost dat erg veel geld? Dan kijken we hoe vaak de brug gebruikt wordt en of er voldoende alternatieven in de buurt zijn.

Heb je vragen of ideeën?

De gemeente hoort graag van je wat er in jouw wijk leeft.

  • Heb je een vraag over het onderhoud in jouw wijk?
  • Heb je een vraag over de veiligheid in jouw wijk?
  • Hebben jij en jouw buurtbewoners een plan om iets te verbeteren?

Neem dan contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening