Direct naar paginainhoud

Water

Water is altijd dichtbij in Almere. We genieten van de natuur en de mogelijkheden om te varen en te zwemmen. We onderhouden het watersysteem om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wanneer extreme buien en droogte, die het gevolg zijn van klimaatverandering, vaker voorkomen.

Oppervlaktewater

Onze meren, grachten, sloten en greppels (het oppervlaktewater) zijn aangelegd om de grondwaterstand op peil te houden. Hoe belangrijk dit water is, hoe we het onderhouden en informatie over de waterkwaliteit vind je op de pagina Oppervlaktewater.

Grondwater (en wateroverlast)

In onbebouwde en onverharde gebieden (parken, tuinen, etc.) infiltreert regenwater in de grond. Zo wordt het grondwater aangevuld. Onze bomen en planten gebruiken het grondwater om te groeien. De grondwaterstand varieert en een verkeerde grondwaterstand kan overlast geven. Hoe dit werkt, wie ervoor verantwoordelijk is en wat je doet bij overlast van grondwater, lees je op de pagina Grondwater.

Riolering

In Almere hebben we een gescheiden rioolstelsel. Het regenwaterriool is gescheiden van het riool voor huishoudelijk afvalwater. Het riool wordt onderhouden door de gemeente, maar het is belangrijk dat inwoners goed om gaan met het riool en dat je weet wat je kunt doen bij overlast of verstopping. Lees meer over riolering op onze pagina Riolering.

Sluizen

Almere heeft vijf sluizen, deze zorgen voor het juiste waterpeil tussen verschillende gebieden. Daarnaast kunnen we door de sluizen van het ene gebied naar het andere varen, terwijl deze een andere hoogte hebben. Hoe je deze sluizen bedient en hoe je storingen herkent vind je op onze pagina Sluizen.

Waterplan Almere

Almere heeft een groot en gezond watersysteem. We gaan steeds duurzamer om met alle kringlopen van hemel-, oppervlakte-, grond- en afvalwater. Samen met Waterschap Zuiderzeeland bepaalden we de koers voor de inrichting en het beheer van het stedelijk water. We beschreven dit in het Waterplan 2017-2022. De gezamenlijke ambitie is om Almere verder te versterken als een ondernemende, klimaatbestendige en aantrekkelijke waterstad. Wil je het waterplan lezen? Neem contact op met de gemeente via Almere.nl/contact dan sturen we een digitale versie toe.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert en dat heeft ook impact op Almere. Door klimaatverandering ontstaan steeds grotere uitdagingen in het stedelijk gebied. De kans op droogte en hittegolven wordt steeds groter. Ook kunnen er vaker langdurige regenperioden en extreme buien voorkomen. De zeespiegel stijgt en de bodem van Almere daalt. We passen slim waterbeheer toe om overlast van klimaatverandering zoveel mogelijk te vermijden.

Onderzoek regionaal klimaat

Het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), waar Almere deel van is, liet het KNMI onderzoek doen naar het regionale klimaat en de gevolgen voor de toekomst hiervan. De gemeentes in Flevoland gebruiken deze informatie om plannen te ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen. De uitkomsten laten zien waar knelpunten zitten op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI.

Klimaatatlas Almere

Door het uitvoeren van verschillende berekeningen met computermodellen inventariseren we de effecten van het veranderende klimaat, de resultaten hiervan staan in de Klimaatatlas Almere. Bij projecten in de openbare ruimte houden we rekening met de resultaten van deze modellen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er veel water blijft staan op bepaalde locaties gaan we na of dit bijvoorbeeld naar een groenstrook geleid kan worden. Op locaties waar op warme dagen veel hitte ontstaat, zoeken we naar mogelijkheden voor meer schaduwrijk groen in de wijk.

Vragen of meldingen

Heb je vragen of meldingen over het onderhoud en beheer van het water, neem dan contact op met de gemeente. Voor meer informatie over water kan je ook kijken op:

Illustratie Almere skyline
Jouw mening