Klimaatverandering in Flevoland nu al merkbaar

Ons klimaat verandert. Extreme buien komen vaker voor, de temperaturen stijgen en droogte zorgt regelmatig voor problemen. Het KNMI heeft, in opdracht van het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), de feiten op een rij gezet. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige klimaat in Flevoland en hoe het klimaat in Flevoland zich in de toekomst mogelijk zal ontwikkelen. De overheden in Flevoland gebruiken deze informatie als bron om knelpunten in het gebied te bepalen en plannen te ontwikkelen voor het klimaatbestendig maken van steden en dorpen.

Uitkomsten

De veranderingen in het klimaat zijn nu al merkbaar. En ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt al in de verschillende regio’s. Voor het onderzoek in Flevoland heeft het KNMI gebruik gemaakt van neerslagstations en meteostations in ons gebied. Een paar feiten en cijfers uit het onderzoek van het KNMI:

  • Sinds 1991 steeg de gemiddelde temperatuur met circa 1 graad Celsius in Flevoland.
  • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) laat een stijgende trend zien. In 2018 waren er 49 zomerse dagen in Lelystad; gemiddeld zijn het er 21 per jaar.
  • De kans op een hittegolf wordt steeds groter.
  • De opwarming van het klimaat leidt tot een langer groeiseizoen en daarmee ook tot verlenging van het aantal ‘allergie dagen’ voor hooikoortspatiënten.
  • De jaarlijkse hoeveelheid neerslag is in Flevoland met 20 % toegenomen sinds 1951.
  • Door het opwarmende klimaat neemt de hoeveelheid waterdamp in de lucht toe. Daardoor neemt niet alleen de hoeveelheid maar ook de kans op extreme neerslag toe.

Stresstesten

Op basis van alle uitkomsten is het belangrijk om samen met gemeenten te kijken waar zich knelpunten voordoen op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Dit doen we door zogenaamde ‘stresstesten’. Met gebruik van computermodellen kunnen we inventariseren wat lokaal de effecten zijn van het veranderende klimaat. Dit is in een aantal gemeenten al gebeurd. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat in 2019 alle gemeenten de stresstest hebben uitgevoerd.

Naar boven

Klimaatatlas Almere

Een van de vier doelstellingen van het Waterplan Almere is dat we zorgen voor een klimaatbestendige leefomgeving. In Almere hebben we dan ook al stresstesten uitgevoerd. De resultaten hiervan staan op de Klimaatatlas Almere

Bij projecten in de openbare ruimte houden we rekening met de resultaten van de stresstesten. Als uit de stresstest blijkt dat er veel water blijft staan op bepaalde locaties gaan we na of dit bijvoorbeeld naar een groenstrook geleid kan worden. Op locaties waar op warme dagen veel hitte ontstaat, zoeken we naar mogelijkheden voor meer schaduwrijk groen in de wijk.

Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF)

Het KAF, het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland, bestaat uit GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptie. Dit betekent dat we samenwerken om effecten van klimaatverandering in Flevoland zoveel mogelijk te verkleinen.

Naar boven

Waterplan Almere

Almere is een ‘Stad van het zuiverste water’. Een stad die water omarmt als een bron van leven, plezier en economie. Een stad die steeds beter duurzaam weet om te gaan met alle kringlopen van hemelwater, oppervlaktewater, bodemwater en afvalwater. Gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben de koers voor de inrichting en het beheer uitgezet in het Waterplan 2017-2022. De gezamenlijke ambitie is om Almere verder te versterken als een ondernemende, klimaatbestendige en veelzijdige waterstad.

Download (pdf, 8,21 Mb)