Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente heft onroerendezaakbelasting [OZB] over onroerende zaken. Dit zijn woningen, niet-woningen (panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden, zoals kantoren, winkels en bedrijfspanden) en de grond waarop deze panden staan.

De opbrengst van de OZB komt terecht in de algemene financiële middelen van de gemeente. Hiermee betaalt de gemeente onderwijs, openbaar groen, wegen, cultuur, openbare verlichting, maatschappelijke dienstverlening en de brandweer.

Wanneer betaalt u OZB?

U betaalt OZB als u:

 • eigenaar bent van een woning;
 • eigenaar bent van een niet-woning;
 • huurder/gebruiker bent van een niet-woning.

Als huurder van een woning hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand. Dit percentage vindt u bij Tarieven belastingen. U betaalt de OZB via de gemeentelijke belastingaanslag. 

Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de waardebepaling (WOZ-waarde) van uw woning of niet-woning, kunt u binnen zes weken digitaal bezwaar maken. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. 

Direct online bezwaar maken 

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

Veelgestelde vragen onroerendezaakbelasting

Wat moet ik betalen als ik mijn pand in de loop van het jaar verkoop?

De onroerendezaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat de situatie op 1 januari bepalend is voor de vaststelling van de belastingplicht. Als u op 1 januari bij het Kadaster staat geregistreerd als eigenaar moet u voor het gehele jaar betalen. Bij eventuele verkoop verrekent de notaris de zakelijke lasten bij de nieuwe eigenaar.

Kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de OZB-aanslag?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde kunt u hiertegen bezwaar maken. Tegen de hoogte van het OZB-tarief kunt u geen bezwaar maken. De vaststelling van dit belastingtarief is een besluit van algemene strekking waartegen u geen bezwaar kunt maken.

Wat moet ik doen als mijn partner en ik allebei een aanslag hebben ontvangen?

De persoon die als eigenaar bekend staat bij het Kadaster krijgt de aanslag OZB en de aanslag voor de rioolrechten. 

Bij afvalstoffenheffing gaan we uit van de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen). Door een koppeling van het systeem wordt een belastingplichtige aangewezen. Dit is meestal de eerst ingeschrevene of de oudste bewoner. 

Wilt u volgend jaar alles (onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) op één aanslagbiljet hebben? Dan kunt u een verzoek indienen bij Belastingen. Voor het volgende belastingjaar ontvangt u dan één aanslag.

Wat zijn niet-woningen?

Dit zijn panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden gebruikt worden. Denk aan kantoren, winkels en bedrijfspanden, maar ook aan horecagelegenheden, industrie, ziekenhuizen, bouwterreinen en scholen.

Waar bestaat de OZB voor niet-woningen uit?

De OZB voor niet-woningen bestaat uit twee delen:

 • Eigenarendeel (OZBE)
  Dit is de belasting die de eigenaar/verhuurder van het pand betaalt;
 • Gebruikersdeel (OZBG)
  Dit is momenteel de belasting die de gebruiker/huurder van het pand betaalt.

Wat is het verschil tussen het eigenarendeel en het gebruikersdeel?

De OZB-eigenarendeel wordt geheven van de eigenaar van een onroerende zaak. De OZB-gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker van een onroerende zaak. Daarvoor dient jaarlijks de begrenzing van het gehuurde deel (objectafbakening) bepaald te worden.

Wie moet het eigenarendeel betalen?

Degene die op 1 januari van het kalenderjaar als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (vruchtgebruik, recht van erfpacht, recht van opstalrecht van gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een onroerende zaak bij het Kadaster staat geregistreerd. In geval er meerdere eigenaren of beperkt zakelijk gerechtigden staan geregistreerd, kiest de gemeente één van hen. Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker bent, dan betaalt u voor het hele jaar.

Wie moet het gebruikersdeel betalen?

Degene die op 1 januari van het kalenderjaar een niet-woning (bijvoorbeeld winkel, kantoor, bedrijfsgebouw) gebruikt. Als u op 1 januari eigenaar/gebruiker bent, betaalt u voor het hele jaar.

Wanneer is sprake van een gemengd object?

Als een onroerende zaak bestaat uit een woningdeel en een bedrijfsdeel (agrarisch bedrijf of woon-winkelpand).

Hoe wordt de OZB berekend bij een gemengd object?

 • Als de waarde van het woningdeel 70% of meer van de totale WOZ-waarde bedraagt:
  het woningtarief voor het eigenarendeel wordt toegepast over de totale WOZ-waarde. Er wordt geen gebruikersheffing geheven.
 • Als de waarde van het woningdeel minder dan 70% van de totale WOZ-waarde bedraagt:
  - Het OZB-eigenarendeel wordt berekend over de totale WOZ-waarde van het object naar het tarief voor niet-woningen.
  - Het OZB-gebruikersdeel wordt berekend over de WOZ-waarde van het bedrijfsdeel. Over de WOZ-waarde van het woningdeel wordt geen gebruikersheffing geheven.

Wat moet ik betalen als in de loop van het jaar het gebruik beëindigd wordt?

De onroerendezaakbelasting is een zogenaamde tijdstipbelasting. Als u op 1 januari van het belastingjaar een onroerende zaak gebruikt, moet u de aanslag betalen voor het gehele jaar.

Wat vindt u van onze website?