Direct naar paginainhoud

Veelgestelde vragen noodopvang Pasar Malamstraat

Tijdens de bijeenkomst voor buurtbewoners zijn vragen gesteld over waarom er noodopvang komt op de Pasar Malamstraat, over de woningen en de voorzieningen, de werkzaamheden, verkeer en parkeren en wat te doen bij overlast.

Noodopvang vluchtelingen

Wat is de reden van deze tijdelijke woningen?

Alle gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voor opvangplekken te zorgen. In Almere gaat het om 1.000 opvangplekken. Daarvan hebben we nu 600 plekken kunnen realiseren. Er moeten dus nog meer plekken komen.

Waarom komen de tijdelijke woningen in deze wijk?

Er zijn diverse locaties in Almere onderzocht: waar voldoende ruimte is, woningbouw (ook) past binnen bestemmingsplan, de grond bouwrijp is en er geen plannen zijn voor de nabije toekomst. Op basis van deze criteria is gekozen voor de locatie aan de Pasar Malamstraat.

Wie komen hier wonen?

De woningen zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen. De ervaring wijst uit dat dit relatief veel moeders met kinderen zijn, alleenstaanden en ouderen. Op dit moment bestaat de instroom uit circa 70% volwassenen, mannen en vrouwen, en 30% kinderen. De toewijzing hangt af van welke mensen onze kant op komen en op welk moment waar een plek beschikbaar is. Ook wordt gekeken naar het sociale netwerk van mensen.

Kunnen hier ook mensen van ter Apel geplaatst worden?

Oekraïners zijn geen asielzoekers. Voor deze mensen uit Ter Apel moet een andere plek worden gezocht. Hiervoor wordt gekeken naar de oude brandweerkazerne die is vrijgekomen, om die gereed te maken voor crisisnoodopvang.

Sinds wanneer is bekend dat hier noodopvang komt?

Er ligt sinds maart een opdracht van het Rijk om in Flevoland 2.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen, waarvan 1.000 in Almere. Begin april is Almere gestart met een onderzoek naar mogelijke bouwlocaties waar op korte termijn kan worden gebouwd. De kavel aan de Pasar Malamstraat kwam hier als meest geschikte locatie naar voren. Ook is toen contact gelegd met de corporaties. Vanaf eind april zijn de voorbereidingen gestart voor de locatie aan de Pasar Malamstraat. Er is veel gedaan in korte tijd.

Gaat de bouw door, ook als de buurt tegen is?

De bouw van tijdelijke woningen op de locatie Pasar Malamstraat past in het bestemmingsplan. Bovendien ligt er de opdracht van het Rijk. De burgemeester is volgens dit regeringsbesluit belast met het verzorgen van passende huisvesting aan Oekraïense ontheemden.

Hoe wordt deze opvang gefinancierd? Vanuit het Rijk?

Er zijn twee belangrijke financieringsstromen. De gemeente ontvangt van het Rijk een vergoeding van 83 euro per bed per dag. Hiervan betalen wij de huur van de units voor noodopvang. Dit geld wordt ook gebruikt om Oekraïners leefgeld te geven (als zij geen werk hebben) en voor dagbesteding en schoolgeld.

Daarnaast zorgen gemeente en woningcorporaties samen voor de bouw en inrichting van de woonunits en de inrichting van de openbare ruimte. Wanneer hier een financieel tekort ontstaat, kan de gemeente een beroep doen op de regeling Transitiekosten van het Rijk.

Hoe lang blijven de vluchtelingen hier wonen?

Dit hangt af van de situatie in Oekraïne. Voorlopig houden we rekening met minimaal zes maanden en maximaal drie jaar. Een concrete termijn noemen is niet mogelijk. De tijdelijke woningen aan de Pasar Malamstraat worden zo ingericht dat het ook prettig is hier voor langere tijd te wonen.

Tijdelijke woningbouw

Wat gaat de gemeente hier bouwen?

Aan de Pasar Malamstraat komen circa 200 tijdelijke woningen en een aantal voorzieningen. Denk aan wasruimtes, een recreatieruimte, een kantoorruimte voor de beheerder en spreekkamers.

Hoe zien de woningen eruit?

Het gaat om 2-kamerwoningen van 6 x 6 meter. De woonunits hebben een woonkamer en een slaapkamer. Er is een sanitaire ruimte met douche en toilet en een keukenblok met kookplaat, koelkast, etc. Ook worden de woningen ingericht met een stapelbed en een bedbank, een tafel met stoelen en keukenartikelen.

Hoe hoog wordt gebouwd?

Er komen zes gebouwen, waarvan de helft drie verdiepingen telt en de andere helft vier verdiepingen.

Hoe gaat het gebied eruitzien?

Er komen 6 woonblokken die haaks op het spoor staan. De woonblokken tellen 3 of 4 verdiepingen. Elk blok verspringt een beetje ten opzichte van het andere blok. Tussen de woonblokken is ruimte voor groen en verblijfsplekken. Rondom de woonblokken komen voldoende parkeerplekken.

Hoeveel mensen komen hier wonen?

We gaan uit van 2 tot 3 personen per woonunit. Dit betekent – ruim geteld – 400 tot 600 bewoners in totaal.

Wat ga ik merken van de bouw?

De grond is bouwrijp, waardoor we snel kunnen starten met de bouw. We beginnen met heien, de woningen komen rechtsreeks van de fabriek. De woningen worden gestapeld en vormen met elkaar een woonblok. Ook het terrein wordt ingericht met groen, bestrating en zitplekken voor de mensen. Rondom het wooncomplex komen parkeerplaatsen.

Hoe lang blijven de woningen hier staan?

De woningen blijven maximaal 10 jaar staan.

Waarom worden niet meteen permanente woningen gebouwd?

Het is niet mogelijk om op hele korte termijn permanente woningen te bouwen. Permanente woningbouw heeft een langere voorbereidingstijd nodig. Ook de bouwtijd duurt langer. Omdat de vraag naar opvang urgent is, is gekozen voor tijdelijke woningbouw.

Waarom komen hier geen tijdelijke woningen voor woningzoekenden?

Omdat er sprake is van een crisissituatie is, heeft de regering voor de huisvesting van Oekraïners het staatsnoodrecht ingezet. Dit is een opdracht vanuit het Rijk aan gemeenten. Dit staatsnoodrecht mag niet voor andere situaties worden ingezet, niet voor huisvesting van asielzoekers en niet voor volkshuisvestingsbeleid. Wel wil de gemeente de woningen beschikbaar stellen als de opvang van de Oekraïners niet meer nodig is. Bovendien is de burgemeester in gesprek met de minister van wonen over versneld woningen bouwen. Het zou fijn zijn als deze versnelling in woningbouw ook mogelijk wordt voor andere woningzoekenden. Maar op dit moment is dit niet het geval.

Wat als de woningen niet meer nodig zijn voor Oekraïense vluchtelingen?

Als de vraag naar woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen afneemt, worden de woningen regulier verhuurd. Dit doen de woningcorporaties GoedeStede en De Alliantie. We gaan dan met de omgeving in gesprek of dit project ook tijdelijk plek kan bieden aan andere woningzoekenden.

Voorzieningen en ondersteuning

Welke voorzieningen komen er?

Per twee gebouwen is er een wasruimte met wasmachines en gelegenheid om te strijken. Op de begane grond van de woonblokken is een ontvangstruimte, beheerderskantoor, spreekruimtes en een recreatieruimte. Het buitengebied tussen de woongebouwen wordt groen ingericht, om te spelen en verblijven.

Wie beheert de woningen?

Woningcorporaties de Alliantie en GoedeStede beheren de woningen. Daarnaast heeft de gemeente Almere een beheerder op het complex voor de periode dat hier Oekraïners worden opgevangen.

Hoe wordt de buitenruimte ingericht?

Het gebied tussen de woongebouwen wordt met groen en paden ingericht, zodat het een aangename plek wordt om te verblijven. Ook komt er een speelplek voor kinderen.

Welke ondersteuning is er voor de vluchtelingen?

Op de locatie aan de Pasar Malamstraat is een locatiemanager aanwezig die de vluchtelingen opvangt en hen kan helpen bij allerlei vragen. Ook zorgt de gemeente voor leefgeld, zorg en scholing voor de kinderen. We sluiten daarbij aan bij landelijke organisaties en werken nauw samen met Almeerse hulporganisaties, instellingen, kerken en moskeeën. Kijk op www.almere.nl/oekraine voor meer informatie.

Hoe ziet de dagbesteding eruit?

De kinderen gaan naar school. Omdat Oekraïners een Europees paspoort hebben, mogen zij in Nederland werken.

Gaan de kinderen naar school?

Er zijn afspraken met scholen gemaakt om kinderen onderwijs aan te bieden. Ook bij nieuwe locaties zoals deze, maken we afspraken om de kinderen de kans te geven naar school te gaan.

Wat kunnen buurtbewoners doen om te helpen?

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Om te helpen bij taal, bij knutselen, bij sporten, bij muziek maken of om te helpen bij vervoer naar een activiteit elders in de stad. Mochten mensen ideeën, suggesties of een aanbod hebben, dan graag mailen naar noodopvangpasramalam@almere.nl

Verkeer en veiligheid

Zorgen de extra woningen voor nog meer verkeersdrukte op de Evenaar?

Het was al de bedoeling om dit stuk grond te bebouwen en de infrastructuur is daarom al ingericht op extra verkeer.

Wat doet de gemeente om de Evenaar veiliger te maken voor verkeer?

We kijken of het mogelijk is de weg die parallel loopt aan de Pasar Malamstraat aan te sluiten op de rotonde. Uiteraard zo dat het verkeersveilig is. Daarnaast nemen we dit jaar en volgend jaar verschillende maatregelen om de Evenaar verkeersveiliger te maken. Dit gebeurt los van het plan om hier tijdelijke woningen te bouwen.

Zorgen de nieuwe woningen voor parkeeroverlast in de omliggende straten?

Er komen voldoende parkeerplaatsen bij het complex zodat de nieuwe bewoners hun auto niet in de omgeving hoeven te parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn rechtstreeks te bereiken vanaf de rotonde.

Komen er extra parkeerplekken en hoeveel?

Bij de tijdelijke woningen worden 146 parkeerplaatsen aangelegd.

Komt er overlast door bouwverkeer?

In de periode van juli tot december 2022 rijdt er bouwverkeer. Er komt een rechtstreekse aansluiting vanaf de bouwkavel naar de rotonde van de Evenaar. Deze wordt gebruikt voor het bouwverkeer. Ook na de bouw blijft deze aansluiting in gebruik, maar dan voor het gewone verkeer. Hierbij houden we ook rekening met het fietspad.

Wie zorgt ervoor dat de omgeving schoon, heel en veilig blijft?

Dit is een van de taken van de beheerder die aanwezig is op het complex.

Wat te doen bij een crisis of ernstige overlast?

U kunt 0800 – 8844 bellen bij niet-urgente problemen. En 112 bij levensbedreigende situaties. De beheerder is straks tijdens kantooruren bereikbaar.

Planning en communicatie

Wat is de planning op hoofdlijnen?

Juni – juli 2022: voorbereidende werkzaamheden op locatie

Juli: aanvraag omgevingsvergunning

Augustus: start bouw

Februari 2023: oplevering woningen

Maart-april 2023: komt bewoners

Wanneer gaat de bouw van start?

Na de bouwvakantie, vanaf medio augustus, starten we met het heien. Vervolgens worden de prefab woonunits op de fundering geplaatst.

Wanneer komen de eerste bewoners?

In het 2e kwartaal van 2023 kunnen de eerste bewoners terecht op de Pasar Malamstraat. De verwachting is dat voor het einde van dit jaar alle tijdelijke woningen bewoond zijn.

Waarom zijn omwonenden niet eerder geïnformeerd?

Wij proberen u zo vroeg mogelijk in het traject te informeren. Er ligt sinds maart een opdracht van het Rijk om in Flevoland 2.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen, waarvan 1.000 in Almere. Inmiddels zijn op verschillende plekken in de stad locaties ingericht. Begin april is Almere gestart met een onderzoek naar mogelijke locaties waar op korte termijn kan worden gebouwd. Ook is er toen contact gelegd met corporaties. Vanaf eind april zijn de voorbereidingen gestart voor de locatie aan de Pasar Malamstraat. Er is veel gedaan in korte tijd. In juni zijn omwonenden voor het eerst geïnformeerd.

Kunnen buurtbewoners nog meedenken?

De opdracht is deze tijdelijke woningen voor Oekraïners snel te realiseren. Zodra we een vergunning hebben, starten we met de bouw. In deze fase is daarom geen ruimte om mee te denken. Mocht later het aantal Oekraïners afnemen, dan komen er woningen vrij voor andere bewoners. Hierover gaan we dan graag met u in gesprek.

Wat te doen bij een crisis of ernstige overlast?

U kunt 0800 – 8844 bellen bij niet-urgente problemen. En 112 bij levensbedreigende situaties. De beheerder is straks tijdens kantooruren bereikbaar.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening