Direct naar paginainhoud

Kustzone Almere Haven

Een bestemmingsplan legt de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaald gebied vast. 

Bovenstaand kaartje laat het gebied zien waar dit ontwerpbestemmingsplan over gaat. Het gaat om alles binnen de rode lijn. Het buitendijkse gebied van Almere Haven dat zich uitstrekt van het Surfstrand aan de Gooimeerdijk-West tot aan de Havenkom. ​​​​​​

Mogelijkheid om het bestemmingsplan te bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 15 juni voor zes weken (tot en met 26 juli 2023) ter inzage gelegd. In deze periode kan met een zienswijze worden gereageerd op het plan.

 • De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.
 • De papieren versie is in te zien bij de afdeling Burgerzaken in het Stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. Je kunt een bestemmingsplan inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14 036.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Binnen de periode van terinzagelegging (15 juni t/m 26 juli) kun je een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk (geen e-mail) door jouw zienswijze te richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerpbestemmingsplan Kustzone Almere Haven.

Het is ook mogelijk om jouw zienswijze digitaal in te dienen via de website almere.nl/bestemmingsplannen (onder Zie ook, Zienswijze indienen). Hiervoor heb je DigiD nodig.

Tot slot is het mogelijk jouw zienswijze mondeling in te dienen. Je kunt een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL (Stedelijk beleid) op telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Verslag informatieavond 28 juni

Op woensdag 28 juni 2023 van 19.00-20.00 uur was er een Inloopavond voor het ontwerp bestemmingsplan Kustzone Almere Haven. in Kerkcentrum Goede Rede.

Ongeveer 60 aanwezigen hebben aan de hand van de bestemmingsplankaart vragen gesteld aan de gemeente over dit plan. Vanuit de gemeente waren drie planjuristen, de stedenbouwkundige, de verkeerskundige en de projectleider van de gebiedsontwikkeling aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op 1 juni 2023 was de Raadsconsultatie in Goede Rede.

Algemeen

De aanwezigen gaven aan dat het bestemmingsplan qua functies, hoogtes en vorm aansluit  bij het Ontwikkelingsplan en de uitslag van het participatietraject. Terugkerende onderwerpen van gesprek waren de hoogtes van de gebouwen en de plekken die bebouwd worden. Ook stelde men vragen over de planning van het plan. 

Andere onderwerpen die terugkwamen in de gesprekken waren:

Verkeer

Een aantal bewoners maakt zich zorgen over het toenemende verkeer. De sluiting van de Havenkom voor autoverkeer veroorzaakt meer verkeer van de Deltastraat naar Havenzicht. De gemeente is bekend met de zorg over deze verkeersroute en houdt de verkeersdrukte in de gaten. Het is duidelijk dat de sluiting van de Havenkom voordelen en nadelen kent voor bewoners.

In het bestemmingsplan worden de Strandweg, Sluiskade en Gooimeerdijk gebruikt als ontsluitingswegen voor de nieuwe bewoners en bezoekers van het gebied.

Ook zijn er vragen gesteld over de aantrekkende drukte van autoverkeer. Er is uitgelegd dat de drukte is berekend in een verkeersmodel waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe functies in het gebied. Op basis van het extra verkeer wordt geconcludeerd dat dit voor de Strandweg de verkeersbewegingen overeenkomen met een ‘rustige buurtstraat’ en voor de Gooimeerdijk en de Sluiskade met een 'rustig woonstraat’.

Hoewel snelheidsregimes niet in het bestemmingsplan worden geregeld waren er veel vragen of de Gooimeerdijk vanaf het Surfstrand tot de Strandweg nog een 30km/u weg wordt.

De gemeente heeft aangegeven dat dit nog steeds de bedoeling is en dat door het versmallen van deze weg het ook mogelijk is om ook een afgeschermd voetpad op de dijk te maken, die aansluit op de bestaande overgangen. Zo worden voetgangers en fietsers gescheiden en hebben voetgangers een eigen route hoog op de dijk. 

Parkeren

De parkeerplaatsen die nodig zijn voor de woningbouw worden binnen het plangebied ingepast. Voor een groot deel zal dit gebeuren op de kavels. Bij de appartementengebouwen en het hotel geldt de voorkeur voor half-verdiept parkeren (dat kan een garage zijn) of parkeren onder een dek. Een dek kun je aankleden met groen zodat het in het landschap past. De bewoners van de eengezinswoningen parkeren in de binnenhoven en voor een deel op straat. De bezoekers parkeren ook op straat.  

Netcongestie

Tijdens de Raadsconsultatie op 1 juni 2023 werd gesproken over de ‘Netcongestie’ of wel de drukte op het energienetwerk, waardoor het lastig is voor nieuwe grootstroomverbruikers om aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk te krijgen. Dit is een landelijk probleem waar veel gebiedsontwikkelingsprojecten mee te maken hebben. Gemeente Almere voert gesprekken  met de netbeheerder en energieleveranciers. Het aansluiten van nieuwe woningen blijft mogelijk. Echter, voor dit plan worden een aantal grootstroomverbruikers verplaatst, waardoor er mogelijk knelpunten zijn. De gemeente blijft in overleg met de nutspartijen om dit op te lossen.

Uitstraling gebied en architectuur gebouwen

Men is heel benieuw naar hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien. Wat is straks de uitstraling van de Kustzone Almere Haven en hoe zorg je voor de gewenste kwaliteit? Gemeente Almere gaat bij de openbare verkoop van gronden voorwaarden en eisen opnemen waar projectontwikkelaars en bouwers zich aan moeten houden. Daarnaast is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de gewenste inrichting van het openbaar gebied.

De bewoners uit de nabijgelegen appartementen vroegen extra aandacht voor de bouwhoogtes. De maximumgebouwhoogtes van de eengezinswoningen is 13 meter. Dit komt overeen met drie tot vier woonlagen en/of de mogelijkheid voor een schuine kap. De maximum hoogte van de appartementen en het hotel is 19 meter. Dit komt overeen met 6 woonlagen. Bij de plekken voor de laag- en hoogbouw is rekening gehouden met de afstand ten opzichte van bestaande woongebouwen en boomhoogtes nabij deze woongebouwen. Dit waren belangrijke uitkomsten van het participatietraject bij het Ontwikkelingsplan, welke in het bestemmingsplan worden vastgelegd.

Planning

Naast vragen over de uitstraling van het gebied ging het ook over wanneer het plan wordt gerealiseerd. Onder deze tekst is de procedure schematisch weergegeven.

Hierin staan de stappen die moeten worden genomen tot aan de dat de eerste start bouw van woningen in 2025 is.

Daarvoor zullen wel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. De gemeente informeert de omgeving hierover op voorhand. Voor nu is het de verwachting dat rond 2030 het hele plan is gerealiseerd. Daarbij is wel opgemerkt dat de PAS/het stikstofdossier en de netcongestie voor vertraging in de uitvoering kunnen zorgen.

Het bestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met 26 juli 2023. Tot de einddatum is het mogelijk om zienswijzen in te dienen op het plan. De gemeente zal deze zienswijzen beantwoorden en de gemeenteraad dient deze bij de vaststelling van het bestemmingsplan ook goed te keuren.

Ontwikkelingsplan en bestemmingsplan: resultaat van participatie

Sinds 2017 is met bewoners van Almere Haven, ondernemers en verenigingen in het gebied een uitgebreid participatietraject doorlopen om een Ontwikkelingsplan op te stellen voor het buitendijkse gebied van de kustzone van Almere Haven. Belangrijke resultaten van dit participatietraject zijn onder andere de gemaximeerde woningbouwaantallen en de geconcentreerde vorm van woningbouw rondom de haven.

Een groot deel van het gebied blijft zo beschikbaar voor natuur en recreatie. Ook met de bouwhoogtes van de woningen is rekening gehouden door deze te maximeren en hogere appartementengebouwen op geruime afstand te plaatsen van de bestaande woongebouwen.

Het participatietraject is na de vaststelling van het Ontwikkelingsplan voortgezet. Op 19 november 2018 is een eerste conceptversie van het bestemmingsplan gepresenteerd tijdens een vervolgbijeenkomst.

Het ontwerp bestemmingsplan volgt de kaders van het vastgestelde Ontwikkelingsplan. Dit betekent dat er maximaal 255 woningen, een hotel, recreatiewoningen en verbeterde recreatiemogelijkheden komen. Het bestemmingsplan heeft een globale opzet. Hiermee wordt bedoeld dat er gebieden zijn aangegeven waar de ontwikkelingen kunnen komen. De exacte locatie van de gebouwen is niet vastgelegd, waardoor er ruimte is voor flexibiliteit.

Meer informatie

Procedure ontwerpbestemmingsplan Kustzone Almere Haven

Wanneer kun je reageren op het bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

 • Ter inzage termijn is gedurende 6 weken, van donderdag 15 juni tot en met woensdag 26 juli 2023. De inloopavond: 28-06-2023
 • Iedereen kan reageren. Dit kan door een zienswijze in te dienen tijdens de ter inzage termijn:
  • schriftelijk: per brief (geen e-mail) aan: gemeenteraad, Postbus 200, 1300 AE Almere o.v.v. de naam van het bestemmingsplan waarop u reageert
  • digitaal: via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure onder Zie ook, Zienswijze indienen. Hiervoor heb je je DigiD nodig.
  • mondeling: via het secretariaat van SBL, tel. 14 036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid)
 • Zienswijzen worden samengevat in een Nota zienswijzen en verwerkt in een vast te stellen bestemmingsplan.
 • Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de Nota zienswijzen en doet vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad voor een vast te stellen bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan door raad

 • Iedereen kan reageren
 • Inspreken op het collegevoorstel aan de raad tijdens de Politieke Markt (beperkte spreektijd).
 • De gemeenteraad neemt zienswijzen zo mogelijk mee in de besluitvorming.

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De ter inzage termijn is 6 weken
 • Alleen belanghebbenden kunnen reageren
 • Beroep instellen. Dit moet altijd schriftelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt een eventueel verzoek om voorlopige voorziening en/of een beroep en doet uitspraak.
 • Na het doorlopen van deze procedure (na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak) is de vaststelling van het bestemmingsplan onherroepelijk.
  Wanneer niet om een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt het bestemmingsplan de dag na de beroepstermijn in werking. Het bestemmingsplan is pas juridisch bindend, nadat het in werking is getreden.

Bekendmakingen

De bekendmakingen verschijnen op officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad, almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure en een verkorte versie op de Stadhuis-aan-huispagina in de Almere Deze Week.

Het (ontwerp)bestemminsplan zelf is tijdens de ter inzagetermijnen digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening