Direct naar paginainhoud

Beschermd wonen plus

Almere is een stad voor iedereen. We willen graag dat alle inwoners een plek hebben om te wonen, ook als zelfstandig wonen niet mogelijk is. Als gemeente werken we samen met maatschappelijke partners om ervoor te zorgen dat er ook voor kwetsbare mensen woonruimte is. We willen deze groep mensen ondersteunen en hen weer opnemen in de samenleving.

Wat is Beschermd wonen plus?  

In het centrum van Almere wonen mensen in een speciale woonvoorziening voor Beschermd wonen.  

Beschermd wonen plus (ook wel geschreven als Beschermd wonen+ of BW+) is een 24-uurs opvanglocatie voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking en een alcohol- en/of (hard)drugsverslaving. Ze wonen voor langere tijd in een zorgvoorziening. De bewoners zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving waar minder afleiding en verleiding en veel structuur is. Op locatie wordt intensieve begeleiding geboden gericht op stabilisatie en activering. 

De gemeente, zorgaanbieders en woningcorporatie zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor Beschermd wonen plus in een prikkelarme omgeving.  

Locatiekeuze voor Beschermd wonen plus

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben op basis van objectieve criteria locaties geselecteerd waar deze Beschermd wonen plus-voorziening gebouwd zou kunnen worden.  

Op grond van de scores op deze criteria is er één locatie die als ontwikkelgebied voor de BW+ het meest geschikt is en de minste belemmeringen kent: de Hippias van Elisweg in Oosterwold. 

Tekstueel alternatief voor plattegrond

Een gedeelte van de plattegrond van Oosterwold is zichtbaar. Er staat een rood kader om 'veld J'. Dit is een gebied ten noorden van de Tureluurweg en de Hoogvliegerweg, ten oosten van de Hippias van Elisweg en ten westen van de A27 en de bospercelen langs de A27.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op basis van specifieke criteria, locaties laten verkennen voor de bouw van deze maatschappelijke voorziening. Er is eerst begonnen met een algemene studie naar locaties, op basis waarvan er 29 locaties op een longlist stonden. Vervolgens is aan de hand van een aantal criteria gekomen tot een shortlist van 4 locaties. Deze zijn vervolgens beoordeeld door politie en brandweer, waarna er 1 locatie is overbleven: de Hippias van Elisweg.  

Criteria waarom een locatie is gekozen

De voorkeurslocaties zijn beoordeeld door de partners en gemeente. De volgende objectieve criteria worden bij het selecteren van de locaties gebruikt: 

Algemene uitgangpunten

 • Een oppervlakte van minstens 1 hectare. 
 • Rustige, prikkelarme omgeving; denk daarbij aan geluid, bedrijvigheid, mensen. Het gaat om zien, horen en voelen. Hoe groter de afstand tot stedelijke drukte, hoe beter. 
 • Grond in eigendom van de overheid. 
 • Niet in gebieden die een belangrijke rol vervullen in het groen-blauwe netwerk van Almere. 

1. Afstand tot openbaar vervoer en maatschappelijke en commerciële voorzieningen 

Medewerkers en bewoners van het beschermd wonen+ complex moeten toegang hebben tot openbaar vervoer en belangrijke voorzieningen zoals supermarkten en dagbestedingsactiviteiten. Een afstand van meer dan 3000 meter wordt als te groot beschouwd, terwijl een afstand tot 1000 meter als redelijk wordt beschouwd en te voet, per fiets of scootmobiel kan worden afgelegd. 

2. Leefbaarheid voor de cliënten

Het is belangrijk dat de doelgroep in een prettige en leefbare omgeving verblijft. Een plek waar ruimte is, weinig prikkels zijn en toch de verbinding met de stad er is.  

3. Spreiding van maatschappelijke voorzieningen met impact over de stad

Bij het zoeken naar een geschikte locatie is het uitgangspunt geweest om maatschappelijke voorzieningen te spreiden over de hele stad.  

4. Passend binnen het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid

Het helpt om een locatie te kiezen die binnen het bestemmingsplan en het beleid van de gemeente past, zodat er geen langdurige procedures nodig zijn voor aanpassingen. Een omgevingsvergunning is echter altijd vereist. 

5. Het advies van de politie en de brandweer 

De politie en de brandweer hebben advies uitgebracht over voorgestelde locaties.  

6. Nabijheid van een school en/of kinderdagverblijf of vergelijkbare voorziening

We willen de locatie niet binnen een straal van 500 meter van een school en/of kinderdagverblijf of vergelijkbare voorziening situeren. Een afstand vanaf 500 meter wordt als acceptabel beschouwd, afhankelijk van de situatie en de totale belangenafweging kan een afstand daartussen ook acceptabel zijn.  

Hierbij merken we op dat we uit ervaring weten dat bewoners van een BW+ niet specifiek naar een basisschool of kinderdagverblijf trekken omdat daar onder de cliënten geen belangstelling voor is. Dat geldt dus ook voor de situatie dat een gezin met kinderen op een kortere afstand dan 500 meter van de BW+ woont. Als het een middelbare school of verblijfsvoorziening met jongeren of volwassenen betreft vraagt dat extra alertheid, omdat daar soms wel in drugs gehandeld wordt en dit een aantrekkende werking kan hebben op de bewoners van de BW+. 

7. Verhouding tot toekomstige ontwikkelingen 

Sommige locaties zijn theoretisch beschikbaar, maar er zijn plannen om ze te ontwikkelen. Dit heeft in principe geen invloed op de ontwikkeling van het beschermd wonen+ complex. Het betekent dan ook niet, dat wanneer er al een participatieproces met omwonenden is gestart voor de invulling van een gebied, er geen beschermd wonen+ voorziening kan komen. 

Partners Beschermd wonen plus

De centrumgemeente Almere werkt voor de regio Flevoland samen met verschillende partners aan dit project: 

 • Woningcorporatie Goede Stede  
 • Kwintes  
 • Leger des Heils  

Als je vragen hebt over het Beschermd wonen plus project of de locatiekeuze, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je vragen te beantwoorden. Je kunt bellen met telefoonnummer 14 036.

Inloopmomenten 

Wij begrijpen dat de vestiging van zo'n voorziening vragen kan oproepen. Om je vragen te beantwoorden en met je in gesprek te gaan over deze ontwikkeling organiseren we 2 inloopmomenten, namelijk op zaterdag 3 februari en maandag 5 februari. Je kunt tijdens de inloopmomenten, op een moment dat voor jou het best uitkomt, binnenlopen en in gesprek met de gemeente en de zorgaanbieders Leger des Heils en Kwintes. Je krijgt uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan over deze mogelijke ontwikkeling.    

 • Datum: Zaterdag 3 februari                                               
  • Tijd: 11.00 tot 15.00 uur                                                              
  • Locatie: Gebiedskantoor Oosterwold                                
  • Adres: Burchard de Volderstraat 14, 1349 HJ, Oosterwold
    
 • Datum: maandag 5 februari  
  • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur  
  • Locatie: Gebiedskantoor Oosterwold
  • Adres: Burchard de Volderstraat 14, 1349 HJ, Oosterwold 

Lees meer informatie voor buurtbewoners.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening