Direct naar paginainhoud

Beschermd Wonen Plus

Almere is een stad voor iedereen. We willen graag dat alle inwoners een plek hebben om te wonen, ook als zelfstandig wonen niet mogelijk is. Als gemeente werken we samen met maatschappelijke partners om te zorgen dat er ook voor kwetsbare mensen woonruimte is. We willen deze mensen ondersteunen en hen op gepaste manier opnemen in de samenleving.

Wat is Beschermd Wonen Plus?  

In het centrum van Almere wonen mensen in een speciale woonvoorziening voor Beschermd Wonen. Beschermd Wonen+ is een 24-uurs opvanglocatie voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking en een alcohol- en/of (hard)drugsverslaving.

Ze wonen voor langere tijd in een zorgvoorziening. De bewoners zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving waar minder afleiding en verleiding en veel structuur is. Op locatie wordt intensieve begeleiding geboden gericht op stabilisatie en activering.

De gemeente, zorgaanbieders en woningcorporatie zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor Beschermd Wonen+ in een prikkelarme omgeving. Het gaat om in totaal 30 vaste bewoners en 6 logeerplekken voor mensen die tijdelijke opvang nodig hebben. Kwintes en het Leger des Heils zorgen 24/7 voor begeleiding en de dagbesteding.

Locatiekeuze voor Beschermd Wonen Plus

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben op basis van objectieve criteria locaties geselecteerd waar deze voorziening gebouwd zou kunnen worden.  Deze criteria zijn aangevuld naar aanleiding van het raadsbesluit op 11 april 2024.

Op grond van de scores op deze criteria is er één locatie die als ontwikkelgebied voor de Beschermd Wonen Plus het meest geschikt blijkt en de minste belemmeringen kent: Hippias van Elisweg in Oosterwold. Dit is dezelfde locatie die ook eerder in beeld was, voordat de criteria zijn aangevuld. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op basis van specifieke criteria, locaties laten verkennen voor de bouw van deze maatschappelijke voorziening. Er is eerst begonnen met een algemene studie naar locaties, op basis waarvan er 29 locaties op een longlist stonden. Vervolgens is aan de hand van een aantal criteria gekomen tot een shortlist van 7 locaties. Deze zijn daarna afgewogen waarna er 1 locatie is overbleven: Hippias van Elisweg.

Criteria op basis waarvan de locatie is gekozen. Hoe is er gescoord?

De voorkeurslocaties zijn beoordeeld door de gemeente en haar partners. De volgende objectieve criteria worden bij het selecteren van de locaties gebruikt:

Algemene uitgangspunten

 • Een oppervlakte van minstens 1 hectare.
 • Rustige, prikkelarme omgeving; denk daarbij aan geluid, bedrijvigheid, mensen. Het gaat om zien, horen en voelen. Hoe groter de afstand tot stedelijke drukte, hoe beter.
 • Grond in eigendom van de overheid.
 • Niet in gebieden die een belangrijke rol vervullen in het groen-blauwe netwerk van Almere.

Afstand tot openbaar vervoer

Medewerkers en bewoners van het Beschermd Wonen Plus complex moeten toegang hebben tot openbaar vervoer. Een afstand van meer dan 3000 meter wordt als te groot beschouwd, terwijl een afstand tot 1000 meter als redelijk wordt beschouwd en te voet, per fiets of scootmobiel kan worden afgelegd.

Nabijheid voorzieningen

 • Medewerkers en bewoners willen gebruik kunnen maken van maatschappelijke en commerciële voorzieningen.
 • Op dit criterium wordt rood gescoord als deze afstand (hemelsbreed) zeer groot, vanaf 3000 meter is.  Tussen 1000 en 3000 meter scoort oranje. Als er sprake is van nabijheid wordt groen gescoord.

Leefbaarheid voor de cliënten en voor de omgeving

 Dit is een samengesteld criterium n.a.v. het eerder genomen raadsbesluit. Onderstaande drie elementen zijn op dit criterium gescoord:

 • Om passende zorg goed te kunnen ontvangen, is het van belang dat de bewoners van de voorziening in een omgeving verblijven die prettig en leefbaar is. Het gaat hierbij om:
  - de beleving van ruimte,
  - de mate van aanwezige prikkels,
  - de mate van verbondenheid met de stad.
 • Omdat elke wijk een eigen karakter heeft, kan de impact van de vestiging van een Beschermd Wonen Plus voorziening verschillen. Om dit zoveel mogelijk te objectiveren is gebruik gemaakt van de wijkmonitor.
 • Het derde element van de analyse van de impact is de fysieke inpassing. Voor een zo objectief mogelijke benadering is dit getoetst aan de stedenbouwkundige inpassing, en de landschappelijke en functionele inpassing. In bijlage B van de verkenning wordt dit uitgebreid toegelicht.

Spreiding van maatschappelijke voorzieningen met impact over de stad

Bij het zoeken naar een geschikte locatie is het uitgangspunt geweest om maatschappelijke voorzieningen te spreiden over de hele stad. 

Passend binnen het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid

Het helpt om een locatie te kiezen die binnen het bestemmingsplan en het beleid van de gemeente past, zodat er geen langdurige procedures nodig zijn voor aanpassingen.

Het advies van de politie en de brandweer en aanrijtijden van de hulpdiensten

De politie en de brandweer hebben advies uitgebracht over de voorgestelde locaties. Daarnaast is het halen van de normen voor aanrijtijden naar de verschillende locaties opgevraagd.

Nabijheid van een school en/of kinderdagverblijf of vergelijkbare voorziening

We willen de locatie niet binnen een straal van 500 meter van een school en/of kinderdagverblijf of vergelijkbare voorziening situeren. Een afstand vanaf 1000 meter wordt als acceptabel beschouwd. Afhankelijk van de situatie en de totale belangenafweging kan een afstand daartussen ook acceptabel zijn.

Ook is rekening gehouden met de aanwezigheid van scholen, dependances en verblijfsvoorzieningen voor jongeren en volwassenen. Dit omdat hier soms in drugs wordt gehandeld en mogelijk een aantrekkende werking kan hebben op de bewoners van Beschermd Wonen Plus.

Verhouding tot toekomstige ontwikkelingen

Sommige locaties zijn theoretisch beschikbaar, maar al wel ontwikkeling. Dit heeft in principe geen invloed op de totstandkoming van het Beschermd Wonen Plus complex. Het betekent dan ook niet, dat wanneer er al een participatieproces met omwonenden is gestart voor de invulling van een gebied, er geen Beschermd Wonen Plus voorziening kan komen.

Wie zijn de partners voor Beschermd Wonen Plus?

De centrumgemeente Almere werkt voor de regio Flevoland samen met verschillende partners aan dit project: 

 • Woningcorporatie Goede Stede  
 • Kwintes  
 • Leger des Heils  

Als je vragen hebt over het Beschermd Wonen Plus project of de locatiekeuze, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je vragen te beantwoorden.  Je kunt bellen met telefoonnummer 14 036 of een e-mail sturen naar beschermwonenplus@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening