Direct naar paginainhoud

Beheergroep Domus Almere Poort

Om overlast zoveel mogelijk te beperken wordt er ook voor de nieuwe Domus in Almere Poort een beheergroep in het leven geroepen. In de beheergroep zoeken we samen naar oplossingen. De beheergroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente en aan het Leger des Heils.

De beheergroep komt elk kwartaal bij elkaar en zoveel vaker als nodig. De overleggen van de beheergroep duren elke keer ongeveer anderhalf uur en vinden plaats op een tijdstip dat iedereen kan (vaak in de avond dus). De beheergroep komt bijeen op of zoveel mogelijk in de buurt van de locatie van de Domus.

Aan de beheergroep nemen vaste vertegenwoordigers deel die een direct belang hebben bij de Domus. Het gaat dan om omwonenden, scholen, ouders van leerlingen, bedrijven, politie, handhaving, de gemeente Almere, bewoners van Domus en het Leger des Heils.

Het aantal leden van de beheergroep is bij voorkeur rond de 15. Dat geeft ruimte om ongeveer drie omwonenden, drie ouders en van de andere partijen één vertegenwoordiger mee te laten doen. Waar toepasselijk kan natuurlijk van deze aantallen worden afgeweken. Als het nodig is, kunnen ook andere betrokkenen of deskundigen aan het overleg deelnemen. De beheergroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Opstellen veiligheidsplan

Voorafgaand aan de opening van Domus wordt al gestart met de beheergroep. In de aanloopperiode adviseert de beheergroep over de inrichting van de ruimte rond de Domus en de opstelling van het veiligheidsplan.

Het Leger des Heils heeft samen met de gemeente, politie en diverse belanghebbenden een basis veiligheidsplan opgesteld. Daarna hebben scholen, de ouderraad van Aeres en omwonenden meegedacht over het basis veiligheidsplan, en is het ter kennisgeving aan de raad gestuurd.

Wij willen benadrukken dat het veiligheidsplan een levend document is. Dit basis veiligheidsplan wordt aangevuld en aangepast zodra concreet wordt hoe de faciliteiten van de Domus Almere Poort er exact gaan uitzien en de beheergroep met bewoners compleet is.

Samenvatting veiligheidsplan

In het basis veiligheidsplan staan gemaakte afspraken en regels rondom Domus, zoals de huisregels, informatie over hoe de begeleiding is geregeld en het zorgaanbod voor bewoners.

Huisregels, begeleiding en zorgaanbod

Huisregels zoals: ‘In een straal [nader af te spreken] rond het gebouw is het niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken, dan wel voorhanden te hebben of te kopen’ en ‘Het is niet toegestaan om op het terrein van één van de omliggende scholen te komen.’

Over begeleiding is onder andere opgenomen dat ‘medewerkers van Domus Almere Poort geregelde rondes door de buurt lopen’, dat het ‘directe nummer van deze outreachwerkers bij de politie en handhaving bekend is’ en dat ‘omwonenden van Domus via het algemene nummer of via de afdelingsmanager meldingen voor de outreachwerkers kunnen doorgeven.’

‘Het zorgaanbod op Domus is voor bewoners niet vrijblijvend, maar vormt onderdeel van het wonen op de locatie. Er is op Domus Almere Poort 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Het aanbod omvat ook dagbesteding. ‘Als een bewoner dagbesteding buiten de locatie van Domus Almere Poort heeft, verzorgt het Leger des Heils over het algemeen het vervoer naar die dagbestedingslocatie. De tijden van het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie worden afgestemd met de schooltijden van de omringende scholen.’

Bij het niet houden aan de regels of het vertonen van ongewenst of overlast gevend gedrag, zal - afhankelijk van de ernst van het gedrag - een ‘time-out, schorsing of zorgbeëindiging’ worden toegepast.

Fysieke omgeving, samenwerkingsafspraken en bereikbaarheid

Ook vind je in het basis veiligheidsplan afspraken en maatregelen die genomen worden in de fysieke omgeving van de Domus, afspraken over de samenwerking/afstemming met de omgeving - zoals scholen, bedrijven, winkels en omwonenden - over bereikbaarheid bij eventuele overlast en gemaakte afspraken met politie en handhaving.

Voor wat betreft de fysieke omgeving is opgenomen: ‘Zowel voor als na opening van Domus Almere Poort wordt in de beheergroep besproken welke aanpassingen gewenst zijn. Leger des Heils zegt toe aanpassingen ook te realiseren. De gemeente zegt toe zich in te spannen de aanpassingen in de openbare ruimte ook te realiseren.' Ook staan afspraken opgenomen over ‘de afscheiding van Domus en de omliggende scholen’, om bij te dragen aan het verbod voor bewoners van Domus om op schoolterreinen te komen en het verbod voor scholieren om op het terrein van Domus te komen.

Voor de samenwerking staan de partijen benoemd (samenwerkingspartners) waarmee geregeld overleg/afstemming zal zijn. Maar die lijst kan ieder moment worden aangepast, want ‘Indien nodig worden andere partijen door het Leger des Heils betrokken bij de afspraken rond leefbaarheid en veiligheid.’ Als het gaat om eventuele incidenten staat benoemd: ‘Het is de verantwoordelijkheid van het Leger des Heils om incidenten, bijzonderheden voor zover van toepassing te melden aan de afgesproken contactpersonen bij de samenwerkingspartners. Deze zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere communicatie’, bijvoorbeeld scholen die op hun beurt leerlingen en de ouders van leerlingen informeren.

Over de samenwerking met de politie is afgesproken: ‘De wijkagent draagt er zorg voor dat zij/hij de bewoners van Domus Almere Poort kent.’ Ook staat omschreven wanneer het Leger des Heils de politie belt en wanneer de politie het Leger des Heils belt. En ‘als medewerkers van het Leger des Heils betrokken zijn of getuige zijn van een strafbaar feit, waaronder in ieder geval ook de handel in drugs, op Domus Almere Poort wordt er door het Leger des Heils aangifte gedaan.’

Buiten de bereikbaarheid voor de politie is ‘De Domus Almere Poort is 24/7 bereikbaar voor omwonenden op het telefoonnummer 036 [nader te bepalen]’. Dit nummer is nader te bepalen, omdat de Domus in Almere Poort er nog niet staat en het toekomstige nummer nog niet bekend is.

Opgeven voor de beheergroep

Geef je op voor de beheergroep door een mail te sturen naar m.spoor@legerdesheils.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening