Direct naar paginainhoud

Mogelijkheden voor zienswijzen en bezwaar in vervolgproces Domus

Het college en de raad hebben na een zorgvuldige afweging gekozen voor de locatie van de Domus in Almere Poort. Dit is middels een formele besluitvormingsprocedure vastgelegd.

Voor de komst van de Domus in Poort is het nodig om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Het College heeft hier een ontwerpbesluit over genomen op 23 november 2023. De voor dit ontwerpbesluit benodigde vergunningsaanvraag met een ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage. De grondslag hiervoor is artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De bekendmaking van de vergunningsaanvraag met een ontwerpbesluit gebeurt in het Gemeenteblad van Almere. Je kunt hierop een abonnement nemen. Je krijgt dan per e-mail de bekendmakingen toegestuurd.

De vergunningsaanvraag en de daarbij behorende stukken zijn inmiddels op donderdag 23 november 2023 gepubliceerd in het Gemeenteblad van Almere. Ze liggen ook tot 6 weken vanaf de bekendmaking (tot 6 weken na 23 november 2023) ter inzage op het stadhuis. De stukken zijn bijgevoegd bij de publicatie, aan de linkerzijde van de publicatie tekst staat een knop ‘Bekijk documenten’, vanaf die pagina zijn het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken te downloaden.

Ook is het mogelijk een e-mail sturen naar info@almere.nl met het verzoek de stukken van deze aanvraag toe te zenden. Je hoeft dan niet naar het stadhuis te komen. Je kunt ook een afspraak maken om de stukken op het stadhuis in te zien. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij de frontoffice van Vergunningen Toezicht & Handhaving (VTH), dit kan telefonisch 14 036 of via het contactformulier van de gemeente.

Je kunt binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzagelegging zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving, postbus 200, 1300 AE Almere. Je ingediende zienswijze kan aanleiding zijn om een voorgenomen ontwerpbesluit te laten aanpassen. Als dit zo is, dan informeert de gemeente je hierover schriftelijk.

Als er een omgevingsvergunning wordt verleend, zal deze ook op het Gemeenteblad van Almere bekendgemaakt worden. In deze bekendmaking staat hoe je daartegen beroep kunt aantekenen of een voorlopige voorziening kunt aanvragen bij de Rechtbank. De wettelijke grondslag hiervoor is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening